Narsisiaeth: cysyniad ac enghreifftiau mewn Seicdreiddiad

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Ydych chi wedi clywed am narcissism ? Os edrychwch ar y gair yn y geiriadur, fe welwch mai'r diffiniad yw mai narcissism yw cariad gormodol person ato'i hun . Mae'n debyg eich bod wedi cyfarfod â rhai pobl â'r nodwedd hon. Yr hyn nad yw llawer yn ei wybod yw bod hwn yn gysyniad o seicdreiddiad a drafodwyd yn helaeth gan sawl ysgolhaig.

Ystyr narsisiaeth

Yn gyntaf, mae'n werth cofio bod y gair “narcissism” yn cyfeirio i chwedl. Yn ôl y bardd Rhufeinig Ovid (gwaith “Metamorphoses”), roedd Narcissus yn ddyn ifanc golygus iawn. Un diwrnod, ceisiodd ei rieni oracl Tiresias i ddarganfod dyfodol eu mab. Roedden nhw'n gwybod y byddai'n cael bywyd hir pe na bai'n gweld ei wyneb ei hun.

Y mae Narcissus, yn y chwedl Roegaidd, yn syrthio mewn cariad ag ef ei hun. Syrthia mewn cariad ag adlewyrchiad ei ddelw yn nyfroedd afon. Mae Narcissus yn ymgrymu i'r dŵr. Oherwydd y myth hwn, rhoddwyd yr enw narcissus (neu narcissus) ar flodyn sydd fel arfer yn tyfu ar lannau afonydd neu lynnoedd ac yn disgyn i'r dŵr.

Nid yw'n broses naïf, oherwydd mae'n fanwl gywir. pris uchel: Mae Narciso yn marw trwy foddi, o ganlyniad i'r cariad gormodol ato'i hun .

Gellir ystyried y farwolaeth hon hefyd fel marwolaeth drosiadol, i ddiffinio'r cysyniad o narsisiaeth: pryd gosodasom yn unig ar ein gwirionedd, yr ydym yn "marw i'r byd" ac i newydddarganfyddiadau.

Un o nodweddion Narcissus ifanc oedd ei haerllugrwydd. Ar ben hynny, fe wnaeth ennyn cariad llawer o bobl, gan gynnwys nymffau fel Echo. Cafodd hi, fodd bynnag, ei dirmygu gan y bachgen a throi at gymorth y dduwies Nemeses i ddial.

Gweld hefyd: Athroniaeth bywyd: beth ydyw, sut i ddiffinio'ch un chi

Y diwinyddiaeth, mewn ymateb, a barodd i'r llanc syrthio mewn cariad â'i ddelwedd ei hun a adlewyrchir mewn afon. Canlyniad y swyngyfaredd hwn oedd hunan-ddinistr Narcissus. Yna trawsnewidiodd y dduwies ef yn flodyn sy'n dwyn ei henw.

Yr anallu i ddwyn amwysedd

Freud ysgrifennodd: “ Neurosis yw'r anallu i gefnogi amwysedd “.

Ffordd bosibl o ddeall y frawddeg hon yw meddwl y bydd seice anhyblyg (anhyblyg) yn dioddef oherwydd ei fod am orfodi ei seice. realiti ar ffactorau allanol, heb eu deall yn eu cymhlethdod.

Gall yr anhyblygedd hwn fod yn adlewyrchiad o sefyllfaoedd fel narsisiaeth.

Mae seicdreiddiad yn gweld narsisiaeth fel:

 • canlyniad ego gwan , oherwydd mae angen i'r ego amddiffyn ei hun a haeru ei hun fel goruchaf (ac nid yw hynny'n arwydd o gryfder!);
 • yr ego gwan hwn (i amddiffyn ei hun yn erbyn ei wendid) yn creu hunanddelwedd o gryfder;
 • Mae therapi seicdreiddiol yn erbyn narsisiaeth yn awgrymu caniatáu cyswllt y dadansoddwr a phosibiliadau eraill o weld y byd a derbyn pobl eraill.

Efallai y byddwn meddwl, yn yr eithaf, beth osdeall gan narcissism yw peidio â goddef amwysedd, nid goddef amrywiaeth, nid goddef cymhlethdod. Oherwydd bod y person narsisaidd yn symleiddio'r byd iddo'i hun, i'w hunan-wirionedd, gan gau ei hun i newidoldeb (i'r llall), gan gau ei hun i ddarganfyddiadau. Byddai'n enghraifft o “beidio â goddef amwysedd”.

Nid yw'n golygu y bydd y person narsisaidd o reidrwydd yn ynysu ei hun oddi wrth y byd. Hyd yn oed mewn gwrthdaro cyson ag eraill, mae'n rheolaidd i'r narcissist fod angen eraill, yn union i gael cyfeiriad i sefyll allan arno.

Yr ego cryfach yn erbyn yr ego narsisaidd

Rydyn ni i gyd ychydig yn narsisaidd . Mae hyn yn bwysig oherwydd mae angen i'r ego greu amddiffynfeydd ar gyfer yr organeb a bywyd seicig y bod. Mae'n fath o amddiffyniad ac yn ffordd o ddiffinio ein hunain yn erbyn y byd y tu allan ac eraill. Heb allu'r ego a'n hunan-gred ein bod yn wahanol i bobl eraill (a'r byd), gallai'r seice gael ei golli mewn diffyg aneglurder a allai fod yn sgitsoffrenig.

Y pwynt yw bod yr ego wedi'i gryfhau heb y narsisiaeth gorliwiedig :

 • bydd ganddo gefndir o ddiffyg ymddiriedaeth ynddo'i hun,
 • bydd yn ceisio gwybodaeth arall,
 • bydd yn cloriannu'r ffeithiau o wahanol berspectifau, bydd
 • yn gwybod digon am dano ei hun i garu ei hun, ond heb i hyn fyned yn “gauedig” a
 • bydd yn agored i wrando a byw gyda'r llall.

Tra byddai'r ego gwanedig yn cynrychioli anarsisiaeth gorliwiedig , a fyddai'n cau'r pwnc i mewn arno'i hun ac yn gwneud iddo weld y llall yn fygythiad. O ganlyniad, mae'r person narsisaidd yn rheolaidd:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

 • gwneud canmoliaeth ormodol iddo'i hun, neu
 • defnyddio pobl eraill yn bennaf gan ganolbwyntio ar ei nodau personol, neu
 • dangos ymddygiad ymosodol wrth gael ei gwestiynu neu ei wrth-ddweud.
Darllenwch Hefyd: 10 ffilm wych am awtistiaeth Un o brif gyflawniadau therapi seicdreiddiad yw'r broses o gryfhau'r ego , goresgyn neu liniaru narsisiaeth.

Narsisiaeth mewn seicdreiddiad

Y gair “narcissism” gael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ym maes seicdreiddiad gan yr Almaenwr Paul Nacke ym 1899. Yn ei astudiaeth ar wyrdroi rhywiol, defnyddiodd y term hwn i enwi cyflwr cariad person tuag ato'i hun.

Narsisiaeth i Freud

I Sigmund Freud, mae narsisiaeth yn gyfnod yn natblygiad pobl. Mae'n gyfnod lle mae treigl amser yn cael ei wirio. wedi ei grynhoi yn ei gorff ei hun, i ethol un arall yn wrthddrych cariad. Mae'r trawsnewidiad hwn yn bwysig oherwydd bod yr unigolyn yn cael y gallu i fyw gyda'r hyn sy'n wahanol.

Gelwir y trawsnewidiad hwn gan Freud yn narsisiaeth sylfaenol . Dyma'r foment pan fydd yego yn cael ei ddewis fel gwrthrych cariad. Mae'n wahanol i awtoerotigiaeth, sef cyfnod lle nad yw'r ego yn bodoli eto.

Mae'r narsisiaeth eilradd , yn ei dro, yn cynnwys dychwelyd anwyldeb i'r ego ar ôl iddo gael ei dynghedu. i wrthrychau allanol. Yn ôl tad seicdreiddiad, mae pawb yn narcissists i raddau, gan eu bod yn cynnwys ynddynt eu hunain ysgogiad i hunan-gadwedigaeth.

Narsisiaeth i Klein

Yr Awstria Mae Melanie Klein yn cyflwyno syniad arall o narsisiaeth sylfaenol. Yn ôl ei syniadau, mae'r babi eisoes yn mewnoli'r gwrthrych yn y cyfnodau sy'n cyfateb i narsisiaeth ac awtoerotigiaeth. Felly, mae hi'n anghytuno â syniad Freud bod yna gyfnodau lle nad oes unrhyw gysylltiadau gwrthrych. I Klein, o'r dechrau, mae'r baban eisoes yn sefydlu perthynas serchog â phobl a phethau allanol.

I Klein, byddai narsisiaeth yn reddf ddinistriol. Byddai diddordeb narsisaidd yn cynrychioli ymosodedd a gyfeiriwyd at y gwrthrych . Felly, mae ymwrthod â'r diddordeb hwn yn amlygiad o gariad ac amddiffyniad.

Narsisiaeth i Houser

Yn ôl Houser, mae narsisiaeth yn amddiffyn y seice. Mae hynny oherwydd ei fod yn caniatáu i'r gwrthrych fod yn ddelwedd annatod ohono'i hun.

Narsisiaeth ar gyfer Lacan

Astudiodd y seicdreiddiwr Jacques Lacan narsisiaeth hefyd. Yn ôl iddo, pan fydd baban yn cael ei eni, nid yw'n gwybod ei hun ac, am y rheswm hwnnw,rheswm, mae'n uniaethu â'r ddelwedd o fab y byddai ei fam yn hoffi ei chael. Gelwir y symudiad hwn gan y seicdreiddiwr yn “dybiaeth y gwrthrych”. Felly, gellir datgan, yn y cyfnod hwn, bod presenoldeb y llall yn sylfaenol.

Fodd bynnag, pan fo’r gwrthrych yn gwylio ei adlewyrchiad ei hun yn y drych , mae'n dechrau adnabod ei hun yn y ddelwedd a adlewyrchir, y mae'n credu sy'n real. Ar y cam hwn, mae'r hunan yn adnabod ei hun o ddelwedd y llall. Gellir dweud bod cam y drych yn symboleg narsisaidd, gan fod y gwrthrych yn dieithrio ei hun.

Narsisiaeth i Luciano Elia

Yn ôl y seicdreiddiwr Luciano Elia, mae narsisiaeth yn broses lle mae unigolyn yn deall delwedd ei gorff fel ei gorff ei hun ac, am y rheswm hwnnw, yn cydnabod ei hun ynddi.

Narcissism fel patholeg

Sylwer bod mae bron pob un o'r damcaniaethau uchod yn deall narsisiaeth nid fel patholeg, ond fel rhan o ddatblygiad a gwahaniaethu'r ego. Bydd rhai o'r damcaniaethau hyn (mae'n wir) yn meddwl, mewn rhai graddau a ffurfiau o amlygiad, y gellir nodweddu narsisiaeth fel patholegol. Dyna beth rydyn ni'n mynd i siarad amdano nawr.

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae'n bwysig felly pwyntio darganfod beth yw anhwylder personoliaeth narsisaidd . Mae hwn yn anhwylder lle mae gan berson syniadwedi gorliwio eu pwysigrwydd eu hunain.

Gweler rhai nodweddion:

 • Mae pobl sy'n dioddef o'r broblem hon fel arfer yn cael anawsterau wrth gydberthyn oherwydd eu bod yn dangos llid pan gânt eu gwrth-ddweud neu eu cwestiynu , yn ogystal â gorbrisio eu barn.
 • Mae pobl narsisaidd hefyd yn dangos anallu i roi eu hunain yn esgidiau rhywun arall , hynny yw, anhawster i ddangos empathi.
 • Llawer mae damcaniaethwyr yn honni bod tueddiad i iselder , yn ogystal â'r ffaith y gall pobl narsisaidd ddatblygu dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau.

Achosion

Mae'n yn credu bod y Mae achosion yr anhwylder hwn yn enetig ac amgylcheddol. Felly, deellir y gellir trosglwyddo'r broblem hon o un genhedlaeth i'r llall. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl dweud y gall rhieni nad ydynt yn ddigon da (drwy or-amddiffyn neu gefnu) eu plant gyfrannu at ddatblygiad nodweddion narsisaidd ynddynt.

Darllenwch Hefyd: Beth yw Pryder? Deall popeth am yr anhwylder

Triniaeth

Seicotherapi yw'r math o driniaeth a argymhellir fwyaf ar gyfer y math hwn o anhwylder. Fel arfer ni fydd person narsisaidd yn ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol oherwydd eu hanhwylder, gan y byddai'n cael anhawster nodi unrhyw broblem yn ei ymddygiad. Beth yn y pen draw sy'n eu cymell ichwilio am help gan weithiwr proffesiynol yw'r problemau sy'n gysylltiedig â narsisiaeth, megis iselder, galaru diwedd perthynas a chaethiwed i gyffuriau, er enghraifft.

Gellir dweud bod y driniaeth yn fuddiol oherwydd ei bod yn helpu'r person sydd â'r anhwylder i ddeall sut i uniaethu'n well, yn ogystal â'i helpu i ddeall ei deimladau ei hun.

Gweld hefyd: Pwy ydw i? Y 30 cwestiwn i wybod eich hun

Ystyriaethau terfynol ynghylch narsisiaeth

Gellir dweud felly , mai narcissism Mae yn gysyniad pwysig iawn ar gyfer seicdreiddiad. Mae llawer o ysgolheigion wedi defnyddio'r cysyniad hwn i egluro ffurfiant hunaniaeth unigolyn. Yn ogystal, mae hefyd yn cael ei ddeall fel anhwylder a all niweidio bywydau rhai pobl os na chyflawnir triniaeth.

Nawr eich bod eisoes yn gwybod y syniadau hyn, rydym yn eich gwahodd i ddysgu mwy am gysyniadau seicdreiddiad trwy ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Mae'n rhoi hyfforddiant cyflawn i chi yn y maes mewn cyfnod o 12 i 36 mis. Byddwch yn dysgu cynnwys sy'n ymwneud â pherthnasoedd dynol ac ymddygiad pobl o bell.

Dysgu mwy am y cwrs hyfforddi mewn seicdreiddiad. Ac, os oeddech chi'n hoffi gwybod mwy am narcissism , gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau! Mae’n bosibl bod aelod o’r teulu neu gydnabod sydd angen cymorth yn hyn o beth. Felly, mae'n bwysig rhoi gwybod iddynt am yposibilrwydd o geisio triniaeth. Gadewch sylw hefyd: sut ydych chi'n gweld mater narsisiaeth?

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.