Aichmophobia: ofn nodwyddau pigiad a gwrthrychau miniog

George Alvarez 30-05-2023
George Alvarez

Mae'r ffobiâu yn cael eu nodweddu gan ofn a phryder eithafol, ar gyfer sefyllfa neu beth penodol, i'r pwynt bod y person yn teimlo wedi'i barlysu a'i gyflyru yn ei fywyd bob dydd. Wrth i chi ddechrau cyflyru digwyddiadau yn eich bywyd er mwyn osgoi eich ysgogiad ffobig. Ymhlith y ffobiâu penodol mae aichmophobia, ofn afresymol nodwyddau pigiad a gwrthrychau miniog.

Gweld hefyd: Byddwch y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun mewn 14 cam

O flaen llaw, mae'n werth nodi bod gan bob un ohonom ofnau, gan eu bod yn rhan o'n hunan-barch. greddf amddiffyn, pan fyddwn mewn sefyllfa a all roi ein bywyd mewn perygl. Fodd bynnag, mae'r broblem yn digwydd pan fydd yr ofn hwn yn mynd yn afresymol ac anghymesur, hyd yn oed pan nad oes perygl.

Yn gyntaf, beth yw ffobiâu?

Yn gyntaf oll, nid ofnau cyffredin mo ffobiâu, ond ofnau anghymesur, afresymol a dwys , sy'n dod yn gyflyru a pharlysu. Felly, nodweddir ffobiâu fel anhwylderau meddwl lle mae'r person yn byw mewn cyflwr cyson o effro, hyd yn oed os nad yw yng nghanol sefyllfa beryglus.

Felly, mae'r rhai sy'n dioddef o ffobia yn byw yn y pen draw yn amodol ar yr ofn hwnnw, hynny yw, ei fod yn cynllunio ei fywyd cyfan yn y fath fodd fel bod yr ysgogiad ffobig, ar bob cyfrif, yn cael ei osgoi. Yng ngolwg eraill, mae'r ofn i'w weld yn ddi-sail ac yn anghymesur, ond dim ond y ffobig sy'n deall y sefyllfa o arswyd y mae'n byw ynddi.

Beth ydyw?aichmoffobia?

Aichmophobia yw ffobia nodwyddau neu unrhyw wrthrych miniog sy'n debyg iddo , ac mae'r ofn hwn yn fwy cyffredin nag y byddech chi'n ei feddwl. Fel, er enghraifft, yr ofn o gymryd brechlynnau, mynd at y deintydd neu berfformio profion labordy. Pan fo’r person yn osgoi, cymaint â phosibl, rhag dod i gysylltiad ag unrhyw sefyllfa sy’n ymwneud â defnyddio nodwyddau, a all, wrth gwrs, effeithio ar sawl agwedd ar ei fywyd, yn bennaf ei iechyd corfforol.

Still, mae symptomau Gall aichmoffobia hefyd fod yn gysylltiedig ag aglioffobia, yr ofn dwys o deimlo poen, wrth i'r person ddechrau osgoi'r boen y gall pig nodwydd ei achosi.

Yn fyr, mae'r a Mae icmophobia yn anhwylder gorbryder a nodweddir gan ofn dwys ac afresymol o nodwyddau a gweithdrefnau meddygol sy'n cynnwys y pigiadau pel ica. Gan ei fod, ar ei lefelau dwys, gall atal y person rhag cynnal archwiliadau meddygol neu dderbyn triniaeth ar gyfer clefydau.

Prif symptomau ofn nodwyddau

Gall symptomau aichmoffobia niweidio bywyd yr unigolyn yn sylweddol, gan wanychu yn y fath fodd fel ei fod yn atal y person hyd yn oed o dderbyn gofal meddygol. Yn y cyfamser, yng nghanol unrhyw arwydd o nodwydd neu wrthrych tebyg, mae'r ffobig yn cyflwyno symptomau megis, er enghraifft:

 • pendro a llewygu;
 • pryder dwys;
 • ymosodiadpanig;
 • anhunedd;
 • osgoi gofal meddygol;
 • cynnydd yng nghyfradd curiad y galon;
 • pwysedd gwaed uchel;
 • cryndodau;
 • prinder anadl.

Achosion ffobia nodwydd

Datblygir ffobia nodwydd ym meddwl y ffobig i'r pwynt ei fod yn deall y sefyllfa honno fel un negyddol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw achosion penodol sy'n achosi'r ffobia hwn, gan ei fod yn dibynnu ar wahanol feini prawf ym mywyd y ffobig. Mae astudiaethau'n dangos bod ymhlith prif achosion aichmoffobia :

 • profiadau trawmatig a achosir gan nodwydd neu wrthrychau tebyg;
 • patrymau genetig, oherwydd gall fod gan rai pobl a rhagdueddiad i ddatblygiad ffobiâu;
 • newidiadau cemegol yn yr ymennydd, lle gall rhywfaint o anhwylder cemegol yn yr ymennydd, gyfrannu at ddatblygiad f obia;
 • yn ymwneud â ffobiâu eraill; cynnwys ffobiâu ar ôl hynny arsylwi ar rywun sy'n ofni gwrthrych neu sefyllfa benodol.

Canlyniadau aichmoffobia

Fel y gallwch ddychmygu, mae canlyniadau aichmoffobia yn niferus, yn gorfforol ac yn feddyliol . Yn yr ystyr hwn, ymhlith prif gymhlethdodau'r ffobia hwn mae pryder dwys a gwrthwynebiad i dderbyn triniaeth feddygol a brechiad.

Yn ogystal, mae ffobia agGall uh arwain at hunan-feddyginiaeth amhriodol, oherwydd, oherwydd yr ofn o gael triniaethau â nodwyddau, mae pobl yn tueddu i osgoi triniaeth feddygol ddigonol.

Gweld hefyd: Ffenics: Ystyr mewn Seicoleg a Mytholeg

Triniaeth ar gyfer ofn pigiad

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig deall bod yna linell denau rhwng ofn a ffobia, a dim ond gweithwyr proffesiynol sy'n arbenigo mewn iechyd meddwl sy'n gallu dadansoddi a nodi a yw yn anhwylder meddwl neu ddim. Fel y gallwch, o ganlyniad, ddod o hyd i ddulliau effeithiol ar gyfer trin y ffobig, mewn ffordd unigol . Hynny yw, gan ystyried eich nodweddion personol a hanes eich profiadau bywyd.

Yn y cyfamser, mae’n werth nodi bod llawer o bobl yn byw gyda ffobia heb geisio cymorth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol. Naill ai oherwydd diffyg gwybodaeth yn unig am driniaethau neu hyd yn oed oherwydd embaras i ddatgelu eich cyflwr. Felly, maen nhw'n dioddef yn y pen draw ac yn cynyddu difrifoldeb eu ffobia, gan achosi anhwylderau eraill hyd yn oed. Felly, os ydych chi'n dioddef o aichmoffobia neu unrhyw ffobia arall, ceisiwch help.

Ymhlith y triniaethau a ddefnyddir fwyaf i helpu gyda ffobiâu mae sesiynau therapi. Fel gyda seicdreiddiwr proffesiynol, oherwydd, trwy dechnegau penodol, bydd yn gallu dod o hyd i achosion eich ffobia, yn bennaf y rhai sydd yn eich meddwl anymwybodol.

Yn ogystal, os yw'r cyflwr ffobig yn ddifrifol, efallai y bydd angen i chi gael eich trin â meddyginiaeth a ragnodwyd gan seiciatrydd. Yn yr ystyr hwn, gellir rhagnodi nifer o feddyginiaethau, megis, er enghraifft, ancsiolytigau a gwrth-iselder, gan y bydd yn dibynnu ar y diagnosis unigol a wneir gan y meddyg.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru yn y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Ofn Clowniau: ystyr, achosion a sut i drin

Eisiau gwybod mwy am ffobiâu a sut maen nhw'n datblygu?

Ni ellir gwadu bod y meddwl dynol yn llawn dirgelion, yn gofyn am lawer o astudiaeth i geisio ei ddeall. Ac os gwnaethoch chi gyrraedd diwedd yr erthygl hon ar aichmophobia , mae'n bosibl y byddwch chi'n mwynhau astudio'r meddwl a'r ymddygiad dynol.

Felly, os ydych chi eisiau astudio mwy am y seice dynol a sut mae ffobiâu yn datblygu, am y farn seicdreiddiol, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol. Ymhlith manteision yr astudiaeth mae:

 • Gwella Hunanwybodaeth: Mae'r profiad o seicdreiddiad yn gallu rhoi barn am eu hunain i'r myfyriwr a'r claf/cleient y byddai bron yn amhosibl eu cael ar eu pen eu hunain;
 • Gwella perthnasoedd rhyngbersonol: Gall deall sut mae’r meddwl yn gweithio ddarparu gwell perthynas ag aelodau’r teulu ao'r gwaith. Mae'r cwrs yn declyn sy'n helpu'r myfyriwr i ddeall meddyliau, teimladau, emosiynau, poenau, dyheadau a chymhellion pobl eraill.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon am aichmoffobia, gwnewch yn siŵr ei hoffi a'i rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Yn y modd hwn, bydd yn ein hannog i gynhyrchu cynnwys o safon bob amser.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.