Epicureiaeth: Beth yw Athroniaeth Epicureaidd

George Alvarez 04-06-2023
George Alvarez

Mae epicureiaeth yn gerrynt athronyddol sy'n dysgu, er mwyn bod yn hapus, bod yn rhaid i chi gael reolaeth dros eich ofnau a'ch chwantau . O ganlyniad, byddwch yn cyrraedd cyflwr llonyddwch ac absenoldeb aflonyddwch.

Dangosodd yr ysgol feddwl Epicureaidd fod yn rhaid i chi ddileu ofnau tynged, duwiau a marwolaeth er mwyn dod o hyd i heddwch a chael bywyd hapus. Yn fyr, mae Epicureiaeth yn seiliedig ar bleserau cymedrol i fod yn hapus, heb ddioddef a chyda chydbwysedd rhwng pleserau.

Beth yw Epicureiaeth?

Roedd athroniaeth Epicurus (341-270 CC) yn system gyflawn a rhyngddibynnol, yn cynnwys golwg ar nod bywyd dynol, sef hapusrwydd, yn deillio o absenoldeb poen corfforol ac aflonyddwch meddwl . Yn fyr, roedd yn ddamcaniaeth empirig o wybodaeth, lle mae teimladau, gyda chanfyddiad o bleser a phoen, yn feini prawf anffaeledig.

Gwrthbrofodd Epicurus y posibilrwydd o oroesiad yr enaid ar ôl marwolaeth, hynny yw, y posibilrwydd o gosb yn y byd ar ôl marwolaeth. Oherwydd deallodd mai dyma brif achos pryder ymhlith bodau dynol, a phryder, yn ei dro, fel ffynhonnell chwantau eithafol ac afresymegol.

Heblaw i hynny, amlygodd Epicureiaeth yr angen i ofalu â iechyd meddwl , a oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â nodi pleserau mewn gweithgareddau diangen. Yn y broses hon, mae'r pellter oddi wrth bolisïau cyhoeddus hefyd yn amlwg.Yn fwy fyth, pwysleisiodd bwysigrwydd meithrin cyfeillgarwch.

Felly, yn gryno, yr oedd gan athrawiaeth athronyddol Epicureiaeth fel ei phrif ddysgeidiaeth:

 • pleserau cymedrol;
 • dileu ofn marwolaeth;
 • meithrin cyfeillgarwch;
 • absenoldeb poen corfforol ac aflonyddwch meddwl.

Felly, yn Epicureiaeth y dileu o'r ofnau a'r chwantau cyfatebol a fyddai'n gadael pobl yn rhydd i ddilyn y pleserau, yn gorfforol ac yn feddyliol, y maent yn cael eu denu'n naturiol iddynt, a mwynhau'r tawelwch meddwl sy'n ganlyniad i'w boddhad a ddisgwylir yn rheolaidd ac a gyflawnir.

Am yr Athronydd Epicurus

Epicurus Samos oedd creawdwr Epicureiaeth. Wedi'i eni ar ynys Samos, Gwlad Groeg, o bosibl yn y flwyddyn 341 CC, mae'n fab i rieni Athenaidd. Yn ifanc, dechreuodd astudio athroniaeth ac anfonodd ei dad ef i Teos, yn ardal Ionia, i wella ei astudiaethau.

Yn fuan, daeth yn gyfarwydd â'r athroniaeth atomaidd, a bregethwyd yn Teos gan Democritus o Abdera, yr hyn a ennynodd ddiddordeb mawr. Felly, cysegrodd ei hun am flynyddoedd i astudio'r atom, ac yna dechreuodd lunio ei ddamcaniaethau ei hun, gan anghytuno â rhai cwestiynau gwreiddiol.

Gweld hefyd: Autophobia, Monoffobia neu Isoloffobia: ofn yr hun

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o athronwyr, amddiffynnodd Epicurus athroniaeth ymarferol, ac, felly, y mae yn gyfrif i'r Athroniaeth. Yn y cyfamser, yn y flwyddyn 306 CC, creodd Epicurus ei ysgol athronyddol, gyda dysgeidiaeth epicureaid ac atomyddion , sef yr Ardd a elwir yn hyn, gan ddysgu hyd ei farwolaeth yn 270 CC.

Crynodeb ar Epicureiaeth

Yn fyr, dysgodd Epicurus hynny er mwyn cyflawni hapusrwydd, rhyddid, llonyddwch a llonyddwch. rhyddhad rhag ofn, rhaid i'r bod dynol aros mewn bywyd gyda phleserau cymedrol.

Hefyd, mae dysgeidiaeth eraill yn sefyll allan ymhlith yr Epicureaid. Ar gyfer hapusrwydd llwyr, mae'n bwysig teimlo pleser ym mhob gweithred a gyflawnir, heb ofid a gofidiau.

Yn ogystal ag, er mwyn osgoi poen a gofidiau, mae Epicureiaeth yn amlygu pwysigrwydd osgoi torfeydd a y moethau. Roeddent hefyd yn pregethu pwysigrwydd bod yn agos at natur fel y gallai rhywun deimlo'n agosach at ryddid.

Yn yr un modd, mae'r Epicureaid yn annog cyfeillgarwch, gan ei fod yn un o'r ffyrdd i gyfnewid barn a chyflawni pleserau. Iddynt hwy, mae bod yn garedig a chael cyfeillgarwch yn gymorth i gyflawni pleserau uniongyrchol, trwy fwynhau'r berthynas.

Sut roedd Epicurus yn gweld y Wladwriaeth?

Nid oes gan bolisïau’r Wladwriaeth fawr o werth i Epicureaid, oherwydd, iddynt hwy, mae’r Wladwriaeth yn deillio o fuddiannau unigol. O ystyried bod cymdeithasau datblygedig a chymhleth yn creu rheolau na chydymffurfir â nhw ond pan fydd gan bobl, mewn rhyw ffordd, fanteision.

Am y rheswm hwn, nid yw sefydliadau gwleidyddol a chymdeithasol yn cael eu hamlygu yng ngweithiau Epicurus.

Rwyf eisiau gwybodaethi gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gwahaniaethau rhwng Epicureiaeth a Stoiciaeth

Mae gan y ddau gerrynt athronyddol, Epicureiaeth a Stoiciaeth, rai safbwyntiau gwahanol. Mae Stoiciaeth yn seiliedig ar foeseg ar gyfer cyflawni deddfau natur, gan sicrhau bod y bydysawd yn cael ei arwain gan orchymyn dwyfol ( Logos Dwyfol) .

Felly, deallodd y Stoiciaid mai hapusrwydd ydoedd. a gyflawnwyd yn unig gyda goruchafiaeth dyn dros ei nwydau, a ystyrid yn ddrygioni ei enaid. Yn yr ystyr hwn, credent mewn perffeithrwydd moesol a deallusol, trwy'r cysyniad o'r enw “ Apathea “, sef y difaterwch i bopeth sy'n allanol i'r bod.

Darllenwch Hefyd: René Magritte: bywyd a'i fywyd. paentiadau swrrealaidd gorau

Yn wahanol, i'r Epicureaid, mae gan ddynion ddiddordebau unigol , a'u hysgogodd i geisio eu pleserau a'u hapusrwydd.

Yn union fel, ar gyfer Epicureiaeth, ni chafwyd ailymgnawdoliad, i'r gwrthwyneb , credai'r Stoiciaid y dylai'r enaid gael ei drin bob amser.

Yn olaf, pregethodd yr Epicureaid bleserau dyn. I'r gwrthwyneb, roedd y Stoics yn gwerthfawrogi rhinwedd fel unig les yr unigolyn. Mewn geiriau eraill, roedd Stoiciaeth yn argymell y dylem ddileu pleserau er mwyn cael tawelwch meddwl.

Dysgwch fwy am yr ysgolion athronyddol Groegaidd Helenaidd

Gwybod ymlaen llaw fod Athroniaeth Roegaidd wedi para o'rcreu Athroniaeth o'r Hen Roeg (diwedd y 7fed ganrif CC), hyd at y cyfnod Hellenistaidd a'r oes ganoloesol o athroniaeth (6ed ganrif OC). Rhennir Athroniaeth Roeg yn dri phrif gyfnod:

Gweld hefyd: A all seicdreiddiwr ymarfer? Beth allwch chi ei wneud?
 1. Cyn-Socrataidd;
 2. Socrataidd (clasurol neu anthropolegol);
 3. Hellenistig.

Yn fyr, daeth athroniaeth Hellenistaidd i'r amlwg ar ôl marwolaeth Alecsander Fawr, gyda rheolaeth yr Ymerodraeth Rufeinig. Yn y fan hon, daw cosmopolitaniaeth i'r amlwg, gan weld y Groegiaid yn ddinasyddion y byd.

Felly, daeth athronwyr y cyfnod hwn yn feirniaid pwysig o athroniaeth glasurol, yn enwedig Plato ac Aristotlys. Yn fwy na dim, dygasant weledigaethau i bellhau unigolion oddi wrth faterion crefyddol a naturiol y cyfnod hwnnw.

O ganlyniad, daeth yr Ysgolion Helenaidd i'r amlwg, gyda gwahanol linellau meddwl, a'r prif rai oedd :

 • Sceptigiaeth;
 • Epicwraeth;
 • Stoiciaeth;
 • Sigyddiaeth.

Fodd bynnag, mae astudiaeth o Mae athroniaeth Groeg yn ein harwain i fyfyrio ar ymddygiad dynol wrth geisio hapusrwydd . Megis yn Epicureiaeth, lle y mae dedwyddwch yn cael ei gym- meryd trwy ymlid pleserau cymhedrol ac uniongyrchol, yn y manylion mwyaf cynnil. Gan bwysleisio, o hyd, absenoldeb poen ac anhwylderau meddwl.

Yn yr ystyr hwn, os ydych chi eisiau gwybod mwy am y straeon am ddatblygiad y meddwl ac ymddygiad dynol, gyda'r holl astudiaethau dan sylw, mae'n werth gwybodein cwrs hyfforddi mewn seicdreiddiad. Yn fyr, mae'n dwyn ynghyd ddysgeidiaeth werthfawr am y meddwl a sut mae'n adlewyrchu ar fywyd, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Yn olaf, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, hoffwch hi a rhannwch hi ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, mae'n ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon i'n darllenwyr.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.