Rhestr gyda chryfderau a gwendidau: 22 prif

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Mae'n rhaid eich bod chi eisoes wedi gwneud rhestr o'ch cryfderau a'ch diffygion ar ryw adeg yn eich bywyd, iawn? A yw'r rhestr hon yn dal i fodoli? Ydych chi'n ei adolygu weithiau? Mae gwybod, gwella ac ailddadansoddi rhestr o gryfderau a diffygion yn bwysig iawn. Wedi'r cyfan, mae hyn yn rhan o'n hunan-wybodaeth. Ar ben hynny, mae gwneud yr ymarfer hwn yn ffordd wych i ni dyfu ac esblygu.

Mae gwybod ein rhinweddau yn ein helpu i wneud y gorau o'r gorau sydd gennym. Yn yr un modd, mae gwybod ein diffygion yn ein helpu i wella'r hyn nad yw mor braf. Fodd bynnag, beth yw rhinweddau a diffygion a pha rai yw'r rhai pwysicaf i fodau dynol?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dod â'r diffiniad o rhinweddau a diffygion a rhestr o'r 10 uchaf o yr un.

Beth yw ansawdd

Dechrau drwy ddiffinio beth yw ansawdd.

Ansawdd yn ôl y geiriadur

Yn ôl y geiriadur, mae ansawdd yn enw benywaidd sy'n dod o'r gair Lladin qualitate . Ymhlith ei ddiffiniadau canfyddwn:

 • natur neu gyflwr statws rhywbeth;
 • nodwedd arbennig gwrthrych neu unigolyn;
 • nodwedd nodedig, hynny yw, rhywbeth sy'n gwahaniaethu oddi wrth eraill;
 • dosbarth neu fodel;
 • priodoledd sy'n dynodi nodwedd dda o rywbeth neu rywun;
 • Ar gyfer ieithyddiaeth, nodwedd llafariad ydyw;
 • Ar gyfer athroniaeth,dyma'r ffordd o fod yn unigolyn, ei hanfod.

Ymhellach, ymhlith cyfystyron ansawdd gallwn amlygu: teulu, galwedigaeth, cyfeiriadedd, dawn, tueddfryd, tueddfryd, straen . Yr antonymau yw: gwan, problem, diffyg .

Cysyniad ansawdd

Gallwn ddweud mai ffordd rhywun o fod ydyw. Yn ogystal, mae'n eiddo i gymhwyso'r gwasanaethau, y gwrthrychau a'r unigolion mwyaf amrywiol. Mae'r cymhwyster hwn yn gysylltiedig â'r canfyddiad sydd gennym o eraill, o bethau.

Mae'n cwmpasu ffactorau megis y diwylliant yr ydym yn rhan ohono, y disgwyliad am wasanaethau a chynhyrchion. Ynglŷn â'r olaf, gellir mesur yr ansawdd hefyd yn erbyn yr hyn a addawyd ganddynt. Yn ogystal â gwerth, cymhareb cost/budd a chynhyrchion o'r un math ar y farchnad.

Yn dal ar gynnyrch a gwasanaethau, mae yna wasanaethau sy'n mesur rheoli ansawdd, gwarant, rheolaeth. Ac mae yna ddangosyddion ansawdd a safonau, megis ISO 9001, ISO 14000 ac eraill. Mae'r dangosyddion hyn yn ein helpu i wybod a oes gan gynnyrch yr ansawdd sydd ei angen arnom ai peidio. Er enghraifft, mae angen inni roi sylw i ansawdd a theganau plant. Helpodd y mynegeion hyn ni yn y dasg hon.

Gall ansawdd hefyd fod yn gysylltiedig ag ansawdd bywyd, ansawdd dŵr, aer, gwasanaethau mewn gwlad. Mae hyn i gyd yn helpu i benderfynu a yw gwlad yn well i fyw ynddi ai peidio, yn ogystal â'rproblemau y gallech ddod ar eu traws.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod sawl defnydd i'r term ansawdd. Gall yr amrywiaeth hwn ddod â syniad goddrychol iawn i ystyr ansawdd. Hynny yw, ni fydd y diffiniad o ansawdd bob amser yn glir ac yn wrthrychol. Efallai bod gan rywbeth i chi ansawdd anhygoel ac i rywun arall ddim, er enghraifft.

Beth yw diffyg

Felly, nawr gadewch i ni siarad am ddiffyg.

Diffyg yn ôl y geiriadur

Os edrychwn am y gair diffyg yn y geiriadur fe welwn ei fod yn enw gwrywaidd. Daw tarddiad y gair o'r Lladin defectus.us . Ymhlith ei ddiffiniadau fe welwn:

 • amherffeithrwydd, anffurfiad a all fod yn gorfforol neu’n foesol;
 • camweithio rhywbeth;
 • absenoldeb perffeithrwydd;
 • arferion sy'n achosi niwed, megis, er enghraifft, dibyniaeth.

Mewn perthynas â chyfystyron diffyg, gallwn amlygu: methiant, methiant, dibyniaeth, mania .

Cysyniad o ddiffyg

Unrhyw wyro oddi wrth ofyniad. Hynny yw, mae unrhyw nodwedd o eitem mewn perthynas nad yw'n cyrraedd ein disgwyliad yn ddiffyg. Gall hyn neu beidio effeithio ar allu'r eitem i gyflawni swyddogaeth ofynnol.

Yn yr un modd ag ansawdd, mae diffinio a yw rhywbeth yn ddiffyg neu beidio yn cynnwys ffactorau sy'n mynd y tu hwnt i wrthrychedd. Wedi'r cyfan, mae ein mae barnau ynghlwm wrth ein diwylliant, ein gwerthoedd ameddyliau. Dyna pam mae angen inni fod yn ofalus pan fyddwn yn ystyried dyfarniad fel gwirionedd absoliwt.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Sut i wybod sut i wrando? Gall rhai awgrymiadau wneud yr arfer hwn yn haws

Prif rinweddau

Nawr ein bod wedi gweld diffiniad y ddau gysyniad hyn, gadewch i ni feddwl pa rinweddau sydd bwysicaf. Mae'r rhestr hon yn seiliedig ar y rhinweddau sydd eu hangen i fod yn well mewn gwahanol feysydd o'n bywydau.

1. Hunanhyder

Mae hunanhyder wedi'i gysylltu'n gynhenid ​​â chydbwysedd. Drwyddo, byddwn yn llwyddo i fod yn fwy rhesymegol yn ein penderfyniadau ac yn ofalus yn ein gweithredoedd.

Yn ogystal, byddwn yn fwy parod i ddelio'n well ag adfydau bywyd. Wedi'r cyfan, pan fyddwn ni'n teimlo'n hyderus, rydyn ni'n credu yn ein potensial. Y ffordd honno, ni fyddwn yn gadael i ni ein hunain gael ein dinistrio gan farn pobl sydd eisiau dod â ni i lawr. Bydd ein diogelwch wrth barhau i gerdded yn fwy.

Gweld hefyd: Breuddwydio am fwrdd: digonedd, pren ac eraill

2. Caredigrwydd

Trwy garedigrwydd gallwn symud oddi wrth ymlyniad a thrachwant. Wedi'r cyfan, byddwn yn edrych yn fwy ar ein gilydd ac ar eu hanghenion ac felly'n garedig wrth y bobl o'n cwmpas.

3. Haelioni

Fel y dywedasom, caredigrwydd mae'n rhinwedd hanfodol. Felly, mae ei rannu ag eraill yn bod yn hael. Yr haelioni syddyn gwneud daioni heb ddisgwyl dim yn gyfnewid.

4. Datgysylltiad

Drwy ddatodiad rydym yn rhoi'r gorau i roi pwysigrwydd gorliwiedig i bethau materol a theimladau drwg . Yn y modd hwn, byddwn yn fwy agored i helpu eraill a pheidio â chael ein caethiwo gan gredoau a phethau. Wedi'r cyfan, rhyddid a charedigrwydd yw gollwng gafael.

5. Grit

Mae a wnelo'r ansawdd hwn â'r cryfder sydd gennym i gyflawni nodau hyd yn oed yn wyneb sefyllfaoedd anffafriol. Mae'n golygu wynebu anawsterau a pheidio rhoi'r ffidil yn y to.

6. Dewrder

Mae hwn yn rhinwedd hanfodol i ni allu datblygu ein hunain. Dim ond gyda dewrder y byddwn yn wynebu anawsterau, ein hofnau, ein diffygion a'n bwystfilod. Hefyd, yn ein bywyd, mae'n rhaid bod yn ddewr i ddweud ie a na. Felly, bydd dewrder yn ein gosod ar wahân i eraill ac yn gallu ysbrydoli'r rhai o'n cwmpas.

7. Empathi

Empathi yw'r gallu i roi ein hunain yn esgidiau'r llall. Felly, mae'r ansawdd hwn yn ein helpu i gael mwy o synnwyr o gyfiawnder a thosturi.

8. Disgyblaeth

Mae bod yn ddisgybledig yn golygu bod yn drefnus, yn drefnus ac yn ymdrechu am berffeithrwydd. Nid yw'n rhywbeth hudolus yr ydych yn deffro iddo. Fodd bynnag, gallwn gyflawni. Ar gyfer hyn, mae angen inni fod yn amyneddgar ac yn ddygn yn wyneb cyfnod anodd. Yn ogystal, mae angen canolbwyntio ar y nod terfynol.

9. Gonestrwydd

Mae'r ansawdd hwn yn gysylltiedig ag urddas, gwirionedd ac anrhydedd. Neuhynny yw, mae gallu ufuddhau i reolau moesol ac yn ein helpu i ddeall dynoliaeth.

10. Gostyngeiddrwydd

Mae bod yn ostyngedig yn cydnabod ein gwendidau a'n cyfyngiadau. Nid yw'n ymwneud â rhoi eich hun mewn sefyllfa o israddoldeb, ond deall nad ydym yn berffaith ac nad oes angen inni fod. Felly, trwy'r ansawdd hwn, gallwn gydnabod yr hyn sydd angen ei wella a'r hyn y mae angen cymorth arnom. gyda.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

11. Teyrngarwch

Yn olaf, mae bod yn ffyddlon yn hanfodol ar gyfer perthnasoedd presennol. Felly, mae person ffyddlon yn un nad yw'n bradychu'r rhai sy'n agos ato na'i gredoau. Pan fyddwch chi'n ffyddlon i eraill ac i chi'ch hun, mae eich bywyd yn ysgafnach a'ch nodau'n haws i'w cyflawni.

Prif ddiffygion

Mae gan bob un ohonom cryfderau a diffygion . Felly, nid oes neb sydd â dim ond un neu'r llall. Ymhellach, mae gwybod ein gwendidau yn bwysig i ni wella.

1. Gormod o swildod

Gall swildod gormodol ein rhwystro mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Gall y rhwystr hwn wneud i ni golli cyfleoedd gwaith a chydfodolaeth. Wedi'r cyfan, weithiau ni all person swil iawn hyd yn oed ofyn i ddieithryn am help. Felly, os ydych chi'n swil iawn, mae angen i chi weithio arno.

2. Obsesiwn

Gall obsesiwn heb ei reoli effeithio ar ein cwsg, ein hiechyd a'n perthnasoedd. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n canolbwyntio cymaint ar rywbeth nes bod ein bywydau'n dechrau troi o'i gwmpas.

Er bod obsesiwn yn gymhelliant i gyflawni ein nodau, mae gormod ohono'n niweidiol iawn.

3. Caethiwed

Mae caethiwed yn ein pellhau oddi wrth resymoldeb a gall ddinistrio nid yn unig ein bywydau, ond hefyd fywydau'r rhai sy'n ein caru.

4. Pesimistiaeth <7

Ni allwn adael i feddyliau negyddol ein hatal rhag symud ymlaen. Fodd bynnag, ni allwn dybio positifiaeth afresymol. Gall pethau da ddigwydd, ond mae gan hyn lawer i'w wneud â'n gweithredoedd a'n safle.

5. Ystyfnigrwydd

Weithiau, mae angen i ni fod yn ystyfnig i gyflawni rhai pethau. Fodd bynnag, mae angen dirnadaeth arnoch i wybod pryd mae'n amser newid cwrs. Nid yw'n ymwneud â datgan trechu, ond â dysgu o'r hyn na weithiodd a gosod nodau newydd.

Darllenwch Hefyd: Yr Beth sy'n affeithiol diffyg? Prawf i ddarganfod

6. Hunanoldeb

Mae angen inni gael cydbwysedd rhwng ein teimladau a theimladau pobl eraill. Ni allwn ganslo ein hunain allan fel bod y llall yn hapus, ond ni allwn gamu ar neb chwaith.

Gweld hefyd: Breuddwydio am selsig: pepperoni, Tuscan, amrwd, porc

7. Arafwch

Ni allwn geisio gwneud popeth yn gyflym a ffordd ddiofal, ond mae'r arafwch yn ormod a all ein gadael ar ôl. Fodd bynnag, yn dibynnu ar yr achos, gallwn wella.

8. Anhrefn

Gall anhrefn fodyn ymwneud â phobl anghynhyrchiol ac ymlaciol. Felly, mae angen i chi fod yn ofalus i beidio â gadael i chi'ch hun gael eich cario i ffwrdd gan fywyd a pheidio â gwneud dim yn ei gylch.

9. Gohirio

Gall gadael pethau'n ddiweddarach niweidio ni mewn ffordd fawr, felly wnaethon ni ddim cyrraedd lle roedden ni'n disgwyl. Hefyd, pan fyddwn yn gohirio gormod, rydym yn colli terfynau amser ac yn gwneud pethau'n sarhaus. Cofiwch: ni ellir gadael ein nodau a'n breuddwydion ar gyfer yfory.

10. Gormod o berffeithrwydd

Gall y diffyg hwn fod yn gysylltiedig ag ystyfnigrwydd. Mae hynny oherwydd ei fod yn gwneud i ni ganolbwyntio cymaint ar rywbeth na allwn ni ddirnad pryd i newid. Mae angen ceisio gwneud pethau yn y ffordd orau. Fodd bynnag, iwtopia yw perffeithrwydd.

11. Anwiredd

Yn olaf, mae anwiredd yn bresennol iawn mewn pobl nad ydynt bellach yn malio am deimladau pobl eraill. Felly, ceisiwch beidio â dweud celwydd wrth y bobl o'ch cwmpas, nac wrthych chi'ch hun. Felly, mae dweud celwydd i chi'ch hun yn waeth na dweud celwydd wrth eraill, oherwydd ni fydd dweud celwydd i chi'ch hun ond yn eich gohirio yn llwyddiant bywyd.

Sylwadau terfynol

Fel y dywedasom, y mae gennym oll rinweddau a diffygion . Felly, mae angen cydbwysedd a hunan-wybodaeth er mwyn esblygu bob amser. Gobeithiwn y bydd yr erthygl hon yn eich helpu, ac os oes gennych fwy o ddiddordeb yn y pwnc hwn, edrychwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol ar-lein. Yn y cwrs hwn fe welwch gynnwys sydd wedi'i anelu nid yn unigar gyfer y pwnc hwnnw, ond llawer mwy o bynciau diddorol sy'n gysylltiedig â seicdreiddiad. Edrychwch arno!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.