Crynodeb o Stori Oedipus

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Myth neu Stori Oedipus neu Oedipus y Brenin yw un o'r rhai mwyaf trawiadol yn niwylliant y Gorllewin. Cawn weld crynodeb o stori Oedipus. Ffurfiodd Freud y Cymhlyg Oedipus o'r drasiedi Roegaidd hon gan Sophocles, cysyniad a brofodd i fod yn sylfaen mewn damcaniaeth seicdreiddiol.

Mynegai Cynnwys

  • Ffurfiant y bersonoliaeth ddynol
  • Crynodeb byr o fywyd y seicdreiddiwr Sigmund Freud
  • Stori Oedipus fel sail i ddeall proses seicig
 • Crynodeb o Stori Oedipus neu Oedipus y Brenin
  • 1. Anufudd-dod Laius
  • 2. Datrys pos y Sffincs
  • 3. Canlyniad stori Oedipus
 • Y Cymhleth Oedipus: Dealltwriaeth Freud
  • Canlyniadau cymhlethdodau yn natblygiad plant
  • Casgliad
  • 7>

Ffurfiant y bersonoliaeth ddynol

Mae gwybod pwy ydym ni a pham yr ydym yn ymddwyn fel yr ydym yn gwneud yn un o'r heriau, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd i'n datblygiad dynol yn pob cam o fywyd. Mae edrych ar ein hagweddau a gwybod pam ein bod yn ymddwyn mewn ffordd arbennig yn ein helpu i ragfynegi a chywiro'r agweddau yr ydym yn eu hystyried yn amhriodol.

Mae sawl damcaniaeth am ymddygiad dynol. Mae Hippocrates yn un o'r cannoedd o bersonoliaethau a geisiodd egluro ein hagweddau. Ond cyn egluro sut yr ydym yn gweithredu, mae'n bwysig gwybod y dechreuadau hynnyarwain ni i weithredu .

Nid yw'r erthygl hon wedi'i bwriadu i fynd i'r afael ag ymddygiad dynol yn ei holl agweddau, byddwn yn hytrach yn canolbwyntio ar ymddygiad rhywiol ar ddylanwad ffeithiau a ddigwyddodd yn ystod ffurfio'r bersonoliaeth ddynol.

Gweld hefyd: Blacmel Emosiynol: beth ydyw, sut i adnabod a gweithredu?

Crynodeb byr o fywyd y seicdreiddiwr Sigmund Freud

Un o'r personoliaethau mwyaf parchus ac astudiedig yn ein dyddiau ni yw'r seicdreiddiwr o Awstria Sigmund Freud. Ganed Sigismund Schlomo Freud yn Freiberg, Morafia, a berthynai ar y pryd i Ymerodraeth Awstria, ar 6 Mai, 1856.

Mab i Jacob Freud, masnachwr bychan, ac Amalie Nathanson, o dras Iddewig, ef oedd y cyntafanedig. o saith brawd. Yn bedair oed, symudodd ei deulu i Fienna, lle roedd gan yr Iddewon well derbyniad cymdeithasol a gwell rhagolygon economaidd.

Gan ei fod yn blentyn, profodd yn fyfyriwr disglair. Yn 17 oed, aeth i Brifysgol Fienna, gan astudio Meddygaeth. Yn ystod ei flynyddoedd coleg, cafodd ei swyno gan yr ymchwil a wnaed yn y labordy ffisiolegol, a gyfarwyddwyd gan Dr. E.W. Von Brucke. O 1876 i 1882, bu'n gweithio gyda'r arbenigwr hwn ac yna yn y Sefydliad Anatomeg, dan arweiniad H. Maynert.

Stori Oedipus fel sail i ddeall proses seicig

Freud cwblhaodd y cwrs yn 1881 a phenderfynodd ddod yn glinigwr yn arbenigo mewn niwroleg. Roedd Freud o flaen ei amser,ymroddedig i astudio ymddygiad dynol.

Astudiodd am ddegawd yn unig ac ni dderbyniwyd ei syniadau, a dweud y gwir, roedd yn elyniaethus gan amgylchedd academaidd ei gyfnod . Heddiw rydym yn deall llawer o'i astudiaethau.

Fel bodau dynol, ni allai gael popeth yn iawn, ond yn sicr fe gafodd fwy o bethau'n iawn nag o'i le yn ei ddamcaniaethau. Mae llawer o'r hyn y mae'n ei ddarganfod a'i ddamcaniaethu wedi'i astudio ers blynyddoedd ac mae gennym lawer i'w ddeall o hyd.

Canfu Freud ym mytholeg Groeg swbstrad gwych ar gyfer deall prosesau seicig ei gleifion . Dadansoddodd Freud artistiaid a'u gweithiau, mythau a chrefydd gyda chryn ddiddordeb, a rhoddodd sylw arbennig i freuddwydion.

Crynodeb o Hanes Oedipus neu Oedipus y Brenin

Noddwyd y flwyddyn 1899 gan y Parch. cyhoeddi ei waith mawr “The Interpretation of Dreams”.

The Interpretation of Dreams yw gwaith mwyaf Sigmund Freud. Hi a sefydlodd oes Seicdreiddiad a newidiodd am byth y ffordd y mae bodau dynol yn canfod eu hunain.

Mae gwaith mor wych heddiw ag yr oedd ar adeg ei gyhoeddiad cyntaf, “The Interpretation of Dreams” yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf sylfaenwyr cyfoesedd a phwy a ddylanwadodd fwyaf ar feddwl yr 20fed ganrif.

Defnyddiwyd mytholeg ganddo i egluro llawer o ymddygiadau dynol. Mae myth yn chwarae rhan bwysig ym meddwl Freudaidd. Un o'r rhai mwyafa elwir yn stori Oedipus .

1. Rhybuddiwyd anufudd-dod Laius

Laius, brenin dinas Thebes ac a briododd Jocasta, gan yr oracl fod Mr. yn gallu cenhedlu plant ac, os anufuddhau i'r gorchymyn hwn, byddai'r plentyn yn cael ei ladd, pwy fyddai'n priodi'r fam. .

Ni chredodd brenin Thebes, a chafodd fab gyda Jocasta. Wedi hynny, roedd yn difaru'r hyn yr oedd wedi'i wneud a gadawodd y plentyn ar fynydd gyda'i fferau wedi'u tyllu fel y byddai'n marw .

Darllenwch Hefyd: 4 elfen o Ddamcaniaeth Freud

Y clwyf a oedd ar ôl yn Arweiniodd troed y bachgen at yr enw Oedipus ac, o ganlyniad, stori Oedipus, sy'n golygu traed chwyddedig. Ni fu farw'r bachgen a chafwyd hyd iddo gan rai bugeiliaid, a aeth ag ef at Polybus, brenin Corinth. Cododd ef yn fab cyfreithlon.

Fel oedolyn, aeth Oedipus hefyd i oracl Delphi i ddysgu ei dynged.

2. Datrys pos y Sffincs

Y dywedodd oracle mai lladd ei dad a phriodi ei fam oedd ei dynged. Wedi rhyfeddu, gadawodd Corinth a mynd i gyfeiriad Thebes. Hanner ffordd yno cyfarfu â Laius, a ofynnodd iddo agor y ffordd i fyned heibio.

Ni wrandawodd Oedipus ar gais y brenin ac ymladdodd â'r brenin nes iddo ei ladd .

Heb wybod ei fod wedi lladd ei dad ei hun, parhaodd Oedipus ag efdaith i Thebes.

Gweld hefyd: Beth yw Clinomania? Ystyr yr anhwylder hwn

Ar y ffordd, cyfarfu â'r Sffincs , hanner llew anghenfil, hanner gwraig, a oedd yn poenydio pobl Thebes, wrth iddo daflu posau a difa'r neb nad oedd yn gwneud hynny. eu dadlennu.

Rhoddwyd pos y sffincs fel a ganlyn: Beth yw'r anifail sydd â phedair troedfedd yn y bore, dau hanner dydd a thri yn y prynhawn?

Dywedodd ei fod y dyn , oherwydd yn fore bywyd (plentyndod) mae'n cropian ar ddwylo a thraed, am hanner dydd (oedolyn) mae'n cerdded ar ddwy droed ac yn y prynhawn (henaint) mae angen y ddwy goes a chansen . Yr oedd y Sffincs yn gandryll am gael ei dadguddio a'i lladd ei hun.

3. Diwedd stori Oedipus

Croesawodd pobl Thebes Oedipus fel eu brenin newydd, a rhoi Jocasta yn wraig iddo. Wedi hynny, tarodd pla treisgar y ddinas ac aeth Oedipus i ymgynghori â'r oracl. Atebodd na fyddai'r pla byth yn dod i ben cyn belled nad oedd llofrudd Laius yn cael ei gosbi.

Trwy gydol yr ymchwiliadau, eglurwyd y gwir a achosodd Oedipus ei ddallineb ei hun, tra crogodd Jocasta ei hun .

Cymhleth Oedipus: Dealltwriaeth Freud

Defnyddiodd Freud y stori Oedipus hon i ddelfrydu Cymhlyg Oedipus, y cyfnod sy'n digwydd rhwng 3 a 4 oed ac sy'n para hyd at 6 a 7 oed.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gellir ystyried y Cymhleth Oedipus yn un o gysyniadau sylfaenol damcaniaethfreudian. Mae'r cam hwn yn gyffredin ac yn gyffredinol yn natblygiad plant, wedi'i nodi gan yr "anghydfod" rhwng y plentyn a'r rhiant o'r un rhyw, am gariad rhiant o'r rhyw arall. Er enghraifft, mae'r bachgen yn cystadlu â'i dad am gariad ei fam.

Canlyniadau ymyriadau yn natblygiad plentyn

Mae pob cam yn bwysig ac, os na chânt eu pasio mewn ffordd iach, byddant yn dod â chanlyniadau i fywyd. Yn achos stori Oedipus, daw'r canlyniadau o'r ofn sbaddu ymhlith bechgyn ac mewn merched absenoldeb pidyn .

Y peth iach yw bod merched yn derbyn absenoldeb pidyn. pidyn a bod bechgyn bechgyn yn lleihau ofn ysbaddiad.

Casgliad

Hyd yn oed mewn bywyd oedolyn mae'n bosibl gweld dilyniannau plentyndod a gallwn gymryd y stori Oedipus fel ein harweiniad.

Gall bechgyn, mewn bywyd oedolion, fyw dan ddarostyngiad i ffigwr y tad, gan ofni ysbaddiad. Gellir cyfiawnhau tarddiad llawer o niwroses gan daith aflwyddiannus drwy'r cyfnod hwn.

Crëwyd y Crynodeb presennol o Hanes Oedipus Rex a'i berthynas â Seicdreiddiad gan Valdecir Santana, ar gyfer y blog hwn yn unig. Gadewch eich sylw isod, gyda chwestiynau ac awgrymiadau. Mwynhewch a chofrestrwch ar gyfer ein Cwrs Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad Clinigol .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.