Beth Yw Seicopathi Plant: Llawlyfr Cyflawn

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Mewn gwirionedd yr un mor gythryblus â'r un rydyn ni'n byw ynddo heddiw, mae seicopathiaid yn gynyddol yn rhan o'r newyddion. Yn y gwaith hwn, byddwn yn mynd i'r afael â thema seicopathi plentyn , gan ein bod yn deall na all rhan fawr o gymdeithas ddelweddu plentyn â'r anhwylder hwn. O ystyried y sefyllfa gynyddol anhrefnus yr ydym yn byw ynddi heddiw, mae mynd i’r afael â’r mater yn berthnasol iawn.

Mae'r erthygl y byddwch chi'n ei darllen heddiw yn addasiad o fonograff. José da Siva yw'r awdur, a gwblhaodd ein hyfforddiant cyflawn mewn Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein. Yn y gwaith hwn, bydd gennych fynediad at fyfyrdod cyflawn iawn ar sut mae seicopathi yn datblygu yn ystod plentyndod.

Wedi dweud hynny, sylwch fod yr erthygl yn dilyn y drefn ganlynol o gynnwys:

 1. Cyflwyniad
  1. Beth yw seicopathi?
  2. Seicopathi plentyndod
  3. Diagnosis
 2. Geneteg yn erbyn amgylchedd
 3. Rhai plant oedd yn dioddef o seicopathi yn y stori
  1. Beth Thomas
  2. Mary Bell
  3. Sakakibara Seito
 4. 7> Mathau o gymorth i blant seicopathig
 5. Triniaeth
 6. Ystyriaethau terfynol

Cyflwyniad

Yn ôl ymchwil gan y seiciatrydd Ana Beatriz Barbosa, 4% o mae poblogaeth y byd yn cynnwys seicopathiaid, sy'n datgelu'r lefel uchel o drais y mae cymdeithas yn ei wynebu oherwydd anhwylder meddwl. Mae'r diwydiant ffilm yn manteisiomwy dygn a chynddeiriog yn fy erlid. Dim ond pan fyddaf yn lladd y caf fy rhyddhau o'r casineb cyson yr wyf yn ei ddioddef ac a allaf gael heddwch.'' Ar 28 Mehefin, 1997, llwyddodd yr heddlu i arestio'r sawl a ddrwgdybir yn ei gartref.

Dim ond 14 oed oedd e a chafodd ei adnabod fel Boy A. Treuliodd 6 blynedd mewn ysbyty seiciatrig a chafodd ei ryddhau.

Mathau o gymorth i blant seicopathig

Yn ôl y Cod Cosbi, Erthygl 27, yn achos troseddau a gyflawnir gan blentyn, at ddibenion cyfreithiol mae'n rhywbeth y gellir ei briodoli. Fodd bynnag, sut i fynd ymlaen mewn achosion lle mae plant yn cyflawni troseddau barbaraidd, erchyll, heb unrhyw deimlad nac edifeirwch? Mewn cyfweliad anffurfiol gyda M.M. Barnwr Thiago Baldani Gomes de Filippo, sy'n ymateb nad oes unrhyw fathau o gosbi i blant troseddol ym Mrasil.

Gweld hefyd: Rhestr o archeteipiau mewn seicoleg

Fodd bynnag, mae mathau o amddiffyniad a chymorth wedi'u rhestru mewn celf. 112 yr ECA. Yn achos seicopathi plant, nid cosbi'r plentyn yw amcan y Wladwriaeth, ond ei amddiffyn a'i drin.

Mesurau cyfreithiol

Mewn achosion o ddynladdiad neu droseddau eraill a gyflawnir, mae darpariaethau erthygl 101 mewn perthynas â dilyniant seicolegol i’r plentyn yn gymwys. Mewn achosion o droseddwyr dros 12 oed, mae eisoes yn bosibl cymhwyso'r mesurau cymdeithasol-addysgol y darperir ar eu cyfer gan y gyfraith, megis mynd i'r ysbyty yn Fundação Casa.

Mae M.M Judge hefyd yn egluro hynnymewn gwledydd sydd â deddfau llymach, megis mewn rhai o daleithiau UDA. A, gall achosion o seicopathi plant hyd yn oed gael eu cosbi gyda'r gosb eithaf. Ymhellach, gellir rhoi’r plentyn dan oed ar brawf fel oedolyn yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd a gyflawnwyd.

Triniaeth

O ystyried popeth yr ydym wedi'i drafod, efallai y byddwch yn meddwl tybed a oes triniaeth ar gyfer seicopathi plentyndod. Yr ateb yw oes, mae yna. Fodd bynnag, oherwydd ei fod yn anhwylder personoliaeth, mae posibiliadau triniaeth yn gyfyngedig. Rhaid i bob achos gael ei weld mewn ffordd unigryw, oherwydd mae rhai yn fwy difrifol, eraill yn ysgafn ac, yn gyffredinol, nid oes unrhyw debyg i gael disgwyliadau o wellhad llwyr neu newid radical ym mywyd plentyn.

Felly, gallwn weithio fel ei fod yn cael ei reoli'n gymedrol. Yn ôl Garrido Genovés (2005), y cynharaf y canfyddir y broblem, boed yn 8 neu 9 oed, mae disgwyliadau llwyddiant yn cynyddu. Trwy gymryd rhan mewn triniaeth ddwys, bydd y plentyn yn cyflawni cydfodolaeth resymol yn y gymdeithas.

Adolygiad o'r hyn a welsom am seicopathi plant

Gallwn arsylwi yn y gwaith hwn y gall plant fod yn seicopathiaid. Mewn gwirionedd, mae'r broblem hon o seicopathi plentyndod yn deillio o anhwylder personoliaeth. I astudio'r mater bregus iawn hwn, mae sawl trywydd astudio wedi dod i'r amlwg. Rydym wedi gweld bod rhywfaint o bwynt i'r ffactor genetig, gan ddangos bod plentynpan gaiff ei eni, mae eisoes yn rhagdueddol yn enetig, mae'r amgylchedd lle mae'n byw yn ddigon i actifadu'r niwronau.

Fodd bynnag, mae astudiaethau eraill yn dadlau mai'r achos mawr yw'r ffactor cymdeithasol, yr amgylchedd y mae rhywun yn byw ynddo, trawma plentyndod, gan adeiladu plentyn ystumiedig yn ei bersonoliaeth. Felly, mae'r mater ymhell o ddod i gasgliad, oherwydd gall problem seicopathi plentyndod ddeillio o un achos neu'r llall, neu'r ddau.

Gobeithiwn fod wedi ei gwneud yn glir, pan fo arwyddion ac arwyddion o anhwylder personoliaeth mewn plentyn, fod yn rhaid i’r plentyn gael ei fonitro’n gyson gan seiciatryddion i drin yr anhwylder. Dim ond wedyn y bydd modd lliniaru ei ddatblygiad.

Ystyriaethau terfynol

Gydag adroddiad rhai plant mewn hanes diweddar, sy'n ymwneud yn uniongyrchol â marwolaethau erchyll a'u boddhad, gwelwn gydag ofn mawr y twf, oherwydd y trais cryf yr ydym yn byw heddiw. , o blant sy'n lladd, yn anafu ac yn cyflawni pob math o droseddau. Rhaid inni beidio ag anghofio bod y seicopath yn narcissist sydd ond yn poeni amdano'i hun.

Mae’r Cod Cosbi, ynghyd â Statud y Plentyn a’r Glasoed, yn gosod y plentyn fel un y gellir ei briodoli, gyda rhai mesurau amddiffynnol mewn achosion sy’n ymwneud â llofruddwyr sy’n blant, gan ddarparu llwybrau iddynt gael eu cynorthwyo mewn modd cydlynol a phroffesiynol. Mae'r driniaeth yn anodd iawnrhywun sydd eisoes mewn cyfnod datblygedig, ond nid yn amhosibl pan gaiff ei ganfod yn gynnar.

Mewn achosion eithafol, defnyddir mynd i’r ysbyty a meddyginiaeth, yn ogystal â therapi, gan arwain y claf i leiafswm o gydfodolaeth â chymdeithas. Felly, rydym yn ystyried bod seicopathi plentyndod (anhwylder personoliaeth) yn broblem wirioneddol a pho gyntaf y byddwn yn canfod yr anhwylder hwn, yr hawsaf yw trin a monitro'r plentyn. Mae hyn yn sylfaenol fel nad yw oedolion yn cyflawni cymaint o droseddau barbaraidd y mae'r cyfryngau yn eu hadrodd i ni bob dydd.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r erthygl hon am seico > patholeg babanod yn ôl dull seicdreiddiol. I ddysgu sut i fynd i'r afael â materion dyrys o theori seicdreiddiol fel ein myfyriwr José da Silva, cofrestrwch ar ein cwrs. Bydd hyfforddiant mewn Seicdreiddiad Clinigol EAD yn gwneud gwahaniaeth nid yn unig o ran dysgu, ond hefyd o ran esblygiad proffesiynol.

Ysgrifennwyd y gwaith gwreiddiol gan y myfyriwr graddedig José da Silva , a chedwir ei hawliau i'r awdur.

Mae'r thema hon yn ddwys, gan ddod â straeon echrydus sy'n digwydd ledled y byd, lle mae seicopathi wedi dod i'r amlwg.

Fodd bynnag, mae rhywbeth na allwn ei anghofio: roedd yr oedolyn seicopathig unwaith yn blentyn ac, yn anffodus, mae cyfradd anhwylderau ymddygiad yn ystod plentyndod wedi cynyddu'n frawychus. Gyda hynny mewn golwg, yn seiliedig ar ystyr seicopathi yn ogystal â'i nodweddion, byddwn hefyd yn mynd i'r afael â'r anhwylder hwn yn ystod plentyndod. Ar gyfer hyn, byddwn yn trafod y ffactorau sy'n hyrwyddo'r camweithrediad hwn, gan geisio diagnosis posibl hefyd.

I gefnogi’r pwnc, byddwn yn defnyddio fel enghreifftiau o straeon a ddigwyddodd i blant a gyflawnodd erchyllterau. Ar ben hynny, byddwn yn archwilio'r hyn y mae ein cod cosbi yn ei ddweud ar y mater hwn ac yn argymell sut i gynorthwyo plentyn neu berson ifanc yn gyfreithiol. Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei sefydlu o safbwynt cyfreithiol, gan fod y driniaeth yn ymwneud â materion fel cyfanrwydd corfforol yr unigolyn. Fodd bynnag, sut i gyflawni'r ymyriad?

Beth yw seicopathi?

Yn ôl diffiniad y geiriadur electronig, mae seicopathi yn “ Anhwylder meddwl difrifol lle mae'r claf yn arddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anfoesol heb ddangos edifeirwch nac edifeirwch, anallu i garu ac uniaethu â phobl eraill ag emosiynol. dyfnderau cysylltiadau, hunan-ganolog eithafol, ac anallu i ddysgu oddi wrthprofiad”.

Ynglŷn â hyn, ysgrifennodd Zimmerman fod “ …seicopathi yn gallu cael ei weld fel diffyg moesol, gan fod y term hwn yn dynodi anhwylder seicig sy’n amlygu ei hun ar lefel gwrthgymdeithasol ymddygiad. cymdeithasol ." Ymhellach, cydnabuwyd seicopathi gan y tad seiciatreg, Philippe Pinel, meddyg o Ffrainc, a nododd yr anhwylder yn y 19eg ganrif.

Nododd ysgolheigion fod rhai cleifion yn tueddu i gyflawni gweithredoedd byrbwyll a risg uchel, gallu rhesymu i gyd. yn cael ei gadw. Ar ôl dyfnhau eu gwybodaeth, crëwyd safon a alluogodd y dosbarthiad i ddiagnosio'r anhwylder hwn yn gywir. Yn ôl dadansoddiad, nodweddir y seicopath gan ddiffyg edifeirwch a byrbwylltra, yn wahanol i'r person seicotig .

Amlinelliadau o seicopathi

Mae'r seicopath yn methu ag integreiddio emosiwn ag ystyr geiriau. Mae'n datblygu, ac yn dda iawn, yr hyn sy'n ei siwtio oherwydd ei fod yn hynod o hunanol. Yr hyn na all ei gael yw empathi at bobl eraill, wrth iddo chwilio am sefyllfaoedd sy'n ysgogi cynhyrchu adrenalin.

Yr enghreifftiau mwyaf cyffredin, yn ôl Zimmermam, yw: “… y rhai sy’n lladrata ac yn ysbeilio, yn dweud celwydd, yn twyllo ac yn alltudwyr, yn hudo ac yn llygru, yn defnyddio cyffuriau ac yn cyflawni troseddau, yn torri cyfreithiau cymdeithasol ac yn cynnwys eraill .”

Seicopathi plant

Yn anffodus, mae gan seicopath darddiad yr anhwylder yn ystod plentyndod. Mor galed ag y mae ac yn frawychus ag y mae'n swnio, mae seicopathi plentyndod yn real . Dywedodd pennaeth y Seiciatrydd Plant, Fábio Barbirato, o Santa Casa do Rio de Janeiro:

“Nid yw’n hawdd i gymdeithas dderbyn malais plant, ond mae’n bodoli... y plant hyn (seicopathau ) heb unrhyw empathi, hynny yw, nid ydynt yn poeni am deimladau pobl eraill ac nid ydynt yn cyflwyno dioddefaint seicig am yr hyn y maent yn ei wneud. Maent yn trin, yn dweud celwydd a gallant hyd yn oed ladd heb euogrwydd. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod, ond mae seicopathiaid plant. Nid ydynt yn parchu eu rhieni, maent yn blacmelio, yn lladrata, yn dweud celwydd, yn trin, yn cam-drin brodyr a chwiorydd a ffrindiau, yn arteithio anifeiliaid a hyd yn oed Lladd ! Mae hynny'n iawn. Maen nhw'n gallu lladd." (Y prentis, Hydref 2012)

Cynhaliodd yr ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria – arolwg a chanfod bod gan tua 3.4% o blant broblemau ymddygiad. Er mwyn gwneud y diagnosis, gwelir creulondeb i anifeiliaid, ymladd, lladrad ac amharchu, er enghraifft. Pan fydd ymosodiadau hefyd, mae'r wladwriaeth hyd yn oed yn fwy pryderus.

Nodweddion plant â seicopathi plant

Fel narsisydd diymwad, mae hunanoldeb plentyn sy'n nodweddiadol o'i oedran yn diflannu'n raddol. Felly, mae yna gyfnod lle mae pob plentyn yn ymddangos ychydig yn hunanol,ond mewn plant sy'n datblygu'n nodweddiadol mae'n tueddu i ddiflannu neu addasu i'r normau wrth i amser fynd heibio. Dyma pryd mae'r plentyn yn dysgu ac yn aeddfedu.

Yn natblygiad y plentyn sy'n amlygu'r bersonoliaeth seicopathig, mae egocentrism parhaus ynddo. Felly, mae hi'n parhau i fod yn anhyblyg tuag at eraill, gan ymddangos yn aml fel arweinydd bygythiol yn ei grŵp, gan mai'r unig amcan yw bodloni ei diddordebau ei hun.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Triad aneglur: seicopathi, Machiavellianiaeth a narsisiaeth

O ystyried y gall hyn fod yn anhwylder ac yn broblem perthynas, mae'n fregus iawn gwneud diagnosis o blentyn neu berson ifanc . Felly, mae'n ddilys cwestiynu sut i wneud diagnosis cywir o seicopathi plant a nodi pryd y gellir ystyried plentyn yn beryglus. Rydym yn siarad am hynny nesaf.

Diagnosis

Gall hanes y berthynas, ers genedigaeth, fod yn fan cychwyn ar gyfer diagnosis. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig rhoi sylw i ymddygiadau'r plentyn, megis:

Gweld hefyd: Trawma plentyndod: ystyr a phrif fathau
 • Crio llawer pan yn faban;
 • Cyflwyna stranciau o'u gwrth-ddweud;
 • Yn gorwedd yn aml ac yn annog neu'n cymryd rhan mewn cynllwynion;
 • Creu straeon mewn ffordd athrodus;
 • Yn dangos symptomau gorfywiogrwydd neu gariad at berygl aantur.

Geneteg yn erbyn amgylchedd

Yn wyddonol, nid yw wedi'i brofi bod plant yn cael eu geni a'u bod yn seicopathiaid. Ar enedigaeth, mae pob cyfansoddiad genetig yn cael ei etifeddu gan ein rhieni a'n hynafiaid . Nid yw babi yn cael ei eni yn seicopath, ond gall fod â thueddiadau genetig a thueddiadau i'r anhwylder, oherwydd y genynnau sy'n rheoleiddio faint o niwrodrosglwyddyddion sy'n gyfrifol am wahanol synhwyrau a fynegir yn yr ymennydd.

Fodd bynnag, mae angen cofio nad oes unrhyw enyn yn gweithredu mewn gwactod, gan fod angen iddo ryngweithio â'r amgylchedd mewn rhyw ffordd. Yn hyn o beth, dywed Howard Friedman a Miriam Schustack, awduron y llyfr “Personality Theories” fod “Mae angen i unrhyw enyn, er mwyn cael y mynegiant digonol, fel y'i gelwir, rai amgylchiadau allanol, boed yn fiocemegol, yn gorfforol neu'n ffisiolegol. ” .

Felly, os yw plentyn yn ei gael ei hun mewn amgylchedd gelyniaethus, treisgar, gyda diffyg hoffter ac adnoddau, mae datblygiad seicopathi plentyndod yn debygol. Mae amgylcheddau problemus yn faes ffrwythlon ar gyfer anhwylder ymddygiad.

Ffactorau sy’n achosi seicopathi plant

Geneteg

Niwrolegydd Jorge Moll, cydlynydd Uned Niwrowyddoniaeth Wybyddol ac Ymddygiadol Rhwydwaith Labs-D’Or, yn Rio de Janeiro, yn anghytuno â'r datganiad uchod. Yn ôl iddo, “sawl astudiaeth gydag efeilliaid union yr un fath wedi tyfu i mewnmae amgylcheddau ar wahân yn dangos bod ganddynt yr un symptomau seicopathi” .

Fodd bynnag, mae astudiaethau hefyd, gydag efeilliaid unfath, a fagwyd yn yr un teulu, yr un lle, yr un diwylliant, yr un tŷ, ond lle dim ond un a arddangosodd yr anhwylder hwn. Mae'r pwnc yn gymhleth. o safbwynt gwyddoniaeth, ond fe wyddom ei bod yn ymddangos bod rhagdueddiad genetig ar gyfer datblygiad yr anhwylder.

Hormonau

Rhagdybiaeth arall yw yn cyfeirio at rôl hormonau yn natblygiad yr anhwylder, seicopathi plant. Mae hyn yn wir gyda testosteron, er enghraifft. Neu hyd yn oed astudio anomaleddau yn strwythurau'r ymennydd.

Trawma

Ar y llaw arall, amlygir pwysigrwydd y canlyniadau y gall plentyndod llawn o gamdriniaeth eu cael. Heb sôn am y ffactor cymdeithasol, sydd hefyd yn ddamcaniaeth mewn bri. Yn ôl y persbectif hwn, pan fydd egwyddorion moesegol a moesol yn cael eu llacio, maent hefyd yn meithrin y tueddiad seicopathig.

O gael hyn i gyd i'w ystyried, mae'n bosibl datgan mai ffactorau biolegol a genetig sy'n gyfrifol am yr anomaleddau a ddioddefir gan seicopathiaid mewn perthynas â'u hanallu i deimlo empathi. Fodd bynnag, rhaid inni hefyd arsylwi ar ffactorau cymdeithasol, megis yr amgylchedd gelyniaethus, trawma a gweithredoedd rhieni. Mae'r holl elfennau hyn yn dylanwadu ar ymddygiad y plentyn.

Rhai plant sydd wedi dioddef o seicopathimewn hanes

Beth Tomas

Yr achos enwocaf a gafodd ei droi'n ffilm yn y pen draw yw achos Beth, merch ag wyneb angylaidd, ond a ddangosodd nodweddion eithafol annwyd a personoliaeth greulon. Cafodd ei mabwysiadu yn 1984 gan gwpl na allai gael plant, ynghyd â'i brawd. Oherwydd yr ymosodol uchel yr oedd y ferch yn cam-drin anifeiliaid ag ef, ceisiodd hefyd ladd ei brawd ei hun.

Yn y cyd-destun hwn, darganfuwyd bod ei phlentyndod yn drawmatig, gan fod ei mam wedi marw ar enedigaeth a hithau a’i brawd yn derbyn gofal gan eu tad. Fodd bynnag, cyflawnodd sawl cam-drin yn erbyn plant. Ceisiodd y ferch hefyd ladd ei rhieni a dywedodd ei bod am i'r teulu cyfan farw, gan nad oedd ganddi unrhyw deimladau tuag atynt. Gan ei bod hi eisoes wedi cael ei brifo un diwrnod, byddai wedi deall y dylai brifo pobl eraill hefyd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gyda’r holl astudiaeth ar yr anhwylder, daeth yn amlwg bod y broblem roedd ganddo gysylltiad uniongyrchol â'r trawma a ddioddefwyd ym mlynyddoedd cynnar ei blentyndod. Ar hyn o bryd, ychydig a wyddys am ei bywyd fel oedolyn, ond nid oes unrhyw adroddiad iddi gyflawni unrhyw lofruddiaethau a, hyd y gwyddys, mae'n byw bywyd normal y dyddiau hyn.

Mary Bell

Yn hanu o gartref cwbl anffurfiedig, roedd mam Mary yn butain a geisiodd sawl gwaith lofruddio ei merch ddieisiau. PerAm y rheswm hwn, cododd casineb yn ei merch a chyda hi oerni. Ym 1968, yn 10 oed, llofruddiodd y ferch ddau o blant 3 a 4 oed. Cafwyd hyd i'r ddau wedi eu tagu ac ni ddangosodd Mary edifeirwch o gwbl. Yn y cyd-destun hwn, y peth mwyaf chwilfrydig yw bod ganddi'r union syniad o'i hagweddau.

Trodd ei phlentyndod cythryblus Mary Bell yn blentyn treisgar, oer a di-emosiwn. Roedd yn arteithio anifeiliaid yn gyson a phan ddysgodd sut i ddarllen ac ysgrifennu, roedd yn graffiti ar waliau ac yn rhoi gwrthrychau ar dân. Bu Mary Bell mewn sefydliad seiciatrig am 11 mlynedd. Y dyddiau hyn mae hi'n byw bywyd normal, mae ei hunaniaeth yn cael ei diogelu, ond mae'n hysbys ei bod hefyd yn fam ac yn nain.

Sakakibara Seito

Ym 1997, yn Japan, roedd plant yn cael eu darganfod yn farw gyda nodweddion creulon yn eu llofruddiaethau.

Ar ôl i fyfyriwr 11 oed ddiflannu o flaen porth yr ysgol lle bu’n astudio, daethpwyd o hyd i’w ben dridiau’n ddiweddarach gyda nodyn y tu mewn i’w geg yn dweud: “ Dyma ddechrau’r gêm… Mae cops yn fy stopio os gallwch chi… Dwi’n daer eisiau gweld pobl yn marw. Mae'n wefr i mi, llofruddiaeth' '.

Fis yn ddiweddarach, anfonodd y llofrudd lythyr at y papur newydd lleol yn dweud: ''Rwy'n rhoi fy mywyd ar y lein ar gyfer y gêm hon. Os caf fy nal, mae'n debyg y caf fy nghrogi. dylai'r heddlu fod

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.