Ydy colli chi'n normal? Beth mae Seicdreiddiad yn ei ddweud?

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Pan fyddwch yn chwilio am ar goll ar beiriant chwilio, mae popeth yn ymddangos. O ffyrdd o ddweud eich bod yn eich colli , i sut i wneud i rywun eich colli . Fodd bynnag, ni welsom lawer am ar goll ei hun. Neu mae hyd yn oed sentir saudade yn cael ei gymysgu â sentir saudade , gan wneud gwahaniaethiad neu frasamcan o'r ddau derm. Ychydig o destunau sy'n mynd i'r afael â'r teimlad hwn a sut mae'n normal.

O ystyried y diffyg eglurder hwn, rydym yn meddwl ei bod yn bwysig siarad ychydig mwy am y pwnc, wedi'r cyfan, mae llawer o ddiddordeb yn y pwnc . Yn y cyd-destun hwn, os ydych chi yma mae'n golygu eich bod chi eisiau gwybod ychydig mwy amdano hefyd, iawn?

I gyrraedd y pwnc, rydyn ni'n meddwl ei bod hi'n cŵl deall ychydig o bob elfen. Felly gadewch i ni siarad am y diffiniad o deimlad a'r gwahaniaeth rhwng sentir saudade a saudades . Hyn oll gyda thuedd seicdreiddiwr i, yn olaf, geisio myfyrio a yw ar goll yn normal .

Beth yw teimlad

Yn gyntaf, nid oes un teimlad. Gallwn deimlo tristwch, diffyg, llawenydd a, hyd yn oed pan fyddwn yn teimlo’r “un” teimlad, nid ydym yn ei deimlo yn yr un modd . Er enghraifft, pan fyddwn yn teimlo llawenydd am rywbeth, ni fydd byth yr un fath â'r tro diwethaf i ni deimlo llawenydd. Mae hyn oherwydd, yn dibynnu ar y cyd-destun, gall teimladau amlygu eu hunainyn wahanol.

Yn ogystal, mae pob person yn teimlo teimladau gwahanol. Felly, nid oes neb yn teimlo ac yn mynegi cariad yn yr un modd. Ydych chi wedi sylwi ar hyn eto? Yn y llyfr The 5 languages ​​of love , trafodir y posibilrwydd o fynegi'r teimlad hwn mewn gwahanol ffyrdd. Yn y modd hwn, mae'n bwysig dysgu adnabod eich iaith yn ogystal ag iaith yr un yr ydych yn ei garu er mwyn i'r ddau ohonoch deimlo'n annwyl yn y berthynas.

Yn ogystal, mae'n bwysig cofio bod y teimlad yw gwybodaeth y mae pob bod yn ei deimlo. Felly, nid yw'n rhywbeth unigryw i fodau dynol.

Dysgwch fwy

Pan wnaethom ni siarad am y cyd-destun uchod, mae'n dda dweud bod pob sefyllfa yn nodi'r ffordd y mae'r teimlad bydd yn amlygu ei hun . Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y teimlad yn gysylltiedig â'n profiadau. Ar y cyd â hyn, mae adegau prin pan fyddwn yn teimlo teimlad ynysig. Fel arfer, yr hyn rydyn ni'n ei deimlo yw teimladau cysylltiedig.

Er enghraifft, pan rydyn ni'n gweld rhywun rydyn ni'n ei hoffi, mae'n bosibl teimlo cariad a llawenydd. Fodd bynnag, pan fyddwn yn barnu ein hunain wedi gwisgo’n wael yn yr un sefyllfa honno, gallwn deimlo cariad, llawenydd a chywilydd.

Yn wyneb hyn oll, mae’n bwysig inni “wylio” ein teimladau oherwydd weithiau maent yn datgysylltiedig. o realiti. Yn y modd hwn, maent yn cael eu gorliwio neu nid ydynt yn amlygu eu hunain yn iawn. Gall yr anghydbwysedd hwn fod yn adlewyrchiad o broblemau dyfnach naos gallwch chi ddychmygu. Am y rheswm hwnnw, mae'n bwysig meddwl a yw colli yn normal. Gadewch i ni barhau i dorri lawr y thema i gyrraedd yno.

Diffyg yn y geiriadur

Nawr ein bod wedi gweld beth yw'r teimlad, mae'n ddiddorol gweld beth mae'r geiriadur yn ei ddweud wrthym am y diffyg

Yn ôl y geiriadur, enw gwrywaidd yw diffyg ac mae'n tarddu o'r Lladin fallita , o fallitus , gan falsus . Ac, yn ôl y geiriadur o hyd, gall gyfeirio at:

Gweld hefyd: Rhesymoli fel mecanwaith amddiffyn y meddwl
  • gweithred neu effaith coll;
  • ddim yn bodoli rhywbeth neu rywbeth;<12
  • foment o marw ;
  • privation o rywbeth;
  • ymddygiad sy'n gwrthwynebu gwerth crefyddol neu foesol ;
  • Torri rheol gytundebol.

Os meddyliwn am y diffiniadau hyn, gallwn hyd yn oed wneud rhyw gysylltiad â sentir saudade . Fodd bynnag, mae modd mynd hyd yn oed yn ddyfnach i ystyr y term hwn.

Gwahaniaethau rhwng colli a methu

Fel y dywedasom, mae'n arferol pan fyddwn yn chwilio am sentir ar goll gadewch inni ddod o hyd i destunau sy'n gwahaniaethu'r teimlad hwn oddi wrth saudade. Fodd bynnag, yn yr holl destunau sy'n gwahaniaethu rhwng sawdad a sentir saudade , mae'r synnwyr o sawdâd yn ddyfnach.

Mae sawdadau yn rhywbeth yr ydym i gyd yn ei chael hi'n anodd ei esbonio, ond mae'r teimlad yn cael ei gysylltu fel arfer. ag i synwyr da neu leoedd da. Yn ogystal, mae syniad o ysgafnder yn cael ei gyfleu.Felly, cymaint ag y byddwn yn eich colli chi'n fawr, mae'r teimlad yn ymddangos yn feddal. Mewn cyferbyniad, mae coll yn gysylltiedig â phoen. Nid yw poen yn ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei golli, ond sut mae'r teimlad yn effeithio arnoch chi. Mae'n ymwneud â:

  • poen yn y frest;
  • llygaid dyfrllyd;
  • teimlad o anghyflawnder.
Darllenwch Hefyd: Cyfnod Genhedlol : oedran a nodweddion Freud

Fodd bynnag, pam mae ar goll yn gwneud i ni deimlo'n rhywbeth mor boenus? Yn y pwnc nesaf, byddwn yn ceisio dod ag ychydig am y cysyniad o ar goll mewn Seicdreiddiad. Rydyn ni'n meddwl y bydd hyn yn ein helpu ni i ddeall pam.

Beth sydd ar goll ar gyfer seicdreiddiad

Ar gyfer seicdreiddiad, o ddiffyg y daw awydd i chwilio i'r amlwg am rywbeth sy'n dod â boddhad . Mae'r boddhad hwn, yn ei dro, yn seiliedig ar y profiad mwyaf boddhaus y mae rhywun wedi'i gael mewn cysylltiad ag ef. Er enghraifft, y rhuthr adrenalin a deimlwch y tro cyntaf i chi reidio olwyn Ferris. Neu'r teimlad roeddech chi'n ei deimlo wrth fwyta'r gacen corn blawd corn blasus a wnaeth eich mam-gu.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Y diffyg hwn sydd yn cyfansoddi awydd, ac awydd yn ceisio y gwrthddrych sydd eisoes wedi cynrychioli boddlonrwydd mewn profiadau blaenorol. Fodd bynnag, yr ail dro y byddwch chi'n mynd ar y roller coaster, ni fydd y boddhad yr un peth â'r profiad cyntaf. Gyda hyny, yranniddigrwydd yw'r teimlad sy'n dilyn, wedi'r cyfan, ni fydd pethau byth yr un peth. Yn y modd hwn, bydd yr anfodlonrwydd hwn yn arwain at ddiffyg gwahanol eto, nad yw'n gallu ail-fyw'r un peth.

Yn yr achos hwn, mae diffyg yn gysylltiedig â rhywbeth yn yr ystyr o ddiffyg bodolaeth, gan fod popeth yn newid drwy'r amser. Rydyn ni'n newid drwy'r amser.

Daeth Freud â'r cysyniad hwn i'r mater o'r profiad bwydo ar y fron cyntaf. Ni chaiff y boddhad a deimlir ar yr ymborth cyntaf byth ei ail fyw, ond y mae awydd yn codi yno. Fel y dywedasom, bydd anniddigrwydd yn ddiweddarach.

Mae'r cysylltiad hwn rhwng diffyg a awydd yn bwysig i ni feddwl os yw ar goll yn normal.

Oes rhywbeth normal ar goll?

Fel y dywedasom, yn gyffredin mae ar goll yn deffro rhywbeth poenus. Nid teimlad hiraethus ydyw, ond teimlad cryf iawn o anghyflawnder. P'un ai yn ystod plentyndod neu yng nghyfnod oedolyn ein bywydau, mae'r cylch rhwng colli, datblygu awydd a cholli eto yn aros ac yn adnewyddu ei hun. Mae hyn yn digwydd mewn perthynas â chariad, colledion, profiadau eu hunain , anawsterau bywyd.

Gweld hefyd: Ffilmiau am Freud (ffuglen a rhaglenni dogfen): 15 gorau

Yn wyneb hyn oll, erys y cwestiwn: a yw rhywbeth normal ar goll? Oes! Os ystyriwn esiampl Freud, fe welwn o'n plentyndod cynharaf ein bod yn dioddef o'r teimlad hwn. Y broblem yw aros yn y teimlad hwnnw, heb symud ymlaen. ACmae'n dal i ddeor a llyfu'r clwyfau. Rydyn ni'n gwybod nad yw'n hawdd ei golli, ac nad yw'n hawdd dysgu byw ag ef. Ni fydd cacen eich mam-gu byth yn cael ei hatgynhyrchu, na'r cwtsh gan y person hwnnw nad yw yma bellach.

Fodd bynnag, mae'n rhaid ichi agor eich hun i bethau newydd, rhoi cynnig ar bethau newydd, byw profiadau newydd. Mae angen gwybod y gallwn ac y dylem golli yr hyn a wnaeth inni deimlo'n dda. Fodd bynnag, mae angen i ni fod yn ddiolchgar am y foment dda hon a gwybod sut i edmygu'r rhai newydd hefyd. Felly, deallwch nad yw'n beth iach i fyw ar gymariaethau nac i chwilio am eiliadau o'r gorffennol yn cael eu hailadrodd.

Ystyriaethau terfynol

Gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi eich helpu. Bod y wybodaeth yn berthnasol a'r darlleniad yn bleserus. Fel y dywedasom, mae ar goll yn normal, ond mae angen i ni beidio â chanolbwyntio cymaint arno. I ddysgu mwy am sut i ddelio â hyn a mathau eraill o deimladau, cymerwch gwrs Seicdreiddiad. Yn ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein, mae'n bosibl darganfod yn dda am y pwnc hwn!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.