Therapi laser Ilib: beth ydyw, sut mae'n gweithio, pam ei ddefnyddio?

George Alvarez 17-05-2023
George Alvarez

Mae'r Laser ILIB yn dechneg a nodir ar gyfer trin clefydau a rhai diffygion sy'n bresennol yn y corff. Oherwydd ei fod yn driniaeth effeithlon iawn gyda chymwysiadau lluosog, mae'r therapi hwn wedi dod yn fwyfwy poblogaidd.

O ddibenion esthetig i driniaethau yn erbyn diabetes, ffibromyalgia a phryder, mae techneg ILIB wedi dangos canlyniadau rhagorol. Ond os nad ydych chi'n gwybod beth yw Therapi ILIB o hyd, rydyn ni wedi paratoi'r erthygl hon i'ch helpu chi.

Felly, daliwch ati i ddarllen a darganfod holl ddefnyddiau'r dechneg hon, sut mae'n gweithio a sut y gall fod gwasanaeth i chi.

Wedi'r cyfan, beth yw ILIB Laser?

ILIB yw Arbelydru Gwaed â Laser Mewnfasgwlaidd, hynny yw, arbelydru laser mewnfasgwlaidd yn y gwaed. Er gwaethaf yr enw, nid yw'r therapi laser hwn yn ymledol o gwbl.

Mae hynny oherwydd ei fod yn cynnwys gweithdrefn syml iawn. Oes, nid oes angen toriadau ar driniaeth laser. Nid yw'n niweidio unrhyw ran o'r corff ychwaith. Felly, yn ogystal â bod yn effeithlon, mae'r dechneg yn ddiogel ac yn addasadwy i anghenion y claf.

Fodd bynnag, gan ei fod yn driniaeth feddygol, mae presgripsiwn a dilyniant gan arbenigwr yn hanfodol. Ar gyfer defnydd esthetig, mae dilyn argymhelliad y gweithiwr proffesiynol hefyd yn bwysig iawn i sicrhau'r canlyniadau dymunol.

Yn ogystal, mae'r defnydd o therapi laser wedi'i wneud.astudio at ddibenion eraill. Gan gynnwys adferiad o effeithiau patholegau firaol, megis covid-19. Ac wrth gwrs, i ddeall pam mae ILIB Laser yn cael ei nodi mewn cymaint o wahanol achosion, mae'n ddiddorol gwybod y dechneg.

Felly, beth yw techneg ILIB?

Yn yr ystyr hwn, gwyddoch fod y dechneg yn cymhwyso laser isgoch yn uniongyrchol i'r llif gwaed. A gwneir hyn trwy'r rhydweli rheiddiol, yn y rhanbarth arddwrn. Gan mai pelydryn o olau ydyw, nid oes angen torri na thyllu'r croen.

Yn gyffredinol, perfformir y dechneg ILIB hon gyda chymorth breichled benodol ar gyfer y driniaeth. Fodd bynnag, yn dibynnu ar y pwrpas, gellir gosod y laser yn uniongyrchol i'r rhanbarth hefyd.

Gweld hefyd: Gwrth-fregus: diffiniad, crynodeb ac enghreifftiau

Ar gyfer triniaethau gwallt, er enghraifft, mae'n gyffredin defnyddio helmed briodol. Mewn triniaethau deintyddol, gellir cymhwyso'r laser i'r deintiad gyda rhyw fath o ysgrifbin goleuol. Serch hynny, mae'r driniaeth yn gofyn am offer cywir a gwybodaeth dechnegol.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Ddiod: ystyron posibl

Am y rheswm hwn, rydym yn rhoi rhybudd: nid yw prynu dyfeisiau “gwyrthiol” i'w defnyddio gartref yn gwarantu effeithlonrwydd. A gall hyd yn oed niweidio'ch iechyd. Felly, ceisiwch osgoi prynu'r math hwn o gynnyrch dros y rhyngrwyd neu gan ailwerthwyr annibynnol heb ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cymwys yn gyntaf.

A mwy, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr holl argymhellion fel bod y weithdrefn yn gweithio fel y dylai.disgwyliedig.

Dewch i ddysgu mwy am Therapi ILIB

Ar ôl deall y dechneg a darganfod ei holl ymarferoldeb, rhaid bod gennych rai cwestiynau. Wedi'r cyfan, beth yw pwrpas therapi ILIB, iawn? Wel, mae'r rhestr o fuddion yn hir ac rydym wedi gwahanu rhai o'r cyfleustodau hyn i ddangos i chi. Edrychwch arno!

Triniaethau iechyd

Fel y crybwyllwyd, mae gan y Laser ILIB rôl bwysig iawn wrth drin clefydau. Yn yr ystyr hwn, mae alergeddau, wlserau a chreithiau amrywiol yn rhai o'r presgripsiynau cyffredin. Felly, mae hwn yn ddull effeithiol ar gyfer lleddfu poen yn gyffredinol.

Am y rheswm hwn, mae'r therapi laser hwn hefyd wedi'i ddefnyddio wrth drin covid-19. Felly, mae ILIB yn gweithredu yn achos pobl sydd wedi dal y clefyd ac sy'n wynebu anawsterau wrth wella o'r canlyniadau. Yn enwedig gyda phoen yn y cyhyrau.

Yn ogystal, gellir defnyddio Therapi ILIB i frwydro yn erbyn anhwylderau eraill, megis:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  >
 • prosesau llidiol acíwt neu gronig;
 • diffyg imiwnoglobwlin;
 • <13 problemau fasgwlaidd;
 • anhunedd a phryder;
 • ffibromyalgia;
 • dysffagia .
Mae’n debygol bod defnyddio’r dechneg yn gwasanaethu mwy nag un broblem ym mhob claf. O ystyried nifer y patholegau o wahanol feysyddcael ei drin ag ILIB, mae'n hanfodol ymgynghori â'r arbenigwr cywir. Felly, mae'n bosibl cynnal dilyniant mwy diogel.

Gweithdrefnau esthetig

Fel at ddibenion esthetig, mae'r laser yn cwmpasu llawer o ofal croen, sef ei brif gymhwysiad. Fodd bynnag, swyddogaeth ddiddorol iawn arall o'r dechneg yw helpu gyda cholli pwysau. Yn y modd hwn, mae clinigau esthetig eisoes yn defnyddio sawl protocol gydag ILIB.

Darllenwch Hefyd: Beth yw Therapi Reichian? Egwyddorion a gweithrediad

Felly, yr amcan yw cyflymu'r metaboledd a hwyluso lleihau mesurau. Fodd bynnag, mae'r canlyniadau wedi'u cyflyru i gamau gweithredu eraill, megis ymarfer ymarferion a diet cytbwys. Mewn geiriau eraill, mae angen cynnal trefn iach, gan nad yw'r laser yn gweithio gwyrthiau.

O ran triniaeth ddermatolegol, argymhellir therapi ar gyfer trin:

 • heneiddio croen cynamserol;
 • creithiau llosgi;
 • smotiau ar y croen;
 • 1>creithiau acne;
 • colli gwallt.

Ar gyfer y sefyllfaoedd uchod, gall meddyg dermatolegydd wneud y presgripsiwn naill ai, fel gan harddwr. Y cyfan sydd ei angen yw i'r gweithiwr proffesiynol feddu ar wybodaeth am y dechneg i'w datblygu'n driniaeth gyflawn.

Sut i ddefnyddio laser ILIB?

Ar ddechrau'r erthygl hon, soniasom y gall ILIB Laserdefnyddio offer gwahanol ar gyfer y sesiynau, fel yr helmed capilari. Mae'r ffordd y caiff ei gymhwyso yn dibynnu ar eich amcan. Hefyd, ar y protocol a nodir gan y gweithiwr proffesiynol.

Fodd bynnag, band arddwrn ILIB yw'r ffordd fwyaf cyffredin o berfformio sesiynau — yn arbennig, ar gyfer triniaethau iechyd. Wedi'r cyfan, pwrpas y freichled yw caniatáu gosod y trawst yn y rhydweli rheiddiol.

Deall yn well am freichled ILIB

Mae gan freichled ILIB ffitiad ar gyfer y ddyfais optegol. A'r ddyfais hon sy'n allyrru'r laser isgoch. Yn y modd hwn, gyda'r freichled wedi'i gosod ar arddwrn y claf, mae'r gweithiwr proffesiynol yn ffitio'r ddyfais ac yn tanio'r laser.

Yna, mae tonfedd ac amlder y cymwysiadau yn newid yn unol ag anghenion pob achos.

Yn ogystal, gall yr offer cyflawn fod yn gludadwy. Fel hyn, gellir cynnal y sesiynau hefyd yng nghartref y person ei hun.

Gwybod y gwrtharwyddion ar gyfer therapi laser

Er bod ILIB Laser yn cyflwyno sawl mantais, mae yna restr gwrtharwyddion ar gyfer y therapi hwn. Yn yr ystyr hwn, ni all menywod beichiog, er enghraifft, ddefnyddio laserau. Yn ogystal â phobl â chanser y croen, glawcoma neu gataractau.

Yn ogystal, mae angen apwyntiad dilynol ar gleifion â sensitifrwydd golau neu gyflyrau annodweddiadol eraill drwy gydol triniaeth laser ILIB. Pobl eraill , hyd yn oed heb ddimgwrtharwyddion, dylent hefyd ymgynghori â meddyg cyn dechrau'r sesiynau.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ystyriaethau terfynol ynghylch Laser ILIB

Gyda'r darlleniad hwn fe allech chi wybod yn fanwl beth yw Laser ILIB a'i holl brif swyddogaethau. Felly, manteisiwch ar yr awgrymiadau ac ymgynghorwch â'ch meddyg i ddarganfod sut y gall therapi laser helpu ansawdd eich bywyd.

Hefyd, manteisiwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol i wella'ch gwybodaeth. Yn y modd hwn, byddwch yn deall yn well am y meddwl dynol. Felly, bydd yn helpu pobl eraill i ofalu am eu poen corfforol ac emosiynol. Felly, peidiwch â gwastraffu amser a chofrestrwch nawr!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.