Y 30 o ddyfyniadau Hunan Gariad gorau

George Alvarez 30-05-2023
George Alvarez

Cyn unrhyw beth arall, rhaid inni roi blaenoriaeth i ni ein hunain a rhoi ein hunain ar y blaen i bopeth arall. Hyd yn oed os yw'n ymddangos fel narsisiaeth, mae angen canolbwyntio ar ein lles corfforol, meddyliol ac emosiynol ein hunain. Am hynny, edrychwch ar y detholiad hwn o'r 12 dyfyniad hunan-gariad gorau i roi hwb i'ch hunan-barch.

“Peidiwch â thorri eich hun i gadw eraill yn gyfan”

<0 I ddechrau'r ymadroddion hunan-gariad, rydym yn nodi un sy'n delio â rhoi diamod i eraill. Boed oherwydd natur neu ofn anfodloni rhywun, mae rhai pobl yn gwneud popeth i eraill. Hyd yn oed os yw'n peryglu ei iechyd ei hun, mae pobl yn dod yn fwy perthnasol nag ef ei hun.

Dan unrhyw amgylchiadau, dileu ei berthnasedd o blaid eraill . Er eu bod yn bwysig i'ch bywyd, rhaid iddynt fod yn hunangynhaliol yn emosiynol. Byddwch yn annibynnol arnyn nhw a gwnewch y gwaith o chwith fel eu bod nhw hefyd yn annibynnol arnoch chi.

“Dydw i ddim eisiau eich cael chi i lenwi fy rhannau gwag. Rydw i eisiau bod yn gyflawn ar fy mhen fy hun”

Yn y pen draw, rydyn ni'n cario'r syniad na fyddwn ni'n gyflawn oni bai bod gennym ni bobl eraill yn ein bywydau. Y rhagosodiad yw, trwy garu person arall, ei bod hi'n bosibl caru ein hunain. Fodd bynnag, mae'r llwybr cywir i'r gwrthwyneb, gan garu ein hunain yn anad dim . Pan fyddwn yn gwneud hynny, felly, ie, byddwn yn gallu bod yn gyflawn.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am faban newydd-anedig?

“Os yw am newid, newidiwch am yr unig un.person teilwng: chi”

Rydym bob amser yn cario'r argraff nad ydym yn ddigon i eraill, yn lleihau ein hunain yn anymwybodol. Gyda hyn, credwn fod yn rhaid i ni newid er mwyn dod yn “addas” i eraill. Fodd bynnag, dim ond gyda'r awydd i wella eich hanfod eich hun y dylai newid ddechrau. Mae'n rhaid i ni newid er mwyn teimlo'n dda amdanom ein hunain a dyna i gyd.

“Os ydych chi'n chwilio am yr un person yna a fydd yn newid eich bywyd, edrychwch yn y drych”

Y yn allweddol i newid a gwella bywyd o fewn chi. Nid aros dan unrhyw amgylchiadau am rywun neu ryw anrheg a fydd yn disgyn o'r awyr. Crewch eich llwybr eich hun a chreu eich amodau eich hun . Ar sail hyn, byddwch yn hyderus yn eich galluoedd eich hun.

“Sut rydych chi'n caru eich hun yw sut rydych chi'n dysgu pawb i'ch caru chi”

Parhau â'r dyfynbrisiau hunan-gariad , achubasom un gyda gwers bwysig. Ni allwch garu neb pan nad ydych yn caru eich hun . Mae hyn oherwydd y gallwn weld sut mae person yn gwerthfawrogi eraill pan mae'n gwerthfawrogi ei hun. Felly dysga eraill i dy garu di trwy dy garu dy hun.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Goedwig: 10 esboniad posib

“Nid yw unigrwydd yn cael ei wella gan gariad eraill. Yn iachau ei hun â hunan-gariad”

Mae un o ymadroddion hunan-gariad yn ein hatgoffa, ble bynnag yr awn, y byddwn yn dod o hyd i'n gilydd. Gall ymddangos yn ddryslyd, ond pan fyddwn yn teimlo'n unig nid yw'n ddefnyddiolrydym yn cefnogi rhywun. Mae angen gweithio ar hunan-gariad er mwyn bod yn fodlon â'ch cwmni eich hun . Unwaith y byddwn ni'n dysgu'r wers hon, fe fyddwn ni'n iawn unrhyw le gyda neb.

“Y wisg orau ar gyfer heddiw? Hunanhyder”

Rhaid i chi gredu yng ngwerth eich gweithredoedd, eich geiriau a'ch meddyliau eich hun. Trwy'r hyder personol hwn y byddwn yn gallu symud ymlaen â'r pethau yr ydym eu heisiau. Mae hyn yn galluogi:

Darllenwch Hefyd: Ymadroddion hunan-gariad: 9 mwyaf dylanwadol

Rhagoriaeth yn y gwaith

Gan eich bod yn hyderus ym mhopeth a wnewch, yn sicr ni fyddwch yn teimlo'n ansicr yn y gwaith. O ganlyniad, mae hyn yn caniatáu mwy o bendantrwydd, gan eich bod yn llai tebygol o wneud camgymeriadau . O ganlyniad, mae gan eu gweithgareddau gwaith fwy o ansawdd a chynnwys. Yn y pen draw, rydych chi'n dod yn gyfeirnod dim ond am fod â hunanhyder.

Bywyd personol

Yn y rhan hon, rydych chi'n dod yn llai dibynnol ac amhendant ynghylch eich partner. Gan wybod pwy ydych chi a beth rydych chi ei eisiau gan y ddau ohonoch, daw eich nodau'n gliriach. Mae hyn yn caniatáu mwy o gytgord rhwng eich dewisiadau a'ch penderfyniadau gyda'ch gilydd . Dim byd gwell na chwpl sy'n meddwl am gydgyfeiriant, iawn?

“Yn ddall mewn cariad, maddeuwch i mi, ond mae hunan-gariad yn sylfaenol!”

Mae un o'r dyfyniadau hunan-gariad yn ymdrin â chanlyniadau cwympo mewn cariad yn ddi-hid. Cyn rhoi eich hun i'r llall, rhaid i chigweithio ar eich strwythur emosiynol mewnol. Mae hyn oherwydd bod angen i chi osgoi niwed emosiynol er mwyn amddiffyn eich delwedd eich hun. Fel arall, gallwn:

 • Disgwyliadau porthiant

Heb hunan-gariad a disgwyl gormod gan eraill, byddwn yn creu disgwyliadau yn y pen draw yn seiliedig ar ein hanghenion . Sylwch nad oes unrhyw addewid gan y blaid arall, ond delfrydiad o'r hyn yr oeddem ei eisiau. Pe baem yn caru ein hunain cyn hynny, byddem yn osgoi'r anghysur hwn.

 • Creu dibyniaeth

Anfodlon â'u presenoldeb eu hunain , rydym yn dod yn fwy a mwy dibynnol ar y partner. Hyd yn oed os yn anfwriadol, rydym yn ei fygu, gan ddirlawn yn llwyr unrhyw gysylltiad a all fod gennym. Er mwyn osgoi hyn, cymerwch fwy o bleser wrth dreulio amser ar eich pen eich hun . Dim ond wedyn, cysegrwch eich hun i'r llall.

“Byddwch yn ymrwymiad pennaf. Peidiwch â bod yn hwyr, peidiwch â'i adael yn nes ymlaen. Rydych chi nawr!"

Peidiwch byth ag oedi er mwyn cysegru eich hun i rywbeth neu rywun . Eich prosiect mwyaf mewn bywyd fydd chi eich hun a rhaid gweithio ar hwn yn iawn. Gyda hynny, peidiwch â gadael am yfory beth all wneud i chi nawr.

“Nid yw blodyn yn meddwl cystadlu â'r blodyn nesaf ato. Mae'n blodeuo”

Nid yw hunan-gariad yn ymwneud â chystadleuaeth i weld pwy sy'n fwy ac yn well. Mae hwn yn newid mewnol er mwyn gwella'r byd o'ch cwmpas a'ch delwedd .Carwch eich hun a bydd y llewyrch sydd gennych yn dod yn naturiol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

“Pryd mae eich hunan-barch yn isel, cofiwch: mae cariad yn ysgol”

Cofiwch na fyddwn bob amser yn teimlo fel y bobl fwyaf rhyfeddol yn y byd. Daw rhan o hyn o lety emosiynol i rai gwrthrychau sy'n tarfu ar y ffordd rydyn ni'n gweld ein hunain yn y pen draw. Yn seiliedig ar hyn, gwnewch y symudiadau cynyddol a phriodol i adfer hyder ynoch chi eich hun .

“Wnes i ddim gadael oherwydd i mi roi'r gorau i'ch caru chi. Gadewais oherwydd po hiraf yr arhosais, y lleiaf yr oeddwn yn caru fy hun”

Peidiwch byth ag aros mewn lle neu berthynas sy'n gwneud i chi deimlo'n isel. Hyd yn oed os mai chi sy'n gyfrifol am drwsio hyn, nid oes rhaid ichi ei ddadwneud o blaid y llall. Er eich bod yn ei garu, mae'n rhaid i chi garu eich hun yn gyntaf .

Bonws: 25 ymadrodd arall am hunan-gariad

Yn ogystal â'r 12 ymadrodd a nodir uchod, fe wnaethom ddewis eraill 25 neges am hunan-gariad . Maent yn belydrau golau bach yn ein tywyllwch seicig, a fydd yn ein helpu i ddeall ein hunain yn well a derbyn ein hunain yn well.

 • “Carwch eich hun yn gyntaf, cyn disgwyl cael eich caru gan eraill.”
 • “Chi yw’r unig un sy’n gyfrifol am eich hapusrwydd.”
 • “Hunan-gariad yw sail pob hunanhyder.”
 • “Derbyniwch eich hun fel yr ydych, gan gynnwys eich hunanhyder. diffygion aamherffeithrwydd.”
 • “Peidiwch â gadael i unrhyw sylw negyddol effeithio ar eich hunan-barch.”
 • “Rydych chi'n haeddu cariad a pharch, yn enwedig gennych chi'ch hun.”
 • “Cariad - dewch pwy ydych chi, nid sut hoffech chi fod.”
 • “Peidiwch â gadael i eiriau pobl eraill eich diffinio chi.”
 • “Dysgwch gymryd clod am eich llwyddiannau eich hun. ”
 • “Peidiwch â barnu eich hun yn ôl y safonau a osodir gan gymdeithas.”
 • “Hunan-gariad yw’r sail i gael cariad at eraill.”
 • “Don’ t deimlo'n euog am roi eich anghenion yn gyntaf.”
 • “Dysgwch weld eich hun fel person gwerthfawr.”
 • “Maddeuwch i chi'ch hun am gamgymeriadau'r gorffennol a cheisiwch symud ymlaen.”
 • “Peidiwch â gadael i ofn eich atal rhag bod yn wirioneddol chi.”
 • “Yr ydych yn deilwng o fod yn hapus, beth bynnag fo unrhyw amgylchiadau.”
 • “Dysgwch fod yn garedig a deall gyda chi. eich hun.”
 • “Dathlwch eich cyflawniadau, hyd yn oed y rhai lleiaf.”
 • “Dysgwch weld eich rhinweddau a’ch sgiliau, peidiwch â gadael i ansicrwydd eich niweidio.”
 • “Hunan-gariad yw'r llwybr i ddilysrwydd.”
 • “Dysgwch garu eich hun yn gyntaf, a bydd cariad at bopeth arall yn dod yn naturiol.”
 • “Byddwch garedig a deallgar gyda chi'ch hun, sy'n gwneud y gwahaniaeth.”
 • “Mae hunan-gariad yn broses gyson o hunan-asesu a hunan-iachâd.”
 • “Peidiwch â chymharu eich taith ag eraillbobl, mae gan bob person ei amser.”
 • “Dysgwch faddau i chi'ch hun, yn union fel y byddech chi'n maddau i rywun rydych chi'n ei garu.”
Darllenwch Hefyd: Diffyg hunan-gariad a chariad nesaf

Sylwadau terfynol: dyfyniadau hunan-gariad

Mae'r dyfyniadau hunan-gariad yn dod i'n hatgoffa bod hunan-barch yn biler hanfodol o hapusrwydd . Trwyddi hi yr ydym yn adeiladu'r hyder sydd ei angen arnom i fyw'n iawn gyda'n hunain yn y lle cyntaf. Cyn gynted ag y byddwn ni'n dechrau caru ein hunain, fe allwn ni roi ein hunain i eraill a'u caru nhw hefyd.

Credwch ynoch chi'ch hun ac ni fydd yn rhaid i chi ddisgwyl dim gan eraill . Nid bod hyn yn eich gwneud chi'n drahaus, dim byd tebyg, ond rydych chi'n dechrau bod yn hunangynhaliol. Mae'r agwedd hon tuag atoch chi'ch hun yn dod yn amddiffyniad corfforol ac emosiynol i chi.

Darganfyddwch ein cwrs ar Glinigol Seicdreiddiad

Er mwyn gwella eich hunan-barch, beth am ddilyn ein cwrs ar-lein mewn Seicdreiddiad Clinigol? Trwyddo gallwch ddod o hyd i'r darnau sydd eu hangen arnoch i fyw'n dda gyda chi. Bydd yr hunanwybodaeth a enillwyd yn eich galluogi i ddeall eich cymhellion a'ch rhyngweithiadau allanol eich hun.

Gan fod ein cwrs ar-lein, gallwch ddysgu o unrhyw le ac amser sydd fwyaf addas i chi. Waeth pa foment y byddwch yn dewis astudio, byddwch bob amser yn cael cymorth ein hathrawon i weithio ar y taflenni cyfoethog o bob modiwl. Cyn gynted ag y byddwch wedi gorffen, byddwch yn derbyn un gartreftystysgrif ddilys ledled tiriogaeth Brasil.

Peidiwch â gadael i'r cyfle i fod yn hapus â chi fynd heibio i chi. Yn fwy na dysgu am ddyfyniadau hunan-gariad , dilynwch ein cwrs Seicdreiddiad.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.