Seicoleg Addysg a Dysgu

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Y Seicoleg Addysg a Dysgu yw'r gangen o Seicoleg sy'n gyfrifol am astudio dysgu a datblygiad dynol ym maes addysg.

Mae'r astudiaethau hyn yn cael eu trosi'n ddulliau newydd o ymdrin â strategaethau Addysgiadol effeithiol rhaglenni sy'n cynnwys y rhaglenni ymyrraeth diweddaraf.

Yn gyntaf, o'r diffiniad hwn, gallwn dynnu sylw at ail ffocws Seicoleg Addysg: hyfforddiant athrawon. Mewn geiriau eraill, mae ymchwil seicoaddysgol yn gysylltiedig ag arloesi, gan ei fod yn caniatáu cymhwyso modelau a thechnegau addysgu newydd yn yr ystafell ddosbarth.

Seicoleg Addysg a Dysgu: Ehangu Seicoleg Addysg

Yn gyntaf i gyd, nid yw Seicoleg Addysg yn gyfyngedig i amgylchedd yr ysgol. Mae ei hegwyddorion damcaniaethol ac ymarferol hefyd yn berthnasol i gyd-destunau eraill, megis y fyddin, iechyd y cyhoedd neu'r teulu.

Yn wir, nid yw bodau dynol yn rhoi'r gorau i ddysgu a datblygu fel unigolion pan fyddant yn gorffen eu hastudiaethau academaidd.

Damcaniaeth Seicoleg Addysg

Fel mae'r enw'n awgrymu, mae Seicoleg Addysgol yn wyddor ryngddisgyblaethol a nodwyd gyda dau faes astudio gwahanol ond rhyngddibynnol. Ar y naill law, y gwyddorau seicolegol ac, ar y llaw arall, y gwyddorau addysg.

Y craidd rhwng y ddwy wyddor hyn yw'r un sy'n rhoi ei phen ei hun i seicoleg addysg.strwythur gwyddonol cyfansoddol, sy'n cael ei siapio trwy astudio dysgu.

Yn y modd hwn, mae seicoleg addysg yn ymdrin â'r prosesau o ddysgu pynciau addysgol a natur ymyriadau a gynlluniwyd i gyfoethogi'r dysgu hwnnw.

Mae seicoleg addysg yn ymdrin â materion megis:

 • y broses ddysgu a’r ffenomenau sy’n rhan ohoni, megis: cof, anghofio, trosglwyddo, strategaethau ac anawsterau dysgu;
 • penderfynyddion dysgu, yn seiliedig ar astudiaeth o nodweddion y pwnc pwy a ŵyr: tueddiadau gwybyddol, affeithiol a phersonol a all ddylanwadu ar ddeilliannau dysgu;
 • addysgu a datblygu meddwl, goblygiadau addysgol;
 • myfyrwyr ag anghenion arbennig;
 • y rhyngweithio addysgol rhwng athro-myfyriwr, myfyriwr-myfyriwr, cyd-destun addysgol athro-myfyriwr, yn ogystal ag addysg yn amgylchedd y teulu, strwythur a phroses yr ystafell ddosbarth fel grŵp , disgyblaeth a rheolaeth yn yr ystafell ddosbarth;
 • y prosesau cyfarwyddiadol: prosesau seicolegol cyfarwyddyd, cyfarwyddyd a datblygiad, pwrpas cyfarwyddyd, addysgu unigol, esblygiad seicoaddysgol a phroses ysgol.

Dynol datblygiad ac addysg: dwy gangen yn cydblethu

Dychmygwch achos bachgen 4 oed sy'n cael anawsterau yn natblygiad eisgiliau cyfathrebu, heb dystiolaeth feddygol ei fod yn dioddef o unrhyw fath o nam ar y clyw.

Mewn egwyddor, cyn datblygu rhaglen ymyrraeth, dylid dadansoddi sut mae iaith yn esblygu trwy gydol plentyndod, ond hefyd ym mha gam o'r broses hon y mae'r plentyn mewn ac a yw'r problemau lleferydd yn symptomau rhyw fath arall o anhwylder.

Mae'r achos ffug hwn yn ein helpu i ddeall y berthynas agos sy'n bodoli rhwng Seicoleg addysg a Seicoleg Datblygiadol ac Esblygiadol, sy'n canolbwyntio ar astudio ac ymchwilio i newidiadau seicolegol trwy gydol cylch bywyd bod dynol.

Seicoleg addysg a dysgu

Seicoleg dysgu, fel seicoleg addysg, Mae hefyd yn ystyried y newidynnau allanol sy'n ymyrryd yn y broses hon o aeddfedu gwybyddol: oedran, etifeddiaeth enetig, ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol, ac ati.

Nodwedd arall y maent yn ei rhannu yw cydnabod ffactorau mewnol sydd, heb amheuaeth, yn hyrwyddo datblygiad annatod y bod dynol: emosiynau, agweddau a gwerthoedd cymdeithasol.

Mae astudiaeth o ddylanwad y ffactorau hyn mewn dysgu wedi cynhyrchu sawl damcaniaeth esboniadol trwy gydol hanes, hyd nes cyrraedd y model lluniadaethol: y patrwm lle gosodir sylfeini'r ysgol bresennol.

Seicoleg addysg

Mae seicoleg addysg yn awgrymu newid radical yn y cenhedlurolau traddodiadol athro a myfyriwr, gan ei fod yn amddiffyn rôl weithredol yr olaf yn y broses ddysgu.

Yn ogystal, mae'n caniatáu i'r athro ddangos y deunyddiau adeiladu a'r canllawiau angenrheidiol i'r plentyn symud ymlaen yn eu rhan annatod o'ch datblygiad eich hun.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Manteision seicoleg addysg

>Yn gyffredinol, budd seicoleg addysg yw bod yr athro yn cyflwyno'r wybodaeth angenrheidiol a strwythuredig i'r myfyriwr i ddatrys problem neu dasg a fydd yn ei helpu i ddatblygu cyfres o ddysgu.

Darllenwch Hefyd: Entrepreneuriaeth fenywaidd yn y safbwynt Seicoleg

Dylai'r dasg hon fod yn her ysgogol i'r plentyn, ond dylid ei haddasu i wybodaeth flaenorol y myfyriwr. Tra bod y plentyn yn ei ddatrys, rhaid i'r athro gyfyngu ei hun i gynnig y gefnogaeth angenrheidiol i gyrraedd yr amcan.

Gweld hefyd: Gynoffobia, gyneffobia neu gynoffobia: ofn menywod

Hyfforddiant mewn seicoleg addysg: sgiliau proffesiynol

Prif swyddogaeth y seicolegydd addysg yw gwella y system addysgu yn gweithredu ar dair lefel: wrth ddatblygu galluoedd unigolyn, grwpiau neu sefydliadau. Mae hyn yn awgrymu caffael sgiliau mewn:

 • technegau asesu ac ymyrryd seicoaddysgol;
 • cynllunio rhaglenni addasu’r cwricwlwm a phrosiectau addysgol;
 • sgiliau ar gyferCyngor ac arweiniad galwedigaethol a phroffesiynol.

Yn y llinell hon, er mwyn ymarfer y proffesiwn o seicolegydd addysg mae'n hanfodol cael gradd mewn Seicoleg. Mae arbenigedd yn digwydd trwy gydol yr yrfa wrth i bynciau dewisol gael eu dewis.

Gweld hefyd: SpongeBob: dadansoddiad ymddygiad cymeriad

Swyddogaethau'r Seicolegydd Addysgol mewn Seicoleg Addysg a Dysgu

Ymhlith tasgau'r seicolegydd addysg mae'r swyddogaethau canlynol:

 • ataliol: mae'r seicolegydd yn ymyrryd yn yr amgylchedd addysgol, gan gynnig addasiadau a gwelliannau i atal ac osgoi sefyllfaoedd a allai newid neu rwystro dysgu myfyrwyr;
 • cyfarwyddyd: yn hyrwyddo trefniadaeth, cynllunio, datblygiad a gwerthusiad o cyfeiriadedd proffesiynol a galwedigaethol myfyrwyr a phrosesau cwnsela, gan hwyluso gwneud penderfyniadau;
 • ymyrraeth: cymryd rhan ym mhresenoldeb pob cam addysgol (babanod, cynradd, uwchradd ac ôl-orfodol) i ganfod ac atal anawsterau dysgu a datblygiadol anhwylderau.

Seicoleg Addysg – Pwysigrwydd y Seicolegydd

Mae addysgu seicoleg yn gofyn am ymyrraeth sawl gweithiwr proffesiynol, yn anad dim, a fydd yn gweithredu gyda'r nod o gwella a hwyluso prosesau addysgol y myfyrwyr.

O ganlyniad, rhaid cydlynu gweithredoedd ac ymyriadau'r seicolegydd addysg ag eraillarbenigwyr fel seicolegwyr addysg, athrawon, therapyddion lleferydd, ffisiotherapyddion, ac ati, er mwyn cyflawni'r canlyniadau dymunol.

Yn olaf, mae'n werth tynnu sylw at bwysigrwydd seicoleg addysg ysgol mewn myfyrwyr.

Bydd y gweithiwr proffesiynol yn cysegru ei sgiliau i atal a hwyluso prosesau seicolegol ac emosiynol pob myfyriwr. Ac i sefydlu dysgu wedi'i addasu i anghenion pob un, yn ogystal â hyrwyddo lles a'i botensial.

Ystyriaethau terfynol ar seicoleg addysg a dysgu

Mae Gwyddorau Addysgol yn cydblethu ar gyfer y ffurfiant a gwella system addysg yn effeithlon ledled y byd.

Yn fyr, ymhlith y gwahanol wyddorau mae'r p seicoleg addysg a dysgu , sy'n helpu yn yr astudiaeth addysgeg a'i heffaith ar fyfyrwyr fel bodau dynol. Felly, ei nod yw gwneud iddynt gyflawni profiadau dysgu-addysgu parhaol.

Os oeddech yn hoffi'r erthygl hon a ysgrifennwyd gennym, yn ymwneud â Seicoleg addysg a dysgu rydym yn eich gwahodd i danysgrifio i'n gwefan ar-lein. cwrs seicdreiddiad. Mae'n gyfle anhepgor, lle gallwch chi ddyfnhau eich gwybodaeth.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

>

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.