Rhagymwybodol: beth ydyw? Ystyr yn Freud

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Caniataodd gwaith helaeth Freud i bob un ohonom gael eglurder ynghylch naws y meddwl dynol. Esboniodd y seicdreiddiwr nid yn unig brosesau symlach, ond ymroddodd hefyd i astudio cynildeb a mecanweithiau meddyliol cywrain. Yn wyneb hyn, mae'n bwysig eich bod yn deall ystyr rhagymwybod yn well ar gyfer Freud.

Beth yw rhagymwybod?

Yn ôl Freud, mae'r diffiniad o ragymwybod yn cyfeirio at y lle sy'n rhagflaenu ymwybyddiaeth . Er y gall meddyliau fod yn anymwybodol ar ryw adeg, mae'r seicdreiddiwr yn honni nad ydyn nhw'n cael eu hatal. Felly, gellir cofio meddyliau rhagymwybodol, gan ddod yn ymwybodol, os yw person yn dymuno hynny.

Gweld hefyd: Seicoleg traffig: beth ydyw, beth mae'n ei wneud, sut i fod

Yn ogystal, mae ysgolheigion yn honni bod rhagymwybyddiaeth yn cadw gwybodaeth y gellir ei chyrchu ar gyfer prosesu gwybyddol, er ei bod y tu allan i ymwybyddiaeth. Enghraifft o'r prosesu rhagymwybodol hwn yw paratoi a throsglwyddo gwybodaeth. Dulliau cyffredin eraill o'r prosesu hwn yw ffenomenau golwg dall a blaen y tafod.

Haenau

Disgrifiodd Freud y meddwl dynol fel adeiladwaith a wnaed mewn haenau, fel ei fod yn ymdebygu i fynydd iâ . Dyna pam y rhannodd y meddwl yn lefelau, gan eu henwi fel:

Ymwybyddiaeth

Bod y rhan fwyaf arwynebol o'r meddwl, dyma lle mae meddyliau, rhesymu acanfyddiadau gwirfoddol o rywun . Yn y modd hwn, mae person yn berffaith abl i reoli a dewis beth i'w wneud yn ôl ei ddymuniadau a'i anghenion.

Rhagymwybod

Disgrifiodd Freud ef fel y cysylltiad rhwng ymwybyddiaeth ac anymwybyddiaeth, gydag un rhan gweladwy a'r llall ddim. Felly, mae'n canolbwyntio gwybodaeth ac atgofion sydd wedi'u storio y gall person eu cyrchu'n hawdd. Ymhellach, swyddogaeth arall y sector hwn yw atal unigolyn rhag mynegi ei yriannau sy'n cael eu hystyried yn annerbyniol .

Anymwybod

Rhan ddyfnaf y meddwl dynol, sy'n cynnwys gyriannau , greddfau a chwantau nad ydynt yn aml yn cael eu derbyn yn gymdeithasol. Fel hyn mae'n gweithredu fel ystorfa o ysgogiadau, gan weithredu fel cynhwysydd ar gyfer ochr wyllt seice person.

Topograffi Freudian

Daeth llyfr Freud “The Interpretation of Dreams” i ddatgan mai nid yw y meddwl anymwybodol yn ddim ond y gwrthwyneb i ymwybyddiaeth. Wedi hynny, mynnodd y seicdreiddiwr fod yr anymwybod yn hollti'n ddau. Felly, tra bod yr anymwybod yn dynodi meddyliau annerbyniol i ymwybyddiaeth, mae rhagymwybyddiaeth yn gweithredu fel porth rhwng ymwybyddiaeth ac anymwybyddiaeth .

Yn ôl Freud, mae “…dau fath o anymwybyddiaeth – un sy'n hawdd , o dan amgylchiadau aml, trawsnewid yn rhywbeth ymwybodol, ac un arall y mae trawsnewid hwn yn anodd ac yn digwydd yn amodol yn unigcost ymdrech sylweddol neu efallai byth. [… ] Rydyn ni'n galw'r anymwybodol sydd ond yn gudd ac felly'n dod yn ymwybodol yn hawdd, y 'rhagymwybod', ac rydyn ni'n cadw'r term 'anymwybodol' am y llall “.

Eisoes yn ôl y seiciatrydd David Stafford -Clark, os: "ymwybyddiaeth yw cyfanswm popeth yr ydym yn ymwybodol ohono, rhagymwybyddiaeth yw cronfa popeth y gallwn ei gofio, popeth sy'n hygyrch trwy adalw gwirfoddol: stordy'r cof. Mae hyn yn gadael y maes anymwybodol o fywyd meddwl i gynnwys yr holl ysgogiadau ac ysgogiadau mwyaf cyntefig sy'n dylanwadu ar ein gweithredoedd heb ddod yn gwbl ymwybodol ohonynt o reidrwydd, ynghyd â phob cytser pwysig o syniadau neu atgofion â gwefr emosiynol gref, sydd ar yr un pryd. roedd amser yn bresennol mewn ymwybyddiaeth, ond ers hynny maent wedi cael eu gormesu fel nad ydynt ar gael mwyach, hyd yn oed trwy fewnsylliad neu ymdrechion cof”.

Nodweddion

Yn y gwaith “The Ego and the ID” , Mae Freud yn gwneud esboniadau clir o'r gwahaniaethau rhwng syniadau anymwybodol a rhagymwybodol. Tra y gwneir syniadau anymwybodol o ddefnydd anadnabyddus, dygir syniadau o'r rhagymwybodol i ymwybyddiaeth trwy gysylltiadau geiriau. Felly, mae geiriau yn olion cof a all ddod yn ymwybodol unwaith eto.

Fel hyn, pan fyddperson yn cyflenwi'r rhagymwybod â chysylltiadau canolraddol, mae'n creu cyswllt o'r anymwybodol i ddelwedd neu air yn y rhagymwybod. Felly mae'n amlwg bod y lefel hon o feddwl yn cael ei nodweddu gan:

 • atgofion y gellir eu hadalw;
 • profion realiti;
 • yn cysylltu â chyflwyniadau geiriau.
 • <11

  Cofnod mynediad

  Rhywbeth eithaf chwilfrydig yn y rhagymwybod yn sicr yw'r syniad nad yw gwybodaeth a data yn aros yn y lle hwnnw. Er bod hon yn wybodaeth bwysig i ni, nid yw'n cael ei chofio'n ymwybodol yn aml. Er enghraifft, cyfeiriad, ffôn, enw ffrindiau a pherthnasau, y bwyd rydyn ni'n ei hoffi fwyaf, ac ati.

  Darllenwch Hefyd: Obsesiynau: ystyr ac amlygiadau mewn bywyd bob dydd

  Hyd yn oed os nad yw'r wybodaeth hon wedi'i lleoli yn os ydych yn anymwybodol rydych yn berffaith abl i ddod o hyd iddynt . Ar gyfer hyn, ymhlith llawer o opsiynau, gallwch wneud cysylltiad anwirfoddol neu achub rhywfaint o gof i'w cofio.

  Ehangu

  Dros amser dechreuodd Freud ddefnyddio'r cysyniad o ragymwybod y tu hwnt i'r syniad o ​lle neu system. Yn ôl iddo, nid yw prosesau rhagymwybodol yn rhan o ymwybyddiaeth, ond maent yn gysylltiedig â'r anymwybodol.

  Er mwyn i chi ddeall yn well, gwelwch ragymwybyddiaeth fel parth tramwy rhwng ymwybyddiaeth ac anymwybyddiaeth. Yn y modd hwn, mae'r cynnwys rhagymwybodolgallant ddod i ymwybyddiaeth cyn gynted ag y bydd proses o newid yn digwydd yn y meddwl dynol. Hyd yn oed os yw'n rhan sy'n hygyrch yn wirfoddol, mae'r parth tramwy hwn yn fwy cysylltiedig â'r anymwybodol nag y mae rhywun yn ei feddwl .

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Cyfnodau

  Trwy'r testun rydym yn ei gwneud yn glir pa mor bwysig yw bodolaeth y rhagymwybod ar gyfer cyfathrebu cydwybod. Os yw digwyddiad a ddigwyddodd yn y bore yn diflannu o ymwybyddiaeth, mae'n bosibl ei symud i ragymwybyddiaeth ac yna i anymwybyddiaeth. Yn olaf, bydd yn cael ei ymgorffori yn ein cwsg yn ystod gorffwys y nos, yn cael ei adolygu a'i recordio.

  Mewn geiriau eraill, mae hidlydd yn ein meddyliau sy'n cyfeirio gwybodaeth at eich lefelau ymwybyddiaeth. Hynny yw, mae data addysgiadol yn teithio o un lefel feddyliol i'r llall bron yn awtomatig, gan gwblhau swyddogaethau ennyd yno .

  Fel y dywedodd Freud, nid oes unrhyw ymyrraeth yn ein parhad meddyliol, felly mae llif parhaol ynddo . Dyna pam pan gawn enw rhywun yn anghywir neu pan ddaw atgof i fyny ar adeg amhriodol, nid yw'n digwydd ar ddamwain neu drwy gyd-ddigwyddiad. Mae'r wybodaeth yn parhau i drosglwyddo nes ei fod yn aros lle mae ei angen arnom.

  Ystyriaethau terfynol ar y rhagymwybod

  Mae'r rhagymwybod yn ymddangos fel pont bwysig i gyfeirio'rein rhyngweithiadau meddyliol i'r lleoedd angenrheidiol . Trwy hyn llwyddwyd i achub y data sy'n angenrheidiol i gyflawni gweithgareddau pwysig. Felly, gallwch chi anghofio cyfrinair, ond mae rhywbeth yn eich atgoffa ohono diolch i gysylltiadau greddfol.

  Yn ogystal, mae'r lefel feddyliol hon yn rhan o driawd unigryw, sy'n gweithredu fel gweinyddiad y meddwl dynol. Felly, waeth beth fo'r cysylltiadau mewnol, mae'r lefel hon yn helpu i brosesu gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol ar gyfer ein ffordd o fyw yn gywir.

  Os ydych chi eisiau deall mwy am agweddau ac anghenion eich meddwl, cofrestrwch yn ein gwefan ar-lein cwrs Seicdreiddiad. Yn ogystal â gwella eich hunan-wybodaeth, mae'r cwrs yn eich helpu i ddatblygu eich potensial ac yn helpu gyda'ch datblygiad. Felly, Deall sut y gall Seicdreiddiad hwyluso syniadau cymhleth yn eich llwybr, fel y gwnaeth symleiddio ystyr rhagymwybod i chi yn y testun hwn .

  Gweld hefyd: Ymadroddion Plato: y 25 gorau

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.