Seicis Dynol: gweithredu yn ôl Freud

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Am rai canrifoedd, mae ysgolheigion wedi bod yn ceisio dehongli enigmas y seice dynol . Ar gyfer Seicdreiddiad Freud, er enghraifft, mae'r seice yn gymhleth, naill ai oherwydd bod yr achosion wedi'u rhannu'n:

 • ymwybodol;
 • cyn-ymwybodol;
 • a anymwybodol ,

hynny yw, trwy isrannu'r anymwybod yn:

 • id;
 • ego;
 • a superego.

Yn ogystal, mae cyfnodau datblygiad seicorywiol, sy'n mynd o enedigaeth i fod yn oedolyn, neu hyd yn oed trwy astudio'r mecanweithiau amddiffyn y bod . Felly, mae'n werth cofio bod sawl astudiaeth wedi ceisio ac yn ceisio esbonio'r mater hwn mewn ffordd fwy effeithiol i gymdeithas ac i'r unigolyn.

Wedi'r cyfan, mae gweithrediad y rhan hon yn bwysig iawn i'r bodolaeth. , boed yng nghyd-destun ei fyd mewnol neu yng nghyd-destun eich byd allanol.

Datblygiad a rhaniad y seice dynol

Mae llawer yn gwybod mai yn ystod plentyndod y mae'r seice dynol yn datblygu. Mae hyn oherwydd ei bod yn cael ei dylanwadu gan y teulu wrth ffurfio'r bersonoliaeth a hefyd gweithrediad cyfadeilad Oedipus wrth strwythuro'r meddwl.

Gweld hefyd: Beth yw Clinomania? Ystyr yr anhwylder hwn

Yn ystod y cyfnod hwn, cedwir yr emosiynau a'r chwantau gorthrymedig a sensro. yn yr anymwybod dynol, yn ogystal â'r gyriannau nad ydynt mor hygyrch i ymwybyddiaeth. Felly, maent yn effeithio ar ymddygiad a theimladau'r bod hwn.

O ran strwythurau'r seice dynol, maent wedi'u rhannu'n drirhannau mawr:

 • Seicosis – sy’n cael ei rannu’n sgitsoffrenia, awtistiaeth a pharanoia

Byddai’r seicotig yn darganfod ei hun o'i feddwl ef bob peth sydd yn cau allan o'r tu fewn. Yn yr ystyr hwnnw, mae'n taflu allan elfennau a all fod yn fewnol. Mae'r broblem i'r person hwn bob amser yn y llall, yn allanol, ond byth ynddo'i hun.

Nodwedd arall o seicosis yw bod y person, yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd gydag unigolion â strwythurau meddyliol eraill, yn datgelu, hyd yn oed os yw'n ystumio ffurf, ei symptomau a'i anhwylderau.

 • Neurosis – sydd wedi'i rannu'n niwrosis a hysteria obsesiynol

Y rheswm am mae'r broblem yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ac nid yn unig i eraill, ond ar gyfer y teimlad unigol ei hun. Mae'r niwrotig yn cadw'r broblem allanol ynddo'i hun. A dyna hanfod gormes neu ormes.

Gweld hefyd: Cymathu: ystyr yn y geiriadur ac mewn Seicoleg

Felly, er mwyn i rywfaint o'r cynnwys aros felly, mae niwrosis yn achosi rhwyg yn seice'r person. Mae popeth sy'n boenus yn cael ei atal ac yn parhau i fod yn aneglur, gan achosi dioddefaint y gall y person prin ei adnabod, dim ond ei deimlo. Felly, am nad yw'n gallu eu hadnabod, mae'r person yn dechrau cwyno am bethau eraill, y symptomau y mae'n eu teimlo (ac nid yr achos). mecanwaith gwyrdroi yw gwadu .

Mae Freud yn nodi bod llawer o unigolion a gafodd ddadansoddiad gydag ef wedi cyflwyno fetishes fel rhywbeth a fyddai'n dod â nhw yn unigpleser, rhywbeth i'w ganmol hyd yn oed. Ni cheisiodd y bobl hyn ef erioed i siarad am y fetish hwn, dim ond fel darganfyddiad atodol yr ymddangosodd. A dyma sut mae gwadu yn digwydd: y gwrthodiad i adnabod ffaith, problem, symptom, poen.

Ac mae'n iawn mewn hyfforddiant plentyndod yn seiliedig ar y cymhlyg Oedipus , gwrywaidd a / neu fenyw, sy'n pennu i ba strwythur seicig y mae'r person yn ffitio. Unwaith y bydd y strwythur hwn wedi'i ddiffinio, nid oes unrhyw newidiadau trwy gydol eich bywyd.

Lleihau effeithiau problemau ar y seice dynol

O'r cyd-destun hwn, mae'n bosibl dod i'r casgliad bod gan bob bodau broblemau mewn y meddwl. Yn dibynnu ar eu gradd a faint o ddioddefaint a achosir ganddynt, mae'n bosibl eu dosbarthu fel patholegol ai peidio. Felly, po uchaf yw'r radd, y mwyaf yw'r dioddefiadau a'r mwyaf yw'r symptomau. Felly, byddai hyn oll yn arwain rhywun i chwilio am weithiwr proffesiynol sy'n trin y symptomau hyn.

Canolbwyntio ar y maes hwn ac mewn ymgais i ddatrys neu leihau effeithiau'r strwythurau hyn ar y meddwl, mae meddygaeth wedi esblygu a datblygu nifer o ddamcaniaethau a thechnegau yn y maes niwrolegol. Ymhlith y damcaniaethau hyn mae'r Damcaniaeth Personoliaeth neu'r Seicdreiddiad adnabyddus.

Cangen yw seicdreiddiad sy'n defnyddio, mewn ffordd glinigol, y wybodaeth a ddaw o seicoleg. Felly, mae'n faes clinigol o ymchwiliad damcaniaethol i'r seice dynol.Yn ogystal ag ymchwilio i faes y meddwl, mae hefyd yn ymchwilio i swyddogaethau deallusol ac emosiynol dyn. .

Darllenwch hefyd: Y 3 Achos Seicig o'r Meddwl i Freud

Rhagflaenydd enwog Seicdreiddiad

Y cyntaf i fynd at y gangen newydd hon oedd Sigmund Freud, tad i seicdreiddiad a'r sawl sy'n gyfrifol am lunio'r ffordd newydd hon o drin hysteria yn ddamcaniaethol. Mae ei ddull o drin yn cynnwys:

 • cysylltiadau rhydd o syniadau;
 • dehongli breuddwydion;
 • dadansoddiad o weithredoedd diffygiol y dadansoddwr a gweithredoedd diffygiol;
 • amhersonol perthynas rhwng y seicdreiddiwr a'r rhai a ddadansoddwyd.

Ar ddechrau seicdreiddiad, ceisiodd Freud ddarganfod triniaeth effeithiol ar gyfer cleifion â symptomau niwrotig neu hysterig.

Ymunodd Freud i wneud hynny . Charcot , gan fabwysiadu ei dechneg hypnosis, hynny yw, awgrym hypnotig, yn ei driniaethau clinigol. A hefyd i Josef Breuer , gyda phwy y daeth i'r casgliad y gallai'r sbardun a sbardunodd hysteria hefyd fod o darddiad seicolegol . Yn ogystal, ceisiodd ddarganfod yr hyn nad oedd y cleifion yn ei gofio am y digwyddiad hwn.

Diflaniad symptomau problemau yn y seice dynol

Yn fuan, dylanwadodd y darganfyddiad hwn ar Freud o ran y astudiaeth o'r anymwybodol. Felly, mae newid cyflwr ymwybyddiaeth, yr ymchwiliad rhwngcysylltiadau, ymddygiad y claf a'r rhyng-reoleiddio â'r symptom a gyflwynwyd, ynghyd ag awgrym y meddyg, yn gwneud rhai pethau'n bosibl.

O ganlyniad i Charcot a Breuer , mabwysiadodd Freud a triniaeth newydd ar gyfer niwrosis sy'n gysylltiedig â hypnosis i hwyluso mynediad at atgofion sy'n achosi trawma. Mae'n bosibl gwybod am ryddhad serchiadau ac emosiynau sy'n gysylltiedig â digwyddiadau a thrawma'r gorffennol trwy atgofion o'r golygfeydd a brofwyd. Felly, gwnaeth hyn i'r symptom ddiflannu.

Casgliad

Gydag esblygiad astudiaethau, daeth sesiynau seicdreiddiol yn llai anhyblyg, pwyntiau o blaid gwybodaeth am y seice dynol .

Mae’n werth cofio bod seicdreiddiad yn broffesiwn a gydnabyddir gan y Weinyddiaeth Lafur ac awdurdodau cyhoeddus eraill. Yn eu plith mae'r Weinyddiaeth Gyhoeddus Ffederal a'r Weinyddiaeth Iechyd. Mae datblygiadau'n parhau a bydd newidiadau yn dod i'r amlwg dros y blynyddoedd.

Fodd bynnag, yr un oedd y prif ffocws, y mae, a bydd yn parhau i fod yr un peth: esbonio'n wrthrychol sut mae'r meddwl dynol yn gweithio. Felly, mae'n bosibl i adeiladu bod mwy cytbwys a gwell ansawdd bywyd, yn unigol ac ar y cyd. Felly, dysgwch fwy am ein cwrs.

Awdur: Tharcilla Matos ar gyfer blog Curso de Psicanálise .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.