Y 30 Ymadrodd Goresgynol

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

I'r rhai sy'n dilyn ein herthyglau yma yn Seicdreiddiad Clinigol yn agos, nid yw testun yn y model hwn yn ddim byd newydd. Mewn testunau fel hyn, rydym yn cyflwyno ac yn trafod detholiad o frawddegau am bwnc penodol i wneud ichi fyfyrio ar wahanol ffyrdd o feddwl amdano. Yn yr erthygl heddiw, y thema yw gorchfygu dyfyniadau!

Yn gyntaf oll, mewn cyfnod heriol, rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n gyffredin i ni deimlo'n ddigalon a phesimistiaeth, ond allwn ni ddim gadael i ni ein hysgwyd. Gall geiriau o anogaeth a chymhelliant newid y sefyllfa hon a'ch helpu i gyflawni'ch nodau. Felly, os ydych chi'n mynd trwy broblem rydych chi am ei goresgyn, gall yr ymadroddion hyn adnewyddu'ch cryfder.

Gweld hefyd: Ail-fframio: ystyr ymarferol

Yn ogystal, gallwch hefyd ddefnyddio'r ymadroddion goresgyn hyn i helpu pobl agos i oresgyn anawsterau. Wedi’r cyfan, gall gair didwyll a chalonogol newid diwrnod rhywun yn llwyr!

5 ymadrodd am oresgyn bywyd neu ymadroddion am oresgyn bywyd

Dechrau ein detholiad gyda rhai ymadroddion syml a gwrthrychol iawn am oresgyn. Felly, ni fyddwn yn eu trafod yn fanwl. Yn yr ystyr hwn, pryd bynnag y bydd un ohonynt yn fwy trwchus, byddwn yn esbonio sut i gysylltu'r hyn y mae'r awdur yn sôn amdano â'r hyn y gallech fod yn ei brofi. Gwnawn hyn isod!

 • 1 – Dychmygwch stori newydd ar gyfer eich bywyd a chredwch ynddi. (PauloCoelho)
 • 2 – Dyfalbarhad yw mam pob lwc. ( Miguel de Cervantes)
 • 3 – Gydag amynedd a dyfalbarhad cyflawnir llawer. (Théophile Gautier)
 • 4 – Os oes gennych y freuddwyd i wneud rhywbeth, ymladd drosto, oherwydd ni fydd neb yn ymladd drosoch. (Daniele Oliveira)
 • 5 – Nid trwy fawredd na nerth y cyflawnir ffrwyth bywyd, ond trwy ddyfalbarhad. (Marcelo Artilheiro)

5 ymadrodd goresgyn ar gyfer statws Facebook

Cyn i ni ddechrau manylu ar rai o'r ymadroddion goresgynnol rydyn ni wedi'u dewis, rydyn ni wedi dod â rhai hardd a gwerth chweil iawn werth ei rannu. Felly, os ydych chi am ysgogi myfyrdod braf ar eich Facebook neu rwydweithiau cymdeithasol eraill, gallwch eu defnyddio yn ôl eich ewyllys!

 • 6 – Mae amynedd a dyfalbarhad yn cael y effaith hudolus gwneud i anawsterau ddiflannu a rhwystrau yn diflannu. (John Quincy Adams)
 • 7 – Cyflawnir gweithredoedd mawr nid trwy rym, ond trwy ddyfalbarhad. (Samuel) Johnson)
 • 8 – Credwch ynoch eich hun ac fe ddaw diwrnod pan na fydd gan eraill ddewis ond credu gyda chi. (Cynthia Kersey)
 • 9 – Pawb mae angen gwireddu breuddwyd yw rhywun sy'n credu y gellir ei chyflawni. (Roberto Shinyashiki)
 • 10 – Nid yw athrylith, y pŵer hwnnw sy'n dallu llygaid dynol, yn ddim byd ond ydyfalbarhad cuddiedig. (Johann Goethe)

5 goresgyn ymadroddion serch neu oresgyn ymadroddion serch

Yn y rhan hon o'r erthygl, roeddem yn meddwl y byddai'n braf trafod pob ymadrodd ychydig yn fwy. Rydyn ni'n gwybod bod goresgyn cariad yn gymhleth. Hefyd, mae'n aml yn cymryd amser iddo ddigwydd, ac mae rhai cariadon yn cymryd amser hir i wella.

Gyda hynny mewn golwg, rydyn ni am ddweud hynny, gyda'r meddylfryd yn barod i ddod dros gariad , gallwch. Nid mater o ddileu rhywun o'ch hanes o reidrwydd, ond edrych ar y person hwnnw heb ddioddef.

11 – Enaid sy'n gwybod ei fod yn cael ei garu, ond sydd yn ei dro yn gwneud hynny. nid cariad, yn gwadu ei gefndir: dod i'r wyneb yr hyn sydd isaf ynddo. (Friedrich Nietzsche)

Yn gyntaf, gadewch i ni ddechrau’r drafodaeth hon gydag un o’r ymadroddion goresgynnol sy’n edrych ar y person hwnnw sydd wedi ein siomi i’r pwynt bod angen inni ddod drostyn nhw. Mae'n digwydd. Rydych chi'n ddynol ac rydych chi'n gwneud camgymeriadau. O ganlyniad, y person rydych chi'n ei garu hefyd.

Darllenwch hefyd: Cyfres Seicoleg: Y 10 sy'n cael eu gwylio fwyaf ar Netflix

Gweld hefyd: Breuddwydio am exorcism: 8 esboniad mewn Seicdreiddiad

Nid ydym yn anwybyddu'r holl gyfuchliniau sydd gan berthnasoedd, gan fod yna derfynau a chytundebau na ddylai fod. wedi torri. Fodd bynnag, pan fydd hynny'n digwydd, mae gennym bob hawl i deimlo ein bod yn cael ein bradychu a'n sarhau.

Er hynny, mae'n bwysig cofio nad yw'r frawddeg uchod o reidrwydd yn sôn am bydredd cymeriadau . YnMewn gwirionedd, mae modd ei ddadansoddi gan gofio bod pobl yn bradychu ac yn torri cytundebau perthynas am resymau nad ydynt hwy eu hunain yn ymwybodol ohonynt. Yn yr un modd, mae'n bosibl bod hyn oherwydd materion teuluol neu bersonol nad ydynt wedi cael sylw. Felly, byddwch yn dosturiol, ond byddwch yn ymwybodol o hyn yn eich perthnasoedd nesaf.

12 – Gorchfygwch eich cythreuliaid â pheth a elwir yn gariad. (Bob Marley)

Pe bai Bob Marley yn fyw i ganiatáu inni newid un peth yn y dyfyniad hwn, byddem yn gofyn am ei ganiatâd i ychwanegu’r gair “hunan” at y diwedd. Yn wir, gallwch chi dderbyn cariad pobl eraill yn y driniaeth i oresgyn rhywun, ond mae hunan-gariad yn gwneud byd o wahaniaeth. Yn fyr, peidiwch ag anghofio caru eich hun a rhoi eich hun o flaen perthynas lle rydych chi'n dioddef ac yn cael eich siomi'n barhaus.

13 – Mae cariad yn gwneud bodau dynol yn gallu goresgyn eu terfynau. Rydym yn gyflym i fynnu ac yn araf i ddeall. (Augusto Cury)

Yma, unwaith eto, gofynnwn ichi ychwanegu'r term hunan-gariad i ategu'r dyfyniad. Wedi'r cyfan, dim ond pan fyddwch chi'n cydnabod y cariad rydych chi'n haeddu ei dderbyn o'r diwedd y gallwch chi oresgyn eich terfynau eich hun. Yn wir, pan fydd hyn yn digwydd, mae terfynau'r hyn y gallwch chi ei fyw yn troi'n llinellau aneglur. Felly, prin y byddwch chi'n eu gweld oherwydd y posibiliadau niferus i fod yn hapus.

Fel y dywed Cury, mewn gwirionedd mae'r broses o weld eich hun aaraf yw cariad. Ond, unwaith y byddwch yn deall mawredd byw, fe welwch fod hunan-wybodaeth yn werth chweil.

14 – Dyn, yn cael ei arwain gan hunan-gariad, yn llygru; mae'n dechrau cael yr awydd i fod yn well nag eraill, mae'n dieithrio ei hun. (Jean Jacques-Rousseau)

Rydym hefyd yn meddwl ei bod yn berthnasol dod â'r dyfyniad hwn gan Rousseau er mwyn i chi gofio bod caru eich hun yn anhygoel, ond hyd yn oed ar gyfer hynny mae'n bwysig gwybod sut i adnabod terfynau. Wedi’r cyfan, mae prydferthwch cariad i’w ganfod yn y cydbwysedd rhwng peidio â derbyn llai nag yr ydych yn ei haeddu, a pheidio â dyrchafu’ch hun mewn perthynas ag eraill.

15 – Llwyddasom ac rydym yn dal i lwyddo i wneud hynny. goresgyn pob anhawster a her oherwydd bod cariad yn siarad yn uwch yn y diwedd. (Martha Medeiros)

Yn olaf, mae’n werth nodi nad yw trechu cariad bob amser yn digwydd pan ddaw perthynas i ben. Yn wir, efallai mai anghofio yw eich goresgyn, gadael rhywbeth a wnaeth yr anwylyd ac a wnaeth eich brifo. Mae pobl yn aml yn glynu wrth atgofion melys fel pe baent yn fadau achub. Yn wir, y broblem yw y gall yr atgofion hyn fod yn angor a fydd yn gyrru'r berthynas yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r dŵr.

Felly, mae'n bwysig gwybod a yw'r hyn yr ydych yn ei gario mynd i gondemnio neu achub y berthynas. Dyma'r neges yr ydym am ei phwysleisio wrth oresgyn ymadroddion fel hyn. Beth bynnag, nadim ond oherwydd bod gan gariad y gallu i oresgyn yr holl heriau y mae'n rhaid iddo'u hwynebu, oherwydd nid yw'r canlyniadau bob amser yn ddymunol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

15 ymadrodd am orchfygu a chryfder

Nawr ein bod wedi gwneud y drafodaeth fwy cywrain hon am oresgyn cariad, rydym yn parhau â rhai detholiadau bach o wahanol ymadroddion am oresgyn. Gwiriwch bob un ohonynt, ysgrifennwch nhw mewn man gweladwy nes eich bod yn teimlo'n llawn eto.

5 Ymadroddion ar gyfer goresgyn heriau neu hyd yn oed ymadroddion ar gyfer goresgyn gwaith

 • 16 – Gall gwaith difrifol, gyda ffydd ac ymroddiad, wneud ichi oresgyn pob rhwystr a chael yr hyn a fynnoch! (Chester Bennington)
 • 17 - Mae mawredd eu bywydau yn ddyledus i lawer o ddynion. i'r rhwystrau y bu'n rhaid iddynt eu goresgyn. (C. H. Spurgeon)
 • 18 – Mae ystyfnigrwydd yn troi rhwystrau mawr yn rwystrau bychain ac yn adeiladu enillwyr mawr. (Albertino Fernandes)<12
 • 19 – Dim ond gorchfygiad a llwyddiant sydd i’r rhai sy’n derbyn yr heriau, yn wynebu ac yn goresgyn y rhwystrau y mae bywyd yn eu gosod arnynt. (Roberto J. Silva)
 • 20 – Os ydych chi eisiau bod yn enillydd ar daith bywyd, peidiwch â rhedeg o rwystrau, dim ond gwybod sut i'w goresgyn. (Sidnei Carvalho)
Darllenwch Hefyd: Cyffuriau yn y glasoed: gall cymorth seicdreiddiad?

5 Ymadroddion ogorchfygu a chymhelliant neu ymadroddion o benderfyniad a gorchfygiad

 • 21 – Gall eich bywyd fod yn gomedi, yn antur neu'n stori am orchfygu, llwyddiant a chariad. Ond mae gall hefyd fod yn ddrama, yn drasiedi neu'n undonedd peidio â newid. (Aldo Novak)
 • 22 – Mae'r hyn nad yw'n fy lladd yn fy ngwneud yn gryfach. ( Friedrich Nietzsche )
 • 23 – Nid yw ein gogoniant pennaf yn gorwedd yn y ffaith nad ydym byth yn syrthio, ond yn codi bob amser ar ôl pob cwymp. (Oliver Goldsmith)
 • 24 – Nid y llwybr a orchfygwyd gennych sy'n mesur llwyddiant mewn bywyd, ond yn hytrach yn ôl yr anawsterau yr ydych wedi'u goresgyn ar hyd y ffordd. (Abraham Lincoln)
 • 25 – Mae'n rhaid goresgyn dioddefaint, a'r unig ffordd i'w oresgyn yw ei ddioddef. (Carl Jung)

5 Ymadrodd Diwethaf am Oresgyniad Personol

 • 26 - Mae'n dda awyrellu crio yn dda... mae myfyrio ar bopeth yn well, ond mae'n rhaid i chi ei oresgyn. (Milton Lima)
 • 27 – Derbyniwch eich terfynau heb byth anghredu yn eich gallu i oresgyn. (Caleidoscope)
 • 28 – Er bod dioddefaint yn y byd, mae llawer o orchfygu hefyd. (Helen Keller)
 • 29 – Yr amhosib yw un cam i ffwrdd o'n gorchfygiad, o'r eiliad y gorchfygwn rywbeth, daw'r amhosibl yn wir. (Sérgio Pinheiro)
 • 30 – Does dim byd yn darparu gwell gallu ar gyfer goresgyn a gwrthsefyllproblemau ac anawsterau yn gyffredinol na'r ymwybyddiaeth o fod â chenhadaeth i'w chyflawni mewn bywyd. (Viktor Frankl)

Ystyriaethau terfynol

Yn anad dim, gobeithiwn y bydd pob un o mae'r ymadroddion goresgynnol a grybwyllwyd uchod yn gweithio fel sbring sy'n gyrru'ch bywyd ymlaen. Felly, peidiwch â mynd yn sownd yn y gorffennol na dysgwch i ymddiswyddo i fod yn hapus!

Os ydych chi eisiau gwybod sut, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol yn gyfan gwbl ar-lein. Ag ef, rydych chi'n dod â chymwysiadau unigryw i'ch bywyd personol. Yn ogystal, rydych yn derbyn tystysgrif sy'n eich galluogi i weithredu'n broffesiynol os dymunwch!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.