15 Seicolegydd Enwog A Newidiodd Seicoleg

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Dim ond diolch i sawl meddwl a gyfrannodd yn wych at wyddoniaeth y bu ehangu Seicoleg. Fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn mynd heb i neb sylwi arnynt. Felly, beth am i ni gwrdd â seicolegwyr enwog a newidiodd Seicoleg?

1. Mary Ainsworth

Y cyntaf ar y rhestr yw Ainsworth. Roedd ganddi bresenoldeb parchus o ran seicoleg ddatblygiadol, maes a feistrolodd yn rhwydd. Felly, diolch iddi, mae gennym astudiaeth gyflawn ar y gwaith o ymlyniad iach yn ystod plentyndod a sut mae'r cysyniad hwn yn dylanwadu ar y bersonoliaeth .

Roedd y dechneg a elwir yn “Sefyllfa Rhyfedd” yn weithred arloesol ganddi ac mae’n cynnwys mynd â’r fam a’r plentyn i’r un ystafell a chyflwyno gwahanol sefyllfaoedd. Er enghraifft, gwneud i'r fam adael, dieithryn yn mynd i mewn i'r ystafell a siarad â'r plentyn, neu hyd yn oed yn ddiweddarach y fam yn dychwelyd ac yn arsylwi ymateb y plentyn.

2. Burrhus Frederic Skinner

Roedd yn un o'r seicolegwyr enwog a oedd â sawl rheng academaidd a phersonol, rhywbeth a welwyd yn dda yn ei waith . Fel athronydd a dyfeisiwr, roedd Skinner yn seicolegydd uchel ei barch yng ngwaith seicoleg arbrofol. At hynny, mae angen iddo dynnu sylw at ei rôl yn amddiffyn dargludedd, sy'n deall ymddygiad fel “swyddogaeth o atgyfnerthu straeon amgylcheddol”.

3. Jean Piaget

Ymhlith y seicolegwyr enwog o'r rhestr, rydyn ni'n dod â chreawdwr Seicoleg Addysg. O'r cysyniadau a greodd Piaget, cynnig eang ar gyfer astudio plentyndod a deallusrwydd.

Er nad yw'n swyddogol, mae llawer o ddilynwyr yn cefnogi bodolaeth yr "ysgol Piaget". Hynny yw, roedd y cysyniad mor eang nes bod ei ddulliau hyd yn oed heddiw yn cael eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac addysg. Felly, cyfeiriad yw ef.

4. Margaret Floy Washburn

Datblygodd Margaret lawer iawn o waith arbrofol gydag ymddygiad anifeiliaid a chreodd ddamcaniaeth echddygol. Ymhellach, yn 1894, hi oedd y fenyw gyntaf i dderbyn PhD mewn Seicoleg, gan baratoi'r ffordd ar gyfer nifer o eraill. O ganlyniad, cafwyd ysgrifau cyfoethog o fanylion a chynigion ar gyfer ymchwilio i ddatblygiad anifeiliaid yn ei waith. Felly, daeth yn gyfeirnod.

5. Alfred Adler

Mae'r seicolegydd o Awstralia yn cael ei gydnabod yn fyd-eang am greu Seicoleg datblygiad unigol. Yn y cyd-destun hwn, mae ei gysyniadau mwyaf sylfaenol yn canolbwyntio ar gymhlethdod:

 • israddoldeb, hynny yw, mae'r person yn teimlo'n israddol i un arall;
 • nod;
 • a gwrthdaro rhwng realiti a dyheadau.

Yn yr ystyr hwnnw, rhoddodd syniadau gwych iddo am dwf a newid dynol. Hynny yw, dod yn glasur wrth siarad amdano.

6. William James

WilliamMae enw James wedi'i ysgythru ar furiau Prifysgol enwog Harvard. Mae hynny oherwydd mai dyma'r cyntaf i gynnig cwrs Seicoleg o fewn tiriogaeth America . Felly, trwy ei ymyriad, darparodd sawl ymgeisydd i Seicoleg y seiliau angenrheidiol i ddatblygu eu damcaniaethau eu hunain.

7. Leta Stetter Hollingworth

Fel arloeswr mewn seicoleg Americanaidd, mae Leta'n ysgrifennu'n fras yn yr astudiaeth o blant dawnus â deallusrwydd. Yn ogystal, gwnaeth Leta ymdrech i ymchwilio i seicoleg fenywaidd a chwalu'r myth am israddoldeb deallusol benywaidd.

Er eu bod yn bwriadu ei ddymuniadau, ni flinodd ar ddarbwyllo pawb fod merched yr un mor ddeallus â dynion. Nid yn unig y gwnaeth hynny, daeth hefyd â’r syniad o anabledd mislif a gwahaniaethu ar sail rhyw i ben. Yn y modd hwn, rhoddodd momentwm Leta ei deallusrwydd, ei phenderfyniad a'i dewrder ar brawf. Felly, daeth yn gyfeirnod gwych.

8. Wilhelm Wundt

Un o sylfaenwyr seicoleg arbrofol, mae'n bwriadu rhoi hwb i seicoleg gyffredinol. Ymhlith ei gyfraniadau mwyaf, mae gennym weithiau:

 • Strwythurol: Creodd Wundt y labordy Seicoleg cyntaf ym Mhrifysgol Leipzig, yn y Sefydliad Arbrofol Seicoleg.
 • Cymdeithasol: Yn ogystal â'r labordy, cyhoeddodd EgwyddorionSeicoleg Ffisiolegol , gan nodi ei phwrpas gyda Seicoleg.

9. Abraham Maslow

Maslow yw un o sylfaenwyr a phrif grewyr Seicoleg Ddyneiddiol . Felly, rhoddodd y cynnig hwn weithle iddo drafod y cyflwr dynol mewn gwahanol ffyrdd. Er mwyn gwella ei waith, nid oedd y seicolegydd yn oedi cyn chwilio am ffynonellau eraill a fyddai'n ei helpu i wella ei waith.

10. John Watson

Gwelir John Watson fel sylfaenydd ymddygiadiaeth ac un o seicolegwyr mwyaf America . Cyfrannodd Watson lawer at Ymddygiad a, hyd yn oed gyda dirywiad y model hwn, mae ei syniadau personol yn dal i gael eu defnyddio. Er ei fod yn fyfyriwr cyffredin yn ystod plentyndod, mae'n cael ei gydnabod a'i sylwi am ei ddeallusol.

11. Laura Perls

Mae'r Almaenwr yn un o'r seicolegwyr enwog ar y rhestr am ei chyfraniad anhygoel i ddynoliaeth. Ynghyd â'i gŵr, dechreuodd Therapi Gestalt a chreu sefydliad i brofi ei syniadau. Felly, datgeliadau pwysig ynglŷn â thwf a phersonoliaeth ddynol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: The Art of Gwrando: Sut Mae'n Gweithio mewn Seicdreiddiad

12. Gordon Allport

Roedd Allport yn ddamcaniaethwr gwych o nodweddion cymeriad ac yn canolbwyntio ar esbonio sut mae nodweddion personolgwahaniaethwn. Trwy hyn, darganfu astudiaeth o'r natur ddynol pan y'n cymherir ni mewn cymhariaeth ag eraill. Felly, mae hyn er mwyn sefydlu:

Graddfa Allport

Wedi’i greu yn y gwaith Natur rhagfarn , mater ydyw o fesur rhagfarn o fewn cymdeithas . Yn y cynnig hwn, safonau sy'n cyfyngu ar y lefelau goddefgarwch o fewn manyleb benodol. Mewn geiriau eraill, roedd yn bosibl cael mwy o wybodaeth am y lle hwnnw.

Damcaniaeth ymreolaeth swyddogaethol

Yn seiliedig arno, gallwch ddechrau ymddygiad gyda chymhelliant i wneud iddo bara. Fodd bynnag, hyd yn oed os caiff ei gyflawni, bydd yn digwydd am resymau eraill.

13. Paul Ekman

Daeth Paul Ekman yn un o'r seicolegwyr enwog oherwydd ei astudiaethau ar fynegiant wyneb ac emosiynau. Trwy hyn, lluniodd Ekman ddamcaniaeth ” cyffredinolrwydd emosiynau . Felly, nododd fod yna saith emosiwn gwahanol sy'n cael eu mynegi gan yr un ffurfwedd wyneb . Dyma nhw:

Gweld hefyd: Rheolaeth Gwrthwynebol: ystyr mewn Seicoleg
 • ffieidd-dod;
 • dicter;
 • ofn;
 • tristwch;
 • llawenydd;
 • syndod;
 • dirmyg.

14. Aaron Beck

Mae gan Aaron waith ysblennydd o fewn seicotherapi gorllewinol, therapi gwybyddol, a ddefnyddir yn helaeth heddiw. Crëwyd y dull hwn diolch i'ch ymchwil ar:

 • seicopatholeg;
 • seicotherapi;
 • hunanladdiad;
 • a seicometreg.

Oherwydd hyn, mae gennym ddelwedd newydd am y gwrywod seicig sy'n tarfu ar y rhan fwyaf o'r boblogaeth. Hynny yw, mae yna farn ehangach ar y mater.

15. Mary Whiton Calkins

Ymhlith y seicolegwyr enwog , mae Mary Whiton Calkins yn un o'r enwau benywaidd mwyaf mewn bodolaeth. Mae'n gysylltiedig â'r dechneg o gysylltiad pâr ac mae'n creu argraff gyda mwy na 100 o ysgrifau ar Seicoleg. Fodd bynnag, am resymau rhywiaethol, gadawyd hi heb radd doethuriaeth oherwydd, yn ei hamser, nid oedd yn bosibl i fenywod ei chael.

Syniadau terfynol ar seicolegwyr enwog

Mae'r rhestr o seicolegwyr enwog uchod yn dwyn ynghyd rai o'r enwau mwyaf yn hanes y wyddoniaeth hon . Mewn ffordd bersonol, cyflwynodd pob un ddamcaniaethau da sy'n siarad yn uniongyrchol am y natur ddynol. Felly, os mai ni heddiw yw pwy a beth ydym, mae diolch i'r grŵp hwn a chydweithwyr eraill.

Gweld hefyd: Victimize: ystyr yn y geiriadur ac mewn seicoleg

Yn olaf, nod y rhestr hon yw dod yn fwy poblogaidd neu'n enw rhai personoliaethau nad oedd y cyhoedd yn sylwi arnynt. Fodd bynnag, nid yw’n gwestiwn o ddweud pwy yw’r gorau neu’r gwaethaf, na dewis pwy sydd wedi gwneud fwyaf i ni. Mae gan bob un o'r gweithwyr proffesiynol cymwysedig uchod gyfraniad personol o werth mawr i Seicoleg fel gwyddor.

Er mwyn deall pwysigrwyddeu seicotherapi, cofrestrwch ar gyfer ein cwrs Seicdreiddiad 100% ar-lein. Drwyddo, byddwch yn gallu deall y cysylltiadau sydd ynghlwm wrth bob cynnig a sut y gwnaethant eich helpu i gyrraedd yma. Ar ben hynny, mae gan seicolegwyr enwog ddeunydd cyfoethog y dylai seicdreiddiwyr y dyfodol ei astudio ac mae ein cwrs yn gallu helpu yn yr astudiaeth hon . Felly rhedeg a pheidiwch â gwastraffu amser.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.