Meddiant demonig: ystyr cyfriniol a gwyddonol

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Mae'r astudiaeth bresennol yn ceisio plethu rhai myfyrdodau ar destun meddiant demonig, er bod y teitl yn rhy fflachlyd neu'n rhoi argraffiadau negyddol i'r darllenydd, fodd bynnag mae'r anhysbys bob amser wedi achosi rhai diddordebau neu amheuon yn seiliedig ar eiriadur Aurélio y gair anhysbys mae ganddo ansoddeiriau fel “Pwy na wyddys – anwybyddwyd”, “Pwy na welwyd erioed”, “Lle na fu un erioed”, “Beth na chlywyd sôn amdano erioed”, anhysbys pwy a beth?

Wrth inni ymchwilio’n ddyfnach i’r testun hwn, symudwn o’r anhysbys i’r hysbys, er mwyn ennill gwybodaeth am y pwnc dan sylw. Bydd hefyd ymagweddau at y weledigaeth esoterig yn ogystal â materion seicolegol, fodd bynnag bydd rhai achosion sydd eisoes wedi digwydd mewn hanes yn cael eu cyflwyno i'r darllenydd fyfyrio arnynt, nid dangos beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir yw'r bwriad, 2> beth yw hwn neu hwnna ac yn hytrach dyfnhau'r adlewyrchiadau ei hun.

Mynegai Cynnwys

 • Gwahanol safbwyntiau ar feddiant demonig
  • Hanes meddiant demonig
  • Ail Bersonoliaeth
 • Golwg Gwyddonol ar Feddiant Demonig
  • Safbwyntiau ar Feddiant
 • Pam Mae Cymaint yn Feddyliol Anhwylderau sy'n Ymwneud â Meddiant Cythreulaidd? Meddiant?
  • Sbaddu meddwl, er enghraifft?
 • Safbwynt esoterig ar “gael eich meddiannu gan gythreuliaid”
  • Ynghylch y peiriant
 • Y Clairwelediad Cyfrinachol
  • Clirwelediad anymwybodol a'rGan ei fod yn negyddol yn cael ei weld mewn ffordd anymwybodol, dyma beth rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio arno yn yr erthygl hon, Gadewch i ni dybio bod gan yr unigolyn lawer o ansicrwydd, yna mae'n dechrau creu rhai delweddau sy'n gysylltiedig â'r ansicrwydd hwn ac rwy'n ei ail-fyw yn ei freuddwyd ei hun, yna os dychmygwch fod gennym ffrind sydd eisiau ein lladd, ni fyddwn hyd yn oed yn gallu cysgu'n dda oherwydd byddwn yn ofni y bydd rhywun ar unrhyw adeg yn dod trwy ddrws ein ystafell wely yn cario rhyw fath o arf.

   Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad >15>.

   Rydym yn creu'r ddelwedd hon ac mae'r ffrind hwn yn dechrau ymddangos yn ein breuddwydion i boenydio, rydym yn deffro'n daer ac yn chwilio am atebion a phan welwn y ffrind hwn, byddwn yn teimlo teimlad drwg iawn amdano. Mae rhai hyd yn oed yn troi at rithweledigaethau, os yw'n berson sy'n defnyddio cyffuriau neu'n dioddef o gyffuriau. anhwylder meddwl gall hyd yn oed gyflawni llofruddiaeth ar gam. A yw hyn yn cyfrannu at feddiant posib?

   Gallwn weld ein bod yn cael ein rheoli ac nad ydym yn rheoli'r sefyllfa dan sylw, y cwestiwn mawr yw, ai tybed fod pob achos o feddiant demonig wedyn yn cael ei ddominyddu'n esoterig gan y “Rwy’n”?” (agregau seicolegol), gan yr Ego fel y dywedwn mewn seicdreiddiad? Gallwn weld bod yna anferthedd o achosion, ond i gyd gyda rhai adroddiadau gwahanol, un sy’n gwrando ar lais tybiedig mae hynny'n gwneud i chi fod eisiau lladd pawb yn eich teuluteulu, mae gan eraill freuddwydion brawychus, mae eraill yn dechrau gweld pethau mawr hyn a'r hyn sy'n mynd i mewn i'r person yn sydyn.

   Clywededd anymwybodol a meddiant demonig

   Mae'r awdur yn gwneud sylwadau ar achos o glirwelediad anymwybodol a achosodd llofruddiaeth gwleidydd mawr o Colombia, adroddodd yr awdurdodau ei fod yn aelod o Rosicrucian, ond iddo gael ei ddiarddel am fod ag anhwylderau meddwl, yna perfformiodd yr unigolyn hwn ddefod gyda dwy gannwyll yn y drych a gwelodd ddelweddau tybiedig o ddau berson, un o'r bobl hyn oedd Simon Bolivar a Francisco de Paula Santander, roedd yn meddwl ei fod yn ailymgnawdoliad o bolivar ac yn meddwl bod Satander eisiau ei ladd mewn bywyd yn y gorffennol, ond ei fod bellach wedi dial , felly wrth i ni ragdybio , fe gyflawnodd y llofruddiaeth.

   Darllenwch Hefyd: Gwrthryfelwyr ifanc ôl-fodern o amser hylif

   Fe wnes i (ego ) o glirwelediad weithredu a gweithredu'n anymwybodol heb feddwl ddwywaith am yr effeithiau y gallai eu hachosi. Felly gwelwn fod y farn esoterig yn pwysleisio mai rhywbeth ein hunain yr ydym yn ei greu ac sy'n dod i'n poeni am fwy o egni.

   Canrif y wrach a meddiant demonig

   Ers yr 17eg ganrif , gwelwn fod gwrach yn hela neu hyd yn oed yn cytundebu ag endidau demonig, yn cael eu meddiannu gan ryw endid drwg sy'n ceisio lladd ei gilydd, cwestiwn mawr yw... A allai fod ers yr oesoedd canol pobla ydynt yn rhoi unrhyw esgus i ladd trwy ddweud mai rhyw endid drwg a'u hanfonodd? A oes unrhyw anghyfleustra? Unrhyw rwystredigaeth neu ysbaddiad gan y teulu sy'n atal chwantau rhywiol eu plant? A allai fod anhwylder meddwl yn y synhwyrau hyn?

   Mewn gwirionedd, gwelwn nad yw'n rhywbeth hawdd, nid oes gennym yr atebion, dim ond y rhai sy'n mynd trwy'r sefyllfa yw'r rhai sy'n gwybod , nid ydym yma i ddweud eu bod mewn gwirionedd yn endidau neu anhwylderau meddyliol, bydysawd yw'r bod dynol, lle mae llawer o drawma a rhwystredigaeth. A'r ymosodiadau ar wrachod? Yn ôl yr awdur Michael Shermer yn ei lyfr “Pam mae pobl yn credu mewn pethau rhyfedd”.

   Er enghraifft, dros y canrifoedd, mae cymdeithasegwyr ac anthropolegwyr a diwinyddion, wedi lansio rhai damcaniaethau i egluro’r ffenomenau, meddai’r awdur. y gallem ddiystyru ffenomen helfeydd gwrach fel swyddogaeth yr eglwys, Marion Starkey (1963) a John Demos (1982) o gyfeiriadau seicdreiddiol sy’n dangos mai dim ond i ddatrys gwrthdaro ac anghytundebau o’r fath y defnyddiai pobl .

   Casgliad am feddiant demonig

   Felly tybed ai anghytundebau, cenfigen, ysbaddu, cenfigen neu unrhyw fath o deimlad negyddol oedd i gyfiawnhau gweithredoedd o'r fath? Os edrychwn arno, unrhyw fath o newid mewn ymddygiad y pryd hynny, boed yn wallt coch, llygad gwahanol neuroedd anfodlonrwydd cred eisoes yn rheswm mawr dros gyhuddiad.

   Felly, mae popeth rydyn ni wedi'i weld yn hanes y ddynoliaeth sy'n ymwneud â gwrachod, cythreuliaid a chytundebau yn rhywbeth go iawn ynddo'i hun neu dim ond yn real i'r rhai sy'n profi teimladau o'r fath ? Sbectol yn bownsio, pobl yn newid eu lleisiau, yn gweithredu mewn ffordd hollol wrthdro, hyd yn oed o natur rywiol, pobl yn cael eu cyhuddo o ddewiniaeth gan eraill. A allai fod, pan fyddwn yn cyhuddo'r llall o rywbeth, yw hynny yr hyn a welwn ynom ein hunain?

   Neu beth ydym am fod? Os oes cytundeb, er enghraifft, fel yr un a adroddwn yn y farn wyddonol, a fyddai’n rhywbeth sy’n ymwneud â gorchuddio rhywbeth y mae ein hanymwybod yn ei guddio? A yw meddiant yn anhwylder seicolegol mewn gwirionedd y gallem ddosbarthu DMS-5 yn endid neu mewn gwirionedd? Mewn seicdreiddiad gwelwn mai pwrpas y broses o daflunio yw priodoli syniadau, teimladau neu agweddau rhywun at bobl neu wrthrychau eraill, gadewch i ni dybio bod person ag agwedd o'r fath

   Cyfeiriadau

   DSM-5 (Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddyliol). Freud, S. (1976a). Y rhyfedd. Yn S. Freud. Argraffiad safonol Brasil o weithiau seicolegol cyflawn Sigmund Freud (J. Salomão, traws., cyf. 17, tt. 275-314). Rio de Janeiro: Imago. (Gwaith gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 1919). Michael Shermer. Pam Mae Pobl yn Credu Pethau Rhyfedd (t. 198). Samael Aun Weor. Wedi'i drino Endocrinoleg (tudalen 100). Samael Aun Weor. ( Dirgelwch yr Aureo Florescer (Tud 21, 22,23).

   Gweld hefyd: 25 cwestiwn i gwrdd â rhywun

   Ysgrifennwyd yr erthygl hon ar feddiant demonig gan Higor F. Weixter, un o raddedigion y cwrs hyfforddi mewn seicdreiddiad.

   meddiant demonig
 • Canrif y wrach a meddiant demonig
 • Casgliad ar feddiant demonig
  • Cyfeiriadau llyfryddol

Safbwyntiau gwahanol ar feddiant demonig

Rhaid i chi wagio'r gwydr llawn i baratoi i gadw at yr un newydd, oherwydd mae llawer o bobl ynghlwm wrth ddiplomâu, tystysgrifau ac arbenigeddau, ond eto maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n gwybod y gwir i gyd. absoliwt a diystyru astudiaethau neu feddyliau a dadansoddiadau newydd.

“Mae meddwl yn anodd. Dyna pam mae'n well gan y rhan fwyaf o bobl farnu”. —Carl Jung. Rydym yn byw mewn cymdeithas sy'n llawn ofnau ac anwybodaeth, fel arfer bob amser yn ceisio dod o hyd i droseddwr allanol ar gyfer ein poen ac anghofio ein tu mewn rydym wedi bod yn amlygu'r troseddwr allanol, cyhuddo, brifo hyd yn oed yn cyflawni erchyllterau, atal yr hyn y mae'r ni ddylai eraill ei weld, ofn beth fydd pobl eraill yn ei feddwl am ein syniadau neu ein ffordd o fyw, y cwestiwn yw, a ydyn ni'n byw i ni'n hunain neu i eraill?

Dyma'r allwedd y mae'n rhaid inni ei tharo drwy'r amser, ni byddwn yn gweld pa realiti yr ydym yn byw.

Hanes meddiant demonig

Mae gennym filoedd ar filoedd o achosion o feddiant demonig, gan na wyddom pryd y dechreuodd mewn gwirionedd oherwydd nid yw popeth wedi'i ddogfennu , y mae genym hefyd adroddiadau helaeth yn y Canol Oesoedd, ond gadewch i ni ddwyn rhai achosion mwy enwog i ni eu dadansoddi. Mae achos Amityville yn un o'r rhai mwyaf trawiadolsylw, a ddigwyddodd yn 1974 yn y teulu DeFeo a laddwyd tra oeddent yn dal i gysgu, Cafwyd Ronald DeFeo Jr yn euog o lofruddio chwech o bobl, oherwydd ei fod yn blentyn y dioddefodd gamdriniaeth gan ei rieni, ef oedd yr hynaf yn y teulu ac ar ôl iddo dyfu i fyny a datblygu problemau personoliaeth yn y pen draw.

Gwnaeth ef a'i gyfreithiwr amddiffyn William Weber bled o wallgofrwydd, gan honni eu bod yn clywed lleisiau yn ei ben i'w cario allan y llofruddiaethau, Seiciatrydd Dr. Parhaodd Daniel Schwartz i amddiffyn gan honni bod DeFeo hefyd yn ddefnyddiwr heroin a LSD a bod ganddo anhwylderau personoliaeth gwrthgymdeithasol (treial ac argyhoeddiad, yn ôl Wikipedia).

Gweld hefyd: Therapi laser Ilib: beth ydyw, sut mae'n gweithio, pam ei ddefnyddio?

Mae gennym hefyd achos sy'n digwyddodd yn Ffrainc yn 1634, a oedd yn cynnwys lleianod yn honni eu bod yn meddu ar y diafol, yn cael trawiadau, iaith sarhaus. Fe wnaeth y Tad Jean Joseph Surin ddiarddel y cythreuliaid a'u gwahodd i fynd i mewn i'w gorff i ryddhau'r lleianod, oherwydd hyn collodd ei alluoedd meddyliol, ymrwymodd i hunan-fflagio a cheisio lladd ei hun.

Ail bersonoliaeth

Hawlio ei fod yn teimlo bod ganddo ddau enaid fel ail bersonoliaeth. (Meddiant Lleianod Loudun). Nid yw'r ffocws yma ar ddangos yr holl fanylion ond dim ond i gymharu rhai adroddiadau o feddiant demonig, gan y gwelwn fod llawer o achosion yn debyg iawn, gallwn bob amser weld aiaith sarhaus, ymosodiadau, rhai sefyllfaoedd lle mae'r rhan reddfol rywiol yn gysylltiedig, llofruddiaethau, lleisiau yn y meddwl ac ati…

Pam mae hyn i gyd yn digwydd? Pam mae pob achos yn debyg iawn? Pan fyddwn yn gwylio ffilmiau arswyd, er enghraifft, neu pan fyddwn yn gwybod am achos neu hyd yn oed yn dyst i'r sefyllfaoedd hyn, gallwn sylwi bod llawer o debygrwydd.

Safbwynt gwyddonol ar feddiant demonig

Gwelwn yn yr acronym DSM-5 (Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddyliol) a grëwyd gan Gymdeithas Seiciatrig America (APA) i safoni'r meini prawf diagnostig ar gyfer anhwylderau sy'n effeithio ar y meddwl ac emosiynau. Ymddangosodd y fersiwn gyntaf ym 1952, fel triniaeth ar gyfer trawma a salwch meddwl ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd. (Traumas da Guerra, yn: repository.ul.pt). Nifer y cyflyrau a gasglwyd yn DSM 5 yn fwy na 300 o salwch meddwl. Mae dwyster ymddygiadau hefyd yn cael eu hystyried yn y diagnosis.

Darllenwch Hefyd: Hermeneutics fel gwyddoniaeth a chelf mewn Seicdreiddiad

Yn ôl DSM -5 (tudalen 62 anhwylder meddwl), i ddiffinio anhwylder meddwl, fe'i nodweddir gan a aflonyddwch mewn gwybyddiaeth ac yn rheoliad emosiynol neu ymddygiad unigolyn sy'n adlewyrchu camweithrediad yn y prosesau seicolegol, biolegol neu ddatblygiadol sy'n sail i weithrediad meddyliol, yn gysylltiedig â thrallod neuanalluogrwydd. A allai'r farn wyddonol egluro wedyn y gallai meddiant demonig fod yn anhwylder meddwl?

Yn yr 17eg ganrif astudiodd Freud achos yr arlunydd o'r enw Christoph Haizmann, a gyflwynodd confylsiynau a chyfaddef iddo wneud cytundeb gyda'r diafol, yr hwn oedd wedi addo i'r diafol y trosglwyddai ei enaid i Satan ymhen naw mlynedd, gallwn sylwi fod Christoph Haizmann yn hanes ei fywyd, collodd yr arlunydd ei dad ac eisiau dirprwy dad, mae rhif naw hefyd yn gysylltiedig â naw mis beichiogrwydd.

Gweledigaethau ar feddiant

Felly ai oherwydd analluogrwydd oherwydd colli'r tad, ceisiodd gymryd rhywun arall yn ei le. ag un arall a pham lai Duw a ie Satan? Gan fod Duw hefyd yn cael ei ystyried yn dad. Yn un o'i weledigaethau mae Haizmann yn adrodd bod dinesydd wedi ymddangos gyda het ddu yn pwyso ar ffon yn ei law dde gyda chi du, mae un arall yn adrodd draig arswydus yn hedfan, a allai fod yn ofergoeliaeth grefyddol?<3

Gweledigaeth ddiddorol iawn arall oedd bod y cythraul yn ymddangos gyda bronnau? Pam fod yna nodweddion gwrywaidd a benywaidd? Yn ôl rhai dadansoddiadau, mae'r arlunydd yn adrodd am rai agweddau benywaidd tuag at ei dad, sydd â'r ddyletswydd i gario plentyn am 9 mis, ond gwyddom ei bod yn 9 mlynedd yn ei adroddiad, mae gan yr anymwybod ei ffantasïau ac nid ydynt fel arfer yn gwahaniaethu amser/gofod, felly a yw'n bosiblA ysgogodd marwolaeth y tad ffantasi dan ormes?

A fyddai gan briodwedd fenywaidd unrhyw gydberthynas gan nad oedd ganddi, yn ei phlentyndod, ryw fath o gystadleuaeth â y fenyw am gariad ei thad, gan felly gael a math o ysbaddu? Astudiwyd yr achos hwn gan dad seicdreiddiad Sigmund Freud a'i galwodd yn “y niwrosis demonig”.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad<14 .

Pam fod cymaint o anhwylderau meddwl yn ymwneud â meddiant?

A allwn ni ddosbarthu rhai achosion a ddangosir fel anhwylder meddwl a restrir yn DSM-5? Sut gallwn ni gysylltu achosion? Mewn dadansoddiad sylfaenol, mae gan bob un ohonynt rywbeth yn gyffredin yn eu tarddiad, er eu bod yn sefyllfaoedd gwahanol, mae bob amser yn cael ei achosi gan ryw fai ac mae'r dioddefwr yn defnyddio rhywbeth i gyflenwi ei boen tra, hyd yn oed os yw'n ennyd.

Adlewyrchiad yw y gall llawer o achosion mewn perthynas â meddiant demonig fod yn awydd dan ormes y byddwn yn ei daflu o dan y ryg fel ei fod yn diflannu, yn yr eiliadau cyntaf gallwn ei anghofio, ond mae'r baw yn dal i fod. yno i fod yn lân, er enghraifft: mae gormesu chwantau yn somateiddio problemau'r dyfodol, nawr deall y dymuniad yw gwybod ei fod yno a gwybod sut mae'n gweithio, heb boeni. A yw cymdeithas yn barod ar gyfer y myfyrdod hwn?

A allant adael ar ôl y dogmas mai cred yw tarddiad ystyrdiamheuol, felly, os na allwn drafod rhywbeth, gwybod ei darddiad a sut y ffurfiodd a dim ond ei ormesu rhag ofn cael ei gosbi, oni fyddai hynny'n ysbaddu?

Ysbaddu meddwl , er enghraifft?

Gan ei bod yn erthygl sy'n canolbwyntio mwy ar ddadansoddi sefyllfaoedd presennol, y rhan negyddol fawr o gymdeithas ei hun yw oherwydd nad yw'n dadansoddi'r ffeithiau fel y dylid ei wneud, mae ganddi lefel uchel o ddyfalu, mae'n ceisio esbonio'r ffeithiau heb feddwl ddwywaith dim ond i atal yr awydd hwnnw o beidio â gwybod beth sy'n digwydd, oherwydd pan rydyn ni'n wynebu'r anhysbys rydyn ni'n cael ofn mawr ac i ddod allan o'r ofn hwnnw mae'r meddwl bob amser yn ceisio dod o hyd i rywbeth mwy “dychweladwy”.

A allai fod yn gysgodion i ni ein hunain? "Rwy'n ymwybodol bod y fath berson wedi gwneud hud du iddo a dyna pam y daeth fel hyn". Cyn cyfiawnhau neu roi'r ateb terfynol, gofynnwch i chi'ch hun, holwch eich hun, ymchwiliwch i'r achos, manylwch yn fanwl, plentyndod, trawma, perthynas â rhieni, ac ati… Yn union fel achos Haizmann.

Gweledigaeth esoterig am “gael eich meddiannu gan gythreuliaid”

Yn y weledigaeth esoterig mae'n arferiad i ddysgu bod yna'r EGO a fyddai'n bennaeth lleng a'r lleng. boed yn swm yr Hunan seicolegol, felly efallai y bydd rhai eu hunain yn wir yn ymwybodol, ond mae llawer wedi'u cuddio yn anymwybodol yr unigolyn ac yn amlygu'n gyfrinachol. Er enghraifft: yr Unigolyn ag ARI (Pennaeth,Comander), bydd yn ymosodol (Milwr, un o'r lleng eu hunain). Felly, yr Hunan Ymosodol, yr wyf yn melltithio gair ac ati…

Darllenwch Hefyd: Bydded goleuni a bod goleuni, o safbwynt Seicdreiddiad

Dyma fyddai’r lleng pan fydd person a feddiannir gan y diafol yn ymateb pan ofynnir iddo ei enw. Felly a oes gennym ni gysylltiad â'r farn esoterig ynghyd â'r un wyddonol? Oherwydd os ydym yn gwybod bod yna gysgodion yn y pen draw yn tra-arglwyddiaethu ar yr unigolyn ynddo'i hun, a'r esoterig yn lle cysgodion yn cael ei siarad am leng, yna ni fyddai'r un peth ond mewn iaith wahanol?

Yn ogystal ag iaith a siaredir yng ngwledydd Asia o gymharu â’r rhan orllewinol? “Mae'r anifail deallusol yn sicr yn beiriant a reolir gan sawl un, Mae rhai eu hunain yn cynrychioli dicter gyda'i holl agweddau, eraill, trachwant, y rheini, chwant, ac ati” (Samael Aun Weor). Pan ddywed Samael “Anifail Deallusol”, mae hyn yn cynrychioli dyn ei hun, wrth roi pwys yn unig ar y byd materol ac anghofio’r deddfau dwyfol, gan ddefnyddio’r deallusol i egluro popeth.

Am y peiriant

Samael gallwn ddeall bod y bod dynol yn beiriant llawn o Hunain a bob amser yn cael ei reoli gan y lleng hon. Nawr rydyn ni'n mynd i adrodd am achos a adroddwyd gan Waldemar, a ddigwyddodd yn ninas San Miniato al Tedesco yn yr Eidal, lle'r oedd gan un o'r rhieni ferch dim ond 15 oed a gafodd lawer o broblemau a'i thŷ.cyflwynodd bethau toredig bob amser ac am beth amser o flaen ei rhieni cyflwynodd fod wedi ei meddiannu gan endid drwg ac er ei hymroddiad i ffydd yn y dwyfol, parhaodd i feddu ar yr endid, rhwygodd ei gwisg a thrwy hynny ddod yn noeth i'r ar yr un pryd hunan-anffurfio, sgrechian ar ei thad i guddio ei noethni, yn y diwedd offeiriad yn helpu i wella endid hwn, ond wrth edrych yn ddwfn i mewn i'r stori, mae'n dweud bod y ferch yn poenydio gan yr I. - Diafol, a gymerodd y ffurf bosibl ohoni ei hun.

Yn wyneb yr holl faterion hyn a welsom yn gynharach, a yw'n iawn meddwl nad oes endid demonig y tu allan i ni, ond eu bod o fewn ein hunain ? Yn y llyfr sy'n cael ei drin ar endocrinoleg gan Samael Aun Weor , mae'r awdur yn datgelu achos merch ifanc a syrthiodd i gyflwr o “Gwallgofrwydd Cynddeiriog” a fu yn yr ysbyty am chwe mis, y ferch ifanc yn gwibio ac yn ewyno ar y geg ac yn ynganu sawl gair ac yn ôl yr astudiaethau a gynhaliodd y symptom hwn ei achosi gan rithdybiau o erledigaeth, seicoteg, syniadau annormal.

Ond yn ei lencyndod ni chyflwynodd unrhyw un o'r problemau a allai fod wedi achosi ynte, beth fyddai ei achos ? Fel y dywedasom o'r blaen, y mae pob peth yn debyg iawn i'r achosion eraill, y cwestiwn yw hunan-fyfyrio.

The Mystical Clairvoyance

Yn ôl yr awdur Samael Weor, dywed fod dau fath o clairwelediad, negyddol a chadarnhaol.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.