Ymrwymiad: ystyr yn y gwaith ac mewn perthnasoedd

George Alvarez 07-10-2023
George Alvarez

Mae cael ymrwymiad yn hanfodol i sefydlu ymddiriedaeth mewn perthnasoedd, gan greu parch a dibynadwyedd yn y gwaith ac mewn perthnasoedd rhyngbersonol. Ymrwymiad yn y bôn yw pan fydd y partïon yn gwneud cytundeb ar bwnc penodol, mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, cariad a pherthnasoedd gwaith.

Yn y cyfamser, un yw Ymrwymiad o'r pileri i gael llwyddiant, pa faes bynnag o'ch bywyd. Felly, dyma sy'n sefydlu perthynas o ymddiriedaeth rhwng dau neu fwy o bobl, gan ganiatáu i'w gweithredoedd fod, beth bynnag, yn fwy tryloyw ac effeithlon.

Beth yw ymrwymiad? Ystyr ymrwymiad yn y geiriadur

Yn fyr, mae'r gair ymrwymiad yn golygu cytundeb rhwng pleidiau ynghylch rhywbeth a fydd yn cael ei gyflawni, beth bynnag fo'r maes bywyd. Er enghraifft, mae dyddio neu briodas yn cael ei ystyried yn ymrwymiad.

Mewn geiriau eraill, diffinnir ymrwymiad fel contract rhwng partïon, lle sefydlir rhwymedigaethau penodol. Yn yr ystyr hwn, gall ymrwymiad hefyd ddiffinio'r weithred o fod yn gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun, anrhydeddu eich addewidion a'r hyn y cytunwyd arno gyda'r llall.

Daw'r gair ymrwymiad o'r Lladin compromittere sy'n golygu gyda'i gilydd, uno â, ynghyd â primotterre , sy'n golygu addewid. Hynny yw, mae'n gytundeb, yn addewid ar y cyd rhwng y pleidiau.

Ymrwymiad mewn perthynas gariad

Ymrwymiad yw un o'r prif ffactorau wrth gynnal perthynas gariad iach a hapus. Wrth i ddau berson ymrwymo, gan uno dibenion eu bywyd, gyda chariad, ymddiriedaeth a theyrngarwch, maent yn llwyddo i gynnal perthynas gadarn. Mae hyn yn golygu, yn anad dim, arfer empathi, bob amser yn barod i ddeall teimladau ac anghenion y llall.

Mae'n werth nodi bod yr ymrwymiad mewn perthynas gariad yn mynd y tu hwnt i'r cytundeb a sefydlwyd trwy briodas neu gyfnewid modrwyau. Mae ef yn rhan o'r cariad a'r parch sy'n bodoli yn y berthynas , a dylid ei wylio bob amser i osgoi unrhyw esgeulustod. Wedi'r cyfan, mae pob cwpl, beth bynnag, yn mynd trwy anawsterau, ac ymrwymiad yw'r sail iddo aros yn gryf a sefydlog.

Gweld hefyd: Sut i achub fy mhriodas: 15 agwedd

Yn groes i'r hyn y mae'r rhan fwyaf yn ei ddeall, nid oes angen rhoi'r gorau i hunan-barch ac unigoliaeth i sefydlu ymrwymiad mewn perthynas gariadus. Felly, er mwyn cael iechyd emosiynol y tu mewn a'r tu allan i'r berthynas, mae'n bwysig bod pob un ohonoch yn caru'ch hun yn gyntaf.

Yn y cyfamser, er mwyn i berthynas gariad bara dros amser, rhaid cael ymrwymiad rhwng y partïon, y mae'n rhaid ei ddeall fel cytundeb o deyrngarwch, didwylledd, parch a chydweithio mewn datblygiad cyson. O ganlyniad, mae'rymrwymiad yw'r hyn a fydd mewn gwirionedd yn cyfrannu at les y berthynas, hyd yn oed yng nghanol yr anawsterau y gall y cwpl eu hwynebu.

Gweld hefyd: Breuddwydio eich bod yn ysmygu: deall breuddwydion sigaréts

Arddangosiadau o ymrwymiad mewn perthynas

Mae sawl ffordd o ddangos ymrwymiad mewn perthynas, gan gofio bod gan bob perthynas ei nodweddion arbennig, yn ôl yr unigoliaeth sydd mae gan bob bod dynol. Ond mae sefyllfaoedd sy'n bodloni synnwyr cyffredin, megis arddangosiadau o ymrwymiad sy'n hanfodol mewn unrhyw berthynas. Mae hyn yn cynnwys sefyllfaoedd fel:

 • Cydymffurfio â'r hyn a ddywedwyd wrth y llall;
 • Dangos pryder a gofal;
 • Bod ag agweddau sydd bob amser yn anelu at “adio” yn y berthynas;
 • Bod â diddordeb yn nheimladau eich partner;
 • Dangos diolch;
 • Byddwch yn agored i ddeialog bob amser, yn agored ac yn onest;
 • Mae'r ddau yn ymrwymo i gydweithio, gan gynnal ffyddlondeb a gonestrwydd;
 • Gwerthfawrogi ac adnabod gweithredoedd pobl eraill;
 • Cefnogaeth mewn sefyllfaoedd anodd;
 • Rhannu profiadau ac atgofion;
 • Dangos teyrngarwch ac ymrwymiad yn y berthynas;
 • Sefydlu nodau cyffredin.

Fodd bynnag, mae dangos ymrwymiad yn hanfodol i gynnal perthynas , oherwydd pan fydd pobl yn ymrwymo, maent yn dangos eu bod yn ymwneud â'i gilydd. Am beth,felly, gallant uno eu hymdrechion i gael llwyddiant mewn bywyd gyda'i gilydd;

O’r herwydd, cyfaddawdu yw’r sylfaen ar gyfer pob agwedd ar y berthynas, lle mae partïon yn cyfathrebu’n onest ac yn agored am eu teimladau, eu pryderon a’u dyheadau.

Felly, mae ymrwymiad mewn perthynas gariad yn llawer mwy na geiriau gwag a disgwyliadau cymdeithasol. Mewn unrhyw achos, rhaid ei weld fel rhywbeth anniriaethol, y mae'n rhaid gofalu amdano bob dydd, gan gadw mewn twf a datblygiad cyson dros amser.

Ymrwymiad yn y gwaith

Mae ymrwymiad yn chwarae rhan bwysig yn yr amgylchedd gwaith, oherwydd pan fydd rhywun yn ymrwymo i'w waith, mae'n golygu eu bod yn barod i weithio'n galed i gyrraedd y nodau sefydledig. Hynny yw, mae pobl sy'n ymroddedig i'w gwaith yn dangos mwy o gyfrifoldeb, cymhelliant a menter , a hyn waeth beth yw'r swydd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Beth yw parth o gysur? Y 3 cham i ddianc

Yn y modd hwn, mae gweithwyr proffesiynol ymroddedig yn bobl onest, sy'n dangos cyfrifoldeb am eu priodoliadau. Heb os, y nodweddion hyn sy'n ymddangos yn amlwg ar gyfer perfformiad gwaith da, fodd bynnag, yng nghanol cymdeithas anhrefnus yn aml, mae'r priodoliadau hynyn cael eu gwerthfawrogi'n aruthrol.

Felly, yn union fel mewn perthnasoedd, mae angen gwella ymrwymiad yn y gwaith yn gyson hefyd. Yn yr ystyr hwn, rydym yn gwahanu rhai awgrymiadau a fydd yn helpu yn y datblygiad cyson hwn o'ch gyrfa broffesiynol.

Awgrymiadau i wella eich ymrwymiad yn y gwaith

Ymhellach, mae sawl ffordd o wella eich ymrwymiad yn y gwaith, a fydd yn sicr o ddylanwadu'n gadarnhaol ar eich perfformiad. Yn eu plith, rydym yn amlygu:

 • Creu rhestr o bethau i'w gwneud a'u blaenoriaethu;
 • Sefydlu amserlen;
 • Bod yn hyblyg i newidiadau munud olaf ac addasu i amgylchiadau newydd;
 • Sefydlu nodau realistig a mesuradwy;
 • Byddwch yn llawn cymhelliant wrth berfformio eich gweithgareddau;
 • Mewnosod seibiannau rheolaidd rhwng tasgau;
 • Canolbwyntiwch ar un prosiect ar y tro;
 • Byddwch yn gyson;
 • Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help pan fo angen;
 • Byddwch yn rhagweithiol, yn enwedig ar gyfer datrys problemau.

Sut gall seicdreiddiad helpu mewn gyrfa broffesiynol?

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu gwella eich perthnasoedd proffesiynol, heb os nac oni bai, gall seicdreiddiad eich helpu. Felly, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad, 100% EAD. Ymhlith manteision yr astudiaeth hon, am eich gyrfaproffesiynol, gallwn dynnu sylw at:

 • Help i ddatrys problemau corfforaethol: gall seicdreiddiad fod o gymorth mawr i nodi a goresgyn problemau corfforaethol, gan wella rheolaeth tîm a chysylltiadau cwsmeriaid
 • Yn ychwanegu at y presennol proffesiwn: Gall cyfreithiwr, athro, therapydd, gweithiwr iechyd proffesiynol, arweinydd crefyddol, hyfforddwr proffesiynol, gwerthwr, rheolwr tîm a'r holl broffesiynau sy'n delio â phobl elwa ar wybodaeth am agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar seicdreiddiad.

Felly, gall seicdreiddiad fod yn arf pwerus i helpu pobl i ddeall eu cymhellion proffesiynol a sut mae eu hymddygiad yn dylanwadu ar eu canlyniadau gyrfa.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, peidiwch ag anghofio ei hoffi a'i rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Yn y modd hwn, bydd yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys rhagorol ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.