Amhosib: ystyr a 5 awgrym cyflawniad

George Alvarez 02-06-2023
George Alvarez

Rydym i gyd wedi meddwl am yr amhosib . Efallai bod y meddwl hwn wedi codi mewn gwahanol ffyrdd ar wahanol adegau yn ein bywydau. Er enghraifft, pwy sydd erioed wedi teimlo'n ddi-rym yn wyneb rhywbeth? Neu a wnaethoch chi edrych i'r dyfodol a meddwl “Wna i byth gyflawni hyn”?

Pwy na chlywodd fod rhywbeth yn amhosib ac a gafodd gymhelliant i'w gyflawni? Neu a ydych chi erioed wedi sïo “dim ond mater o farn yw'r amhosib ”? Wedi'r cyfan, pwy sydd ddim yn gwybod y clasur hwn gan Charlie Brown Jr.?

A beth yw ystyr hynny? Rydym yn golygu bod angen i ni wynebu sefyllfaoedd amhosibl bob dydd, boed hynny mewn sefyllfaoedd meddwl neu mewn bywyd. Felly, yn yr erthygl hon rydym am ddod â'r cysyniad a'r awgrymiadau i gyflawni'r hyn sy'n ymddangos yn amhosib . Hefyd, mae yna ffilm o'r enw “The Impossible “, ac wrth gwrs rydyn ni'n mynd i siarad am hynny hefyd.

I ddechrau, rydyn ni'n meddwl ei bod hi'n ddiddorol dod â'r hyn sy'n bosibl allan fel yn dda. Mae deall y term arall y byddwn yn ymchwilio iddo hefyd yn bwysig. Wedi'r cyfan, rydym yn deall un peth yn well yn hytrach na'r llall. Awn ni?

Beth sy'n bosibl

Os edrychwn am y gair posibl yn y geiriadur, fe welwn y gall fod yn:

 • a ansoddair , os yw'n ansawdd rhywbeth: y cyfarfyddiad posibl…
 • neu enw , os caiff ei ddefnyddio fel y peth ei hun: y posibl Rwy'n cyflawni do.

Mae'r gair yn tarddu o'rGair Lladin possibilis .

Fel enw gwrywaidd, rhoddir ei ddiffiniad gan:

 • Yr hyn y gallwch ei gyflawni ; y gellir ei wneud.

Pan mae'n ansoddair, rydym yn dod o hyd i'r ystyron canlynol:

Gweld hefyd: Pwy yw tad seicoleg? (nid Freud!)

 • Rhywbeth sydd â yr holl amodau hanfodol i'w datblygu , os am sylweddoli neu fodoli ;
 • Rhywbeth a allai ddigwydd;
 • Rhywbeth sydd â posibilrwydd mawr iddo ddod yn wir ;
 • Y syniad o yn bosibl;
 • Beth sy'n amhosibl .

Nawr ein bod wedi gweld beth sy'n bosibl, gadewch i ni siarad am beth sydd amhosib . Yma byddwn yn cyflwyno diffiniad y geiriadur a'r cysyniad.

Amhosib yn y geiriadur

Yn ôl y geiriadur, gall amhosib , fel “possible”, gymryd yn ganiataol y ffwythiant gramadegol of masculine noun ac ansoddair. Ac mae tarddiad y gair hefyd yn Lladin, impossibilis .

Fel enw gwrywaidd gwelwn y diffiniad:

 • Yr hyn sydd ni all un feddu, mynnwch ;
 • Beth na all ddigwydd neu fodoli .

Eisoes pan yn swyddogaeth ramadegol ansoddair:

 • Ni ellir gwneud hynny;
 • Rhywbeth anodd iawn i'w gyflawni ;
 • O digwyddiad gormodol o anodd ac annhebygol ;
 • Beth sy'n anymarferol ;
 • Beth sy'n ymbellhau oddi wrth realiti, hynny yw, beth yw afreal ;
 • Beth sydd yn groes i reswm, sydd heb unrhyw synnwyr rhesymegol ;
 • Rhywbeth hurt ;
 • Rhywbeth annioddefol ;
 • Mewn ystyr ffigurol y cysyniad o athrylith, ymddygiad ac arferion anodd, hynny yw, rhywbeth annioddefol ;
 • 8>Rhywun sydd ddim yn derbyn rheolau .

Ymhlith cyfystyron amhosib canfyddwn: yn anymarferol, yn afrealistig, yn hurt, yn annioddefol, yn ystyfnig ac yn anymarferol .

Cysyniad amhosibl

Fel y gwelsom uchod, gall y gair amhosib fod â sawl ystyr. Mae popeth na allwn ei drin, ei wneud na'i ddeall y gallwn ei alw'n amhosib.

Mae'n ddiddorol sylweddoli bod llawer o'r pethau a welwn heddiw yn ein bywydau neu ein cymdeithas unwaith yn rhywbeth amhosib . Neu a ydych chi'n meddwl bod pobl ganrifoedd yn ôl yn meddwl ei bod hi'n bosibl hedfan? Ydych chi erioed wedi dychmygu cymaint y mae gwyddonwyr, er enghraifft, wedi cael eu gwawdio am feddwl am yr amhosibl?

Y gwahaniaeth rhwng annhebygol ac amhosibl

Dywedodd Athro'r Brifysgol, John Brobeck, hyd yn oed tua amhosib y canlynol: “ Ni all gwyddonydd ddatgan yn onest bellach fod rhywbeth yn amhosib . Ni all ond dweud ei fod yn annhebygol. Ond efallai y gallwch chi ddal i ddweud bod rhywbeth yn amhosib i'w esbonio yn seiliedig ar ein gwybodaeth gyfredol.Seicdreiddiad .

Llawer gwaith rydym yn mewnoli cysyniadau cymdeithasol a rhwystrau cymdeithasol fel pethau anorchfygol. Mae hyn i gyd yn gwneud yr annhebygol yn amhosibl. Ac nid ydym yn dweud bod popeth yn hawdd, neu beth os yw pawb yn cael yr un cyfleoedd. Mae pob bod dynol yn wahanol. Mae gan bob un ohonom hanesion bywyd sydd wedi effeithio arnom mewn ffordd unigryw.

Gweld hefyd: Beth yw agwedd ymddygiadol?

Yr amhosibl fel cysyniad athronyddol

Os byddwn yn troi at seicdreiddiad, fe welwn fod ein trawma wedi'i ysgythru yn ein hanymwybod a'n trawma. mae hyn yn siapio ein hymddygiad

Darllenwch Hefyd: Tafluniad: ystyr mewn Seicoleg

Mae'r trawma hwn hefyd yn dod yn rhwystrau. Er enghraifft, go brin y bydd gan blentyn nad yw erioed wedi derbyn ysgogiadau cadarnhaol ynghylch ei ddeallusrwydd yr hyder i sefyll yr arholiad mynediad. Yn yr achos hwn, bydd y plentyn hwnnw'n credu bod pasio'r arholiad mynediad yn rhywbeth amhosib .

Felly, mae'n adeiladwaith a wnaed yn eich meddwl. Ac, yn barhaus, rydym yn derbyn ysgogiadau negyddol sydd fel brics yn ein waliau o bosibiliadau. Yn ogystal, mae yna rwystrau cymdeithasol gwirioneddol sy'n ein cadw rhag ein nodau. Wedi'r cyfan, nid oes gan bawb yr un breintiau ac mae yna bobl sydd angen ymdrechu'n galetach i gyflawni rhywbeth. Weithiau, hyd yn oed, ymdrechion goruwchddynol ydyn nhw.

Pum awgrym i gyflawni'r amhosibl

Wrth siarad am y rhain, mae'r erthygl hon am eich helpu igoresgyn eich amhosib . Wrth gwrs, rydyn ni newydd ddweud ei fod yn anodd, ond mae yna awgrymiadau a all eich helpu i droi rhai amhosib o bethau yn rhai posib. Neu yn hytrach, annhebyg mewn anmhosibl.

Seiliwyd y cynghorion a ddygwn yma ar syniadau Brent Gleeson. Roedd yn ymladdwr yn Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau a heddiw mae'n rhedeg cwmni marchnata digidol. Iddo ef, y mae yr anmhosibl yn cael ei orchfygu trwy ymbarotoi. Y cynghorion ar gyfer y paratoad hwn, yn ei ol ef, yw y rhai a ganlyn:

1. Work smart

Dywed Gleeson nad yw pawb yn ymdrechu mewn gwirionedd i gyflawni eu nodau. Yn ôl ef, “Os na wnewch ymdrech, ni allwch ragori ar y disgwyliadau. Mae angen i ni newid ymddygiad.” Rhaid meddwl am ymdrech yn ansoddol hefyd, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i bob pwnc.

2. Peidiwch â gwneud esgusodion

Yn ôl Gleeson, mae esgusodion yn cael eu defnyddio gan bobl heb eu paratoi. Pwy sy'n gwneud esgusodion yw nad ydyn nhw am gymryd yn ganiataol eu camgymeriad. Mae'n rhaid i chi ddysgu o'r hyn sy'n digwydd a symud ymlaen i'r sefyllfaoedd nesaf. Mewn termau seicolegol, gall esgusodion fod yn fecanweithiau amddiffyn i aros yn sownd yn ein parth cysurus. Bydd yn well gan bersbectif narsisaidd roi'r bai ar eraill neu ar sefyllfaoedd bywyd, yn hytrach na chymryd hunan-gyfrifoldeb.

3. Peidiwch â bod ofn methu

Mae'n cymryddeall, ar y mwyaf, y byddwn yn mynd yn ôl i sgwâr un. Ni all bod ofn methu fod yn fagwrfa i beidio â cheisio. Wedi'r cyfan, rydym eisoes ar sgwâr un, felly mae pob cam ymlaen gam ymhellach. Os yw'n mynd o'i le, mae'n rhaid i chi godi a dechrau eto.

4. Gwnewch yr hyn sy'n syml yn gywir

Gwnaeth profiad Gleeson iddo weld “ mae'n rhaid i ni wneud y tasgau bach. Os na fyddwn yn cwblhau'r pethau sylfaenol, ni allwn fynd yn bell “.

Felly, nid yw'n bosibl gwneud rhywbeth mawr os nad ydym yn gwneud y bach. Ac yn anad dim, rhaid inni wneud popeth yn y ffordd orau bosibl. Os oes gennych chi'r nod o deithio, mae angen i chi arbed arian. Efallai na fyddwch chi'n gallu arbed llawer o arian ar unwaith, ond os ydych chi'n arbed arian ar gyfer byrbryd, mae hynny'n gam yn barod.

Ni allwn ddiystyru'r nodau bach sy'n gwneud y nod mawr yn bosibl.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

5. Na Rhowch y ffidil yn y to!

Mae yna ddyfyniad Gleeson am ei fywyd sy'n dweud, “Wna i byth roi'r ffidil yn y to. Yr wyf yn dyfalbarhau ac yn llwyddo mewn adfyd. Mae fy nghenedl yn disgwyl iddi fod yn llymach ac yn gryfach yn feddyliol na'm gelyn. Os byddaf yn cwympo, byddaf yn codi bob tro. Byddaf yn gwario pob owns o egni sydd gennyf i amddiffyn fy nghydweithwyr a chyflawni ein cenhadaeth. Fydda i byth allan o'r frwydr.

Allwn ni ddim rhoi'r ffidil yn y to. Efallai, yn wahanol i Gleeson, nad oes gennym ni acenedl sy'n ymddiried ynom. Ond mae angen i ni ymddiried. Mae angen i ni gredu yn ein rhinweddau. Dadansoddwch ein diffygion a'n hanawsterau. Olrhain nodau a arweiniodd at fethone. Olrhain gweithredoedd diriaethol a pheidio ag ildio.

Mae'r ffilm “The Impossible”

The Impossible (The Impossible) yn ffilm a gyfarwyddwyd gan Juan Antonio Bayona a gyda sgript gan Sergio G. Sanchez. Mae'r ffilm yn sôn am tswnami 2004 yn Ne-ddwyrain Asia a chafodd y ffilm hon ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Toronto a'i dangos am y tro cyntaf ym Mrasil ar Ragfyr 21.

Mae'r ffilm yn adrodd hanes Maria, Henry a'u tri phlentyn, Lucas , Mae Thomas a Simon ar wyliau yng Ngwlad Thai. Ond ar fore Rhagfyr 26, 2004, tra bod pawb yn ymlacio, mae tswnami yn taro'r arfordir. Yn hyn, mae'r teulu'n gwahanu. Maria a'i mab hynaf, yn mynd i un ochr i'r ynys. Tra mae Harri a'r ddau blentyn ieuengaf yn mynd i'w gilydd.

Darllenwch Hefyd: Pwy oedd Sigmund Freud?

Yn olaf, mae'r teulu'n gorffen gyda'i gilydd ac yn gadael . Rhywbeth yn sicr yn amhosibl o ystyried y sefyllfa, ynte? Mae'n werth gwylio am ysbrydoliaeth. Yn ogystal, mae'r cast yn cynnwys yr actorion Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin ac Oaklee Pendergast.

I gloi

Fel y gwelsom mae'r amhosib yn eang, cymhleth ac efallai ddim yn bodoli. Mae'n bosibl ennill cryfder a dewrder i newid ein persbectif a'n gweithredoedd. Mae'n ffordd y gallwch chibyddwch yn hirach ac yn galetach i un nag i eraill. Gall fod yn sefyllfa drychinebus fel yn y ffilm. Wedi’r cyfan, yng nghanol y dinistr hwnnw, daeth aelodau o’r teulu a gollwyd o hyd i’w gilydd.

Efallai fod yr amhosib yn dal i fod ymhell i ffwrdd, ond, fel y dywedasom uchod, dywedodd Chorão eisoes: “ yr amhosibl dim ond mater o farn ydyw. ” Ac os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y pwnc, gall ein cwrs ar-lein mewn Seicdreiddiad Clinigol eich helpu. Edrychwch arno!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.