Ystyr academyddiaeth: y manteision a'r anfanteision

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Ydych chi erioed wedi cyfarfod â rhywun yn yr ystafell ddosbarth a ddefnyddiodd eirfa soffistigedig iawn ar gyfer eu hoedran? Neu, mewn rhyw sgwrs hamddenol, a ydych chi wedi gorfod delio â rhywun sy’n defnyddio llawer o jargon sydd, ar hyn o bryd, yn amhriodol? Mae'n debyg ei fod yn meddwl tybed beth oedd y cymhellion i rywun ymddwyn felly. Yn yr erthygl heddiw, mae academyddiaeth yn bwnc canolog a byddwn yn trafod cwestiynau fel hyn.

Os ydych chi eisoes wedi clywed am academyddiaeth , ond eisiau gwybod mwy amdano , gall yr erthygl hon helpu hefyd. Yma byddwn yn trafod diffiniad y term hwn yn y geiriadur, yn ogystal ag archwilio ei gysyniad, y manteision a'r anfanteision sy'n gysylltiedig â'r thema.

Academaidd yn ôl y geiriadur

Byddwn yn dechrau gyda diffiniad geiriadur o'r term, yn bennaf o ystyried pwy sydd heb unrhyw syniad beth mae'n ei olygu. I ddechrau, mae academyddiaeth yn enw gwrywaidd. Mae tarddiad y gair hwn yn y cyfuniad o academaidd + ism . Ymhlith y diffiniadau o'r term, rydym yn canfod:

  • Ymddygiad academaidd ;
  • Ymddygiad y person sy'n rhan o'r academi ;
  • Dull o weithredu y rhai sy'n ymddangos yn perthyn i'r byd academaidd;
  • Tuedd i ymwneud â chwestiynau hapfasnachol neu â'r manylion o fater penodol;
  • Parch neu ufudd-dod i egwyddorion traddodiadol maes o wybodaeth.

CymYn olaf, mae academyddiaeth yn gyfystyr ag academyddiaeth. Cofiwch, yn yr achos hwn, nad ydym yn sôn am gampfa yn yr ystyr o le sy'n ffafriol i ymarfer corff. Mae'n academi o ran y byd prifysgol, lle mae ymarfer ymchwil a datblygu gwyddoniaeth.

Beth yw academyddiaeth

Cyd-destunoli'r hyn sydd gennym ni yn unig gorffen hynny yw, cadwch mewn cof bod academyddiaeth yn wreiddiol yn dynodi'r dull addysgu artistig proffesiynol a luniwyd, a ffurfiolwyd ac a addysgir gan academïau celf Ewropeaidd.

Roedd ei darddiad yn yr Eidal yng nghanol yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r dull hwn wedi dylanwadu ar y byd gorllewinol cyfan ers sawl canrif. Yn ogystal, cafodd effaith ar lawer o gymdeithasau y tu allan i’r Gorllewin oherwydd cyflawniadau gwladychiaeth.

Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r effaith, nid yw termau cysylltiedig yn cael eu cymhwyso’n gyfartal ar draws pob diwylliant. . Mewn rhai, mae'n cyfeirio at y fersiwn o'r dull a atgyfnerthwyd yn yr Academi Frenhinol ar gyfer Peintio a Cherflunio yn Ffrainc. Fe'i sefydlwyd ym Mharis yn 1648 gan grŵp o arlunwyr dan arweiniad Charles Le Brun.

Yn y cyd-destun hwn, gosododd Le Brun addysgeg systematig, hierarchaidd ac uniongred gref. Cynigodd y Ffrancwyr hwn hynny yn llwyddiannus a daeth yn fodel ar gyfer sefydlu nifer o ysgolion celf uwch eraill. Yn wir, yr oedd o bwys mawr i'resblygiad y cerrynt baróc, neoglasurol a rhan o'r cerrynt rhamantaidd.

Gweld hefyd: Y cemeg rhwng dau berson: 10 arwydd

Ar y llaw arall, roedd yn well gan yr awduron cyfoes eraill ddefnyddio'r term i ddisgrifio arddull arbennig. Byddai hwn, yn ei dro, wedi’i eni yng nghylchoedd yr academïau neu drwy eu dylanwad, a elwir hefyd yn gelfyddyd academaidd neu’n arddull academaidd.

Gweld hefyd: Gwasanaethodd Carapuça: ystyr ac enghreifftiau o'r mynegiant

Yn olaf, mae llawer o awduron yn cyfeirio’n arbennig at y gelfyddyd a gynhyrchwyd yng nghwmpas yr academïau. Mae ymchwilwyr yn canolbwyntio’n bennaf ar effeithiau’r model academaidd ar y celfyddydau gweledol, yn enwedig paentio.

Academyddion yr academi

Fel y dywedasom, cymerodd y term ymlaen gwahanol ystyron o ystyried cyd-destunau gwahanol. Yn y modd hwn, mae academyddiaeth hefyd yn gysylltiedig â'r hyn a wneir yn yr academi a hyd yn oed y ffordd y mae pobl yn ymddwyn. Yn y modd hwn, mae'n cynnwys y ffordd y mae rhywun yn siarad, prosiectau ac ymddygiad yn gyffredinol.

Er enghraifft, pan fydd person yn siarad gan ddefnyddio llawer o dermau, mae'n academydd . Y broblem fawr yw bod y person yn cyfyngu ar ei gynulleidfa, wedi'r cyfan, nid yw pawb yn gwybod y termau. Felly, mae'n bosibl sefydlu perthynas â'r hyn a ddywedasom yno, yn y paragraff cyntaf. Mae yna rai sy'n gorliwio'r ymddygiad hwn.

Problemau ag academyddiaeth

Yn ogystal â'r hyn yr ydym wedi'i grybwyll eisoes, nid yw academyddiaeth yn cynhyrchu rapprochement, gan fod y defnydd gormodol o linellau amae arferion yn dangos rhyw bedantri. Yn ogystal, mae'n pellhau cymdeithas oddi wrth yr academi ac oddi wrth yr hyn a gynhyrchir. Felly, efallai y bydd gwrthwynebiad i'r byd academaidd a phopeth a ddaw ohono.

Yn ogystal â'r mater cymdeithasol hwn, nodweddir academyddiaeth gan ddysgeidiaeth atgenhedlol. Yn yr addysgu hwn, nid oes llawer o gydweithrediad rhwng myfyrwyr ac athrawon. Felly, bydd yr athro bob amser mewn sefyllfa uwch, a disgwylir na fydd y myfyriwr ond yn atgynhyrchu'r hyn y mae'r athro wedi'i ddweud. Anaml y cewch gyfle i gwestiynu a chyfranogiad effeithiol.

Darllenwch Hefyd: Thanatos: myth, marwolaeth a natur ddynol

Mae'r dosbarth bob amser yn dechrau yn yr un ffordd, mae ganddo amser neilltuedig a phopeth yn wedi'i raglennu'n oer . Fel hyn, lawer gwaith nid yw'r myfyriwr yn dysgu'r cynnwys mewn gwirionedd; mae'n addurno.

Manteision academyddiaeth

Er gwaethaf y rhagfarn a sefydlwyd yn erbyn academyddiaeth, mae grym brasamcanu ar ran rhai myfyrwyr. Mae ymgais i agor prifysgolion i gymdeithas.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

At hynny, mae'n bwysig dweud bod yr academi yn parhau i gynhyrchu, waeth beth fo'i dderbyniad cymdeithasol. Gellir troi'r cynhyrchiad hwn i sawl maes cymdeithasol. Mewn geiriau eraill, mae ymchwil academaidd yn helpu cymdeithas i ddatrys ei phroblemau.

Mae mater arall yn ymwneud yn uniongyrchol â'r academyddiaeth celf. Oherwydd, er gwaethaf amser, trylediad ac yna rhagfarn, erys hyd heddiw.

Gyda'r rhan hon o'r swydd, yr hyn yr ydym am ei wneud yn glir yw nad oes gan ymarfer academaidd ynddo'i hun ddim i'w wneud ag arfer academyddiaeth. O fewn gofod yr ystafell ddosbarth, labordy a chynadleddau gwyddonol, mae dangos eich bod yn academydd rhagorol yn rhan o'r hyn a ddisgwylir gan weithiwr proffesiynol da yn y maes.

Fodd bynnag, , y dewis mae mynd y tu hwnt i derfynau'r maes academaidd yn cael ei ddeall yn gyffredin gan eraill fel arwydd o bedantry. Boed gartref, gyda'r teulu, neu mewn cyfarfod anffurfiol gyda ffrindiau, nid yw academaiddiaeth ormodol yn rhywbeth nad yw'n mynd yn dda.<3

Os ydych yn unigolyn sy'n pryderu am y negeseuon y mae eich ymddygiad yn eu hanfon at bobl eraill, gwyddoch fod hyn yn beth da i'w osgoi. Felly, wrth ryngweithio'n anffurfiol â rhywun, gwnewch hynny'n gyfan gwbl. Nid o reidrwydd mae'r ystum academaidd yn eich gwneud chi'n gymeradwy yng ngolwg pobl eraill. Gwell ymdoddi na bod yn ddiflas i'r criw.

Sylwadau Terfynol: Academaiddiaeth

Gwelsom yn y post hwn fod Academicism wedi dechrau fel rhywbeth mwy cyfyngedig i'r celfyddydau . Fodd bynnag, wrth iddo ymledu i wledydd y tu allan i'r Gorllewin, cymerodd ystyron eraill. Rydym hefyd wedi gweld, er enghraifft, y gall cam-drin yr arfer hwn fod yn hynod niweidiol i berthnasoedd dynol.

Mae hynmae'n digwydd oherwydd gallai academyddiaeth , dros amser, fod wedi pellhau pobl o'r tu mewn a'r tu allan i'r academi. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw hyn yn wir, ni all y naill fyw heb y llall. Boed trwy ymchwil, neu fuddsoddiadau, lleoli, addysgu, mae’r ddibyniaeth academaidd hon yn parhau mewn cyd-destunau nad oes angen eu trafod â phawb yn llythrennol bob amser.

Hynny yw, mae pwyntiau cymhleth mewn academyddiaeth , ond mae yna hefyd bethau da sy'n haeddu cydnabyddiaeth. I wybod sut i ddelio ag agweddau cadarnhaol a negyddol ymddygiad o'r fath, yn ogystal â deall ei wreiddiau, mae'n werth dilyn cwrs da mewn Seicdreiddiad. Rydym yn cynnig hyfforddiant gwych mewn Seicdreiddiad Clinigol EAD yn llawn ar-lein. Edrychwch ar ein cynnwys, cofrestrwch a dewch yn seicdreiddiwr!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.