Mathau o bryder: niwrotig, real a moesol

George Alvarez 29-05-2023
George Alvarez

Ar gyfer seicdreiddiad, mae tri math o bryder : pryder niwrotig , pryder gwirioneddol a pryder moesol . Pa enghraifft ac ystyr o bryder niwrotig? Beth sydd gan y mathau hyn o bryder yn gyffredin a beth yw eu gwahaniaethau?

Seicdreiddiad yn gwrthwynebu Awgrym

Yn ystod hanes meddygol Freud, cynhelir dau bwynt: rhywioldeb plentyndod a'r anymwybodol. Yn ogystal, cedwir cysylltiad rhydd hefyd, gan fod y dechneg hon yn chwalu rhwystrau a gwrthiant y claf.

O ran seicdreiddiad Freudaidd, mae ymwrthedd yn cael ei yrru gan drosglwyddiad, sy'n amwys. Trwy'r ffenomen hon mae adeiladu a dehongli . Felly, mae seicdreiddiad yn gwrthwynebu awgrym.

Y cyfweliad rhagarweiniol trwy lefaru rhydd

Ar gyfer seicdreiddiad, mae'r cyfweliad yn ffactor pwysig, gyda'r pŵer i gyfeirio'r trosglwyddiad i'r seicdreiddiwr. Ar ôl cwblhau'r holl gyfweliadau rhagarweiniol y mae'r seicdreiddiwr yn nodi dechrau'r drafodaeth ddadansoddol.

Yn y cyfweliadau hyn, mae'r claf yn siarad yn rhydd trwy gymdeithas , gan roi urddas i'r llinellau a fydd yn arwain ei ddadansoddiad , ar yr adeg hollbwysig hon y bydd y dadansoddwr yn penderfynu a yw am dderbyn y claf ai peidio. Mae'r cyfweliadau hyn yn nodi ffurfweddiad y symptom dadansoddol, gan sefydlu'r arwyddydd.

Felly, y cyfweliadauMae rhagarweinyddion yn cyflawni'r swyddogaethau canlynol:

Gweld hefyd: Beth yw Gosodiad Therapiwtig neu Gosodiad Dadansoddol?
 • sefydlu'r trosglwyddiad ar lefel symbolaidd;
 • goblygu'r pwnc yn y symptom, fel bod symptom dadansoddol yn cael ei ffurfweddu ;
 • cywiro'r galw, gan drawsnewid y galw am gariad neu iachau yn alw am ddadansoddiad;
 • gan holi'r gwrthrych ei hun am ei symptom .

Dosbarthiad slipiau

Mae Freud yn ymhelaethu ar y cysyniad o slip, sy'n cynnwys rhywbeth a oedd yn anfwriadol, ond a oedd hefyd yn anymwybodol o fodlon. Yn ei ddamcaniaeth, gall rannu’r ddeddf hon yn 3 math, fel a ganlyn:

 1. Methiannau mewn iaith (siarad, ysgrifennu neu feddwl geiriau “digangen”);
 2. Gweithredoedd llithrig o anghofio (anghofio rhywbeth yn ôl pob golwg “yn ddamweiniol”);
 3. Gweithredoedd llithrig o ymddygiad (baglu, cwympo, boicotio rhywbeth neu hunan-boicotio).

Er gwaethaf y gwahaniaethau rhwng y tri math o lithriadau, mae ganddyn nhw undod mewn iaith.

Testunau Freudaidd

Ni siarad yn gywir am ddau bwnc Freudaidd, a'r cyntaf yw'r un lle gwneir y prif wahaniaeth rhwng anymwybodol (Ucs), cyn-ymwybod (Pc) ac ymwybodol (Cs); a'r ail, sy'n gwahaniaethu rhwng tri enghraifft: yr id, yr ego a'r uwchego.

Er mwyn i weithred seicig fod yn ymwybodol, mae'n angenrheidiol eu bod yn mynd trwy holl lefelau'r system seicig; mae'r system anymwybodol yn cael ei llywodraethutrwy proses gynradd , hefyd y rhagymwybod.

Yn wahanol i'r Cs, yr Ucs yw'r hyn “ddim yn hysbys”, a rhaid ystyried, yn y broses ddadansoddol, bod seicig mae'r hyn sy'n dod yn ymwybodol yn dod o'r anymwybod.

Mecanwaith i'w ystyried yn yr Anymwybod

 • dadleoli : gwelir ffaith neu atgof allan o'i le , mewn modd rhithiol yn aml;
 • anwedd : mae dau atgof yn unedig i greu ffaith newydd, yn aml yn afreal;
 • rhagamcaniad : delfrydu cof neu ganfyddiad ymhell oddi wrth yr hyn a brofwyd;
 • adnabod : yn barnu bod cof yn perthyn i ffaith neu ddehongliad.

Yn yr anymwybod, y nid yw cronoleg yn bodoli , ac nid yw ychwaith yn y freuddwyd.

Y broses ymwybodol sylfaenol

Mewn termau didactig, sefydlir rhaniad cadarn rhwng Pcs ac Ucs, y ddau gweithredu yn unol â'r broses eilaidd. Mae'r broses sylfaenol, yn gyffredinol, yn cael ei geni o eiliadau cyntaf bywyd, pan fo system Ucs yn cynnwys bron y cyfan o'r offer seicig.

Yn ymwneud â phroses sylfaenol yr anymwybod, rhaid inni restru'r canlynol nodweddion :

 • Absenoldeb cronoleg;
 • Absenoldeb y cysyniad o wrthddweud;
 • Iaith symbolaidd;
 • Cydraddoldeb rhwng realiti mewnol ac allanol;
 • Goruchafiaeth yr egwyddor pleser.

O blaidEr mwyn cyflawni'r cyfatebiaeth y mae'r Ddamcaniaeth Dopograffig yn ddiffygiol, mae Freud yn creu'r Damcaniaeth Strwythurol , sy'n cynnwys isrannu'r meddwl yn dri grŵp o swyddogaethau, a elwir yn Id, yr Ego a'r Superego.

Y 3 Math o Niwrosau

Mae'r ID wedi'i integreiddio gan gyfanswm ysgogiadau greddf. Mae ganddo gysylltiad agos â'r biolegol ,. Mae'n gyfrifol am y broses sylfaenol, yn wyneb yr amlygiad o awydd, ffurfiau, yn yr awyren ddychmygol, gwrthrych a fydd yn caniatáu ei foddhad, gan ei fod yn enghraifft anymwybodol o ran strwythur.

Rwyf am gael gwybodaeth i danysgrifio i'r Cwrs Seicdreiddiad .

Ar gyfer Freud, mae'r Ego yn rhan o'r id a addaswyd gan effaith neu ryngweithiad y gyriannau mewnol a ysgogiadau allanol.

Mater i'r Ego yw trefnu synthesis cyfredol, gan wneud yr unigolyn yn unigryw a chaniatáu iddo addasu'n weithredol i'r byd presennol, trwy ganfod y peryglon real a seicolegol sy'n bygwth cyfanrwydd yr unigolyn . Gellir dosbarthu'r peryglon hyn yn:

 • pryder gwirioneddol
 • pryder niwrotig a
 • pryder moesol .
Darllenwch Hefyd: Cymhleth Israddoldeb: beth ydyw, sut i'w oresgyn?

Dywed Freud mai dim ond mewn meddwl iach y mae'r Superego yn cael ei ffurfio, gan ei fod wedi'i integreiddio â'r Id a'r Ego ac ef yw rheolydd y ddau. Yn gyffredinol, gallwn ddiffinio'r israniad amserol hwn, fel y “llais cydwybod” .

Atal rhagperygl sydd ar fin digwydd, mae gorbryder yn gweithredu mewn 3 ffordd wahanol ac yn cyflwyno ei hun mewn amodau ymladd neu hedfan:

>

 • Gorbryder gwirioneddol – yn cynnwys ofnau gwirioneddol y byd y tu allan;

>

 • Pryder niwrotig – yn y bôn yr ofn bod greddfau yn mynd allan o reolaeth;
 • >

 • Pryder moesol – fel y mae’r enw’n awgrymu, ofn y Superego o frifo ei god moesol ei hun ydyw.
 • Gweld hefyd: Narsisiaeth Cynradd ac Uwchradd

  Ystyriaethau terfynol

  Gall ddigwydd bod pryder yn troi'n bryder sy'n symud yn rhwydd. Mae hyn yn digwydd pan fydd y teimladau pryderus, sy'n deillio o wrthdaro penodol, yn ehangu i gyfres o sefyllfaoedd sy'n ymddangos yn niwtral.

  Felly, ni all yr unigolyn egluro unrhyw gysylltiad rhwng y teimladau pryderus ac unrhyw un arall sefyllfaoedd penodol.

  Os ydych yn teimlo eich bod yn cael eich galw i ddeall mwy am bryder, boed hynny er eich hunan-wybodaeth, p'un ai i helpu pobl yn eich teulu neu hyd yn oed gweithio gyda gofal, mae angen i chi astudio Seicdreiddiad. Darganfyddwch y Cwrs Dysgu o Bell Cwblhau mewn Seicdreiddiad Clinigol .

  Awdur: Leonardo Araújo, sy'n unigryw i'n blog Psicanálise Clínica.

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.