Seicolegydd yn Mogi das Cruzes: y 25 gorau

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Y dyddiau hyn, mae llawer o bobl angen cymorth gan weithiwr proffesiynol seicoleg i ddelio â phroblemau bob dydd. Felly, os ydych chi angen seicolegydd yn Mogi das Cruzes , darllenwch ein post, gan ein bod wedi rhestru'r 25 o rai gorau. Felly, edrychwch arno ar hyn o bryd.

25 seicolegydd gorau yn Mogi das Cruzes, SP

1 – Rangel J. B. e Silva

Safle: //www.doctoralia.com .br /rangel-j-b-e-silva/psicologo/mogi-das-cruzes?address-id=870564#address-id=%5B870564%2C886217%5D&hidlyddion%5Bspecializations%5D%5B%5D=76profile& gwybodaeth

Ffôn: (11) 96199-3565

Seicolegydd Rangel Mae cefndir mewn seicoleg ac athroniaeth. Gwnaeth hefyd radd Meistr mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg mewn Iechyd. Yn ogystal, mae ganddo radd uchel ar wefan Doctoralia, am ei agwedd mewn seicoleg ddadansoddol.

Yn ogystal, mae'n trin ing a phryder a hyd yn oed yn gweithio i helpu gyda gwrthdaro mewn perthynas. Felly , edrychwch ar ei wefan i ddysgu mwy.

2 – Thaís Ap. de Moraes

Safle: //business.google.com/v/_/010798579605738380795/220c/_?caid=11481778776&agid=115846182887&gclid=CjwAIJuKAuJ4BDiwZCjwKuJ4VDiwCJ2AJuJ4VDiw SQQAvD_BwE

Ffôn: (11 ) 5466-1447

Graddiodd o Brifysgol Mogi das Cruzes ac mae'n fyfyriwr graddedig mewn Seicotherapi Sy'n Canolbwyntio ar Seicdreiddiol yn y BrifysgolYn olaf, gallwch hyd yn oed ymarfer yn broffesiynol os ydych am weithio fel seicdreiddiwr.

Yn ogystal, mae'n bosibl defnyddio'ch hyfforddiant fel seicdreiddiwr yn y proffesiwn sydd gennych eisoes! Mae llawer o athrawon, dynion busnes a gweithwyr proffesiynol o'r meysydd mwyaf amrywiol yn gweld astudio seicdreiddiad fel rhywbeth defnyddiol iawn.

Mae deall ymddygiad dynol yn gwneud synnwyr os ydych chi'n gweithio gyda phobl. Felly, gallant fod yn gwsmeriaid i chi, yn fyfyrwyr neu'n gydweithwyr. Waeth pa mor agos ydynt, gall gwybod seicdreiddiad fod o gymorth. Felly, mae'n ddiddorol buddsoddi mewn cwrs sy'n ddefnyddiol yn broffesiynol ac yn bersonol.

Felly, peidiwch â gwastraffu amser a chofrestrwch nawr! Yn ogystal ag ennill hunan-wybodaeth trwy ddod o hyd i seicolegydd yn Mogi das Cruzes , dysgwch fwy amdanoch chi'ch hun gyda'n cwrs!

Presbyteraidd Mackenzie. Yn ogystal, cynhaliodd gymorth gan Gymorth Cymdeithasol Mogi das Cruzes, cynorthwyo plant mewn sefyllfaoedd bregus.Felly, gallwn weld ei bod wedi cael addysg ragorol.

Yn olaf, mae'n darparu gofal clinigol seicotherapiwtig gyda dull Seicdreiddiol. Felly, mae hi'n ceisio ymarfer iachâd trwy leferydd.

Felly, os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith y seicolegydd, rydym yn eich gwahodd i ddysgu mwy trwy fynd i'w gwefan uchod.

3 – Karina L. Deodato

Safle: //xn--psiclogakarinaldeodato-yfc.com/

Mae gan Dr. Karina radd mewn seicoleg o Brifysgol Mogi das Cruzes (UMC). Mae ganddi brofiad mewn gofal clinigol gyda phlant, y glasoed, oedolion a'r henoed. Felly, mae'n cwmpasu amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd gyda rhagoriaeth.

Yn ogystal, mae'r meddyg yn gweithio trwy Therapi Gwybyddol Ymddygiadol. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, ewch i'w wefan.

4 – André B. Nunes

Safle: //www.andrenunespsicologo.com.br/

Ar wefan y seicolegydd, mae André yn frwd dros adfer bywydau sy'n cael eu colli i gyffuriau. Yn ogystal, mae wedi bod yn helpu i gryfhau teuluoedd ers 2000. Gyda llaw, mae eisoes wedi helpu llawer o deuluoedd drwy adferiad pobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Felly mae'n amlwg bodmae'r meddyg yn gweithio gyda chyhoedd penodol iawn. Fodd bynnag, nid yw hon yn nodwedd negyddol, gan ei fod yn rhoi awdurdod i chi drin pobl sy'n gaeth. Felly, os ydych chi'n chwilio am seicolegydd yn Mogi das Cruzes sy'n gweithio gyda dibyniaeth, mae gan André Nunes siawns wych o fod y person iawn!

Yn olaf, rydyn ni'n eich gwahodd i gael mynediad i'r safle i ddysgu mwy.

5 – Karina Jacob

Safle: //www.doctoralia.com.br/karina-jacob/psicanalista/mogi-das-cruzes?utm_source=google&utm_medium =gmb&utm_campaign=127843&utm_content=gwefan

Ffôn: (11) 94241-616

Yn gyntaf oll, mae gan Karina brofiad mewn Seicdreiddiad Cyfoes a themâu yn ymwneud â rhywioldeb. Felly, os ydych yn chwilio am driniaeth therapiwtig ar gyfer materion sy'n ymwneud ag agosatrwydd, er enghraifft, gall Karina helpu.

Yn ogystal, mae'n nodi ei bod yn anelu at helpu ei chleifion i weld y gwahanol sefyllfaoedd sydd digwydd yn eich bywyd gyda sbectol eraill. Felly, mae hi'n gweithio gyda ffocws ar ail-fframio profiadau. Yn y modd hwn, daw'n gliriach sut y gall deall rhywioldeb a materion cyfoes o ongl arall fod yn ddiddorol!

Yn ogystal, mae hi'n delio â meddygaeth cyflyrau, megis:

 • anhwylder iselder;
 • caethiwed technoleg;
 • anawsterau mewn perthnasoedd.

Felly, mae’n mae'n werth gweld ei gwefani ddysgu mwy.

6 – Viviane Cardoso

Safle: //www.doctoralia.com.br/viviane-cardoso-3/psicologo/suzano?utm_source=google&utm_medium=gmb& utm_campaign=402873&utm_content=gwefan

Mae gan Viviane lawer o sylwadau cadarnhaol am ei gwaith ar wefan Doctoralia. Yn ogystal, mae ganddi brofiad mewn gerontoleg ac arweiniad proffesiynol, ymhlith pynciau eraill. Felly, mae'n cwmpasu ystod eang o anghenion.

Darllenwch Hefyd: Y 10 llyfr hunangymorth sy'n gwerthu orau mewn hanes

Yn ogystal, mae'r meddyg yn dal i weithio gyda thriniaethau ar gyfer:

Gweld hefyd: Moeseg i Plato: crynodeb
 • 1>cam-drin sylweddau;
 • camweithrediad rhywiol seicogenig;
 • dieithrwch rhiant.
Dyna pam rydym yn eich gwahodd i edrych ar ei gwefan i ddysgu mwy am y gwaith y mae'n ei wneud.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

7 – Sueli Oliveira Alves

Safle: //www.doctoralia.com.br/sueli-oliveira-alves/psicologo/mogi-das-cruzes?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign = 278905&utm_content=gwefan

Ffôn: (11) 3522-6403

Graddiodd Dr. Sueli mewn seicoleg o Universidade Paulista de Ribeirão Preto. Mae ganddi brofiad o iselder, anhwylderau gorbryder a seicoleg glinigol . Yn ogystal, mae'n trin cyflyrau meddygol fel iselder ôl-enedigol a thrallod. Felly mae'n weithiwr proffesiynolsy'n gallu helpu pobl gyda phroblemau o'r mwyaf cyffredinol i'r mwyaf penodol.

Os yw hi'n cwrdd â'ch gofynion, ewch i'w gwefan neu trefnwch apwyntiad gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

8 – Nanaclin Psychology Canolfan

Gwefan: //www.nanaclin.com.br/

Ffôn: (11) 2815-0400

WhatsApp: (11) 99587-7323

Nod Canolfan Seicoleg Nanaclin yw darparu gofal o ansawdd, gofal dynol a moesegol. Yn y modd hwn, ceisiwyd uno gweithwyr proffesiynol o gefndiroedd amrywiol i ddod â'r driniaeth orau ar gyfer pob cyflwr. Felly, mae'r gweithwyr proffesiynol craidd yn gweithio mewn tîm amlddisgyblaethol ac maent bob amser yn ceisio gwella.

Felly, mae'n werth gwybod mwy am y gofod. Felly, ewch i'r wefan neu cysylltwch â ni drwy WhatsApp.

9 – Nucleo Prosseguir

Gwefan: //www.nucleoprosseguir.com.br/psicologo-mogi-das-cruzes

Yma mae gennym le arall lle mae nifer o weithwyr proffesiynol wedi dod at ei gilydd i gynnig triniaeth gyflawn i'w cleientiaid. Felly, gall y rhai sy'n dewis Núcleo Prosseguir ddisgwyl cymhwysedd ac amrywiaeth o wasanaethau drwy gydol eu gweithgarwch dilynol.

Yn y cyd-destun hwn, y gwasanaethau a gynigir gan Núcleo Prosseguir yw:

 • seicotherapi;
 • asesiad seicolegol;
 • canllawiau proffesiynol;
 • ymgynghori sefydliadol;
 • gweithdy a darlithoedd.

Yn ogystal â gwybod y gwasanaethau,hefyd dod i adnabod y seicolegwyr sy'n rhan o'r sefydliad:

Airton Oliveira Silva

Mae'n seicolegydd ac yn fyfyriwr graddedig mewn Rheoli Pobl: Gyrfaoedd, Arwain a Hyfforddi. Ymhellach, mae gan Airton brofiad ym maes iechyd meddwl, wrth iddo gynllunio a threfnu ymgyrchoedd ar gyfer cwmnïau a gofal clinigol. Yn ogystal, mae eisoes wedi gwneud ymchwil ym maes addysg ac iechyd gyda'r thema iselder a hunanladdiad . Felly, mae'n weithiwr proffesiynol llwyr.

Janaina dos Santos Paiva

Graddiodd Janaina mewn Seicoleg o Brifysgol Mogi das Cruzes (UMC). Hi oedd sylfaenydd Núcleo Prosseguir a bu’n gweithio fel cyfarwyddwr prosiect yn Instituto Santa Pataa. Yn ogystal, perfformiodd ofal grŵp ym maes iechyd meddwl yn y Ganolfan Gofal Seicogymdeithasol (CAPS). Felly, ynghyd ag Airton, mae'n ffurfio tîm o seicolegwyr sy'n gymwys i ddod â'r canlyniadau y maent yn eu cynnig.

10 – Clínica da Mente Mogi das Cruzes

Safle: //clinicamentemogi.com.br /

Ffôn: (11) 2668-6544

WhatsApp (11) 9 5725-1019

Mae'r clinig wedi bod yn y rhanbarth ers tair blynedd. Fodd bynnag, er gwaethaf yr amser byr y bu'n gweithredu, mae eisoes wedi trin dros 1000 o gleifion o bob grŵp oedran. Yn ogystal, mae'r gofod yn darparu'n breifat a thrwy yswiriant iechyd. Felly, mae argaeledd i gyrraedd cynulleidfa fawr o bobl.

Mae ganddyn nhw therapïau:

 • icwpl;
 • unigol;
 • ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau;

Yn ogystal, maent yn gweithio gyda:

 • seicoleg plant;
 • seicopedagogeg;
 • asesiad seicolegol.

Felly, mae'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig yn eithaf cyflawn ac yn cwmpasu amrywiaeth dda o anghenion. Yn olaf, ewch i'w gwefan neu ffoniwch nhw ar WhatsApp i ddod i adnabod y gwaith maen nhw'n ei ddatblygu.

11 – CEDEM

Safle: //cedemmogi.com.br/

Ffôn: (11) 4738-1042 / (11)977591346

Mae CEDEM yn glinig seicoleg yn Mogi das Cruzes sydd wedi bod yn gweithredu yn y ddinas ers 2009. Gyda hynny, mae'n amlwg bod gweithwyr proffesiynol wedi ymrwymo i cadw'r lle i sefyll am amser hir. Felly, mae eisoes yn bosibl sôn am draddodiad o ofal a llesiant ar gyfer y boblogaeth leol. Felly, mae maen prawf dibynadwyedd yma sy'n rhoi awdurdod a phroffesiynoldeb i'r lle!

Mae'r gweithwyr proffesiynol yno yn cynnig nifer o wasanaethau, megis:

 • asesiad a thriniaeth ar gyfer y diffyg sylw a dyslecsia;
 • therapi cyplau;
 • arweiniad galwedigaethol;
 • asesiad a thriniaeth ar gyfer problemau academaidd.
 • 15>

  Yn ogystal, ar y wefan, maen nhw'n nodi bod ganddyn nhw fethodolegau arloesol a'r gweithwyr proffesiynol gorau i'ch helpu chi. Felly, edrychwch ar dudalen CEDEM i ddysgu mwy.

  Gweld mwy 14 seicolegydd o ddinas Mogi das Cruzes

  12 – Maria Rosa LemesDos Santo

  Avenida Braz de Pina, rhif: 239 – Vila Vitória.

  Mae ganddi brofiad mewn Seicdreiddiad. At hynny, mae yn delio â chyflyrau amrywiol, megis caethiwed i gyffuriau, gorfwyta mewn pyliau ac anfodlonrwydd swydd. Fel hyn, gallwch chi weithio gyda gwahanol gynulleidfaoedd. Felly, mae'n ddiddorol chwilio amdani am driniaeth therapiwtig.

  Darllenwch Hefyd: Beth yw blinder ego neu flinder ego

  13 – Naiara Amaral

  Rua Princesa Isabel de Bragança, rhif: 235 – Centro .

  Ffôn: (11) 97323-8250

  Mae hi wedi'i hyfforddi mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol. Yn ogystal, mae'n gwella mewn Thanatoleg. Mae hi'n darparu gofal seicolegol i oedolion a'r glasoed.

  Yn olaf, mae ganddi brofiad mewn anhwylder panig, Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) a Trichotillomania. Felly, mae'n amlwg bod hwn yn gyflawn iawn proffesiynol.

  14 – Jéssica Nogueira Schinzari

  Rua Santana, rhif: 335 (ystafell 145) Adeilad Metropolitan.

  Ffôn: (11) 94034-2897

  15 – Susan Satake

  Ffôn: (11) 97141-9698

  Rua Basilio Batalha, rhif: 599. Ystafell 2.

  16 – Thiago Santana dos Santos

  Stryd: Vitório Partenio, rhif: 75 – Vila Partenio.

  Ffôn: (11) 94930-0712

  17 – Seicoleg, Rhaglennu Niwroieithyddol a Therapi Lleferydd Seic-ofal

  Stryd: Santana, rhif: 315 – Centro.

  Ffôn: (11) 2832-3676

  OMae enw'r lle eisoes yn awgrymu'r amrywiaeth o ddulliau therapiwtig a welwch . Felly, manteisiwch ar y cyfle i ddarganfod therapïau a gweithwyr proffesiynol newydd!

  18 – Bruno Moraes

  R. Mae Dr. Ricardo Vilela, rhif: 623 – Centro.

  Ffôn: (11) 95787-2812

  19 – Michelle Metzler

  Cyfeiriad: Av. Frederico Straube, 396 – Vila Oliveira, Mogi das Cruzes – SP, 08790-310

  Ffôn: (11) 97549-0386

  20 – Clínica De Psicologia Halikhá

  Cyfeiriad : R. Deg. Manoel Alves dos Anjos, 557 – Centro, Mogi das Cruzes – SP, 08710-680

  Ffôn: (11) 96666-4312

  21 – Kelly Belotti Moretti

  Rua Manoel de Oliveira, 269 (Patteo Sky Mall) Tŵr 1 ystafell 316, Mogi das Cruzes.

  22 – Flávia Lúcia Silva

  Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 635, Mogi das Cruzes.

  Gweld hefyd: Hunanhyder: ystyr a thechnegau i'w datblygu

  23 – Roseane Pereira Santos Corso

  Rua Manoel de Oliveira, rhif: 269 (Tŵr: 1 ac ystafell: 316) Patteo Mogilar.

  24 – Rita Marcato

  Rua Frederico Staube, rhif: 396.

  25 – Matheus J Rotta

  Rua Júlio Prestes, rhif: 240.

  Syniadau terfynol am seicolegydd yn Mogi das Cruzes

  Gobeithiwn fod ein post wedi eich helpu i ddod o hyd i seicolegydd yn Mogi das Cruzes . Gyda llaw, mae gennym wahoddiad i chi. Darganfyddwch ein cwrs seicdreiddiad clinigol ar-lein ar-lein!

  Gyda hyn, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth yn bersonol ac yn broffesiynol.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.