Ffobia Clown: beth ydyw, beth yw'r achosion?

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez
Anhwylder seicolegol yw'r ffobia clowna nodweddir gan ofn afresymegol o glowniau. Felly, edrychwch ar ein herthygl i ddeall yn well am y pwnc hwn!

Beth yw ffobia clown?

I ddiffinio beth yw’r ffobia hwn, rhaid i ni yn gyntaf wneud dadansoddiad etymolegol o’r term hwn. Felly, daw ei darddiad o'r iaith Roeg, a aned o undeb dau air. Yn yr ystyr hwn, y cyntaf yw “kolobathristes,” sy’n golygu “person sy’n cerdded ar stilts” a’r ail yw “phobos” sy’n golygu ofn.

Felly, mae’r gair coulrophobia yn cyfeirio at ofn y rhai sy'n cerdded ar stiltiau. Sef, jyglwyr a chlowniau. Fodd bynnag, mae'r rhai sy'n dioddef o'r ffobia hwn yn cydnabod mai'r hyn sy'n eu dychryn fwyaf yw colur gormodol.

Felly, cyfeiriad at y trwyn coch dwys nodweddiadol a'r gwallt rhyfedd. Mae agweddau o'r fath felly yn cuddio'r gwir hunaniaeth. Felly, ffobia clown yw'r gwrthodiad sy'n deillio o'r cysylltiad rhwng teimladau annymunol a negyddol â'r math hwn o gymeriad.

Fodd bynnag, mae'n normal i glowniau gynhyrchu gwahanol deimladau ym mhob person. Ydy, efallai y bydd rhai ohonyn nhw'n teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n fwy nag eraill. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o achosion o'r math hwn o ffobia yn dechrau ymhlith plant.

Beth yw nodweddion ffobia clown?

Felly, prif nodwedd y ffobia hwn yw'rofn clown. Felly, mae hyn yn golygu na all y person arsylwi, uniaethu â na bod mewn cysylltiad â'r cymeriad hwn.

Yn ogystal, mae'r teimlad o banig a gofid yn cael ei gynhyrchu ar unwaith. Felly, lawer gwaith mae'r bobl hyn hefyd yn teimlo cywilydd. Oherwydd, yn gyffredinol, mae pobl eraill yn gweld yr ofn hwn yn ddoniol neu'n chwerthinllyd.

Gweld hefyd: Gwareiddiad a'i Hanfodion: Crynodeb Freud

Fodd bynnag, mae hwn yn brofiad dirdynnol iawn. Oherwydd y gall pyliau o bryder difrifol ddigwydd, gan achosi adweithiau annisgwyl ac afreolus.

Ffobia clown a'i symptomau

Mae difrifoldeb ffobia clown yn gallu amrywio o berson i berson. Felly, gall y ffobia clown amlygu ei hun fel anghysur a diffyg ymddiriedaeth syml. Still, fel ofn parhaus ac afresymol o glowniau. O’r herwydd, mae rhai symptomau y gall pobl eu profi yn cynnwys:

 • Crynu;
 • Curiadau cyflym;
 • oerni ac oerfel;
 • > goglais a chosi;
 • cyfog neu esgyniad;
 • cur pen;
 • teimlad o fygu;
 • pendro;
 • >tensiwn neu boen yn y frest;
 • ceg sych;
 • aflonyddwch cyson.

Felly, y symptomau corfforol sy’n digwydd yn hyn o beth mae ffobia yn arwydd o ymateb annormal. Oherwydd, fel gyda ffobiâu eraill, mae anghydbwysedd ar y lefel emosiynol. Hynny yw,mae'r corff yn ymateb i'r ysgogiad ffobig gyda mynegiant o'r adwaith ffisiolegol “ymladd neu ffoi”.

Mewn geiriau eraill, mae'r meddwl yn dehongli'r clown fel bygythiad neu berygl posibl. Yna, yn awtomatig, mae'n paratoi'r corff i frwydro am oroesi. Felly, yr adwaith emosiynol gormodol hwn yw un o'r arwyddion mwyaf clir bod person yn dioddef o anhwylder ffobig.

Beth yw'r prif symptomau? achosion ffobia clown?

Felly dyma rai rhesymau pam mae clowniau mor frawychus i bobl. Edrychwch arno!

1. Nid yw clowniau'n edrych fel bodau dynol

Gyda'u nodweddion gorliwio a'u hymddygiad rhyfedd, mae clowniau yn aml yn ymddangos yn annynol i'n llygaid. Felly, o ganlyniad, gall clowniau a phethau rhyfedd eraill sbarduno’r ymateb hedfan yn ein hymennydd.

Felly, gan nad yw clowniau’n edrych yn ddynol, mae ein meddwl yn fwy tebygol o’u labelu fel bygythiadau. Felly, mae'n gwneud i ni'n anymwybodol eu hofni.

2. Amlygiad cynnar i glowniau

Y tro cyntaf i'r rhan fwyaf ohonom ddod ar draws clowniau yw yn ystod plentyndod. Yn yr ystyr hwn, nid yw ymennydd plant wedi datblygu digon eto i gysylltu clowniau â phobl.

Fel hyn, mae llawer ohonynt yn dychwelyd at y reddf o ofni pethau rhyfedd. Am y rheswm hwn, yr ofn hwnsy'n cynyddu yn ystod plentyndod yn aml yn parhau i fod yn oedolyn.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd : Ffobia clown: ystyr, achosion a sut i drin Diagnosis

Fodd bynnag, nid yw ffobia clown yn cael ei gydnabod fel cyflwr ar wahân yn y “Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddyliol” (DSM-5) . Yn lle hynny, gall pobl gael diagnosis o ffobia penodol. Ond os yw'ch symptomau'n bodloni meini prawf diagnostig penodol, sy'n cynnwys:

 • Ofn gormodol, afresymol mewn ymateb i ofn;
 • ymateb uniongyrchol i bryder sy'n anghymesur â y perygl gwirioneddol;
 • trallod eithafol neu osgoi ffynhonnell ofn;
 • effeithiau sy'n cyfyngu ar fywyd ar feysydd ym mywyd person, gan gynnwys bywyd bob dydd, ysgol, gwaith, a pherthnasoedd.<8

Beth yw'r triniaethau ar gyfer ffobia clown?

Gall coulrophobia, fel ffobiâu eraill, gael ei drin mewn sawl ffordd. Yn yr ystyr hwn, mae seicotherapi sy'n seiliedig ar ymyrraeth wybyddol ac ymddygiadol wedi dangos canlyniadau cadarnhaol.

Yn ogystal, mae yna nifer o dechnegau a dulliau sy'n integreiddio â'r triniaethau mwyaf cyffredin. Hynny yw, gyda'i gilydd maent yn caniatáu mynd i'r afael â'r ffobia hwn, gan wella lefelau uchel o bryder y claf yn sylweddol.

Yn yr ystyr hwn, un o'r technegau a ddefnyddir fwyaf yw'rgwrthdaro, hynny yw, rhaid i'r person gael cyswllt uniongyrchol fel clown. Felly, gwneir hyn yn raddol fel bod teimladau drwg yn cael eu lleihau'n raddol.

Ymhellach, gelwir y dechneg hon hefyd yn “ansefydlogi rheoledig”. Ydy, mae'n ffordd ddiogel o wynebu'r claf â'i ofn. Hynny yw, gyda'r defnydd o wrthrychau, delweddau neu hyd yn oed rhith-realiti.

Yn y modd hwn, gall y claf wirio i ganfod y symptomau a'u rheoli. A hefyd, ym mhresenoldeb clown yn yr un amgylchedd.

Gweld hefyd: Cymeriad: diffiniad a'i fathau yn ôl seicoleg

Mathau eraill o driniaeth

Yn ogystal, gellir trin y ffobia hwn â llwybr therapiwtig hefyd. Wel, nod hyn yw mynd i'r afael â symbyliadau sy'n achosi pryder a'r amlygiadau sy'n deillio ohonynt.

Am y rheswm hwn, mae'r dewis rhwng gwahanol ymyriadau neu gyfuniad ohonynt yn dibynnu ar y person a difrifoldeb y llun clinigol Yn wyneb hyn, mae un o'r strategaethau mwyaf effeithiol i oresgyn ofn clowniau yn cynnwys:

 • technegau ymlacio;
 • 1>myfyrdod;

P Fodd bynnag, dylid nodi bod triniaethau ar gyfer ffobiâu penodol, megis coulrophobia, yn eithaf effeithiol. Felly, gorau po gyntaf y byddwch yn ceisio cymorth , gorau po gyntaf y byddwch yn dod o hyd i ryddhad i'ch teimladau o ofn a phryder.

Meddyliau terfynol am ffobia clown

Fel y gwelsom, mae ffobia clown yn ofn.bresennol mewn llawer o bobl. Fodd bynnag, gellir ei oresgyn trwy nodi achos yr ofn. Ond mae gan y rhan fwyaf o bobl yr ofn hwn ers plentyndod.

Mae astudiaethau gwyddonol wedi canfod bod plant, yn gyffredinol, yn ofni clowniau oherwydd eu bod yn adnabod y ffurf ddynol. Fodd bynnag, nid ydynt yn gallu dirnad unrhyw hunaniaeth wirioneddol.

Yn yr ystyr hwn, os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ffobia clown , edrychwch ar ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein ! Yn y modd hwn, byddwch yn dysgu mwy am sut mae ffobiâu yn amlygu eu hunain yn y meddwl dynol. Hefyd, beth yw'r sbardunau a'r triniaethau gorau sydd ar gael. Felly, peidiwch â gwastraffu amser a chofrestrwch ar hyn o bryd!

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar gyfer y Cwrs Seicdreiddiad .

>

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.