A yw'r Gyfres Sesiynau Therapi yn adlewyrchu realiti therapyddion?

George Alvarez 30-10-2023
George Alvarez

Fe wnaeth llawer o Brasilwyr fwynhau'r gyfres Sessão de Terapia . Nid yn unig ar gyfer y cast, ond ar gyfer deall pryderon bob dydd. Ond a yw realiti'r therapyddion yn y gyfres yr un peth ag mewn bywyd go iawn? Dyna beth y byddwn yn ei ddarganfod nawr. Felly, darllenwch yr erthygl hon!

Gweld hefyd: Dyfyniadau Melanie Klein: 30 Dyfyniadau Dethol

Ynglŷn â chyfres Sessão de Terapia

Yng nghyfres Sessão de Terapia , rydym yn mynd gyda therapydd sy'n gweld un claf y dydd. Ond, mae'r therapydd hwn hefyd yn cael adolygiadau gan weithiwr proffesiynol arall unwaith yr wythnos. Yn y modd hwn, rydym yn dirnad sut mae cymeriadau gwahanol yn rhannu pryderon cyffredin.

Fel hyn, yn y tri thymor cyntaf, seicdreiddiwr sy'n arwain y sesiynau. Felly, mae Theo Ceccato yn dadansoddi ei gleifion o ddydd Llun i ddydd Iau. Ddydd Gwener, mae'r seicolegydd Aguiar yn gweld Theo. Felly, trwy'r dadansoddiadau hyn y mae hi'n delio â'i gyfyng-gyngor.

Fodd bynnag, o'r pedwerydd tymor ymlaen, y cymeriad Caio Barone sy'n cymryd drosodd y sesiynau. Fel Theo, mae Caio yn gweld cleifion wrth ddelio â'i gythreuliaid personol. Felly, wrth i'r penodau fynd rhagddynt, rydym yn creu empathi, wrth i ni ddeall poen y cymeriadau hyn.

Dechreuodd y gyfres ddrama Brasil hon yn 2012 a chaiff ei chyfarwyddo gan Selton Mello. Mae gan y cast enwau mawr fel Camila Pitanga, Sérgio Guizé, Letícia Sabatella, Maria Fernanda Cândido, ymhlith eraill. I wylio pob tymor, ewch i'r sianel ffrydioGlobo Play.

Therapi, arwriaeth a menter

Yn yr ystyr yma, dysgon ni lawer am faes seicoleg yn y gyfres Sesiwn Therapi. Hyd yn oed os yw rhai pobl yn ei anwybyddu, mae gennym ni fylchau mewnol sy'n rhwystro ein rhyddid. Felly, os na fyddwn yn dod o hyd i'r bylchau hyn, mae'n bosibl na fyddwn yn hapus.

Felly, mae'n bwysig ein bod yn cymryd yr awenau i gael therapi. Felly, rydym yn gofalu am iechyd meddwl . Yn y modd hwn, rydym yn cynyddu ymwybyddiaeth o'n dyletswyddau ein hunain. Ymhellach, rydym yn deall na allwn bob amser helpu eraill.

Gweld hefyd: Dyfyniadau Deepak Chopra: 10 Uchaf

Wedi'r cyfan, mae angen i bob person adnabod ei anghenion ei hun. Felly, dyma'r unig ffordd y gwyddom sut i ddelio â ni ein hunain. Er bod cael cymorth yn gwneud gwahaniaeth, cyfrifoldeb pawb yw gofalu amdanynt eu hunain. Hynny yw, heb adael cyfrifoldeb o'r fath i eraill. Ar ben hynny, hebddo, ni fyddwn yn helpu ein hunain. Yn ogystal â  byth yn gallu helpu eraill.

Gwerth distawrwydd

Mae llawer o bobl yn dweud bod distawrwydd y Sesiwn Therapi yn gyfforddus. Heblaw bod yn angenrheidiol. Mae hyn oherwydd y gallant ddilyn a dehongli'r golygfeydd a'r deialogau yn well. Hefyd, mae angen tawelwch meddwl cleifion sy'n cael therapi i fyfyrio ar eu problemau.

Yn yr ystyr hwn, mae'n amlwg bod gan Sesiwn Therapi wahaniaeth. Mae hynny oherwydd bod y rhan fwyaf o gyfresi a ffilmiau'n cam-drin synau i ddenu sylw. Yn fuan, llawer o boblyn y pen draw yn cael eu tynnu sylw gan yr effeithiau sain gorliwiedig. Fodd bynnag, mae pobl sy'n gwylio'r gyfres Sessão de Terapia yn canfod y pynciau yr ymdrinnir â hwy gyda chydbwysedd a sensitifrwydd.

Felly, po fwyaf y byddwch yn gwylio'r gyfres, y mwyaf y byddwch yn gwerthfawrogi tawelwch yn eich bywyd bob dydd. Felly, byddwch yn datblygu mwy o dduwioldeb i resymu a dehongli sefyllfaoedd cymhleth. Felly, pwy a wyr, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r foment i ddatrys problem mewn distawrwydd?

Drychau bywyd

Yn y modd hwn, heb os, byddwch chi'n dysgu llawer o'n dadansoddiad o'r Sessão de Therapy . Wrth i'r gyfres fynd rhagddi, rydyn ni'n dod i adnabod realiti'r swyddfeydd. Felly, rydym yn goresgyn ofnau a rhagfarnau ynghylch mynd i therapi. Eto i gyd, boed hynny gyda seicolegwyr neu seicdreiddiwyr.

Am y rheswm hwn, rydym yn gweld yn y gyfres sut:

 1. Mae dadansoddiadau'r therapyddion wedi'u trefnu a'u llunio'n dda i annog adfyfyrio;
 2. mae areithiau claf o bwys yn y dadansoddiad, yn ogystal â’u hystumiau;
 3. mae therapi yn gwneud gwahaniaeth ym mywydau cleifion, gan helpu pobl i esblygu;
 4. pob un Mae gan y claf ei gyflymder a'i anghenion ei hun. Cyn bo hir, byddant yn tyfu wrth iddynt ddelio â phroblemau heb bwysau;
 5. mae gan y cymeriadau anghenion y mae llawer o bobl yn mynd drwyddynt, ond nad ydynt yn eu datrys;
 6. mae therapyddion angen therapi hefyd, gan fod ganddynt hefyd anghenion personol. materion;
 7. therapi yw'r amser iadnabod pryderon, ond hefyd sut i ddysgu delio â nhw.

Awgrymiadau ar gyfer bywyd bob dydd

Mae llawer o bobl yn ofni therapi oherwydd, ar y dechrau, nid ydynt yn gwybod am beth i siarad amdano. Fodd bynnag, mae siarad yn hanfodol i ddelio â dioddefaint. Yn yr ystyr hwn, deallwch mai dim ond y therapydd fydd yn arwain y cyfarfod. Fodd bynnag, dim ond y claf fydd yn caniatáu i'r therapi ddigwydd .

Darllenwch Hefyd: Cysyniad o gariad mewn seicdreiddiad a seicoleg

Felly, efallai y gall y cymeriadau o gyfres Sessão de Terapia roi awgrym o'r pynciau gorchuddio. Mae hynny oherwydd ein bod yn sylweddoli bod y therapydd yn dadansoddi popeth y mae'n ei weld sy'n berthnasol i'r driniaeth. Am y rheswm hwn, wrth gael therapi gallwch siarad am:

 1. Y siomedigaethau nad ydych wedi llwyddo i'w goresgyn o hyd;
 2. euogau a grëwyd gennych chi'ch hun, wedi'u cyfiawnhau ai peidio;<8
 3. disgwyliadau rydych chi'n eu creu i chi'ch hun ac eraill;
 4. yr hyn yr hoffech chi fod wedi'i ddweud yn gynharach ond na allech chi;
 5. yn addo eich bod chi'n ei wneud ac yn methu â'i gadw;
 6. > perthnasoedd na allwch fod yn hapus â nhw.

Y peth pwysig yw bod yn chi

Sylwasom hefyd ar amharodrwydd rhai cymeriadau yn y gyfres Sesiwn therapi. Y cyfan oherwydd bod llawer o gleifion yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i ddweud popeth sydd ganddyn nhw ar gyfer dieithryn. Ond, nid ydynt yn mynd i therapi i gael eu caethiwo, ond i ryddhau eu hunain.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs oSeicdreiddiad .

Nid yw llawer o bobl yn mynd i therapi oherwydd eu bod yn ofni cael eu barnu am eu problemau. Fodd bynnag, bydd y therapydd yn helpu'r claf i ddeall yn well yr hyn a brofodd yn ei hanes. Yn y modd hwn, bydd pob person yn ymateb yn well i'r profiadau hyn ac yn goresgyn yr anghysur a achosir ganddynt.

Felly mae'n arferol i glaf deimlo'n anghysurus a chreu cymeriad yn ystod y sesiwn. Wrth i'r cyfarfyddiadau fynd yn eu blaenau, bydd y claf yn dod yn fwy cyfforddus gyda'r therapydd a'r driniaeth. Hyd yn oed os bydd y therapydd yn gwneud ychydig o ymyriadau, bydd ei arweiniad yn gywir.

Pam mynd i Sesiwn Therapi?

Oherwydd yr awduron, mae cyfres Sessão de Terapia wedi adlewyrchu llawer ar ein bywydau beunyddiol. Mae'r cymeriadau a gyflwynir bob amser yn mynd i'r afael â materion a brofir gan lawer o bobl. Mae'n debygol bod llawer o bobl yn gweld yn y gyfres y cymhelliad sydd ei angen arnynt i ofalu am eu hunain yn well.

Yn ogystal, mae gennym gyfle i ddyneiddio gweithwyr proffesiynol sy'n therapyddion . Wedi'r cyfan, maent hefyd yn chwilio am atebion i ddatrys materion proffesiynol a phersonol. Felly, mae'n bosibl nodi bod gan gleifion therapi fwy o gyfleoedd ar gyfer twf personol.

Mae Selton Mello, prif gymeriad a chyfarwyddwr y pedwerydd tymor, yn amddiffyn therapi. Bu’r actor a’r cyfarwyddwr yn helpu cynulleidfaoedd i ystyried manteision siarad â therapyddion. Y ffordd yna,myfyrio'n well ar y meddyliau a'r trafodaethau sy'n ddiddorol i'n twf.

Ystyriaethau terfynol Sesiwn o Therapi

Mae gwylwyr yn cael cyfle i ddod i adnabod ei gilydd yn well drwy wylio Sesiwn o Therapi . Hyd yn oed os nad ydych wedi ei weld, mae'n siŵr y byddwch am wybod mwy am bwy ydych chi. Felly, rydym yn argymell eich bod yn ystyried therapi er mwyn gwybod mwy eich hun.

Hefyd, rydym yn deall bywydau personol therapyddion yn well. Wedi'r cyfan, mae angen cymorth arnynt hefyd, gan eu bod yn dioddef o'u ing eu hunain. Felly, gall a dylai therapyddion dderbyn gofal gan therapyddion eraill i ofalu amdanynt eu hunain pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.

Tra byddwch yn dilyn Sesiwn Therapi , beth am gofrestru ar ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein? Yn y modd hwn, byddwch yn datblygu eich hunan-wybodaeth. Yn ogystal â datgloi eich potensial mewnol. Felly, byddwch yn gallu trawsnewid eich hun a'r byd o'ch cwmpas.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.