Dyfyniadau Dostoyevsky: Y 30 Gorau

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Yn yr erthygl hon, gadewch i ni siarad ychydig am hanes bywyd un o'r awduron mwyaf yn llenyddiaeth Rwsia a'r byd: Fyodor Mikhailovitch Dostoyevsky. Yn ogystal, byddwn yn rhestru'r ymadroddion gorau o Dostoyevsky , a lefarwyd gan yr awdur yn ei weithiau a thrwy gydol ei yrfa.

Bywyd personol

Ganed Dostoevsky ym Moscow ar 30 Hydref, 1821. Ef oedd yr ail o saith o blant. Llawfeddyg milwrol oedd ei dad, Mikhail, a dywedir ei fod yn llym iawn ac yn dreisgar gyda'i deulu.

Ym 1837, bu farw mam Dostoevsky yn gynamserol o'r diciâu, a blymiodd Mikhail i alcoholiaeth ac iselder, gan arwain at anfon Fyodor ac un o'i frodyr i Ysgol Beirianneg St Petersburg. Ym 1839, bu farw Mikhail o dan amgylchiadau amheus iawn. Un o'r fersiynau yw bod ei weision, oherwydd iddynt gael eu trin yn wael, wedi ei lofruddio.

Roedd y digwyddiad hwn yn bwysig iawn ym mywyd Fyodor, a oedd am amser hir yn dymuno marwolaeth ei dad ac yn y diwedd yn beio ei hun hyd ddiwedd ei oes. Astudiwyd y ffaith hon gan Sigmund Freud yn ei erthygl adnabyddus “Dostoyevsky and Parricide” o 1928.

Gweld hefyd: Beth yw tristwch i Freud a Seicoleg?

Mynediad i lenyddiaeth

Ym 1843 , hyd yn oed ar ôl graddio mewn peirianneg a chael gradd is-lefftenant, ni pharhaodd Dostoevsky ei yrfa a dechreuodd weithio fel cyfieithydd. Ymhlith ei weithiau y mae cyfieithiad o waith Balzac, awdwr yyr oedd Dostoevsky yn ei edmygu.

Y flwyddyn ganlynol, mae'n gadael y fyddin ac yn dechrau ysgrifennu ei waith cyntaf : y nofel Pobre Gente , a gafodd dderbyniad da gan feirniaid pan gafodd ei rhyddhau. Beth amser yn ddiweddarach, ysgrifennwyd Niétotchka Niezvânova (rhwng 1846 a 1849) a White Nights (1848).

Milwriaeth a charchar

Bu Dostoyevsky yn gweithio gyda grŵp sosialaidd o’r enw Círculo Petrashevsky a oedd yn gwadu’r camddefnydd o rym a gyflawnwyd gan lywodraeth awdurdodaidd Tsar Nicholas I.

Ym mis Ebrill 1849, o ganlyniad i'w ymwneud â gwleidyddiaeth, arestiwyd Dostoyevsky a'i ddedfrydu i farwolaeth . Aethpwyd ag ef i'r garfan danio gyda charcharorion eraill hyd yn oed, ond ar y funud olaf, cyfnewidiwyd ei ddedfryd am 5 mlynedd o lafur gorfodol yn Siberia, lle bu hyd 1854.

Bu ei gyfnod yn y carchar yn drawmatig iawn , i'r pwynt o'i arwain i adrodd rhai o'i brofiadau yn y gwaith Memoirs from the House of the Dead , a gyhoeddwyd yn 1862.

Bywyd Affeithiol Dostoyevsky

Cyfarfu Dostoyevsky â Maria Dmitrievna Isayeva, a oedd yn weddw gyda mab. Priododd y ddau ym 1857. Yna, yn y 1860au, gwnaeth nifer o deithiau i Ewrop a daeth i ben i gyfarfod â Paulina Suslova, y cafodd gariad â hi.

Fodd bynnag, mae Paulina yn twyllo arno yn y pen draw. Mae Dostoyevsky yn siomedig â hynnysef ei angerdd mawr ac yn dychwelyd at ei wraig, yr hon a fu farw o'r darfodedigaeth yn 1864.

Yn 1867, ailbriododd Fyodor. Ei ail wraig oedd Anna Grigorievna, a oedd yn ysgrifennydd iddo a'i helpu i gynhyrchu ei lyfr The Player , a ddaeth yn werthwr gorau.

Gyrfa lenyddol – ffynhonnell ymadroddion Dostoyevsky

Mae gan weithiau Dostoyevsky wefr seicolegol ddofn . Felly, mae'r rhan fwyaf o'i gymeriadau bob amser yn amau ​​dilysrwydd moesoldeb ac mae eu gweithredoedd yn rhedeg llinell denau rhwng da a drwg.

Felly, ymhlith proffiliau'r prif gymeriadau mae gennym:

Gweld hefyd: Rhyw masochistaidd: nodweddion yn ôl Freud
 • sâl, boed gorfforol neu feddyliol, perchnogion meddwl twymyn;
 • troseddwyr;
 • anffyddlon;
 • diffygiol, lle mae gofid bob amser yn rhedeg trwy eu meddyliau.

Mae'r straeon yn adlewyrchu yn eu tu mewn yr hyn y mae'r awdur ei hun yn byw. Hynny yw, y mannau lle roedd Dostoyevsky yn byw, ei amser yn y carchar; mae'r bobl y bu'n byw ac yn cyfarfod â nhw yn bortreadau ffyddlon a wasanaethodd fel sail bywgraffyddol i'w lyfrau. Fel hyn buont yn gyweirnod ar hyd ei oes lenyddol.

Prif Waith

 • Atgofion o Danddaearol (1864);
 • Trosedd a Chosb (1866);
 • Yr Idiot (1869);
 • Y Cythreuliaid (1872);
 • Y Brodyr Karamazov (1881).

Ymadroddion Gorau oDostoyevski

 1. Gellwch fod yn sicr mai nid pan ddarganfyddodd America, ond pan ddarganfyddodd hi, y teimlai Columbus yn ddedwydd.
 2. Adwaenom ddyn wrth ei chwerthin ; os y tro cyntaf y cyfarfyddwn ag ef y mae yn chwerthin mewn modd dymunol, y mae y cartrefol yn rhagorol.
 3. Po fwyaf yr wyf yn hoffi dynoliaeth yn gyffredinol, y lleiaf yr wyf yn gwerthfawrogi pobl yn arbennig, fel unigolion.
 4. Rhaid i mi ddatgan fy anghrediniaeth. I mi nid oes dim yn uwch na'r syniad o ddiffyg bodolaeth Duw. Dyn a ddyfeisiodd Dduw fel y gallai fyw heb ladd ei hun.
 5. Ni all dyn na chenedl fodoli heb syniad aruchel.
 6. Weithiau mae'n well gan ddyn ddioddefaint nag angerdd.
 7. Puredigaeth trwyddo. mae dioddefaint yn llai poenus na'r sefyllfa a grëir i berson sy'n euog o ryddfarn ddifeddwl.
 8. Mae trasiedi a dychan yn chwiorydd ac maent bob amser yn gytûn; yn cael eu hystyried yr un pryd, y maent yn derbyn enw y gwirionedd.
 9. Nid oes dim wedi gwasanaethu despotistiaeth gymaint a gwyddoniaeth a dawn. ysgafn chwerthinllyd.
Darllenwch Hefyd: Dyfyniadau Esblygiad: Y 15 Mwyaf Cofiadwy

Mwy o Ddyfyniadau Dostoyevsky

 1. Yn bendant nid wyf yn deall pam ei bod yn fwy gogoneddus peledu dinas â projectiles na llofruddio rhywun â bwyell.
 2. Bydd harddwch yn achub y byd.
 3. DiffygNid yw rhyddid byth yn cynnwys bod ar wahân, ond bod yn anweddus, oherwydd nid yw'r poenydio anhraethadwy yn gallu bod ar ei ben ei hun .
 4. Paradwys yw bywyd, ond nid yw dynion yn ei wybod a nid ydynt yn trafferthu ei wybod.
 5. Mae ffydd ac arddangosiadau mathemategol yn ddau beth anghymodlon.
 6. Onid gwell fyddai cywiro, gwella ac addysgu bod dynol na thorri ef oddi ar y pen?
 7. Pe bai rhywun yn profi i mi fod Crist y tu allan i'r gwirionedd, a phe sicrhawyd mewn gwirionedd fod y gwirionedd y tu allan i Grist, byddai'n well gennyf Grist na'r gwirionedd.
 8. Mae'r merched i gyd yn gwybod mai'r cenfigenus yw'r rhai cyntaf i faddau.
 9. Mae'r gwir wirionedd bob amser yn anghredadwy.
 10. Nid oes un pwnc mor hen fel na ellir dweud rhywbeth newydd am y peth.

Ymadroddion Diwethaf Dostoyevsky

 1. Yng ngolwg yr arlunydd, mae'r cyhoedd yn ddrwg angenrheidiol ; rhaid i chi ei guro, dim byd mwy.
 2. Y diffiniad gorau y gallaf ei roi o ddyn yw bod sy'n dod i arfer â phopeth.
 3. Mae'r troseddwr, ar hyn o bryd yn cyflawni ei drosedd, bob amser yn berson sâl. 12>
 4. Y mae creulondeb dyn yn aml yn cael ei gymharu â chreulondeb anifeiliaid, ond mae hynny i sarhau'r olaf.
 5. Y hapusrwydd mwyaf yw pan fydd rhywun yn gwybod pam ei fod yn anhapus.
 6. Rydyn ni i gyd yn gyfrifol am bopeth, gerbron pawb.
 7. Mae Duw, yn y Nefoedd, bob tro y mae'n gweld pechadur yn ei alw â'i holl galon sydd ganddo.yr un llawenydd a mam wrth weled y wên gyntaf ar wyneb ei phlentyn.
 8. Y celwydd yw unig fraint dyn dros bob anifail arall.
 9. Os ydych am orchfygu'r byd gyfan, gorchfyga dy hun .
 10. Pe na bai Duw yn bod, byddai popeth yn cael ei ganiatáu.

5>Ystyriaethau terfynol

Yn olaf, fel y gwelsom, mae gan waith Dostoevsky gymeriad seicolegol penderfynol. Gellir ystyried hyn yn adlewyrchiad o'ch enaid. Felly, gall llawer o bobl uniaethu â'i ysgrifau hyd yn oed heddiw.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Felly, Dostoyevsky's ="" gan="" strong="" ymadroddion=""> ystyron ar gyfer ein tu mewn. Felly, os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanoch chi'ch hun, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cofrestru ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Mae ein dosbarthiadau 100% ar-lein a gallwch astudio o gysur eich cartref eich hun!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.