Narsisiaeth Cynradd ac Uwchradd

George Alvarez 25-05-2023
George Alvarez

Yn yr erthygl hon ar Narsisiaeth Sylfaenol, Narsisiaeth Eilaidd a Theori Gyriannau , mae'r awdur Marcos Almeida yn cysylltu'r cysyniadau hyn o Freud, yn seiliedig ar y testun Freudaidd Ar Narsisiaeth.

Theory of Drives Drives a Narcissism Roedd Freud yn arfer dweud mai “Damcaniaeth Gyrwyr yw ein Mytholeg ” (Freud, ESB, Cyf. XXII, t. 119). Mae’r “mytholegol ” wedi’i gyfiawnhau gan ei anfateroldeb cysyniadol, ei ryngwyneb niwlog rhwng strwythurau a astudir gan Seicdreiddiad.

Fodd bynnag, oherwydd ei gymhlethdod a’i ganolrwydd, ni all unrhyw Seicdreiddiwr esgeuluso’r lluniad damcaniaethol hwn ; cymaint yw ei ddylanwad ar fywyd seicig unrhyw unigolyn.

Yn ei destun Ar Narsisiaeth - Cyflwyniad (1914) (ESB, Cyf. XIV, t. 89), mae Freud yn diffinio hynny mae'r Narsisiaeth Sylfaenol yn gyfnod angenrheidiol yn natblygiad Libido rhwng Auto Eroticism a Cariad Gwrthrychol .

Mynegai Cynnwys

 • Beth yw Narsisiaeth Cynradd?
 • Beth yw Narsisiaeth Eilaidd
 • Tarddiad Gyriannau
 • Mathau o ysfa a pherthynas â Narsisiaeth Sylfaenol ac Eilaidd
 • Awydd, Narsisiaeth a Gyrru
 • Gyriannau Rhywiol , Ego Drives a Narcissism Cynradd
  • Cyfeiriadau Llyfryddol ar Narsisiaeth Cynradd ac Eilaidd a Theori Gyrru

Beth yw Narsisiaeth Sylfaenol?

Adeg ei eni, mae'r plentyn mewn cyflwr o ddiffyg gwahaniaeth rhyngddo ef a'r plentynbyd. Mae pob gwrthrych, gan gynnwys ac yn arbennig ei mam, yn rhan ohoni ei hun. Mae'r cam Auto Erotic hwn yn para ychydig wythnosau cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau canfod, oherwydd eich anghysur mewnol (newyn, oerfel, gwres, dwyster golau, synau sydyn), bod yr ysgogiadau annioddefol hyn yn cael eu tawelu gan rywbeth ( mewn gwirionedd rhywun ) sy'n ei helpu.

Rhoddir yr ymwybyddiaeth o'r llall (ac ohono'i hun) oherwydd y diffyg y mae'n ei deimlo/ganfyddiad, heb allu sylweddoli beth sy'n digwydd. Mae'r croeso a roddir iddo (lap, caress, syrffed bwyd, ac ati) yn rhoi'r canfyddiad i'r plentyn ohono'i hun, bod ganddo gyfuchliniau a chroen, a'i fod yng nghanol y byd (ei fyd) a Narsisiaeth yw urddo Cynradd .

Beth yw Narsisiaeth Uwchradd

Mewn amser byr, mae gyriannau hunan-gadwedigaeth (I neu Libido narsisaidd) a gyriannau rhywiol (Object Libido) yn dechrau gwahaniaethu. Mae'r plentyn yn dechrau chwennych y Fron a gwrthrychau allanol eraill sy'n ei fodloni ac yn mynd yn eu herbyn.

Mae'r Gwrthrych Libido , fel y'i diffinnir gan Freud, yn dod yn wefr egni rhywiol (cathexis) sy'n hoffi mae ffug-godau amoeba yn mynd tuag at y gwrthrych ac yna'n tynnu'n ôl eto. Mae'n digwydd felly bod angen i'r “Cariad Gwrthrychol” hwn wobrwyo Ego'r unigolyn (boddhad narsisaidd).

Ac nid yw hyn bob amser yn bosibl (gyda llaw - bron byth - mae bywyd yn digwydd lle mae rhywbeth ar goll), a phryd rhwystredig yn eich nodau yw'r gyriantcasglu eto i'r Ego (Narsisiaeth Eilaidd).

Tarddiad Drives

Ond o ble mae'r egni gyriant sy'n symud y “peiriant seicig” hwn yn dod? Yma mae'n gyfleus nodi bod Freud, yn ei waith helaeth o archwilio'r meddwl dwfn, wedi defnyddio'r gair “ Instinkt ”; fel “Greddf” yn yr ystyr biolegol anifeiliaid, dim ond ar ychydig o achlysuron.

Y term a ddefnyddiwyd fwyaf oedd “ Trieb ”, y gellir ei gyfieithu’n well fel “Impulse”, “Gorfodaeth” neu hyd yn oed “Pulse”. (Gwel “The Instincts and their Vicissitudes” (Freud, ESB, Cyf. XIV, tud. 137 – a gyfieithwyd yn ddiweddarach fel: “The Drives and their Destinies”).

Trwy amryfusedd, gwaith Freud, cyfieithwyd gyntaf o'r Almaeneg i'r Saesneg, cyfieithwyd Trieb ac Instinct fel “Instinct” ac yna i Bortiwgaleg fel “Instinto.” Testun syml Freud, rhai anawsterau dehongli a dealltwriaeth ychwanegol ar gyfer Portiwgaleg -darllenwyr sy'n siarad.

Gweld hefyd: Prawf cudd-wybodaeth: beth ydyw, ble i'w wneud?

Os “ Greddf ” yw'r ffurf elfennol a roddir gan gyflwr biolegol unrhyw fod byw, mae Drive yn cyfaddef diweddglo i'r reddf hon.<3

Mathau o ysgogiad a pherthynas â Narsisiaeth Sylfaenol ac Eilaidd

Yn seiliedig ar y corff (sy'n esbonio erogenigrwydd rhannau'r corff fel y geg a'r croen yng nghamau cychwynnol datblygiad yr Ego) mae'r Gyriant yn wedi'i isrannu'n ddau floc mawr:

 • Gyriannau Hunan-gadwraeth (sy'n rhoi genedigaeth i'r Libido Narsisaidd) a
 • Gyriannau Rhywiol (sy'n sefydlu'r Object Libido).

Mae The Drive yn dod â chymhlethdod pennu'r effeithiau o gyfeiriad a gosodiad terfynol y Libido, neu gynrychiolaeth symbolaidd ohono, wedi digwydd ers plentyndod tyner, a oedd yn cynnal (yn awr ie) mewn elfennau greddfol cyntefig, yn y pen draw yn gryfder ac egni y bydd y pwnc hwn yn dychwelyd ynddo, neu'n hytrach, yn nofio gydol ei oes.

The Drive yw'r egni sy'n symud y Dymuniad .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae dymuniad, fel petai, yn chwilio am foddhad, a all fod yn gysylltiedig â gwrthrychau concrit, ond sy'n seiliedig ar y Drive anymwybodol, yn gysylltiedig â'r cynrychioliad symbolaidd hwn a argraffwyd yn y seice.

Darllenwch Hefyd : Diwrnod Arbennig y Plant: Seicdreiddiad Melanie Klein

Nid yw awydd byth yn gwbl fodlon ac mae bob amser yn gysylltiedig â diffyg gwreiddiol, anghyflawnder anhydawdd y mae'r Drive yn rhoi ei egni a thrawsnewidiad iddo gan neidio o wrthrych i wrthrych trwy gydol oes y gwrthrych .

Nid yw'n hawdd cyflenwi'r angen am foddhad a osodir gan y Dymuniad, sy'n seiliedig ar y Gyriant, fel yr un a ganfyddwn mewn bywyd biolegol, er enghraifft yn y reddf goroesi yn wyneb newyn.

Mae newyn yn sbarduno'r gwrthrych i chwilio am fwyd, ac mae ei gyflenwad yn boddhad llawn ,hyd yn oed os yw'n rhywbeth dros dro, tan gylchred newyn-bwyd-bwydlawnder newydd.

Awydd, Narsisiaeth a Gyrru

Mae awydd yn gysylltiedig â diffyg amhenodol a diddiwedd, mae'n gysylltiedig â chynrychiolydd symbolaidd syniadol, ac y mae ei foddlonrwydd yn myned y tuhwnt i'r angen ei hun. Yn y wybodaeth y mae Garcia-Roza yn ei rhoi i ni “Ni ellir ond meddwl am yr awydd hwn yn ei berthynas â dymuniad y llall a'r hyn y mae'n pwyntio ato nid y gwrthrych a ystyrir yn empirig, ond ei ddiffyg.

O gwrthrych i wrthwynebu , mae awydd yn llithro fel petai mewn cyfres ddiddiwedd, mewn boddhad sydd bob amser yn cael ei ohirio a byth yn cael ei gyflawni”. (Garcia-Roza; Freud a'r Anymwybodol; t. 139).

Amlygodd Freud yn Y Gyriannau a'u Tynged mai tyngedau posibl, unigol neu gyfunol, y Gyriannau yw:

 • Gorthrymiad;
 • Dychwelyd i'r gwrthwyneb;
 • Dychwelyd tuag at yr hunan; a
 • Sublimation.

Dylid nodi yma mai'r ffordd orau o nodi tynged y Rhodfa yw tynged “syniad-cynrychiolydd y dreif”.

Nid yw Drive byth yn digwydd ar ei ben ei hun, dim ond (yn anymwybodol a bob amser yn anymwybodol) y mae'n ei gyflwyno ei hun gan ei gynrychiolydd syniadol, a ffurfiwyd gan osodiadau'r Libido yng nghyfnodau cyntaf cyfansoddiad y Bod.

Nid yw’r obsesiwn hwn neu’r “ gormes sylfaenol ” yn ddim mwy na’r rhwystredigaethau cyntaf sydd gan y babi narsisaidd wrth sylweddoli hynny wedi’r cyfanmae ganddo bopeth dan ei reolaeth, fel y credai'n hollalluog oedd ganddo mewn egwyddor.

Mae Freud hefyd yn nodi bod y Drive yn “gysyniad sydd wedi ei leoli ar y ffin rhwng y meddwl a'r somatig, fel cynrychiolydd seicig y symbyliadau sy'n tarddu o fewn yr organeb ac yn cyrraedd y meddwl” (Freud, ESB, Cyf. XIV, tud. 142).

A bod eu nodweddion elfennol fel a ganlyn:

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Ffobia Pryfed: Entomoffobia, achosion a thriniaethau

 • y Pwysau (ffactor modur a maint y grym / egni mae'n ei ysgogi);
 • y Diben (sydd bob amser yn foddhad trwy ddileu cyflwr symbyliad yn ei ffynhonnell);
 • y Gwrthrych ( sef y peth y mae'r Gyrrwr yn gallu cyflawni ei ddiben mewn perthynas ag ef ac a all amrywio amseroedd dirifedi trwy gydol oes); a
 • y Ffynhonnell (yn ddieithriad yn deillio o broses somatig sy'n digwydd mewn organ neu ran o'r corff). Ymhellach…

Gyriannau Rhywiol, Gyriannau Ego a Narsisiaeth Sylfaenol

Ymhellach, gellir dosbarthu gyriannau yn

 • Gyriannau Rhywiol a
 • Ego Drives (hunan-gadwraethwyr).

Ac, yn ddiweddarach (yn Tu Hwnt i'r Egwyddor Pleser – 1920), mae Freud yn dosbarthu'r Gyriannau yn Gyriannau Bywyd a Gyriannau Marwolaeth . Ni roddir sylw i'r cysyniadau hyn yn yr erthygl hon.

Ymddengys o hyn, y cyfansoddiad a'r rhyngwyneb sy'n cynrychioli themâu'r seice dynol megis y Narsisiaeth Cynradd ac Uwchradd ; Libido, Awydd, Gormes, yr Anymwybodol, yn ogystal â'r set gyfan o seicopatholegau sy'n deillio o lif dargyfeiriol yr etholwyr hyn.

Themâu sylfaenol Seicdreiddiad, ac yn eu plith, “yn chwedlonol”, y Gyriant. Ffenomen annhebygol, er yn annileadwy.

Cyfeiriadau llyfryddol ar Narsisiaeth Cynradd ac Eilaidd a Theori Gyriannau

FREUD; S. – Ar Narsisiaeth – Rhagymadrodd (1914). Argraffiad Safonol Brasil, Gweithiau Cyflawn Sigmund Freud - Cyf. XIV. Imago. Rio de Janeiro – 1974

_________ – Y Greddfau a’u Hinweddau (1915). Argraffiad Safonol Brasil, Gweithiau Cyflawn Sigmund Freud - Cyf. XIV. Imago. Rio de Janeiro – 1974

_________ – Y Tu Hwnt i’r Egwyddor Pleser (1920). Argraffiad Safonol Brasil, Gweithiau Cyflawn Sigmund Freud - Cyf. XVIII. Imago. Rio de Janeiro – 1974

_________ – Cynhadledd XXXII – Pryder a Bywyd Greddfol (1932). Argraffiad Safonol Brasil, Gweithiau Cyflawn Sigmund Freud - Cyf. XXII. Imago. Rio de Janeiro – 1974

GARCIA-ROZA; LUIZ A. — FREUD a'r Anymwybodol. Golygyddion Zahar. Rio de Janeiro – 2016

Ysgrifennwyd yr erthygl ar Narsisiaeth Sylfaenol, Narsisiaeth Eilaidd a Theori Gyriannau gan Marcos de Almeida (gwasanaeth: [e-bost warchodedig]), Seicolegydd (CRP 12/18.287), Seicdreiddiwr Clinigol ac Athronydd, Meistr mewn TreftadaethDiwylliannol a Chymdeithasau.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.