Neges Diolch: 30 ymadrodd o ddiolch a diolchgarwch

George Alvarez 30-05-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

(Seneca)
 • “Joy yw’r ffurf symlaf o ddiolchgarwch.” (Karl Barth)
 • “Rwy'n ddiolchgar iawn am yr adfydau a ymddangosodd yn fy mywyd; oherwydd fe ddysgon nhw i mi oddefgarwch, cydymdeimlad, hunanreolaeth, dyfalbarhad, a rhinweddau eraill na fyddwn i byth wedi eu hadnabod heb yr adfydau hyn.” (Mryn Napoleon)
 • “Mae dynion yn gyflymach i ad-dalu niwed na budd-dal, oherwydd bod diolch yn faich a dial yn bleser.” (Tacitus)
 • “Diolchgarwch yw magned calonnau da.” (Carlo Goldoni)
 • “Mae diolchgarwch yn ymddiried yn y gorffennol a chariad yn y presennol.” (C. S. Lewis)
 • “Nid oes unrhyw ddyled yn fwy brys na diolch.” (James Allen)
 • Neges diolch

  Bydd mynegi diolch am eich bywyd, hyd yn oed yn y manylion mwyaf cynnil, yn gwneud byd o wahaniaeth i gael bywyd llawn a hapus. Felly, er mwyn i chi gael eich ysbrydoli, rydym wedi gwahanu 30 ymadrodd i'w defnyddio fel neges diolch .

  Fe welwch isod ddysgeidiaeth gan awduron gwych, a fydd yn sicr yn dod â chymhelliant i chi dilyn. Yn fyr, gofalwch eich bod yn ddiolchgar am bob eiliad a fydd yn cael ei fyw, bydd hyn yn adlewyrchu eich dyfodol.

  Mynegai Cynnwys

  • Neges diolcho ddiolch. Peidiwch byth ag anghofio dweud diolch, bydd hyn yn sicr yn adlewyrchu yn eich bywyd yn y dyfodol. Dywedwch wrthym os ydych chi'n diolch, gadewch eich sylw isod. Cofiwch y gall eich sylwadau hefyd gyfrannu at ddysgu eraill. pwysig na diolchgarwch.” (Cicero)
  • “Mae diolchgarwch yn ffrwyth diwylliant gwych; nid yw i'w gael ymhlith pobl gyffredin.” (Samuel Johnson)
  • “Mae diolch a llawenydd yn lluosogi ein ffortiwn da.” (Daisaku Ikeda)
  • “Diolch, yr arogl sy'n torri trwy karma.” (Nitiren Daishonin)
  • “Pwy bynnag sy'n diolch, cydnabyddir teilyngdod. Oherwydd y mae'r anniolchgar yn ei fradychu ei hun.” (Elanklever)
  • “Does dim gor-ddweud yn y byd sy’n harddach na diolchgarwch.” (Jean de La Bruyère)
  • “Mae pobl hapus yn cofio’r gorffennol yn ddiolchgar, yn llawenhau yn y presennol ac yn wynebu’r dyfodol heb ofn.” (Epicurus)
  • “Yr arfer dyddiol o ddiolchgarwch yw un o’r sianelau y bydd cyfoeth yn dod i chi drwyddynt.” (Wallace Wahles)
  • “Y meddwl diolchgar yw’r un sy’n denu’r pethau gorau ato’i hun.” (Plato)
  • “Mae yna gyn-gariad, ond does dim eiliad hapus... Byddwch yn ddiolchgar bob amser am yr hyn a ddigwyddodd.” (Victor Fernandes)
  • “Byddwn yn dweud mai diolch yw’r ffurf uchaf o feddwl ac mai hapusrwydd sy’n cael ei ddyblu gan ryfeddod yw diolchgarwch.” (Gilbert K. Chesterton)
  • “Po fwyaf ddiolchgar ydw i, mwyaf o harddwch a welaf.” (Mary Davis)
  • “Diolchgarwch yw’r darn arian goleuol y caiff gwir werthoedd bywyd eu defnyddio.” (Victor Hugo)
  • “Mae diolchgarwch yn ffrwyth diwylliant gwych; nid yw i'w gael ymhlith pobl gyffredin.” (Samuel Johnson)
  • “Diolch nid yn unig yw’r rhinweddau mwyaf, ond mam pawb arall.”hunan fewnol.

   “Mae diolchgarwch yn persawru eneidiau mawr ac yn troi eneidiau bychain yn sur.” (Honoré de Balzac)

   Mae gan bobl yr arferiad o gwyno. Fel hyn, anghofiant fod diolchgarwch yn rhywbeth a ddaw ag ysgafnder, persawr, i'w bodolaeth.

   “Diolchgarwch yw unig drysor y gostyngedig.” (William Shakespeare)

   Nid y trysor mwyaf yw’r un sydd wedi’i wireddu mewn arian ac asedau, er enghraifft.

   Ond yr un y gallwch chi, yn ostyngedig, adnabod ynddo mewn teimladau ac emosiynau, megis cariad a hapusrwydd.

   Darllenwch Hefyd: Dyfyniadau gan Tolstoy: 50 o ddyfyniadau gan yr awdur o Rwsia

   “Mae pobl hapus yn cofio'r gorffennol yn ddiolchgar, yn llawenhau yn y presennol ac yn wynebu'r dyfodol heb ofn.” (Epicurus)

   Mae'r ymadrodd ysbrydoledig hwn yn amlygu pwysigrwydd byw yn y presennol. Gan ddiolch am rwystrau a ddioddefwyd yn y gorffennol, gan ddeall eu bod yn gwasanaethu fel profiad i ddod yn berson heddiw.

   Yn yr ystyr hwn, deallwch os ydych yn bwriadu newid y dyfodol, bod yn rhaid i chi weithredu yn y presennol, llawenhewch a byddwch ddiolchgar am fwy y diwrnod hwn. Hyd yn oed ar gyfer yr heriau a wynebir.

   “Mae pa mor hapus yw person yn dibynnu ar ddyfnder ei ddiolchgarwch.” (John Miller)

   Ynghyd â'r neges diolch flaenorol, peidiwch ag anghofio bod eich hapusrwydd yn cael ei adlewyrchu mewn diolchgarwch.

   Drwy ddangos diolchgarwch am bethau, fe fyddwch cael eiliadau gyda mwy o bleser allawenydd.

   “Nid oes ond hapusrwydd os na fyddwn yn mynnu dim o yfory ymlaen ac yn derbyn o heddiw ymlaen gyda diolch, yr hyn y mae'n ei ddwyn inni. Daw’r awr hud bob amser.” (Hermann Hesse)

   Yn anad dim, nid oes dim byd mwy gwerthfawr na diolchgarwch am y presennol, i dderbyn yr awr hon gyda llawenydd. Gwelwch fod hapusrwydd yn bodoli ynghanol diolchgarwch.

   Gwiriwch y neges o ddiolch uchod, gwelwch fod cysylltiad agos rhwng llawenydd a diolchgarwch am bob sefyllfa bresennol.

   “Mynegwch ddiolchgarwch gyda geiriau ac agweddau . Bydd eich bywyd yn newid llawer mewn ffordd gadarnhaol.” (Masaharu Taniguchi)

   Beth ydych chi'n credu fydd yn dod â mwy o bositifrwydd i'ch bywyd: geiriau niweidiol neu garedig? Agweddau o empathi neu ddifaterwch tuag at eraill?

   Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

   Ymgymryd â charedigrwydd a diolchgarwch mewn sefyllfaoedd bob dydd , daw egni positif yn helaeth.

   “Nid yw diolchgarwch yn costio dim ac mae iddo werth aruthrol!” (Augusto Branco)

   Wrth ddeffro a bod yn ddiolchgar am ddiwrnod arall, faint fyddai hynny'n ei gostio i chi? Unrhyw beth! Nawr, gan ddeffro mewn hwyliau drwg, mewn anghytgord eithafol â'ch teulu, mae'r canlyniadau'n enfawr, yn enwedig i'ch iechyd meddwl.

   “Nid oes unrhyw ddyletswydd yn bwysicach na diolchgarwch.” (Cícero)

   Gwybod, diolch yw eich rhwymedigaeth, mae gwerth eich bywyd yn anfesuradwy. Rhaid ei drin, gan ddatguddio ein gostyngeiddrwydd trwyddodiolchgarwch yn y manylion mwyaf cynnil.

   “Ffrwyth diwylliant mawr yw diolchgarwch; nid yw i’w gael ymhlith pobl gyffredin.” (Samuel Johnson)

   Nid yw diwylliant o gasineb hyd yn oed yn meddwl am ddiolchgarwch. Ffaith sy'n arwain at ryfeloedd a dinistr. Pa gyflwr o fywyd ydych chi am fod ynddo, yng nghanol rhyfel neu heddwch?

   Gweld hefyd: A Bug's Life (1998): crynodeb a dadansoddiad o'r ffilm

   “Diolch a llawenydd a amlha ein ffawd.” (Daisaku Ikeda)

   Dechreuwch drwy ddiolch i'ch teulu, eich gwaith, eich brecwast a gwnewch ddaioni bob amser. Ni yw'r rhai sy'n gwneud ein lwc, ni sy'n gyfrifol amdano.

   “Diolch, yr arogl sy'n torri karma.” (Nitiren Daishonin)

   I Fwdhaeth, nid oes unrhyw ddioddefaint mewn bywyd na ellir ei oresgyn. Nid oes unrhyw karma na ellir ei oresgyn. Yn yr ystyr hwn, mae'r athroniaeth hon o fywyd yn dysgu bod ymarfer diolchgarwch, hyd yn oed am rwystrau bywyd, fel y gallwch chi, fel hyn, lanhau'ch karma a chyrraedd cyflwr eich goleuedigaeth.

   “Pwy bynnag sy'n rhoi diolch, cydnabyddir teilyngdod. Oherwydd y mae'r anniolchgar yn ei fradychu ei hun.” (Elanklever)

   Mae'n wych diolch i chi am eich rhinweddau. Mae cwyno a melltithio dy hun fel hunan-anffurfio.

   “Nid oes gorliwiad yn y byd sy'n harddach na diolchgarwch.” (Jean de La Bruyère)

   Bydd diolch i bob amgylchiad mewn bywyd yn eich gwneud yn berson ag ysbryd gwych, a fydd yn cael ei adlewyrchu yn eich amgylchedd cyfan.

   “Mae pobl hapus yn cofio bethgorffennol gyda diolchgarwch, llawenhewch yn y presennol, a wynebu'r dyfodol heb ofn." (Epicurus)

   Ni fydd y gorffennol yn cael ei newid, felly chi sydd i newid eich presennol i gael gwell dyfodol. bydd cyfoeth yn dod atoch chi." (Wallace Wahles)

   Dim ond ar y gwerth a roddwch ar eich rhodd y mae sicrhau cyfoeth a ffyniant yn dibynnu.

   “Meddwl diolchgar yw’r un sy’n denu’r pethau gorau ato’i hun.” (Plato)

   Bydd diolch yn gwneud i'ch meddwl ailadrodd popeth roeddech chi'n ei ddeall yn ddymunol. Felly, bydd pethau da yn cael eu lluosogi mewn bywyd. Yna ailadroddwch y neges diolch hon a bydd eich meddwl yn lledaenu egni positif.

   “Mae cyn-gariad, ond does dim eiliad hapus... Byddwch yn ddiolchgar bob amser am yr hyn a ddigwyddodd.” (Victor Fernandes)

   Nid yw gwahaniad rhwng cyplau, er enghraifft, yn arwydd nad oeddent byth yn hapus. Ceisiwch gofio'r eiliadau hapus a dreulioch gyda'ch gilydd, a oedd yn dda tra

   Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

   > “Byddwn yn dweud mai diolchgarwch yw’r ffurf uchaf o feddwl ac mai hapusrwydd sy’n cael ei ddyblu gan ryfeddod yw diolchgarwch.” (Gilbert K. Chesterton)

   Neges diolch arall a fydd yn dod â bywyd llawn i chi.

   Darllenwch Hefyd: Dyfyniadau gan Dostoyevsky: y 30 gorau

   Bydd bod yn ddiolchgar yn gwneud ti hynnydeddf atyniad, gan luosi'r eiliadau hapus.

   “Po fwyaf diolchgar wyf, mwyaf o harddwch a welaf.” (Mary Davis)

   Chi yw creawdwr eich realiti, felly os gwelwch harddwch yn y pethau symlaf, byddant yn lluosi. Chi yw'r un sy'n creu eich bydysawd mewnol.

   “Diolchgarwch yw'r darn arian goleuol y mae gwir werthoedd bywyd yn cael eu defnyddio gyda hi.” (Victor Hugo)

   Byddwch yn goresgyn yr holl gyfoeth materol yr ydych yn ei ddymuno, dim ond ar ôl i chi ddechrau gweld, mewn gwirionedd, y gwerthoedd moesol sy'n bodoli yn eich bywyd.

   “Mae diolch yn ffrwyth diwylliant mawr; nid yw i'w gael ymhlith pobl gyffredin.” (Samuel Johnson)

   Rydym yn aml yn cael ein dylanwadu gan yr amgylchedd yr ydym yn byw ynddo. Fodd bynnag, i fynd allan o gylch gwenwynig, rhaid hau diolchgarwch, hyd yn oed am y profiadau negyddol y maent wedi'u byw, oherwydd, mewn rhyw ffordd, roeddent yn gwasanaethu fel profiad dysgu.

   “Nid yn unig y mwyaf yw diolch. rhinweddau, ond mam pawb arall.” (Seneca)

   Drwy ddweud diolch, byddwch yn cynhyrchu “plant” o'r eiliadau hyn o hapusrwydd, byddant yn atgenhedlu eu hunain.

   “Llawenydd yw'r ffurf symlaf o ddiolchgarwch.” (Karl Barth)

   Gwenu a gweld harddwch ym manylion bywyd, gall y syml fod yn fwy gwerthfawr nag unrhyw gyfoeth.

   “Rwy'n ddiolchgar iawn am yr adfydau a ymddangosodd yn fy mywyd; canys dysgasant i mi oddefgarwch, cydymdeimlad, hunanreolaeth, dyfalwch arhinweddau eraill na fyddwn byth, heb yr adfydau hyn, yn eu hadnabod.” (Mynydd Napoleon)

   Myfyrio: os na fyddwch byth yn mynd trwy eiliadau o anhawster, ni fyddwch yn gwybod gwerth ei orchfygu.

   “Mae dynion yn gyflymach i ad-dalu niwed na budd-dal, oherwydd mae diolch baich a dial yn bleser." (Tácitus)

   Mae gan lawer o bobl fwy o egni i ddangos teimladau o ddicter tuag at y llall, wedi'u gyrru gan ddialedd. Yn yr ystyr hwn, ni allant weld ochr dda y profiad hwnnw, hynny yw, nid ydynt yn gweld yr hyn y gallant fanteisio arno, mewn ffordd gadarnhaol, ar gyfer eu gweithredoedd yn y dyfodol.

   “Diolchgarwch yw magned. calonnau da.” (Carlo Goldoni)

   Canolbwyntiwch eich egni ar y daioni sy'n bodoli ynoch chi, bydd hyn yn gwneud i gyfraith atyniad ddod ag eiliadau a phobl sydd yn eich un dirgryniad.

   “Ymddiriedir diolch yn y gorffennol a chariad yn y presennol. (C. S. Lewis)

   Fel y nodir yn y gwahanol ddysgeidiaeth yn yr erthygl hon, diolchwch am ddigwyddiadau'r gorffennol, gan eu bod yn eich gwneud yn ddoeth i fod yn ddiolchgar am eiliadau presennol. A fydd, o ganlyniad, yn adlewyrchu yn y dyfodol.

   “Nid oes unrhyw ddyletswydd yn fwy brys na diolch.” (James Allen)

   Nid eich rhodd yw diolchgarwch, ond eich rhwymedigaeth chi ydyw. Os na wnewch hynny, cewch eich cosbi yn eich presennol a'ch dyfodol.

   Gweld hefyd: Ffilmiau am Seicdreiddiad: y 10 uchaf

   Ydych chi erioed wedi diolch am eich bywyd heddiw, cyn gynted ag y byddwch wedi deffro? Ailadroddwch un neges yn unig

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.