Beth yw Cariad Hylif yn ôl Bauman

George Alvarez 04-10-2023
George Alvarez

O, cariad! Mae cariad bob amser yn rheswm dros drafod. Boed yn drafodaeth athronyddol neu mewn perthynas. Felly, gofynnwn: a ydych chi erioed wedi clywed am cariad hylif ? A ydych erioed wedi rhoi'r gorau i feddwl am freuder ein perthynas y dyddiau hyn?

Felly, a gyflwynwyd gan Bauman, y syniad yw nad ydym yn talu mwy o sylw i'n perthynas. Felly, mae trawsnewidiadau cyson o mae cymdeithas yn ein gwneud mewn sefyllfa o anwybodaeth yn hyn o beth. Hynny yw, rydym yn anwybyddu nad yw rhywbeth yn mynd yn dda ac rydym yn darparu ar gyfer hynny.

Felly, gyda bywydau mor gyflym ac mewn newid cyson, sut yw ein perthnasau? Faint o sylw rydyn ni'n ei roi i'r bobl rydyn ni'n eu caru? Ydyn ni wir yn gwneud popeth i wneud i gariad bara? Felly, dysgwch fwy yn yr erthygl hon!

Mynegai Cynnwys

 • Beth yw cariad hylifol?
 • Pwy oedd Bauman?
 • Cariad hylifol at Bauman
 • Cariadau hylif
 • Deall mwy am gariad tafladwy
 • Cariadau hylifol, bywydau gwag
 • Felly, sut i newid?
 • Por mae meithrin cariad mor bwysig?
 • Casgliad ar gariad hylif
  • I ddysgu mwy!

Beth yw cariad hylifol?

Yn yr ystyr hwn, mae cariad hylifol yn cynrychioli'r foment pan na all ein perthnasoedd gadw i fyny â chyflymder esblygiad y byd. Hynny yw, ni allwn drwsio popeth. Yn y modd hwn, mae'n cyfateb i'r ymdrech wirioneddol a wnawn i gadw cariad yn ein calonnau.

Felly, cariad hylifol yw'r cariad tafladwy hwnnw, y gellir ei gyfnewid unrhyw bryd. Hynny yw, nid oes unrhyw ymrwymiad ac mae'r berthynas yn fregus. Oherwydd, mae'r partneriaid p yn cael eu newid drwy'r amser, gan anelu bob amser at “rywbeth gwell”.

Felly, dyma gariad sy'n llithro trwy'r dwylo. Nid yw'n cymryd siâp, os gwasgaredig nid oes iddo gadernid.

Pwy oedd Bauman?

Cymdeithasegydd oedd Zygmunt Bauman a gredai fod unigrwydd yn creu ansicrwydd, ond felly hefyd perthnasoedd . Mae hynny oherwydd y gallwn deimlo'n ansicr hyd yn oed pan mewn perthynas.

Felly, mae syniadau Bauman yn tynnu sylw at un o'r problemau sy'n tyfu fwyaf gyda thrawsnewid perthnasoedd dynol: y breuder sy'n arwain at bryder. Ac, daw'r breuder hwn o ofynion y byd modern.

Cariad Hylif Bauman

Tynnodd Zygmunt Bauman sylw at freuder perthnasoedd ar adegau o newid ac addasu cyflym. Felly, dyma syniad Bauman: cariad, ein perthynas, yn dod yn fwyfwy tafladwy wrth i fywyd ofyn am fwy o ymarferoldeb.

Felly, mae Bauman yn nodi ein bod ni ar yr un pryd eisiau uniaethu, 't. Mae fel ein bod ni eisiau bod mewn perthynas ac ar yr un pryd beidio â bod. Hynny yw, rydym eisiau'r ymrwymiad, ond nid y tâl. Rydyn ni eisiau bod gyda rhywun ond nid hicyfrifoldeb y mae perthynas yn ei awgrymu.

Gweld hefyd: Cyfres Seicoleg: Y 10 a wyliwyd fwyaf ar Netflix

Felly, nid yw syniad Bauman am gariad hylifol yn anghywir. Yn wir, mae'n adlewyrchu tuedd gynyddol gref a chyffredin o berthnasoedd. Fodd bynnag, ydy, mae'n bosibl peidio â bod yn rhan ohono a chysegru eich hun a derbyn cariad nad yw'n un tafladwy.

Yn caru hylifau

Cariad hylifol yw'r cariad tafladwy hwnnw. Hyd yn oed yn fwy, gyda dyfodiad rhwydweithiau cymdeithasol, bywyd o ymddangosiadau a'r angen i gael rhywbeth newydd bob amser, mae'n ymddangos bod diffyg lle i gariad. Felly, mae cariad yn dod yn dafladwy, yn ailgylchadwy ac nid yw perthnasoedd yn para.

I gael hoffterau, mynd allan o drefn neu symud o gwmpas bob amser, mae llawer o bobl yn newid perthnasoedd. Ac maen nhw'n ei wneud fel pe baent yn newid eu ffôn symudol neu'n adnewyddu eu cwpwrdd dillad. Hynny yw, mae perthnasau'n cael eu trin heb unrhyw bwys.

Ac, yn hynny o beth, mae ein teimladau yn gynwysedig. Does ryfedd, mae achosion o iselder yn cynyddu. Oherwydd bod pobl yn teimlo'n wag a thafladwy. Nid oes mwy o gynhesrwydd dynol mewn perthnasoedd na'r ewyllys i gadw cariad ac angerdd. Mae popeth yn un tafladwy, yn ailgylchadwy.

Deall mwy am gariad tafladwy

Mae rhwydweithiau cymdeithasol a'r angen i gael perthnasoedd mwy ymarferol yn golygu bod partneriaid cariad yn cael eu dewis ar sail eu hymddangosiad. Felly, mae'n fwy ymarferol uniaethu â rhywun sy'n gohebui ddisgwyliadau o'r fath.

Dyna pam nad yw perthnasoedd yn para'n hirach. Oherwydd nad yw pobl yn cysylltu, neu oherwydd nad ydyn nhw eisiau cymryd rhan neu oherwydd eu bod yn dweud nad oes ganddyn nhw amser i gysegru eu hunain i rywun. Ac rydyn ni'n gweld, mwy a mwy, pobl yn cwyno am y gwacter. perthnasoedd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n cwyno yw'r rhai nad ydynt am gymryd rhan neu nad ydynt yn ymladd i gadw cariad. A dyma'r rhai sy'n byw fwyaf ar ymddangosiadau ac sydd eisiau ymarferoldeb am oes.

Darllenwch Hefyd: Deliriwm cenfigen a Pharanoia: deall y darlun clinigol

Cariadau hylif, bywydau gwag

Pan fyddwn ni'n para'r cysyniad o gariad hylif, rydyn ni'n dod yn fodau gwag. Mae'r cyflymder y mae pobl yn newid partneriaid yn creu cylch sy'n gallu bod yn anodd ei dorri. Ac felly rydyn ni'n dod yn bobl wag.

Gweld hefyd: Trawma plentyndod: ystyr a phrif fathau

Felly rydyn ni'n agor twll ynom ni fydd byth yn cael ei lenwi. Trwy berthyn i ymddangosiadau, gadawn serch a chariad o'r neilltu. Ac oherwydd hynny, byddwn bob amser yn newid ein perthnasoedd.

Felly, sut i newid?

Gallwn wynebu'r duedd hon o garu gwag a thafladwy gydag agweddau syml. Felly, os nad oes gennych chi ddiddordeb ym mywyd y llall, peidiwch â gwastraffu amser y person hwnnw. Gadewch iddyn nhw fyw ac agor y ffordd i'r rhai sydd am fod gyda nhw.hi!

Wrth feddwl am y peth, gall agweddau bach drawsnewid perthnasoedd. Cyn bo hir, mae'n rhaid i ni ddangos i'r llall faint rydyn ni'n ei garu. A pha mor bwysig yw'r person yn ein bywyd. A chofiwch, nid hoffterau llun cwpl sy'n pennu parhad perthynas.

Dyma faint rydych chi'n fodlon gwneud iddo ddigwydd mewn gwirionedd! Felly ffoniwch, gwnewch syrpreis, gadewch nodiadau bach. Hynny yw, byddwch yn greadigol a chynlluniwch anturiaethau! Byddwch yn bresennol, gwrandewch, siaradwch a byddwch yn ddiffuant.

Pam mae meithrin cariad mor bwysig?

Mae cael cariad yn ein bywydau yn rhan o berthnasoedd dynol. Canys, bod cymdeithasol wrth natur yw dyn. Mae'n rhan ohonom ni i fyw mewn grŵp a chael ein derbyn. Felly, mae gennym ni ynom awydd anymwybodol i fod mewn grŵp, i fod gyda rhywun.

Fodd bynnag, cariad sy'n bwysig ac nid cariad rhamantus yn unig. Cariad rhwng brodyr, cariad teuluol, cariad at ffrindiau. Mae cariad yn deimlad bregus ac mae pob diwrnod sy'n mynd heibio fel pe baem yn ei ddinistrio hyd yn oed yn fwy. A'r cyfan oherwydd ein bod yn datblygu bywydau tafladwy ac ymarferol yn ddiangen.

Mae cariad wedi colli gofod a heb gariad, nid ydym yn gyflawn. Hyd yn oed heb hunan-barch! Os yw hi eisoes yn anodd cynnal perthynas â pherson arall, beth amdanom ni ein hunain? Wel, mae breuder cariad o'n mewn hefyd.

Casgliad ar gariad hylifol

Ynamseroedd technolegol iawn sy'n gofyn am gyflymder a thrawsnewid cyson, mae perthnasoedd ar ei hôl hi. Felly, yr argraff sydd gan rywun yw bod delio â phobl yn dod yn fwyfwy anodd. Ond mewn gwirionedd, does neb eisiau delio â neb bellach.

Felly mae'n ymddangos bod pobl eisiau perthnasoedd hawdd, ymarferol, diymdrech. Ond nid felly y mae delio â phobl. Os ydyn ni'n hoffi rhywun, neu'n caru, mae'n rhaid i ni wneud ymdrech. Camgymeriad yw gadael i'r arwynebolrwydd a bregethir gan foderniaeth ymyrryd â chariad.

A chofiwch, nid yw pobl yn deganau nac yn wrthrychau y gellir eu cyfnewid a'u taflu ar unrhyw adeg. Ac ni ddylai cariad fod felly hyd yn oed!

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

I ddarganfod mwy !

Os oeddech chi'n hoffi'r pwnc hwn ac eisiau gwybod mwy am cariad hylif , dilynwch ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein! Felly, gyda'n dosbarthiadau, byddwch chi'n dysgu mwy am y meddwl dynol. Hefyd, sut i ymwrthod â'ch perthnasoedd. Mae'n bosib trwsio cariad, felly dewch i ddarganfod sut!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.