Ymadroddion Pythagoras: 20 dyfyniad wedi'u dewis a sylwadau

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Roedd Pythagoras yn fathemategydd ac athronydd Groegaidd pwysig iawn yn hanes dyn. Datblygodd y “Theorem Pythagorean” adnabyddus a chyfrannodd hefyd at athroniaeth, daearyddiaeth a cherddoriaeth. Mae bod yn ymadroddion Pythagoras yn lledu hyd heddiw.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dod â chasgliad o 20 ymadrodd gan Pythagoras, wedi'u dethol a'u sylwadau yn adlewyrchu ar ei gymeriad myfyriol yn ystod ei fywyd.

Mynegai Cynnwys

 • Bywgraffiad Pythagoras
  • Ysgol Pythagoras
 • Theorem Pythagoras
 • Pythagoras Meddyliau
 • Dyfyniadau Pythagoras
 • Dyfyniadau Gorau Pythagoras
  • “Os nad yw’r hyn sydd gennych i’w ddweud yn harddach na distawrwydd, yna byddwch yn dawel.”
  • “Gwrandewch a byddwch ddoeth. Dechrau gweddw yw'r distawrwydd."
  • “Cyn gwneud rhywbeth, meddyliwch, pan fyddwch chi'n meddwl y gallwch chi ei wneud, meddyliwch eto.”
  • “Pwy bynnag sy'n siarad, sydd yn hau. Pwy sy'n gwrando, yn medi."
  • “Peidiwch â dweud ychydig mewn llawer o eiriau, ond dywedwch lawer mewn ychydig eiriau.”
  • “Mae bywyd fel sioe, rydyn ni'n mynd i mewn iddi, rydyn ni'n gweld beth mae'n ei ddangos i ni ac rydyn ni'n gadael ar y diwedd.”
  • “Helpwch eraill gyda’r llwyth, ond peidiwch â’i gario iddyn nhw.”
  • “Peidiwch â gofyn am ddim yn eich gweddïau, oherwydd ni wyddoch beth sy'n ddefnyddiol a Duw yn unig a ŵyr eich anghenion”.
  • “Peidiwch â dirmygu neb; mae atom yn taflu cysgod.”
  • “Nid yw'n rhydd nad yw wedi cael goruchafiaeth arno'i hun.”
  • “Ygall serchiadau adio weithiau. Tynnwch dy hun, byth.”
  • “Y dynion sydd bob amser yn siarad y gwirionedd yw’r rhai agosaf at Dduw.”
 • Dyfyniadau ac ymadroddion Pythagoras
  • “ Nid oes dim yn darfod yn y Bydysawd; nid yw popeth sy'n digwydd ynddo yn ddim mwy na thrawsnewidiadau yn unig.”
  • “Puro eich calon cyn gadael i gariad fynd i mewn iddi, oherwydd mae hyd yn oed y mêl melysaf yn troi'n sur mewn cynhwysydd budr.”
  • “O ran anghyfiawnder, y peth gwaethaf yw peidio â’i ddioddef, ei gyflawni yw.”
  • “Paid â gwneud dy gorff yn feddrod i’ch enaid.”

Bywgraffiad Pythagoras

Ganed y mathemategydd Groegaidd adnabyddus, Pythagoras, ar ynys Samos, ym Môr Aegeaidd, tua 570 o flynyddoedd cyn Crist. Mae llyfrau hanes yn dyfalu bod bywyd Pythagoras yn cymysgu rhwng realiti a chwedlau, mae hyn yn digwydd gan y mythau am ei fodolaeth yng Ngwlad Groeg.

O ran ei fywyd, roedd Pythagoras yn cael ei adnabod fel meddwl disglair, ac roedd ei ddeallusrwydd wedi creu argraff ar feistri mawr ynys ei eni. Digwyddodd hyn oherwydd bod yr ysgolhaig bob amser ar y blaen mewn syniadau, myfyrdodau a damcaniaethau. Yn yr ystyr hwn, gadawodd Pythagoras ddwsinau o farnau o'i feddyliau yn ystod ei oes.

Yn fuan, yn 16 oed, symudodd i Miletus, i astudio gyda Thales, a ystyrid yn un o doethion mwyaf yr oes. Yn y cyd-destun hwn, cafodd ei arwain i astudio geometreg a mathemateg, sy'nei wneud yn ddarganfyddwr pwysig o theoremau a damcaniaethau.

Fodd bynnag, dylid nodi nad ar astudio'r union wyddorau yn unig y canolbwyntiodd Pythagoras, gan iddo ehangu ei chwiliadau a'i ddiddordebau mewn gwybodaeth am grefyddau a phobloedd. Yn yr ystyr hwn, yn y realiti hwn hefyd y teithiodd yr athronydd a'r mathemategydd i sawl gwlad, megis Saudi Arabia, Syria, Persia, yr Aifft, ymhlith eraill.

Ysgol Pythagoras

Fel y dangoswyd yn gynharach, roedd gan Pythagoras ddiddordeb mawr mewn crefydd, ei phobl a'i gwyddoniaeth, a pharodd hyn iddo deithio a dod yn offeiriad am rai blynyddoedd. . Fodd bynnag, beth amser ar ôl y daith hon, mae'r Groeg yn dychwelyd i Ynys Samos ac yn bwriadu ailddechrau astudiaethau mathemategol a geometrig.

O ran yr amser hwn o ddychwelyd i Samos, mae Pythagoras yn wynebu rhwystr: cymerwyd yr ynys drosodd gan unben a oedd, yn ei dro, yn erbyn addysg a'i ddiarddel o Wlad Groeg. Yn y modd hwn, symudodd y mathemategydd i dde'r Eidal, lle sefydlodd yr "Ysgol Pythagoras" adnabyddus.

Math o frawdoliaeth rhwng gwahanol wyddorau oedd yr “Ysgol Pythagoras”, a elwir hefyd yr “Ysgol Pythagorean”, sef:

 • mathemateg;
 • crefydd;
 • gwleidyddiaeth;
 • athroniaeth.

Yn y persbectif hwn, daeth y frawdoliaeth hon at ei gilydd mewn un craidd ymhlith mathemategwyr, seryddwyr, anatomegwyr abiolegwyr. Fodd bynnag, ni pharhaodd yr ysgol yn hir, oherwydd fel achos dinistr, gwrthryfeloedd poblogaidd y rhai oedd yn erbyn uchelwyr yr ysgol.

Theorem Pythagoras

3>

Yr enwog “Theorem Pythagoras” oedd un o'i brif syniadau a'r pwysicaf, sy'n dal i gael ei ddefnyddio. gan wyddonwyr, athrawon ac ysgolheigion mathemateg a meysydd cysylltiedig. Felly, credai Pythagoras yn ei athroniaeth y gellid mynegi'r byd, yr elfennau a'r bodau byw i gyd mewn niferoedd, ac fe wnaeth y meddwl hwn chwyldroi astudiaethau.

O ganlyniad, dechreuodd ef a’i ddisgyblion astudio geometreg yn ei chyflwr pur, ac yn y cyd-destun hwn y daeth “Theorem Pythagorean” i’r amlwg. Mae’r theorem hwn yn datgelu bod “Mewn triongl sgwâr, mae sgwâr yr hypotenws yn hafal i swm sgwariau’r coesau”, hynny yw: a² = b² + c².

Meddyliau Pythagoras

Athronydd cyn-Socrataidd oedd Pythagoras, hynny yw, mae o gyfnod cyn geni Socrates ac, am y rheswm hwn, yn ystod ei gyfnod. Ar y pryd, roedd athroniaeth yn ymwneud â gwahanol gwestiynau. Yn yr ystyr hwn, yn y cyfnod hwnnw, roedd athronwyr yn myfyrio ac yn dadlau am gosmoleg, hynny yw, roedd ei gyd-destun yn ymgais i ddarganfod beth oedd yn ffurfio'r bydysawd a beth oedd yn tarddu ohono.

Felly, damcaniaeth y mathemategydd Groegaidd am darddiad y Bydysawd oedd honnoroedd hwn yn cynnwys “amgodio rhifiadol hanfodol”. Felly, credai Pythagoras fod gan fathemateg a cherddoriaeth berthynas wych â chosmoleg a chyfansoddiad eneidiau bodau dynol.

Felly, gellir deall bod ei athroniaethau bob amser yn cael eu llywodraethu gan rifau a sefydliadau rhifiadol, a oedd yn ei wneud yn athronydd o natur fathemategol a chanddo wreiddiau mewn astudiaethau geometrig. Ymhellach, roedd ymadroddion Pythagoras yn ffurfio gasgliad trwm yn ystod ei daith gwybodaeth .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Dyfyniadau Virginia Woolf: 30 Dyfyniadau Enwog

Gweld hefyd: Ffobia Clown: beth ydyw, beth yw'r achosion?

Dyfyniadau o Pythagoras

Daw'r ymadrodd enwog “Addysgu plant fel nad oes angen cosbi oedolion” o Pythagoras. Credai'r athronydd lawer yng ngrym addysg, wedi bod yn brentis gwych ac, yn ddiweddarach, yn athro ac ysgolhaig pwysig.

Ymadroddion arall o Pythagoras am addysg, gwybodaeth a rhifau:

 • “Mae pob peth yn rhif”;
 • “Esblygiad yw deddf bywyd, rhif yw deddf y Bydysawd, undod yw cyfraith Duw.”

Yn y ddau hyn, o’r 20 ymadrodd gorau yn Pythagoras , gellir deall bod yr athronydd yn llywodraethu ei gredoau yn wyneb cywirdeb cyfansoddion rhifiadol. O ganlyniad, credai Pythagoras y gallai unrhyw beth fodfesur o ran niferoedd.

Dyfyniadau Gorau Pythagoras

Mae dyfyniadau Pythagoras yn dal i gael eu defnyddio heddiw fel credoau neu hyd yn oed ddywediadau poblogaidd. Am y rheswm hwnnw, byddwn yn cyflwyno'r rhai gorau yma.

“Os nad yw’r hyn sydd gennych i’w ddweud yn harddach na distawrwydd, caewch i fyny.”

Gallwn ddeall yma fod distawrwydd yn well nag araith nad yw'n cyfateb i bethau prydferth, gan mai distawrwydd yw'r dewis gorau bob amser i beidio â dweud nonsens.

“Gwrandewch a byddwch ddoeth. Dechrau gweddw yw'r distawrwydd."

Rhagoriaeth mewn gwrando yw’r cam cyntaf wrth ddatblygu doethineb. Y sawl sy'n gwrando sy'n dysgu orau.

“Cyn gwneud rhywbeth, meddyliwch, pan fyddwch chi'n meddwl y gallwch chi ei wneud, meddyliwch eto.”

Meddwl ac ailfeddwl yw'r ffordd orau bob amser cyn gwneud penderfyniad.

“Pwy sy'n siarad, sydd yn hau. Pwy sy'n gwrando, yn medi."

Y mae'r sawl sy'n llefaru yn hau rhywbeth i'r sawl sy'n gwrando, oherwydd hyn, mae'n berthynas gyfnewid, pan fydd y ddau yn y broses o ddoethineb.

“Peidiwch â dweud ychydig mewn llawer o eiriau, ond dywedwch lawer mewn ychydig eiriau.”

Mae dweud rhywbeth mewn ychydig eiriau sy'n werthfawr yn bwysicach na dweud llawer o eiriau nad ydynt yn werthfawr iawn.

“Mae bywyd fel sioe, rydyn ni'n mynd i mewn iddo, yn gweld beth mae'n ei ddangos i ni ac yn gadael yn yDiwedd."

Mae gan fywyd ddechrau, canol a diwedd, yn union fel sioe. Rydyn ni'n mynd i mewn iddo, yn mwynhau'r hyn sydd ganddo i'w gynnig ac, yn olaf, rydyn ni'n gadael.

“Helpwch eraill gyda’r llwyth, ond peidiwch â’i gario iddyn nhw.”

Gallwn ac fe ddylen ni helpu pobl gyda'u rhwystrau a'u problemau, ond rhaid iddyn nhw eu datrys eu hunain.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

“Peidiwch â gofyn am ddim yn eich gweddïau, oherwydd dydych chi ddim yn gwybod beth sy'n ddefnyddiol a dim ond Duw sy'n gwybod eich anghenion”.

Duw yw'r unig un sy'n gwybod yr anghenion a'r hyn sy'n ddefnyddiol i fodau dynol, felly dim ond Ef ddylai roi i bobl yr hyn sydd ei angen arnynt.

“Peidiwch â dirmygu neb; mae atom yn taflu cysgod.”

Mae gan bopeth a phawb swyddogaeth a defnyddioldeb mewn bodolaeth, oherwydd hynny, ni ddylem ddirmygu pobl a phethau.

“Nid yw'n rhydd nad yw wedi cael goruchafiaeth arno'i hun.”

Nid yw rhyddid ond yn dod i'r rhai sydd â goruchafiaeth ar eu bywydau eu hunain.

“Gall serchiadau adio weithiau. Tynnwch, byth.”

Nid yw’r serchiadau a gasglwn, a ddatblygwn neu a welwn trwy fywyd yn lleihau, fodd bynnag, gallant gynyddu mewn maint.

Gweld hefyd: Achos David Reimer: Gwybod ei stori

“Ysgrifenna gamgymeriadau dy ffrind yn y tywod.”

Gwelwch a nodwch gamgymeriadau eich ffrind, ond gwnewch hynny mewn ffordd nad yw’n barhaol, fel yr un sy’nyn tynnu yn y tywod ac yn fuan wedyn, mae'r llun yn cael ei ddadwneud gan amser.

“Dynion sydd bob amser yn llefaru y gwirionedd yw’r agosaf at Dduw.”

Mae bod yn eirwir a lluosogi gwirioneddau yn peri i rywun ddod yn nes fyth at Dduw.

Dyfyniadau ac ymadroddion Pythagoras

Enghreifftiau eraill o ddyfyniadau enwog a nodedig Pythagoras:

“Does dim byd yn darfod yn y Bydysawd; nid yw popeth sy'n digwydd ynddo yn ddim mwy na thrawsnewidiadau yn unig.”

Nid yw popeth sy'n digwydd yn y Bydysawd yn peidio â bodoli, mae'n mynd trwy drawsnewidiadau.

“Purwch eich calon cyn gadael i gariad fynd i mewn iddi, oherwydd y mae hyd yn oed y mêl melysaf yn troi'n sur mewn llestr budr.”

Mae angen puro'r galon yn gorchymyn i dderbyn cariad, oherwydd gall amgylchedd budr ddifetha teimlad mor fonheddig a hardd.

“Yn nhermau anghyfiawnder, y peth gwaethaf yw peidio â’i ddioddef, ond ei gyflawni.”

Mae anghyfiawnder pan gaiff ei gyflawni yn waeth na phan gaiff ei dderbyn gan eraill .

Paid â gwneud dy gorff yn ystorfa i weddillion dy enaid.

Wedi cyflwyno’r 20 ymadrodd hyn gan Pythagoras , fe welir fod yr athronydd wedi siarad llawer am themâu addysg, bywyd, y bydysawd, bod, perthnasoedd, rhifau, Duw ayb. Felly, gall manteisio ar eich rhinweddau fod yn ffordd dda o fyfyrio ar y rhainmeysydd sy'n gyffredin i fodau dynol, gan fod Pythagoras yn feddyliwr enwog.

Hefyd, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon am ddyfyniadau gan Pythagoras, peidiwch ag anghofio ei hoffi a'i rannu gyda'ch ffrindiau. Mae hyn yn ein hannog i gynhyrchu mwy a mwy o gynnwys o safon. Dilynwch ein testunau a'n newyddion!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.