Y 15 Paraffilia: voyeuriaeth, fetishism, frotteuriaeth a mwy

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r ymddygiad sydd gennym mewn perthynas â'n bywyd rhyw yn arwydd o newid seicolegol neu batholeg. Mae'r erthygl hon yn trafod y cysyniad o Paraphilia , sef anhwylderau anwyldeb a rhywioldeb. Cawn weld ei phrif fathau.

Ymysg y mathau o Baraffilia a astudir yn yr erthygl hon bydd: Arddangosfa, voyeuriaeth, fetishiaeth, fetishism trawsfestig, ffroteuriaeth, tristiaeth a masochism.

Cynnwys y Cynnwys

 • A yw paraffilia yn gwyrdroi?
  • Paraffilia a bywyd rhywiol yr unigolyn
  • Mae ymddygiad rhywiol “amhriodol” yn wahanol i Patholeg
  • Y newid yn y ddealltwriaeth o'r berthynas homoaffeithiol
  • Rhagwedd Rhywiol x Cymeriad Gwrthnysig
 • 7 prif fath o baraffilia
  • 8 math arall o Barafilia
  • Ystyriaethau terfynol

Ai gwyrdroi paraffilia?

Pan fyddwn yn meddwl am y cysyniad o wyrdroi mewn seicdreiddiad, ni ddylem wneud cysylltiad ag ystyr presennol “creulondeb”, ac nid yw ychwaith o reidrwydd yn “glefyd”. Mewn seicdreiddiad, mae gwyrdroadau yn arferion rhywiol nad ydynt yn “safonol” . Un o’r gwyrdroi yw tristwch, felly daeth y syniad o “niweidio rhywun” yn gysylltiedig â gwyrdroi, wrth i bobl ddefnyddio’r term heddiw.

Mae gwyrdroi yn syniad o seicdreiddiad o “rywioldeb y tu allan i’r safon”. Hynny yw, unrhyw amlygiad rhywiol arall heblaw penile-genitalwain fyddai gwyrdroi. Gwelwch y gall hyd yn oed rhyw heterorywiol fod yn wyrdroad: er enghraifft, os yw'r cwpl yn ymarfer sadomasochism.

Yn yr ystyr hwn, mae unrhyw un o'r “paraffilis” bondigrybwyll rydyn ni'n mynd i'w restru yma yn cael ei ddeall fel gwyrdroi .

Heddiw, mae'r cysyniad o “safonol” yn amheus iawn ym mhob maes bywyd, gan gynnwys rhywioldeb. Deallwn ei bod yn dal yn bosibl ac yn berthnasol deall y cysyniad o baraffilia ac astudio'r gwahanol baraffilia .

Gweld hefyd: Dyfyniadau Deepak Chopra: 10 Uchaf

Mae hyd yn oed yn bosibl defnyddio'r term “gwyrdroi”, ond ei roi yn ei gyd-destun nid yw'r interlocutor yn deall y term fel clefyd neu fel gosodwr o greulondeb yn erbyn person arall.

Paraffilia a bywyd rhywiol yr unigolyn

Mae'r paraffilia yn ffurfiau penodol o wyrdroi . Maent yn hoffterau neu gyfeiriadau sy'n gwyro oddi wrth y patrwm pidyn-fagina ac sy'n ysgogi libido person.

Daw'r gair paraphilia o'r Groeg (para – “allan o” a philia – “cariad”). Yr enw blaenorol arno yw gwyrdroi rhywiol, mae'n ymwneud â phleser bywyd rhywiol yr unigolyn, naill ai drwy weithgarwch erotig neu ei darged erotig.

Weithiau, ystyrir paraffilia yn newid seicolegol sy'n deillio o'r cyfnodau cynnar datblygiad dynol. Mae paraffilia yn gysylltiedig â phatrwm ymddygiad rhywiol lle nad yw pleser yn gyfyngedig i “pidyn-fagina” coitus.

Y posibiliadau ar gyfercael pleser yn cael eu estyn i rannau eraill o'r corff, pobl eraill, lleoedd, pethau, y cyfeirir at rai o'r agweddau hyn fel arferion a dderbynnir yn gymdeithasol.

Mae ymddygiad rhywiol “amhriodol” yn wahanol i Patholeg

Felly, mae pob ymddygiad rhywiol a ystyrir yn annormal wrth wynebu ymddygiad a dderbynnir yn gymdeithasol yn baraffilia. Fodd bynnag, maent yn rhan o seice'r unigolyn, a gallant hyd yn oed fod yn ddiniwed. Yn y modd hwn, mae'n angenrheidiol ac yn bwysig pwysleisio nad yw pob paraffilia yn anhwylder paraffilig neu'n patholeg.

Y ffordd y mae person yn delio â'i ddewisiadau mewn bywyd rhywiol yw'r hyn a fydd yn penderfynu ai llwybrau pleserus yn unig ydyn nhw. neu os yw'n patholeg. Fe'u hystyrir yn anhwylderau paraffilig pan fo ymddygiad rhywiol yn mynd yn ddinistriol, yn niweidiol i chi'ch hun neu i eraill dan sylw.

Mae'r anhwylderau'n deillio o deimladau o euogrwydd ac o ddwyster mawr. Ni all yr unigolyn gael pleser ac eithrio trwy ddulliau unigryw arferion o'r fath. Felly mae bob amser yn dychwelyd atyn nhw am ei foddhad, gan allu bod yn ddeheuig mewn mwy nag un arfer a ystyriwyd yn baraffilia.

Y newid yn y ddealltwriaeth o'r berthynas homoaffeithiol

Yn flaenorol cyfunrywioldeb ystyrid ef yn arferiad o baraphilia. Nid yw Cymdeithas America yn ei ystyried yn anhwylder meddwl mwyachSeiciatreg ym 1973 pan gafodd ei dynnu oddi ar y Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddyliol (DSM).

Gweld hefyd: Dadansoddi Ymadrodd: Nid oes dim yn cael ei golli, dim byd yn cael ei greu, mae popeth yn cael ei drawsnewid

Fodd bynnag, dim ond ym 1990 y dynnodd Sefydliad Iechyd y Byd gwrywgydiaeth oddi ar ei restr o afiechydon meddwl trwy gyhoeddi’r ICD10

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ataliad Rhywiol x Cymeriad Gwrthnysig

Paraffilia , oherwydd fe'i gelwir yn gwyrdroi rhywiol , mae'n gwbl ar wahân i wrthnysigrwydd cymeriad neu foesau. Tra bod y cyntaf yn gysylltiedig â'r weithred rywiol, mae'r ail yn gysylltiedig ag unigolion y mae eu hymddygiad wedi'i anelu at niweidio, brifo pobl eraill.

Mae gwyrdroi yn arwain yr unigolyn i ddiystyru rheolau a moeseg ymddygiad, gan anelu at ei bersonol ef yn unig. boddlonrwydd. Fodd bynnag, o'r ffurfweddiad hwn gall paraffilia godi, pan ddefnyddir eu grym llawdrin i gael pleser rhywiol.

Darllenwch Hefyd: Gwelodd: dadansoddiad seicolegol o'r ffilm

Isod disgrifir rhai paraffilia , gan amlygu pa rai yn cael ei ystyried yn anhwylder paraffilig dim ond pan fydd yn achosi ing a dioddefaint i chi'ch hun neu i eraill, fel y manylwyd eisoes uchod.

7 prif fath o baraffilia

 • Arddangosfa : Yr ysgogiad sydd gan yr unigolyn, yn y mwyafrif llwyr o ddynion, yw dangos ei genhedloedd i un neu fwy o bobl ryfedd a di-baratoad. Yn gyhoeddus fel arfer. Mae'n adwaith operson sydd wedi cael ei ddal oddi ar wyliadwrus, fel arfer ofn, gwrthwynebiad, hyd yn oed ffieidd-dod, sy'n achosi i'r cynnwrf exhibitionist. Gall mastyrbio ddigwydd yn ystod neu ar ôl yr arddangosiad, gan arwain at bleser rhywiol trwy orgasm.
 • Fetishism : Mewn ffetisiaeth, mae ffocws ffafriaeth rywiol yn cael ei gyfeirio at wrthrychau fel panties, bras, sanau, menig ac esgidiau. Efallai eu bod yn cael eu defnyddio gan rywun neu beidio. Mae'r fetishist yn defnyddio gwrthrychau o'r fath i fastyrbio neu gall hyd yn oed fynnu bod ei bartner yn defnyddio'r eitemau yn ystod y weithred rywiol. Dim ond wedyn y gall yr unigolyn gyrraedd orgasm. Yn yr un modd ag arddangosiaeth, mae gan ffetisiaeth y mwyafrif llethol o ddynion sy'n fedrus yn yr arfer hwn.
 • Fetishism Transvestic : Fe'i nodweddir gan y defnydd o ddillad merched gan ddynion heterorywiol felly bod cyffro. Mastyrbio neu berfformio'r weithred rywiol yw'r bwriad. Mewn bywyd bob dydd, mae dynion o'r fath yn gwisgo mewn ffordd draddodiadol, mewn dillad dynion. Gall ddigwydd, fodd bynnag, bod fetishism trawsfestig yn esblygu i ddefnyddio dillad merched nid yn unig ar gyfer pleser rhywiol, ond ar gyfer bywyd bob dydd. Felly, yn cael ei nodweddu fel ffetisiaeth drawsvestig gyda dysfforia rhywedd.
 • Froteurism : Y weithred o rwbio'r organ cenhedlol, neu weithiau'r dwylo, ar y pen-ôl neu'r pen-ôl yw hi. rhan arall o gorff gwraig ddillad, heb ei chydsyniad.Mae hyn yn rhoi cyffro mawr i’r unigolyn, a gall hyd yn oed gyrraedd orgasm yn ystod y weithred. Mae ffroteuriaeth fel arfer yn cael ei harfer mewn lleoedd sydd â chrynodiad uchel o bobl megis bysiau, isffyrdd, trenau a chyngherddau. sefyllfaoedd munudau agos-atoch heb iddynt sylwi, megis pan fyddant yn dadwisgo, yn cael rhyw, neu'n noeth. Mae'r cyffro, yn ogystal â bod yn weithred arsylwi, hefyd oherwydd y risg o gael ei ddarganfod. Mae voyeuriaeth yn cael ei harfer yn gyffredin gan ddynion.
 • Masochism : Mae masochiaeth yn bresennol pan fo’r person angen ymostwng i ddioddefaint, yn gorfforol neu’n emosiynol, i gael gafael ar eich pleser rhywiol eich hun. Mae cysylltiad agos rhwng Masochaeth a Sadiaeth ac maent yn ategu ei gilydd pan gânt eu rhoi ar waith.
 • Sadistiaeth : Sadistiaeth yw pan fydd gan y person yr angen i achosi dioddefaint, a all fod yn corfforol neu hyd yn oed emosiynol, i'r person arall, ac o hynny yn deillio cyffro a phleser rhywiol. Dim ond paraffilia yw gweithgareddau sadomasochistaidd pan mai dyma'r unig ffordd i gael pleser. Gan eu bod yn amgen ac yn ysbeidiol, cânt eu hystyried yn normal ac nid yn wyrdroad.

8 math arall o Barafilia

Mae yna hefyd restr gyfoethog o ymddygiadau a ystyrir yn baraffilia, er enghraifft:<5

 • urophilia , sy'n gysylltiedig â rhoi neu dderbynwrin (yn y corff, neu hyd yn oed i yfed);
 • coprophilia sef trin feces yn ystod cyfathrach rywiol;
 • misophilia mae wedi yn ymwneud â baw, amgylcheddau a phobl fetid;
 • troilism yn gysylltiedig â brad, mae'n bleser gweld eich partner yn cael rhyw gyda rhywun arall;
 • y odaxelagnia , pleser mewn rhoi neu dderbyn brathiadau;
 • y menophilia yw pleser menyw sy'n menstru;
 • y bwydoliaeth yw pleser gyda phobl ordew;
 • cronoffilia yn bleser mewn uniaethu â phobl sydd â gwahaniaeth oedran mawr.

Mae rhai paraffilia yn cael eu hystyried yn droseddau yn ôl eu natur, megis fel zoophilia , sef rhyw a ymarferir ag anifeiliaid, necroffilia , sef rhyw â chyrff (a ystyrir yn droseddol fel diarddeliad o'r corff), a pedophilia , pan fydd y mae targedau pleser yn blant cyn y glasoed.

Ystyriaethau terfynol

Yn yr erthygl hon, astudiwn 15 math o baraffilia , sef gwyriadau oddi wrth yr ymddygiad rhywiol a ystyrir fel safonol. Gall unigolion fyw'n dda gyda'r ymddygiadau rhywiol hyn. Nid yw'r rhestr yn anhyblyg: gall awduron gynnwys neu eithrio paraffilia eraill, yn unol â'u meini prawf eu hunain.

Mae ymddygiadau o'r fath yn cael eu nodi fel anhwylderau pan fyddant yn dod yn faich ar y rhai sy'n eu hamlygu, neu pan fyddant yn niweidio uniondeb pobl eraillpobl sy'n cael eu gorfodi i gymryd rhan mewn rhai arferion rhywiol .

Mae'r paraphilias yn bresennol mewn rhan fawr o'n cymdeithas. Mae gan y System Iechyd Unedig (SUS) driniaethau ar gyfer iechyd meddwl a all helpu'r rhai sy'n profi teimlad o annigonolrwydd, a achosir gan eu hymddygiad yn eu bywyd rhywiol .

Darllenwch Hefyd: Sut i osod terfynau i blant ?

Gall triniaeth gyda gweithwyr proffesiynol fel seicolegwyr, seiciatryddion a seiciatryddion helpu'r unigolyn i gael perthynas iachach ag ef ei hun a chydag eraill.

Awdur: Alessandra Ruiz, ar gyfer Cwrs Hyfforddi EAD yn unig mewn Seicdreiddiad Clinigol (cofrestriad ar agor).

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.