25 o ddyfyniadau gorau gan Lacan

George Alvarez 03-06-2023
George Alvarez

Mae gan Jacques Lacan ofod hynod bwysig ar gyfer damcaniaeth Seicdreiddiad. Mae colegau, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol ledled y byd yn canolbwyntio ar ddeall sut y gwelodd ymddygiad dynol a thriniaeth ar gyfer problemau o'r rhai mwyaf difrifol i'r symlaf. Gan gofio iddo adael gwaddol eang o ran gwybodaeth, rydym wedi dewis 25 ymadrodd gan Lacan i chi gael cyswllt cyntaf â'i gynigion!

Gweld hefyd: Ail-fframio: ystyr ymarferol

25 ymadrodd gan Jacques Lacan

<​​0>Yn ein detholiad o ddyfyniadau gan Lacan, byddwn yn trafod yn fyr rai o'r dyfyniadau a ddewiswyd gennym. Fe welwch eu bod yn cael eu gwahanu gan grwpiau o gynnwys â thema debyg. Fel hyn, gallwch ddarllen mwy yn canolbwyntio ar bynciau o ddiddordeb i chi os dymunwch.Darllen hapus!

5 ymadrodd gan Lacan am y llall

1 – Chi efallai ei fod yn gwybod beth a ddywedodd, ond byth yr hyn a glywodd y llall.

Wel, rydym yn dechrau ar ein detholiad o ymadroddion Lacan yn dwyn rhai myfyrdodau syml a wnawn, lawer gwaith, heb feddwl. Pwy na ddywedodd erioed, mewn gornest, mai ef oedd yn gyfrifol am y pethau a ddywedodd, ond nid am yr hyn a glywodd y llall?

Mae'n braf gweld y rhesymu hwn nid yn unig wrth ddadlau. Gwybod bod yr hyn yr ydych yn ei ddweud yn rhad ac am ddim i eraill ei ddehongli fel y gwelant yn dda. Gallwch reoli eich lleferydd, ei sgleinio er mwyn rheoli ei ddehongliadau posibl.Fodd bynnag, nid oes gennych unrhyw reolaeth dros sut mae pobl yn derbyn pob gair. Mae gwybod hyn yn hanfodol ar gyfer datblygu sensitifrwydd.

2- Cariad yw rhoi'r hyn nad oes gennych chi i rywun. nid oes gennych, mae ei eisiau.

Yn yr achos hwnnw, beth yw cariad, iawn? Nid oes gennych chi bellach ac rydych chi'n rhoi'r teimlad hwnnw i rywun nad yw ei eisiau. Sut i fod yn hapus felly? I Lacan, nid ydych chi'n dod yn hapus mewn cariad pan fyddwch chi'n caru, gan nad yw cariad yn ddim mwy na rhith. Yr hyn a welwn yn y llall yw ffyrdd o fodloni anghenion ac anghenion ein gilydd.

Yn y cyd-destun hwn, byddai cariadus yn barodrwydd ar y cyd i fodloni'r hyn sydd ei angen ar y llall. Gan nad oes gan y llall, rydych chi'n ei roi; gan nad oes gennyt, y mae'r llall yn dy fodloni.

3 – Yr wyf yn caru rhywbeth mwy amdanoch nag yr ydych yn ei wneud.

Yn sgil yr hyn a ddywedasom uchod, pan fyddwch yn caru, dydych chi ddim yn caru'r person. Yr hyn rydych chi'n ei weld ac yn ei garu yw'r gallu i fod yn fodlon yn eich anghenion eich hun. Fodd bynnag, gwelwch nad yw o reidrwydd yn awydd hunanol. Mae hefyd yn ymwneud â gweld y posibilrwydd o fod yn fodlon bodloni'r hyn sy'n ymddangos yn ddiffygiol yn y llall. Yn Lacan, mae cariad yn ymddangos fel trefniant cyfforddus sy'n anelu at fodloni rhithiau.

4 – Dymuniad y fam yw rôl y fam. Mae'n brifddinas. Nid peth a ellir ei oddef fel yna yw dymuniad y fam, sydd yn ddifater iddynt. Mae bob amser yn cario difrod. Crocodeil mawr yn ei geg - y fam yw honno. Peidiwchmae'n gwybod beth all roi'r graean iddo, gyda snap yn cau ei enau. Dyna beth yw dymuniad y fam.

Gan ystyried mai awydd yw caru, hynny yw, bodloni a cheisio bodloni, mae mater cariad mamol yn mynd yn hynod gymhleth yn seicdreiddiad Lacanaidd. Mae'n bosibl bod terfynau bodloni awydd y llall yn cael eu torri, gan ddod â chanlyniadau trychinebus i'r berthynas rhwng mamau a phlant. Po ddyfnaf y bydd rhwymau cariad, mwyaf eiddil y daw arlliwiau'r berthynas.

5 – Mae cariad yn anallu, hyd yn oed os yw'n ddwyochrog, oherwydd mae'n anwybyddu mai dim ond yr awydd i fod ydyw.

Gan ystyried y cyfan a ddywedwyd, gall cariad gael ei ailadrodd, gan arwain at berthynas wych. Fodd bynnag, mae angen egluro'r teimlad. Nid y set o ffactorau a welwn mewn comedïau rhamantus, ond awydd yn unig. Yr awydd i fod, i dderbyn, i berthyn. Cariad yw dymuniad.

5 ymadrodd am awydd

Wrth i'r drafodaeth uchod ddod i ben gyda naws awydd, dilynwch gyda ni 5 ymadrodd gan Lacan am awydd!

 • 6 – Nid o drefn y gair y mae’r awydd fel real ond o drefn y ddeddf.
 • 7 – Y mae rhywbeth anymwybodol, sef rhywbeth o’r iaith sy’n dianc rhag y gwrthrych yn ei strwythur a'i effeithiau a bod rhywbeth y tu hwnt i ymwybyddiaeth bob amser ar lefel iaith. Dyna lle gallwch chi fodswyddogaeth awydd.
 • 8 – Os oes gwrthrych o'ch dymuniad, nid yw'n ddim llai na chi'ch hun.
 • 9 – Dymuniad yw hanfod realiti .
 • 10 – Rwy’n cynnig mai’r unig beth y gall rhywun fod yn euog ohono, o safbwynt dadansoddol o leiaf, yw ildio i ddymuniad rhywun.
Darllenwch Hefyd: Erich Fromm: bywyd, gwaith a syniadau'r seicdreiddiwr

5 dyfyniad gan Jacques Lacan am fywyd

Nawr eich bod ychydig yn fwy y tu mewn i'r hyn yr oedd Lacan yn ei feddwl am awydd, beth am ddarganfod ei feddyliau am fywyd ? Fe welwch fod ei ganfyddiad o brofiad dynol ar brydiau yn amrwd, hyd yn oed ychydig yn rhy uniongyrchol. Fodd bynnag, ceisiwch weld pob un o ymadroddion Lacan fel ffordd newydd o ddadansoddi profiadau bywyd!

 • 11 - dwi'n aros. Ond dydw i ddim yn disgwyl dim.
 • 12 – Pob un yn cyrraedd y gwirionedd y mae'n gallu ei ddwyn.
 • 13 – Nid yw cariad yn cyfnewid dim am ddim!<12
 • 14 – Nid yw unrhyw un sydd eisiau mynd yn wallgof.
 • 15 – Gwirionedd beth oedd yr awydd hwn yn ei stori yw y gwrthrych yn sgrechian trwy ei symptom.

5 ymadrodd am yr anymwybod

Ni allem adael i destun am ymadroddion Lacan fynd i'r afael â phwnc sydd mor annwyl i seicdreiddiadau, sef yr anymwybodol. Mae’n debyg eich bod eisoes yn gwybod beth oedd barn Freud amdano, neu hyd yn oed Carl Jung. Fodd bynnag, a ydych chi'n gwybod y syniadauLacanaidd? Edrychwch ar rai ohonyn nhw isod!

 • 16 – Mae'r anymwybod wedi'i strwythuro fel iaith.
 • 17 – Mae gyriannau, yn y corff, yn adlais o y ffaith fod yna ddywediad.
 • 18 – Mae gorfoledd diamheuol ar y lefel y mae poen yn dechrau ymddangos.
 • 19 – Mae’r anymwybod yn ffaith, i’r graddau y mae’n cael ei gynnal yn yr union ddisgwrs sy'n ei sefydlu.
 • 20 – Wedi'r cyfan, nid o ddisgwrs yr anymwybodol yr ydym yn casglu'r ddamcaniaeth sy'n ei hegluro.

> 5 o ymadroddion enwocaf Jacques Lacan

Credwn eich bod eisoes yn gwybod llawer am ddamcaniaeth Lacanaidd o ymadroddion Jacques Lacan a ddygwyd gennym yma. I orffen y testun hwn, rydym yn rhoi sylwadau byr ar 5 o'r rhai mwyaf enwog. Gwyliwch!

21 – Pan fydd yr anwylyd yn mynd yn rhy bell i'w fradychu ei hun ac yn dyfalbarhau i'w dwyllo ei hun, y mae cariad yn peidio â'i ddilyn.

Fel y soniasom eisoes, awydd boddio a bod mae cysylltiad agos rhwng bodlon a'r hyn y mae Lacan yn ei feddwl am gariad. Mae'n bwysig peidio â thwyllo'ch hun yn yr ystyr hwn a gwybod sut i adnabod beth sy'n ffurfio'r awydd sydd ynghlwm wrth bob cariad.

Gweld hefyd: Pwysau ar Gydwybod: beth ydyw mewn Seicdreiddiad?

22 – Dim ond y rhai a ildiodd i'w dymuniad sy'n teimlo'n euog.

Mae'n ddiddorol ymchwilio pam mae ildio i chwantau yn dod ag euogrwydd. I Lacan, mae'n ffaith bod hyn yn digwydd.

23 – Nodweddir pob celfyddyd gan ffordd arbennig o drefnu o amgylch gwagle.

Am hynny, er Lacan mae'n bwysigdefnyddio celf fel ffurf o ddadansoddi.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

24 – Gall rhywun garu rhywun nid yn unig am yr hyn sydd ganddo, ond yn llythrennol am yr hyn sydd yn ei ddiffyg.

Yma dychwelwn at y drafodaeth a sefydlwyd gennym ar ddechrau'r testun. Yr ydych yn caru yr hyn yr ydych yn ei golli ac yn ymostwng i gyfranu at ddiffyg y llall.

25 – A all fod unrhyw beth a gyfiawnha ffyddlondeb, heblaw y gair addawedig?

Os cariad y mae yn rhith , neu yn hytrach yn gontract sy'n dymuno cael ei ganiatáu, ffyddlondeb yw'r warant na chaiff y contract hwn ei dorri. Ar gyfer y ddamcaniaeth Lacanian, y gair yw canolbwynt popeth, gan gynnwys y ffyddlondeb hwn mewn perthynas sy'n seiliedig ar gariad. Felly, mae ffyddlondeb yn dibynnu ar y gair.

Ystyriaethau terfynol ar ymadroddion gan Jacques Lacan

Ein disgwyliad yw eich bod wedi cael hwyl ac wedi dysgu llawer wrth ddarllen y testun hwn am ymadroddion gan Lacan . Mae cynnig damcaniaethol y seicdreiddiwr yn hynod berthnasol. Felly, mae'n werth ymchwilio iddo ymhellach! Os oes gennych ddiddordeb, gallwch wneud hynny trwy gofrestru ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein. Mae gennym y cefndir damcaniaethol i siarad nid yn unig am y cynnig Lacanaidd, ond hefyd am lawer o rai eraill y mae'n werth edrych arnynt.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.