Sut i achub fy mhriodas: 15 agwedd

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Ydych chi'n cofio'r foment pan oeddech chi'n edrych ar eich gilydd ar yr allor honno, yn teimlo'n hardd ac yn gain ac yn tyngu eich cariad a'ch ffyddlondeb? Mae'n debyg nad oeddech chi'n sylweddoli ar y pryd pa mor anodd y gallai priodas fod. Mae hynny oherwydd, yn sicr, mae yna eiliadau o lawenydd mawr yn y dydd i ddau, ond beth am pan nad yw'n ymddangos bod yr amseroedd anodd yn mynd heibio? Gallwch ofyn i chi'ch hun: sut gallaf achub fy mhriodas? Yn yr erthygl hon, rydyn ni’n dod â 15 agwedd i chi ddechrau ymarfer ac achub eich perthynas nawr!

Pan rydyn ni’n byw yn ymarferol beth mae’n ei olygu “mewn hapusrwydd, mewn tristwch, mewn iechyd ac mewn salwch, hyd nes y bydd marwolaeth yn ein rhan”, gallwn weld nad yw'n hawdd wynebu'r eiliadau anodd gyda'n priod . Efallai ddim am hir. Ond, er gwaethaf y ffaith bod llawer o bobl yn dewis llwybr gwahanu, mae yna rai o hyd sy'n penderfynu aros ac ymladd dros eu priodas.

Os ydych chi'n uniaethu â'r ail grŵp hwn o bobl, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Mae'n bwysig ei gwneud yn glir bod argyfyngau bob amser yn ymddangos ar ryw adeg neu'i gilydd yn ein bywydau. Maent yn codi nid yn unig mewn priodas, ond mewn unrhyw faes arall o'n bodolaeth. Mae hynny oherwydd nad yw'r byd yn statig. Dyna pam mae pobl yn newid (rydym yn newid hefyd!) ac mae'r amgylchiadau o'n cwmpas hefyd bob amser yn newid.

15 agwedd i achub eich priodas

IeMae'n angenrheidiol ein bod yn arfer ein gallu i addasu. Nid yw'n ddefnyddiol aros i bopeth barhau fel y bu erioed. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'n realiti newid er gwaeth bob amser. Gallwch benderfynu dysgu o'r newidiadau hyn ac esblygu. Felly, mae'n bosibl cymryd camau sy'n gwneud y realiti newydd hwn hefyd yn bleserus ac yn hapus.

Ymhlith yr agweddau tuag at achub eich priodas mae:

 • Siaradwch â eich partner

Nid ydym yn sôn am filiau na phwy sy'n mynd i gyfarfod rhieni ysgol eich plentyn y tro hwn. Rydyn ni'n siarad am sgwrs go iawn lle rydych chi'n siarad am eich breuddwydion, eich cynlluniau, beth rydych chi'n hoffi ei wneud a beth sy'n eich diflasu. Mae hynny oherwydd eich bod yn sicr wedi gwneud hynny wrth ddêt, ac efallai mai dyna'r rheswm pam yr oedd y cam hwn mor ddymunol.

Efallai y byddwch yn teimlo nad ydych yn adnabod eich gŵr neu'ch gwraig mwyach ac efallai na fyddwch hyd yn oed yn eu hadnabod mwyach . Cofiwch fod pobl yn newid? Felly, buddsoddwch amser mewn sgyrsiau da. Wrth gwrs, mae hefyd angen trafod yr ymddygiadau sy'n gwylltio'ch gilydd. Ond, rydych chi'n gweld: sgwrs yw hi ac nid cylch ymladd . Felly, gadewch y cyhuddiadau o'r neilltu a cheisiwch ddod i gonsensws os ydych chi eisiau'r ateb ar sut i achub eich priodas.

 • Treuliwch amser gyda'ch gilydd

Mae'n ymddangos ein bod ni'n siarad pethauamlwg (ac maen nhw), ond yn anffodus nid yw pob cwpl yn gwneud hyn. Meddyliwch am eich perthynas: bryd hynny, fe wnaethoch chi siarad llawer am yr hyn roeddech chi'n hoffi ei wneud. Wedi hynny, gwnaethoch chi'r pethau hynny'n aml iawn. Ydy hi'n dal i fod fel hyn y dyddiau hyn?

Efallai nad ydych chi'n hoffi gwneud yr un pethau bellach. Ac mae popeth yn iawn! Felly, darganfyddwch hobïau newydd!

 • Treuliwch amser gyda'ch gilydd YN UNIG

Efallai bod y tip hwn yn ymddangos yn debyg iawn i'r un blaenorol, ond nid yw. Gall cyplau sydd eisoes â phlant gael trafferth dod o hyd i amser i fod ar eu pen eu hunain. Fodd bynnag, mae'r eiliadau hyn yn hanfodol i fywiogi'r berthynas. Mae'n bwysig iawn bod gyda'r plant, ond mae amser i bopeth.

Weithiau mae angen ffonio'r nani neu fynd â'r plant i dŷ'r nain a'r nain a neilltuo eiliad i fuddsoddi ym mherthynas y pâr. . Fel hyn, gallwch fanteisio ar yr amser hwn i fynd am dro neu daith ramantus, ymweld â lleoedd nad ydych wedi ymweld â hwy ers tro, neu fwynhau'r tŷ gyda'ch gilydd.

 • Mwynhewch bob cam

Fel y dywedasom, nid yw bywyd yn statig. Rydych chi eisoes wedi mynd trwy'r cyfnod dyddio ac rydych chi eisoes wedi cael eich mis mêl. Nawr mae'n bosibl bod gennych chi blant yn barod. Efallai bod eich plant hyd yn oed yn priodi neu'n gadael cartref. Mae'r holl newidiadau hyn yn effeithio'n fawr ar berthynas cwpl. MaeMae angen i chi ddarganfod gyda'ch gilydd beth i'w wneud i fyw'r gorau o bob cam!

Darllenwch Hefyd: Cyflyru Gweithredwyr ar gyfer Skinner: Canllaw Cyflawn

Felly, peidiwch â gadael i ffarwel y plant effeithio ar berthynas y cwpl, neu fod dyfodiad plentyn yn oeri'r briodas. Ceisiwch gydbwyso eich penderfyniadau.

 • Gofalwch am eich hunan-barch

Ie! Mae'r awgrym hwn yn bwysig iawn. Mae llawer o bobl yn deall y dylai eu priod fod yn gyfrifol am eu hapusrwydd. Fodd bynnag, ni fydd byth yn gallu bodloni'r disgwyliad hwnnw'n llawn (hyd yn oed os yw'n dymuno) . Felly, mae angen i chi fod yn ymwybodol eich bod chi hefyd yn gyfrifol am eich llesiant. Carwch eich hun yn gyntaf, cyn caru eich gwraig neu ŵr.

Bydd hyn yn gwneud i chi deimlo'n fwy diogel yn y berthynas ac ni fydd yn rhaid i chi ddioddef o genfigen ormodol, er enghraifft. Bydd hefyd yn helpu'r cwpl i sylweddoli bod yna unigoliaethau o fewn y briodas, hynny yw, fe welwch fod yna freuddwydion sydd heb eu gwireddu eto.

 • Bod ag empathi

Os oes gennych freuddwydion, mae'n bur debyg y bydd eich gŵr neu'ch gwraig hefyd. Felly rhowch sylw iddynt a gwnewch yr hyn a allwch i gefnogi'ch priod i'w hennill drosodd. Wrth gwrs, mae'n bwysig bod eich priod yn teimlo eich bod chi'n malio a'ch bod chi ar eu hochr nhw mewn gwirionedd. Ydych chi erioed wedi meddwl mai'r ateb i'r cwestiwn?A allai “Sut i achub fy mhriodas” fod yn y ffordd rydych chi'n dangos eich bod chi'n malio?

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Crynodeb o Stori Oedipus

 • Gwybod sut i osod terfynau ar gyfer pwy sydd y tu allan

Mae rhieni, neiniau a theidiau a ffrindiau yn bwysig iawn! Weithiau mae hyd yn oed yn teimlo fel eich bod wedi priodi i mewn i deulu yn hytrach nag un person yn unig. Fodd bynnag, yn y diwedd, chi a'ch priod sydd i ofalu am faterion priodas. Os byddwch yn gadael i ormod o bobl ymyrryd yn eich perthynas, gallai greu sefyllfa o wrthdaro rhwng y ddau ohonoch.

Os ydych yn cael problemau gyda mam eich partner, ceisiwch osgoi gwrthdaro pellach. Neu, os oes gan eich mam broblemau gyda’ch partner, ceisiwch osgoi rhoi “lle” iddi “wenwyno” eich perthynas.

 • Rheoli gwariant

Rydym yn gwybod bod llawer o barau'n mynd i argyfwng oherwydd nad yw un o'r bobl dan sylw yn gallu rheoli eu treuliau ac yn y pen draw yn ddyledus i'r teulu. Beth am ddarllen “Smart Couples Get Rich Together” i aros ar yr un dudalen? Mae'n bwysig bod y ddau yn gwybod yn union beth y gall pob un ei wario a pharchu'r penderfyniad a wnaed ganddynt. Mae'n bwysig bod ymddiriedaeth rhwng y priod.

 • 10> Arbed

Oes gennych chi gynllun ond dim arian? Mae'n bryd cynilo ar ei gyfer. Gallwch brynu sêff a chymryd drosodd yymrwymiad i roi rhywbeth i mewn yno bob amser a pheidio byth â thynnu unrhyw beth allan. Bydd y llawenydd o gyflawni eich breuddwydion gyda'ch gilydd yn enfawr.

 • Peidiwch â dweud celwydd

Siarad am ymddiriedaeth, os yw hyn yn arfer rhyngoch chi , mae'n yn angenrheidiol eich bod yn rhoi'r gorau i ddweud celwydd wrth eich gilydd. Nid oes ots a oes angen dweud am fil heb ei dalu neu am frad. Gall fod yn broses boenus, ond os ydych chi am achub eich priodas, mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi popeth ar y bwrdd ac yn ceisio darganfod sut gallwch chi oresgyn y problemau hyn.

 • 10> Synnu eich gilydd

Mae hyn yn bwysig hefyd. Rhowch anrheg, ewch â'ch priod i le gwahanol, cael cinio yng ngolau cannwyll…. mae popeth yn cyfri. Weithiau, gall y drefn fynd yn flinedig ac, ar yr adeg honno, mae'n bwysig arloesi. Peidiwch â gadael i gywilydd eich atal rhag rhoi cynnig ar bethau newydd. Cyrraedd y gwaith!

 • Canmolwch eich gilydd!

Rydym mor gyflym i feirniadu, onid ydym? Beth am inni gymryd mwy o amser i ganmol ein priod? Rydym yn sôn am ganmol heb eironi na chymhellion cudd. Canmol ef ar ei berfformiad gwaith, ei olwg a'i ddoniau. Fe welwch y byddwch chi'n cael canmoliaeth yn y pen draw hefyd.

 • Helpwch eich gilydd <11

Os gwyddoch y gallwch helpu eich gŵr neu wraig gyda rhywbeth, peidiwch ag oedigwnewch hynny. Efallai ei bod hi angen i chi ofalu am y plant fel y gall hi weithio am ychydig funudau. Efallai y bydd ef, yn ei dro, angen i chi dalu rhai biliau banc ar y diwrnodau mwyaf prysur. Felly peidiwch byth ag aros i bethau fynd yn anhrefnus i ddangos “gwasanaeth” i'ch partner. Fel hyn, byddwch yn dangos eich bod yn poeni am ei thasgau a phopeth sy'n ymwneud â'ch perthynas.

 • Gofyn am help

Gofyn am nid yw cymorth yn dangos gwendid. Rydych chi'n dîm felly mae'n rhaid i chi weithio gyda'ch gilydd. Weithiau gall cymorth eich priod ysgafnhau baich y drefn arferol. Felly, rhowch falchder o'r neilltu a dechreuwch ddirprwyo rhai tasgau. Fodd bynnag, yn gwybod sut i wneud hyn gyda hoffter. Nid yw'n werth bod eisiau cyfranogiad y llall pan fyddwch chi'n dechrau'r sgwrs gyda miloedd o gyhuddiadau.

 • Adnewyddu eich addunedau

Os gallwch chi ei wneud, peidiwch â rhoi'r gorau i'w wneud. Mae'r teimlad o ddechrau cyfnod newydd mewn priodas yn dda iawn. Yn enwedig pan fydd y ddwy ochr yn gwella. Felly, os ydych chi eisoes yn deall beth i'w wneud i ateb y cwestiwn “Sut gallaf achub fy mhriodas?”, ffoniwch grŵp da neu'ch ffrindiau agosaf a gwnewch addunedau newydd. Byddwch yn gweld pa mor gadarnhaol fydd hyn!

Darllenwch Hefyd: Bod yn fyrbwyll neu fyrbwyll: sut i uniaethu?

Ystyriaethau terfynol

Nid ydym yn dweud y bydd y newidiadau yn hawdd ac y byddantanffaeledig ydynt. Fodd bynnag, mae ganddynt bŵer gwych i wella pethau yn eich priodas. Pan rydyn ni'n adnewyddu'r ymddiriedaeth a'r llawenydd o fod gyda'n gilydd, mae cymhlethdod a chariad yn cynyddu! Gobeithiwn y byddwch yn rhoi'r awgrymiadau hyn ar waith!

Mae gennym un awgrym arall i chi: os ydych am helpu cyplau i ddod ymlaen yn well, dilynwch ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Mae'n gyfan gwbl ar-lein a bydd yn eich helpu i ddysgu'r holl gynnwys yn yr ardal sy'n angenrheidiol i chi fodloni gofynion y farchnad. Peidiwch â gwastraffu amser a chofrestru gyda ni!

<3 Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Breuddwydio am wydr wedi torri a darnau o wydr

Pe bai’r erthygl hon wedi eich helpu i ateb eich cwestiwn “ sut i achub fy mhriodas ?” , rhannwch ef gyda phobl eraill! Hefyd cadwch lygad am erthyglau eraill ar y blog hwn!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.