Myth Prometheus: Ystyr mewn Mytholeg Roeg

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Os ydych chi'n hoffi mytholeg Roegaidd, mae'r swydd hon ar eich cyfer chi! Heddiw rydyn ni'n dod â myth Prometheus . Felly, edrychwch ar ein post nawr i ddysgu mwy.

Prometheus ym mytholeg Groeg

Stori Prometheus mewn mytholeg , fel y'i gelwir hefyd, mae sawl fersiwn am yr arwr hwn o chwedloniaeth Roegaidd. Gadewch i ni ddechrau gyda'ch enw yn gyntaf. Daw Prometheus o'r iaith Roeg, sydd â'r ystyr o ragfwriad. Gyda llaw, mae gan hyn bopeth i'w wneud â'r hyn y mae'n ei ymarfer fwyaf yn ystod ei yrfa.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am bwll neu lyn

Gan fod ganddo'r arferiad o gynllwynio, ymhell ymlaen llaw, ei gynlluniau cyfrwys, sy'n bwriadu twyllo'r duwiau Olympaidd. I'ch atgoffa, y duwiau Olympaidd yw prif ffigurau chwedloniaeth Roegaidd ac yn byw ar Fynydd Olympus.

Tarddiad Prometheus

Mae un o'r ceinciau yn nodi mai mab Asia yw Prometheus. un o'r cefnforwyr, merch Tethys ac Oceano) ac Iapetus (duw titan amser, mab Gaia ac Wranws. Yn wir, mae'n frawd i

 • Atlas, cawr a gondemniwyd i gario y byd ar ei gefn;<8
 • Epimetheus, titan ail genhedlaeth;
 • Menoetius, hefyd titan (ail genhedlaeth) sydd yn byw yn nyfnder Tartarus.<8

Eisoes mae llinyn arall yn egluro mai ei rieni yw'r cawr Eurymedon a'r dduwies Hera.Yn dal i fod yn y syniad hwn, mae Prometheus yn un o grewyr yr hil ddynol, a'i cyflwynodd â thân dwyfol.

Perthynas â'r duw Zeus

Llawermae straeon yn nodi bod Prometheus yn gyfeillgar iawn â Zeus (duw duwiau ym mytholeg Groeg). Yn y cyfeillgarwch hwn, helpodd y Prometheus cyfrwys Zeus i driblo cynddaredd ei dad Cronos, a gafodd ei ddirmygu gan ei fab.

Dynoliaeth

Hyd yn oed os oedd yn anfarwol, ni rwystrodd hyn Prometheus rhag dod yn ddynesiad (rhywbeth a greodd fel y gwelsom yn yr ail gainc). Fe feichiogodd Ddynoliaeth â dŵr a chlai, wedi i'w frawd ddefnyddio'r holl ddeunydd crai oedd ganddo wrth gynhyrchu'r anifeiliaid eraill.

Yn ogystal, cyfraniad arall Prometheus i'r bod dynol oedd y gallu i feddwl ac ymresymu, megis trosglwyddo y doniau mwyaf amrywiol. Fodd bynnag, y mae'r hoffter hwn o dân y duw i gwmni â dynion, yn gwneud Zeus yn ddig iawn.

Gweld hefyd: Hunan-wadu: ystyr ac enghreifftiau mewn seicoleg

Oherwydd hyn, lladdodd Zeus ych a'i rannu'n ddau ddarn, un o'r rhain yn unig oedd ag esgyrn a braster, tra bod y roedd gan ran arall gig. Ceisiodd Prometheus gynnig y rhan olaf hon i'r duwiau Olympaidd, ond nid oedd duw'r mellt yn ei dderbyn, gan ei fod eisiau'r rhan arall.

Mwy o wybodaeth…

Felly, mab Mr. Mae Iapetus yn ceisio cyflawni'r mympwy hwn, fodd bynnag mae'n ceisio twyllo Zeus sydd, ar ôl sylweddoli'r sefyllfa hon, yn gwylltio. Fel ffurf ar ddial, mae'n tynnu oddi wrth ddynoliaeth yr arglwyddiaeth tân, rhywbeth a roddwyd gan Prometheus.

Ar ôl sylweddoli hyn, mae Prometheus yn penderfynu ffafrio Dynoliaeth, felly mae'n dwyn tân oddi arOlympus . Yn wir, mae'n gorffen chwarae tric mawr ar y duwiau nerthol. Fodd bynnag, mae fersiwn arall o'r stori hon yn dangos bod Prometheus wedi gwneud hyn i gyd i warantu goruchafiaeth y ddynoliaeth dros anifeiliaid a bodau byw eraill.

Cosb

Fodd bynnag, rhywbeth sydd yn y ddau fersiwn yw bod Zeus wedi cosbi Prometheus trwy orchymyn i'r gof Hephaestus ei rwymo mewn cadwynau ar Fynydd Cawcasws. Byddai'r gosb hon yn para am 30,000 o flynyddoedd, a byddai'n cael ei bigo bob dydd gan eryr, gyda'r bwriad o ddinistrio ei iau.

Gan ei fod yn anfarwol, roedd organ Prometheus yn adfywio'n barhaus, sef bod y cylch dinistriol wedi dechrau eto bob dydd . Parhaodd y sefyllfa hon nes i'r arwr Hercules ei ryddhau. Gyda llaw, daeth Hercules i ben i gymryd ei le y canwriad Chiron, a oedd hefyd yn anfarwol, mewn caethiwed.

Wedi dysgu am y cyfnewid hwn, mae Zeus yn penderfynu y dylid adfer rhyddid Prometheus. Fodd bynnag, mae Chiron yn cael ei daro gan saeth ac nid oes gan y clwyf hwn unrhyw iachâd, felly mae'n dioddef yn dragwyddol mewn poen dirdynnol. Oherwydd hyn disodlwyd Prometheus gan Zeus, ond yn gyntaf fe'i gwnaeth yn farwol, a bu farw'n heddychlon.

Prometheus ac Epimetheus

Fel y gwyddom eisoes a, gyda llaw, dywedasom eisoes yn ein swydd ni, chwaraeodd Prometheus a'i frawd Epimetheus ran bwysig yng nghreadigaeth dynolryw. Ond mae fersiwn o’r myth hwn yn dweud mai’r ddau gafodd y dasg o greu Dyn. Yn wir,roedd angen iddynt warantu, hefyd ar gyfer yr anifeiliaid eraill, yr holl gyfadrannau meddwl sy'n bwysig ar gyfer goroesi.

Darllenwch Hefyd: Argyfwng moesegol a moesol Brasil yng ngoleuni Seicdreiddiad

Roedd Epimetheus fel “bos” o'r gwaith a swyddogaeth Prometheus oedd ei archwilio pan fyddai'n barod. Gyda hynny, priodolodd Epimetheus sawl anrheg i bob anifail megis:

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

 • cryfder;
 • dewrder;
 • cyflymder;
 • ffraethineb.

Yn ogystal, nodweddion eraill megis adenydd a chrafangau fel bod gallent amddiffyn rhag anifeiliaid eraill. Fodd bynnag, pan ddaeth i Ddynoliaeth, a oedd angen bod yn well na'r anifeiliaid eraill, nid oedd mwy o adnoddau gyda'r fath afradlonedd.

Dysgwch fwy…

Oherwydd Yn y sefyllfa hon, mae Epimetheus yn troi at ei frawd Prometheus. Felly, gyda chymorth Minerva, mae Prometheus yn esgyn i'r nefoedd ac yn goleuo ei ffagl ar gerbyd yr haul, sy'n dod â thân i ddynolryw. Gyda'r gallu hwn, mae dyn yn dod yn well na phob anifail arall.

Gan fod â thân gallwn adeiladu arfau yn erbyn anifeiliaid ac offer ffyrnig gyda'r nod o;

 • drin y tir;
 • cynhesu'r anheddau;
 • creu’r grefft o fathu darnau arian.

mytholeg Groeg a seicdreiddiad

I ddiweddu ein post, byddwn yn siarad am y berthynas rhwng seicdreiddiad a seicdreiddiad y mythGroegiaid, fel hwn gan Prometheus. Fel y gwyddom eisoes, mae seicdreiddiad yn ddull therapiwtig a ddatblygwyd gan Sigmund Freud. Yn gyffredinol, defnyddir y ddamcaniaeth hon mewn achosion o seicosis a niwrosis, gan anelu at ddehongli cynnwys anymwybodol geiriau a gweithredoedd.

Mewn llawer o sefyllfaoedd, mae Freud yn defnyddio mythau a throsiadau mytholegol i egluro ei ddamcaniaethau. Dyma rai enghreifftiau o’r defnydd hwn:

 • myth Oedipus gyda’r bwriad o egluro pwynt allweddol y sefydliad libidinaidd;
 • y myth gwreiddiol yr Horde gyntefig ar gyfer yr esboniad o enedigaeth diwylliant).

Darganfod mwy…

Defnyddir y sefyllfa hon hefyd mewn mytholeg. Fel y gwyddom, crëwyd y mythau hyn gan bobloedd cyntefig gyda'r bwriad o egluro'r berthynas ddynol a'r byd ffisegol. Ar adeg pan nad oedd unrhyw wyddoniaeth ac athroniaeth, roedd y straeon ffansïol hyn yn ffordd i bobl hynafol drosglwyddo eu gwybodaeth i genedlaethau i ddod.

Felly, roedd seicdreiddiad mewn llawer o sefyllfaoedd yn defnyddio mytholeg Roegaidd i adeiladu cysyniadau ac esbonio'r seice dynol.

Ystyriaethau terfynol ar y crynodeb o'r myth am Prometheus

Fel y gwelsom, mae'r berthynas rhwng mytholeg a seicdreiddiad yn eithaf cymhleth. Mewn gwirionedd, i ddeall y pwnc, mae'n bwysig betio ar wybodaeth gadarn iawn. Dyna pam mae gennym ni wahoddiad i chi!

Dewch i adnabod einCwrs ar-lein Seicdreiddiad Clinigol. Gyda'n dosbarthiadau byddwch yn gallu dysgu mwy am y maes cyfoethog hwn o wybodaeth ddynol. Felly, peidiwch â cholli'r cyfle gwych hwn i ddeall mwy am chwedl Prometheus . Cofrestrwch nawr a dechreuwch heddiw!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.