Syndrom Peter Pan: Symptomau a Thriniaethau

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Mae gan bobl sydd â Syndrom Peter Pan rai symptomau fel arfer. Mae ofn tyfu i fyny a chymryd cyfrifoldeb yn rhai ohonyn nhw! Yn y testun hwn, byddwch yn dysgu ychydig mwy amdano a sut i drin y broblem!

Mae'r llenyddiaeth yn cysylltu syndrom Peter Pan ag ofn ymrwymiad rhai unigolion sy'n ymddangos fel pe baent yn gwrthod mynd i mewn i fywyd oedolyn am byth. . Felly, mae Cymhleth Peter Pan yn amlygu ei hun yn yr awydd i beidio â thyfu i fyny, hynny yw, i barhau i ymddwyn fel plentyn.

Mae'n ymddangos bod syndrom Peter Pan yn effeithio ar ddynion yn bennaf ac, yn gyffredinol, mae'r anhwylder hwn yn amlygu ei hun ymhlith 20-25 oed.

Er bod yr ystod oedran hon yn gyffredin, gallwn feddwl am oedrannau iau (glasoed hwyr) neu hyd yn oed mwy o oedrannau oedolion. Felly, mae'n gwneud synnwyr i gysylltu'r anhwylder â chymeriad gwrywaidd. Er ei bod hi'n bosibl canfod datblygiad normal yn y deallusrwydd, mae'n ymddangos bod yna rwystr o aeddfedu emosiynol.

Yn bwysicach na'r enw, yw deall syndrom Peter Pan fel gwrthod tyfu. Mae'n symptom neu amlygiad, gall fod ag achosion gwahanol. Gall fod yn:

 • a fecanwaith amddiffyn ego : mae gan yr ego ran anymwybodol ac mae'n amddiffyn y gwrthrych trwy resymoli, rhagamcanion, gwadiadau, ac ati, er mwyn osgoi anfodlonrwydd;<8
 • a anhawster integreiddio cymdeithasol sy'n gwneud i'r pwnc ynysu ei hun mewnbydysawd babanod, sy'n ymddangos yn fwy amddiffynnol i chi (gall yr achosion am hyn fod yn swildod gormodol, ar ôl dioddef bwlio, ac ati);
 • a digwyddiad plentyndod , megis trawma ;
 • bodolaeth mam oramddiffynnol, y mae'r oedolyn yn dal yn emosiynol gysylltiedig ag ef;
 • ymysg achosion eraill.

A hyn gall ymddygiad ddigwydd gyda dynion a merched, er mewn merched fe'i gelwir yn syndrom Tinkerbell , cymeriad benywaidd Peter Pan. Mae ffurf y gweithrediad yn debyg mewn dynion a merched, er bod yn well gan rai awduron wahaniaethu (ar gyfer cywirdeb neu i ddangos bod yr achosion yn wahanol).

Beth mae'r syniad o syndrom yn ei olygu?

Yn achos Syndrom Peter Pan, gall fod yna fecanwaith amddiffyn ego, sy’n ddelfrydol ar blentyndod fel oedran hapus neu warchodedig, sy’n achosi ofn “tyfu i fyny” mewn oedolion ifanc . Dyma enghraifft o un o'r rhesymau posibl dros yr ofn hwn o dyfu i fyny, yr ofn hwn o gael bywyd “annibynnol”, gadewch i ni ddweud.

Ond mae bob amser yn angenrheidiol edrych ar achos pob dadansoddiad a. Wedi'r cyfan, er bod amlygiad syndrom Peter Pan yn gyffredin ( ofn cymryd cyfrifoldeb am eich bywyd oedolyn ), gall yr achosion sy'n ysgogi'r syndrom hwn fod yn wahanol iawn.

Nid oes ffordd o ddweud bod pob syndrom yn gweithio'n gyfartal, mae yna lawer o syndromau. Gall pob awdur ddynodi aamlygiad seicig fel syndrom, gall awdur arall anghytuno â'r enwad.

Fel arfer mae pobl yn defnyddio'r gair “ syndrome ” i ddynodi rhywfaint o ganlyniad (cynnyrch, set o symptomau) i brosesau seicig. Byddai'r syndrom yn fan cychwyn gweladwy i chwilio am ryw achos nad yw'n amlwg.

Wrth amddiffyn yr ego, meddyliwch am beth yw'r ego fel ymhelaethiad, yn wahanol i'r gyriant neu libido sy'n symud yr id.

Mae gan yr ego:

Gweld hefyd: Pobl genfigennus: 20 awgrym i'w hadnabod a delio â nhw
 • rhan ymwybodol , fel pan fyddwn yn gwybod beth rydym yn ei feddwl nawr, am eich canolbwyntio wrth ddarllen yr erthygl hon, a
 • rhan anymwybodol arall, hynny yw, y gwrthrych yn cymryd rhai agweddau neu feddyliau fel “heb wybod”, ar “awtobeilot”, pethau sy'n ei helpu i osgoi anfodlonrwydd.

Mae bod yn oedolyn yn amlwg yn gallu bod ag elfen o anfodlonrwydd: gwaith, cyfrifoldebau tuag at bobl eraill a'r hunan. Mae’n heriol.

Yn syndrom Peter Pan , mae’n bosibl bod y gwrthrych yn canolbwyntio ar yr ochr anfodlonrwydd hon o fod yn oedolyn ac, fel gwrthbwynt, yn dod o hyd i senario mwy delfrydol o blentyndod, y mae ynghlwm , yn anymwybodol.

Efallai bod dimensiwn narsisaidd i syndrom Peter Pan hefyd. Mae peidio â bod eisiau tyfu hefyd ddim eisiau mentro, ddim eisiau dysgu. Mae narsisiaeth yn golygu ego sy'n cau ynddo'i hun ac yn barnu ei hun i fod yn hunangynhaliol , gan atal sefyllfaoeddgallai hynny gryfhau'r ego mewn ffordd fwy “iach”.

Darllenwch Hefyd: Actif a Goddefol: ystyr cyffredinol a seicdreiddiol

Mewn ymarfer clinigol, y peth pwysig yw i'r dadansoddwr a weld ei fod yn amddiffyn ei hun yn ormod o'r byd allanol trwy lynu wrth ymddygiadau o oedran cynt . Ac yna, gall y cwrs o gysylltiad rhydd mewn therapi nodi rhesymau posibl yn hanes y gwrthrych neu ffurfiau posibl o weithdrefnau meddyliol anymwybodol a allai arwain at hyn.

Gweld hefyd: Diffyg amynedd: beth ydyw a sut mae'n effeithio ar ein perthnasoedd

Rwyf eisiau gwybodaeth i danysgrifio i'r Cwrs Seicdreiddiad .

O ble mae syndrom Peter Pan yn dod?

A roddodd yr enw “Peter Pan syndrome” i’r broblem oedd y seicdreiddiwr Americanaidd Daniel Urban Kiley. Ysgrifennodd hyd yn oed lyfr sy'n dwyn y teitl hwnnw, ac ynddo mae'n egluro'r broblem yn well.

Dewisodd yr enw gan gyfeirio at y cymeriad llenyddol a grëwyd gan JM Barrie - bachgen a wrthododd dyfu i fyny. Mae'n debyg bod y stori rydych chi'n ei hadnabod eisoes wedi'i phoblogeiddio gan Walt Disney drwy ffilmiau i blant.

Er nad yw'r proffesiwn meddygol yn ystyried y broblem yn batholeg glinigol, mae'n anhwylder ymddygiadol.

Ymddygiad

P'un a ydyn nhw'n 25, 45 neu 65, yn sengl neu mewn perthynas, ofn ymrwymiad yw'r symptom sy'n nodweddu dynion anaeddfed fwyaf.

Maen nhw fel arfermae'n well ganddyn nhw loches mewn byd dychmygol wedi'i amgylchynu gan deganau a doliau. Mae yna hefyd rai sy'n cynnal obsesiwn gyda gemau fideo a chartwnau, na fyddai'n broblem pe na baent hefyd yn methu â chymryd eu cyfrifoldebau.

Yn wir, mae'n anodd i'r dynion hyn dderbyn y realiti bywyd oedolyn mewn llawer o achosion gwahanol. Mae'r anhawster hwn yn dangos pa mor fawr yw eich anghysur a'ch pryder ynghylch tyfu i fyny . O ganlyniad, gall dyfalbarhad mewn ymddygiad plentynnaidd yn gyffredinol ac yn y perthnasoedd y mae’r bobl hyn yn eu cynnal eu harwain at iselder.

Yr enghraifft a ddyfynnir amlaf yw’r canwr Michael Jackson, a oedd â nodweddion rhywun a oedd yn dioddef o’r syndrom gan Peter Tremio. Daw un o'r arwyddion hyn o'r ffaith bod y canwr wedi adeiladu parc thema preifat ar ei fferm ei hun, o'r enw Neverland (Neverland). Rhag ofn nad oeddech chi'n gwybod, dyma'r un enw â'r wlad ddychmygol yn stori Peter Pan.

Symptomau syndrom Peter Pan

Symptomau syndrom Peter Pan neu cymhleth yn niferus, ond mae Dan Kiley yn cyflwyno saith prif rai yn ei lyfr “The Peter Pan syndrome: the men who refused to grow up” a gyhoeddwyd yn 1983.

Ymrwymiad phobia

Un o symptomau mwyaf dadlennol datblygiad y syndrom hwn yw ffobia ymrwymiad, ond nid dyma'r unig un.

Parlys emosiynol

Dyma’r anallu i fynegi’r emosiynau y maent yn eu teimlo heb wybod sut i’w diffinio neu eu mynegi’n anghymesur trwy chwerthin nerfus, dicter, hysteria.

Rheolaeth amser wael

Bod ifanc, mae pobl sy'n dioddef o'r syndrom yn gohirio pethau yn ddiweddarach. Gwnânt hyn i'r pwynt pan fyddant yn gweithredu mewn argyfwng yn unig ac nad ydynt yn ymwybodol o farwolaeth. Yn ddiweddarach, gall dynion fel hyn fynd yn orfywiog er mwyn gwneud iawn am amser coll trwy oedi.

Perthynas arwynebol a byr

Yr anhawster hwn i ddyfnhau perthnasoedd, a elwir hefyd yn analluedd cymdeithasol, mae'n digwydd er gwaethaf ofn unigrwydd a'r angen am fondiau parhaol .

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Rhai nodweddion eraill mewn pobl â'r syndrom yw:

 • anallu i gydnabod a chymryd eu cyfrifoldebau. Mae rhoi'r bai ar rywun arall yn rhywbeth systematig;
 • yr anhawster i dybio perthnasoedd affeithiol parhaol , oherwydd mae hyn yn golygu cymryd cyfrifoldeb am gynnal eich bywyd eich hun a bywyd person(au) arall;
 • y teimlad o ddicter tuag at y mam , sy'n arwain at chwilio i'ch rhyddhau eich hun o ddylanwad y fam - fodd bynnag, heb lwyddiant. Gan sylweddoli eu bod yn gwneud i'r fam ddioddef, maent yn datblygu ateimlad o euogrwydd o ganlyniad;
 • yr awydd i fod yn agos at y tad – nes cyrraedd cam eilunaddoliaeth ffigwr y tad – bob amser yn wrthbwynt â’r angen cyson am gymeradwyaeth a chariad ;
 • rhai mathau o problemau rhywiol , gan nad yw rhywioldeb o ddiddordeb mawr iddynt ac, yn gyffredinol, mae profiadau rhywiol yn digwydd yn ddiweddarach.

Yn olaf, mae dynion yn hoffi hyn gallant hefyd fabwysiadu agwedd at guddliwio eu hanaeddfedrwydd a'u hofn o gael eu gwrthod yn well. Fel hyn, maent yn tueddu i feddwl bod yn rhaid i'w partner eu caru â chariad mamol diamod.

Fodd bynnag, nid oes rhaid i Peter Pan ddangos yr holl symptomau hyn ar yr un pryd. Mae gwahanol raddau i'w hystyried ac, nid yn anaml, mae'n anodd nodi pa un y mae'r person yn ffitio iddo.

Darllenwch Hefyd: Iselder Plentyndod: beth ydyw, symptomau, triniaethau

Syndrom Peter Pan

<0 Nid yw cael eu heffeithio gan yr anhwylder hwn yn atal yr oedolion hyn ag ymddygiad plentynnaidd rhag byw bywyd sy’n ymddangos yn “normal”. Mae Peter Pans yn fodau cymdeithasol oherwydd eu bod yn amgylchynu eu hunain yn hawdd gyda ffrindiau diolch i’w hiwmor a’u comig delwedd neu a ffrind da sy'n adlewyrchu'n naturiol.

Yn y modd hwn, gan efelychu'r rhai o'u cwmpas, gallant hefyd esblygu mewn amgylchedd teuluol “traddodiadol”. Hynny yw, gallant gael swydd, plant, bod yn briod, bod yn briod, ac ati. Fodd bynnag, mae'r perthnasoedd a'r cyflawniadau hyngellir eu profi fel meim yn unig ac nid trwy ewyllys dilys. Gan arwain “bywyd dwbl” mewn rhyw ffordd, mae pobl fel hyn yn ei chael hi’n anoddach gwerthfawrogi byd oedolion a’r amgylchedd y maen nhw ynddo.

Ymhellach, heb fod yn gydnaws â’u bywydau bob dydd, dim ond teimlo’n wirioneddol maen nhw gyfforddus yn eich swigen. Pan fyddant yn ynysu eu hunain, mae'r bwlch rhwng realiti a'u dychymyg yn ehangu. Mewn gradd uwch o'r syndrom, bydd yr unigolion hyn yn osgoi pob cysylltiad â phobl eraill ac ni fyddant yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb.

Sut i egluro datblygiad y syndrom hwn a beth yw ei achosion?

Mae’r sawl sy’n dioddef o’r ymddygiad hwn yn llochesu mewn byd dychmygol i ddianc rhag cyfrifoldebau oedolion. Dynion ydyn nhw nad ydyn nhw eisiau tyfu i fyny.

Fodd bynnag, nid yw'r awydd hwn i beidio â thyfu i fyny a'r awydd i ymestyn plentyndod yn symptomau heb achos. Gellir eu hesbonio gan absenoldeb cyfnod bywyd sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad a chydbwysedd pob bod dynol.

Mewn gwirionedd, yn lle mynd trwy'r cyfnodau seicolegol a ffisiolegol amrywiol sydd fel arfer yn digwydd rhwng Yn ystod plentyndod ac oedolaeth, nid yw'n ymddangos bod pobl â syndrom Peter Pan yn mynd trwy lencyndod.

Mae'r esboniad am y naid hon rhwng un cam ac un arall oherwydd trawma emosiynol a ddioddefwyd yn ystod plentyndod. Arsylwyd rhai materionyn aml yw:

 • diffyg cariad teuluol,
 • cartref a rennir gan berthnasau â rhyw fath o gaethiwed,
 • teulu lle mae un o’r rhai sy’n gyfrifol am y plentyn yn ei arddegau yn absennol,
 • marwolaeth anwylyd.

Yn enwedig yn achos unigolion sydd o dan gyfrifoldeb rhywun sy’n gaeth neu’n absennol, efallai y bydd yn rhaid i’r plentyn gymryd gofal rhai tasgau cartref. Enghraifft o hyn yw plant hŷn sy'n dysgu gofalu am eu brodyr a chwiorydd iau, gan felly gymryd cyfrifoldeb am y llall.

Ystyriaethau terfynol Syndrom Peter Pan

Y gwellhad ar gyfer syndrom Peter Pan Pan yw bosibl, ond mae gwadu'r broblem yn aml yn gyfyngiad ar gyfer triniaeth. Felly, mae'n angenrheidiol i'r person sâl adnabod ei anhwylder ymddygiad ei hun. Yna bydd yn bosibl trin y person â seicotherapi.

Gyda'r awydd i newid eich bywyd, mae'n haws dod o hyd i achosion yr anhwylder hwn. O ganlyniad, gall y person sy'n gyfrifol am y driniaeth ddod o hyd i ffyrdd o weithio sydd wrth wraidd y broblem.

A oeddech chi'n hoffi ein herthygl ar Syndrome Peter Pan? Os ydych chi'n hoffi astudio patholegau seicig fel hyn, dewch i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad 100% ar-lein. Ynddo, rydych chi'n cael tystysgrif a fydd yn caniatáu ichi ymarfer a dysgu llawer am ymddygiad dynol!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.