Person canolig: ystyr ac ymddygiad

George Alvarez 24-10-2023
George Alvarez

Mae rhai sarhau sy'n ein tramgwyddo'n fawr, ond yn dweud ychydig. Siawns na fyddech chi eisiau i rywun eich ffonio chi'n canolig . Mae hyn oherwydd y byddech yn deall y byddai'r camdriniwr yn dweud eich bod yn ddi-nod ac yn is na'r cyfartaledd. Wel, nid yw cymaint â hynny. Mae geirdarddiad y gair yn datgelu nad yw person cyffredin mor ddrwg â hynny.

Ystyr y term Lladin “mediocris” yw “cyfartaledd”, hynny yw, nid mwy na llai. Nid oes neb yn ei hoffi i gael ein galw yn gyffredin. Byddai'n well gennym fod pobl yn meddwl amdanom ni fel rhywbeth anghyffredin. Eto i gyd, mae bod yn gymedrol yn well na bod yn hollol ddrwg, yn tydi? Am y rheswm hwnnw, mewn egwyddor, ni ddylech ddigio cael eich galw felly gymaint.

Mynegai Cynnwys

 • Pan mae bod yn gymedrol yn broblem
  • Yn Bywyd personol
  • Yn y gwaith
  • Perthnasoedd
 • Pan nad yw bod yn gymedrol yn broblem
  • Astudio
  • Cymdeithas
 • Ystyriaethau terfynol
  • Cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Mae bod yn gymedrol yn broblem

Er hynny, er bod geirdarddiad y term hwn yn nodi mai bod yn gyffredin yw bod yn gyffredin, ni fydd y gair hwn bob amser yn cael ei ddefnyddio i'r pwrpas hwnnw. Am y rheswm hwn, os bydd rhywun yn eich galw felly, mae'n dda gwerthuso os nid oes angen i chi wella ansawdd eich gwaith a'ch perthnasoedd.

 • Yn eich bywyd personol

Wrth gwrs gallwch chibod yn ddrwg neu'n gyffredin am bethau sydd ddim o bwys i chi. Er enghraifft, gallwch chwarae gitâr yn wael ac nid yw'n broblem. Fodd bynnag, os yw gitarydd yn yr un sefyllfa, bydd hyn yn anfantais. Am y rheswm hwn, cysegrwch eich egni a'ch amser i'r hyn rydych chi'n ei werthfawrogi.

 • Yn y gwaith

Os ydych chi canolig yn eich swydd, mae'n ddigon posibl y bydd eich bos yn dod o hyd i rywun sy'n gwneud llawer mwy o ymdrech nag a wnewch am yr un cyflog . Nid oes angen i ni hyd yn oed ddweud beth fydd yn digwydd yn yr achos hwnnw, ydyn ni? Mae'n bwysig eich bod yn denu sylw eich bos atoch am y rhesymau cywir fel eich bod yn cael y cyfle i gyrraedd safleoedd uwch.

Os nad dyma yw eich dymuniad, ydych chi erioed wedi rhoi'r gorau i feddwl os nad Ydy hi'n bryd i newid swyddi neu hyd yn oed cangen? Mae llawer o bobl yn gwneud gwaith cyffredin oherwydd nad ydyn nhw'n hoffi'r hyn maen nhw'n ei wneud neu'n teimlo nad ydyn nhw'n cael eu gwerthfawrogi. Wel, efallai bod angen i chi fod yn ddigon dewr i gamu allan o'ch parth cysurus a thrwy hynny wneud rhywbeth gwahanol.

 • Perthnasoedd

O ran eich perthnasoedd, mae hefyd yn bosibl bod yn gymedrol. Gallwch chi wneud cyn lleied â phosibl fel bod y cydfodolaeth rhyngoch chi a phobl eraill yn parhau . Fodd bynnag, nid yw hyn yn cael ei argymell. Nid oes unrhyw berson yn haeddu cael ei drin ag esgeulustod neu ddifaterwch. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig bodrydych chi'n rhoi eich hun i'r bobl rydych chi'n eu caru.

Gweld hefyd: Seicis Dynol: gweithredu yn ôl Freud

Os nad ydych chi'n gwybod a ydych chi wir yn caru pwy sydd ar eich ochr chi, mae'n werth meddwl beth i'w wneud i ddatrys y broblem hon. Mae’n bwysig eich bod yn siarad â’r person hwn er mwyn adfywio’r berthynas neu hyd yn oed benderfynu bod yr amser wedi dod i bob un ohonoch symud ymlaen â’ch bywyd. Beth bynnag a ddewiswch, mae'n bwysig eich bod yn trin eich gilydd â pharch.

Pan nad yw bod yn gymedrol yn broblem

Mae angen, fodd bynnag, i gadw mewn cof bod mae sefyllfaoedd lle nad yw bod yn gymedrol yn broblem, ond yn ateb. Mae llawer o bobl yn byw dan lawer o straen yn syml oherwydd eu bod eisiau bod yn rhagorol ym mhopeth a wnânt. Cofiwch bob amser fod yr obsesiwn hwn yn niweidiol iawn.

Mae'n bwysig eich bod chi'n wirioneddol dda ar rai pethau. Fodd bynnag, fel y dywedwyd eisoes, gellir rhoi'r hyn sy'n ddibwys i chi yn y cefndir. Bydd hyn yn rhoi mwy o ryddid i chi ymroi i'r hyn sy'n wirioneddol bwysig. Yn enwedig os mai dyna yw eich iechyd.

Gweld hefyd: Little Miss Sunshine (2006): crynodeb a dadansoddiad ffilm
 • Astudio

Er enghraifft, mae yna fyfyrwyr sy'n teimlo'r angen i gael y graddau uchaf i gyd. pynciau ysgol neu goleg. Oherwydd hyn, maent yn byw mewn cystadleuaeth gyson â'u cyfoedion i benderfynu pwy yw'r craffaf a'r mwyaf galluog. Gall y gystadleuaeth honyn y pen draw yn draenio'ch egni ac yn niweidio'ch iechyd meddwl.

Darllenwch Hefyd: Analluedd Rhywiol Gwryw: Ystyr Seicdreiddiad

Mae hynny oherwydd eu bod yn mynd yn rhwystredig pan na allant fod yn llwyddiannus yn eu gweithgareddau neu pan allant' t mewn man amlwg. Mae angen iddynt wybod ei bod yn iawn methu prawf neu fod yn gyfartal mewn pwnc. Fyddan nhw ddim yn bobl waeth oherwydd y peth.

 • Cymdeithas

Mae hefyd yn bwysig gwybod sut i wahaniaethu rhwng bod canolig a beth yw mynd yn groes i'r ffordd o fyw a bregethir gan y gymdeithas fodern . Pan fyddwch chi'n penderfynu ymddwyn yn wahanol nag y mae pobl yn ei ddisgwyl, gallwch chi gael eich labelu'n ddiog neu'n analluog. Er enghraifft, mae yna ddynion nad ydyn nhw eisiau bod yn ddynion busnes llwyddiannus ac mae'n well ganddyn nhw fyw yng nghefn gwlad, i ffwrdd o'r ddinas.

A yw'r bobl hyn yn mynd yn israddol am fod eisiau'r ffordd hon o fyw? Nac ydw. Ond mae llawer o bobl yn credu bod yn rhaid i bawb gael yr un breuddwydion a'r un ffordd o feddwl. Yn yr ystyr hwnnw, mae bod yn gymedrol yn fath o wrthwynebiad ac o aros yn fyw. Mae'n werth dewis byw yn y ffordd sydd orau i chi yn eich barn chi.

Ystyriaethau terfynol

Gyda'r erthygl hon, ceisiwn ddangos i chi fod amwysedd mewn bod yn gymedrol. Nid yw'n talu i fod yn gyffredin yn y pethau sy'n bwysig i chi. IeMae'n bwysig eich bod yn rhoi eich hun am yr hyn sydd ei werth. Os ydych yn credu nad yw hyn yn bosibl, meddyliwch am y posibilrwydd o wneud rhai newidiadau yn eich bywyd. iechyd neu gynnal ffordd o fyw, hyd yn oed os nad yw'n gwneud synnwyr i weddill cymdeithas, mae'n well ganddynt fyw felly. Mae'n bwysig penderfynu cymryd awenau eich bywyd eich hun a pheidio ag ildio i'r pwysau sydd o'n cwmpas.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Hoffem ddweud un peth wrthych: os ydych am helpu pobl i ddod o hyd i'r cydbwysedd hwnnw mewn bywyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein . Y rheswm am hynny yw y bydd gennych fynediad i gynnwys o safon a fydd yn eich helpu i ddeall meddyliau pobl a'u hymddygiad yn well.

Ynglŷn â'n dosbarthiadau, mae'n bwysig sôn eu bod 100% ar-lein ! Mae hyn yn golygu na fydd angen i chi deithio i sefydliad addysgol i gael eich tystysgrif. Yn ogystal, ni fydd angen neilltuo amser penodol i chi ymroi i'ch astudiaethau. Felly buddsoddwch yn eich astudiaethau heddiw!

Os oeddech chi'n hoffi ein herthygl ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn berson canolig , a fyddech cystal â'i rhannu ag eraill. Hefydgofalwch eich bod yn darllen ein herthyglau eraill.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.