A yw'r Gyfadran Seicdreiddiad yn bodoli? Darganfyddwch nawr!

George Alvarez 29-06-2023
George Alvarez

Ym Mrasil, mae'n hysbys, mewn achosion o golegau israddedig, mai mater i'r MEC (y Weinyddiaeth Addysg) yw dadansoddi'r sefydliad, y cwrs a'i athrawon, fel bod diploma cwrs penodol yn ddilys. Ond a oes gyfadran seicdreiddiad ? Ac os felly, sut ydych chi'n darganfod a yw'n ddilys? Darganfyddwch nawr!

Beth yw seicdreiddiad?

Deallir seicdreiddiad fel dull therapiwtig a grëwyd gan Sigmund Freud, tad seicdreiddiad. Yn y dechneg hon, defnyddir popeth y mae'r claf yn dod ag ef i'r ymgynghoriad ar ffurf araith. Felly, er mwyn gweithio ar broblemau a achosir gan ormes yn yr anymwybodol a'u gwella.

Yn ogystal, defnyddir y dull hwn o therapi, o'r dechrau, mewn achosion o niwrosis. Felly, mae'n seiliedig ar ddehongliad, areithiau a breuddwydion, gan y seicdreiddiwr. Mae'r dehongliad hwn yn seiliedig ar gysylltiadau rhydd a throsglwyddiad. Gwiriwch fwy yma!

A all unrhyw un fod yn seicdreiddiwr?

Yn gymaint ag y mae hyfforddiant mewn Seicoleg yn cael ei argymell fel y gellir dadansoddi'r meddwl dynol yn well, unrhyw un sydd â diddordeb a bydd yn gallu bod yn seicdreiddiwr. Ar gyfer hyn, dylai hysbysu ei hun a chwilio am gwrs Seicdreiddiad dibynadwy a chyflawn, fel bod ei gwaith yn cael ei gydnabod.

Mae ein cwrs, er enghraifft, yn cael ei gefnogi gan y Gyfraith Canllawiau a Seiliau Addysg Genedlaethol (Y Gyfraith n.°9394/96), trwy ArchddyfarniadFfederal Rhif 2,494/98 ac Archddyfarniad Rhif 2,208, o 04/17/97. Yn ogystal, mae ganddo sylfaen ddamcaniaethol gyflawn, yn ogystal â dadansoddi a goruchwylio!

A oes yna Gyfadran Seicdreiddiad?

Yn achos Seicdreiddiad, nid oes unrhyw raddio na choleg seicdreiddiad , y rheswm pam nad oes achrediad gyda'r MEC ar gyfer unrhyw gwrs. Felly, byddwch yn amheus pan fydd sefydliad yn dweud bod eich diploma yn cael ei gydnabod gan y MEC, gan nad yw'n cydnabod cyrsiau am ddim. Yr unig gwrs sydd, mewn ffordd, yn gysylltiedig â seicdreiddiad ac sydd wedi graddio, yw Seicoleg. Fodd bynnag, nid yw gradd mewn Seicoleg yr un hyfforddiant â chwrs mewn Seicdreiddiad.

Roedd Freud a'r seicdreiddiwyr mawr bob amser yn amddiffyn Seicdreiddiad fel gwyddor leyg neu seciwlar. Hynny yw, ni ellid ei gyfyngu i feddygon a seicolegwyr. Roedd Freud o'r farn, er enghraifft, bod gan y dyniaethau neu weithwyr proffesiynol y celfyddydau allu llawn i fod yn ddadansoddwyr. Mae yna lawer o weithwyr proffesiynol o wahanol feysydd, megis gradd, sy'n seicdreiddiwr.

Felly, ym Mrasil:

 • i fod yn seicdreiddiwr : gwneud cwrs hyfforddi am ddim (wyneb yn wyneb neu ar-lein) mewn Athrofa yn yr ardal (fel ein un ni), yn para rhwng 12 a 18 mis;
 • i ddod yn seicolegydd : cymryd gradd seicoleg (wyneb yn wyneb yn unig) mewn coleg, yn para 4 i 5 mlynedd.

Yn ôl y traddodiad hwn, ym Mrasil ac yn y rhan fwyafgwledydd ledled y byd, mae angen tri pheth i ddod yn seicdreiddiwr:

1. Cymerwch Cwrs Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad , wyneb yn wyneb neu EAD, sydd yn cynnwys theori, goruchwylio a dadansoddi yn ystod y cwrs. Dyma achos ein Hyfforddiant EAD mewn Seicdreiddiad, sy'n agored i gofrestru.

Unwaith y bydd y cwrs wedi'i gwblhau, nid oes rhaid i'r person weithredu. Wedi'r cyfan, gall ddefnyddio'r wybodaeth hyfforddi ar gyfer ei bywyd, i ychwanegu at ei phroffesiwn, i wella ei pherthynas, ac ati. Os dewiswch ymarfer, argymhellir:

Gweld hefyd: Sut i beidio â chynhyrfu: 15 awgrym

2. Parhau i astudio Freud ac awduron seicdreiddiad, trwy gyrsiau a llyfrau.

3. Parhewch fel yn gwneud eich dadansoddiad personol gyda seicdreiddiwr arall. Hynny yw, gwneud dadansoddiad yn y cyflwr o gael eich dadansoddi, i weithio ar eich materion eich hun ac osgoi eu taflunio i'ch cleifion.

4. Dilynwch fel dan oruchwyliaeth ar hyd gyda seicdreiddiwr, cymdeithas, cymdeithas neu grŵp o seicdreiddiwr arall. Mae hyn yn bwysig i drafod gyda gweithwyr proffesiynol eraill yr achosion yr ydych yn delio â nhw, wrth gwrs o fewn y cyfrinachedd y mae moeseg broffesiynol yn ei fynnu.

Nid yw eitemau 2 i 3 yn orfodol yn ôl y gyfraith. Ond maen nhw'n cael eu hargymell ar gyfer perfformiad proffesiynol difrifol.

Pam mae rhai colegau'n cynnig astudiaethau ôl-raddedig mewn seicdreiddiad?

Mae gwahaniaeth rhwng cyrsiau hyfforddi mewn seicdreiddiad Seicdreiddiad (fel ein un ni) , wedi'i anelu athyfforddi gweithwyr proffesiynol i weithio yn y maes, ac ôl-raddedig neu arbenigedd mewn Seicdreiddiad a gynigir gan golegau.

I grynhoi, Hyfforddiant Seicdreiddiwyr Newydd:

Rwyf eisiau gwybodaeth ar gyfer cofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

 • mae’n cael ei wneud trwy gwrs hyfforddi am ddim mewn seicdreiddiad (fel ein un ni),
 • mae’n cael ei gynnig gan sefydliadau dulliau seicdreiddiol (fel ein un ni),
 • ac mae angen i’r dull ganolbwyntio ar theori, dadansoddi a goruchwylio (fel ein cwrs hyfforddi ).
Darllenwch Hefyd: Caffael Diploma Seicdreiddiad: Popeth y Dylech Ei Wybod

Mae'r radd ôl-raddedig mewn Seicdreiddiad:

 • yn cael ei chynnig gan golegau, mae gan
 • ffocws sylfaenol ddamcaniaethol ac nid oes
 • yn anelu at ymarfer gofal clinigol.

Gan ddechrau eleni, 2019, mae ein Cwrs yn cynnig arbenigedd ôl-raddedig wyneb yn wyneb mewn Seicdreiddiad, yn ninas Campinas (SP). Mewn geiriau eraill, nid yw ein IBPC yn dod yn “gyfadran seicdreiddiad”, gan nad oes unrhyw radd mewn seicdreiddiad na chwrs mewn seicdreiddiad a gydnabyddir gan y MEC, fel y gwelsom.

Felly, mae'r IBPC yn dod yn cwrs mewn seicdreiddiad, cwrs ôl-raddedig wyneb yn wyneb, a addysgir dros 6 penwythnos. Bydd y cwrs ôl-raddedig mewn seicdreiddiad yn cael ei gyfyngu i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sydd wedi dilyn ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad EAD . Oherwydd ei fod ar 6 penwythnos, myfyrwyr o ddinasoedd mwy pellyn gallu trefnu eu hunain i ddod i gymryd rhan yn y cyfle anhygoel hwn ar gyfer twf proffesiynol.

Pam cyfyngu i fyfyrwyr dysgu o bell? Oherwydd bydd defnydd o bynciau a gymerir yn EAD, o fewn y terfyn a ganiateir gan MEC ac a gymeradwyir ym mhrosiect pedagogaidd y Cwrs.

Cwrs Seicdreiddiad o Bell a gydnabyddir gan MEC: a yw'n bodoli?

Neu, mewn geiriau eraill: Os nad oes cyfadran seicdreiddiad, sut gallwch chi ddod yn seicdreiddiwr?

Nid oes unrhyw gwrs seicdreiddiad yn cael ei gydnabod gan y MEC. Nid oes ychwaith unrhyw gwrs seicoleg ar-lein a gydnabyddir gan y MEC.

Wedi’r cyfan, nid yw’r MEC yn awdurdodi:

 • cyfadran seicdreiddiad , nac yn wyneb yn -face nac ar-lein.
 • cyfadran seicoleg ar-lein , dim ond cyfadran seicoleg wyneb yn wyneb a ganiateir.

Mae MEC yn awdurdodi:

 • cyfadran seicoleg wyneb yn wyneb: ar gyfartaledd, maent yn 48 mis i 60 mis o hyd, gyda ffi fisol o R$ 990 i 2,900, yn ogystal â lleoedd mewn prifysgolion cyhoeddus.
 • Astudiaethau ôl-raddedig mewn seicoleg neu seicdreiddiad.

Nid yw MEC yn rheoleiddio:

 • cyrsiau hyfforddi mewn Seicdreiddiad, y gellir eu cynnig am ddim gan sefydliadau achrededig, megis ein Hyfforddiant Ar-lein Cwrs mewn Seicdreiddiad .<8

Mae sawl cwrs ôl-raddedig o'r math hwn ym Mrasil, a elwir yn gyrsiau ôl-raddedig latu sensu, yn para rhwng 12 mis a 18 mis, ar gyfartaledd. Mae nhwenghreifftiau:

Gweld hefyd: Cymhleth Electra: beth ydyw, sut mae'n gweithio
 • ôl-raddio mewn seicdreiddiad yn RJ,
 • ôl-raddio mewn seicdreiddiad yn SP,
 • Yn BH, yn Porto Alegre, yn Florianópolis ac ati llawer o brifddinasoedd eraill y wlad.

Ond, i'r rhai sydd am weithio fel seicdreiddiwr, nid yw'n cael ei argymell i wneud ôl-raddio mewn Seicdreiddiad ar unwaith . . 3>

Bydd y cwrs ôl-raddio (estyniad, arbenigo, cyrsiau meistr neu ddoethuriaeth) yn canolbwyntio ar un rhan o'r trybedd: theori. Er mwyn profi ffurfiant cyflawn o'r trybedd seicdreiddiad (theori, goruchwyliaeth a dadansoddi), mae'n bwysig dilyn cwrs hyfforddi mewn seicdreiddiad, sy'n cynnig y llwybr cyflawn i chi weithredu fel seicdreiddiwr . . 3>

Mae gradd Meistr mewn seicdreiddiad neu Ddoethuriaeth mewn seicdreiddiad yn gyrsiau manwl a pherthnasol. Gelwir graddau meistr a doethuriaeth yn astudiaethau graddedig strictu sensu mewn Seicdreiddiad, gyda hyd cyfartalog o 3 blynedd a 4 blynedd, yn y drefn honno. Fe'u cynigir gan lawer llai o sefydliadau, fel rheol dim ond rhai prifysgolion cyhoeddus sy'n eu cynnig. Ond, er gwaethaf yr ansawdd, nid ydynt yn canolbwyntio ar ymarfer clinigol, felly mae'n hanfodol i unrhyw un sydd eisiau gweithio fel seicdreiddiwr.

Yn fyr, beth sydd ei angen i astudio i fod yn seicdreiddiwr beth bynnag?

I ddod yn seicdreiddiwr llwyddiannus, mae'n bwysig eich bod yn ceisio hyfforddiant cyflawn a chydnabyddedig yn y farchnad. Dylai'r hyfforddiant hwn gwmpasu tri maes: theori, dadansoddi a goruchwylio .

Drwy gwblhau einHyfforddiant, bydd gennych yr holl elfennau damcaniaethol a dealltwriaeth i awdurdodi eich hun yn Seicdreiddiwr! Byddwch yn teimlo'n gwbl ddiogel, gan mai ein Hyfforddiant ni yw'r hyfforddiant ar-lein mwyaf cyflawn ym Mrasil, gyda 12 Modiwl (theori) a dilyniant ymarferol (dadansoddi a goruchwylio), yn ogystal â llawer o ddeunyddiau cyflenwol.

Cofio bob amser : mae'r hyfforddiant cwrs (hyd yn oed EAD) yn hanfodol i'r rhai sydd eisiau gweithio yn y maes, tra bod ôl-raddedig neu arbenigo mewn seicdreiddiad yn ddewisol at ddibenion actio.

Rwyf eisiau gwybodaeth i cofrestrwch ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Yn olaf, peidiwch â cholli'r cyfle i fanteisio ar eich gyrfa! Cofrestrwch nawr ar y Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad! Ar ôl cwblhau'r cwrs, o fewn cyfnod amcangyfrifedig o 12 i 18 mis, byddwch yn gallu dilyn cwrs ôl-raddedig, i ddyfnhau eich gwybodaeth yn y maes.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.