Pwy oedd Sigmund Freud?

George Alvarez 13-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Hoffech chi wybod pwy oedd Sigmund Freud? Mae enw adnabyddus yn yr 21ain ganrif, “Freud yn esbonio” wedi dod yn fynegiant poblogaidd ar gyfer sefyllfaoedd nad yw rheswm ei hun yn ei ddeall, felly, am popeth na all pobl ei ddeall oherwydd ei gymhlethdod, maen nhw'n honni: “Dim ond Freud sy'n esbonio”.

Gadewch i ni wybod ychydig am ei fywyd, ei waith a'i farwolaeth.

Pwy oedd Freud?

Ar 6 Mai, 1856 yn ninas Freiberg, a oedd ar y pryd yn perthyn i Awstria (a heddiw y Weriniaeth Tsiec, rhanbarth Morafia), ganed Sigmund Freud , yn fab i Iddewon. Yn 4 oed, symudodd i Fienna. Yn y Gymnasium College (ysgol uwchradd), ef oedd y myfyriwr cyntaf yn y dosbarth am 7 mlynedd.

Er bod Freud a'i deulu yn byw yn gyfyngedig yn economaidd, ni wnaeth ei dad ymyrryd â'i ddewis proffesiynol. Nid oedd Freud erioed wedi meddwl am feddygaeth, ond dangosodd ddiddordeb cynnar mewn materion dynol.

Roedd ganddo ddiddordeb hefyd yn damcaniaethau esblygiad Darwin . Ac wrth wrando ar yr Athro Carl Bruhl, yr hwn a ddarllenodd Goethe on Nature, y penderfynodd Freud astudio meddygaeth.

Blynyddoedd ffurfiannol Sigmund Freud

Yn 1873, Freud aeth i mewn i'r Parch. prifysgol , yn ôl Zimerman (1999), "roedd yn sefyll allan fel myfyriwr ac intern gwych" (t.21). teimlo gwaelod, a gwrthododd Freudyn ddoeth:

“Nid wyf erioed wedi gallu deall pam y dylwn deimlo cywilydd o’m hachau neu, fel y dechreuodd pobl ddweud, fy ‘hil’. Dioddefais, heb fawr o ofid, fy nioddefiad yn y gymuned, oherwydd yr oedd yn ymddangos i mi, er gwaethaf y gwaharddiad hwn, na allai cydweithiwr deinamig fethu â dod o hyd i ryw gornel yng nghanol dynoliaeth” (t.16,17).

O fewn meysydd mwyaf amrywiol meddygaeth, roedd gan Freud ddiddordeb mewn seiciatreg yn unig. Derbyniodd ei radd mewn meddygaeth yn 1881, a ystyriai'n hwyr.

Oherwydd ei sefyllfa ariannol anodd, cynghorwyd ef gan ei Athro i adael ei yrfa ddamcaniaethol ac ymunodd â'r Ysbyty Cyffredinol fel cynorthwy-ydd dan arweiniad yr Athro Seiciatreg Meynert ac yr oedd ei waith ar bersonoliaeth o ddiddordeb iddo.

Freud a'i brofiad gyda Charcot

Am rai blynyddoedd, bu Freud yn gweithio fel intern a chyhoeddodd gyfres o sylwadau clinigol ar glefydau organig y system nerfol.

Fodd bynnag, ni wyddai ddim am y niwrosau , cyflwynodd hyd yn oed niwrotig gyda chur pen mynych fel un â llid yr ymennydd cronig.

Roedd yn llwybr a ddilynodd Freud, o ddod yn fyfyriwr yn y Salpêtrière, y cyfarfodydd gyda Charcot a'i gyfraniad enfawr i seicdreiddiad. Yn y flwyddyn 1886, mae Freud yn dechrau byw yn Fienna ayn priodi Martha Bernays.

Y berthynas rhwng Sigmund Freud a Josef Breuer

Y cyfarfod gyda Breuer Ar ôl rhywfaint o waith gyda Charcot, mae Freud yn parhau ar ei ben ei hun.

Cyfarfod Dr. Josef Breuer , meddyg o fri y daeth yn ffrindiau ag ef a rhannodd ei astudiaethau gwyddonol.

Yna gwahanodd oddi wrth Breuer, gadael hypnosis ac ymroi i astudiaethau newydd, ac o ganlyniad i darganfyddiadau newydd. Ymroddodd i ddeall sut mae cleifion yn anghofio digwyddiadau yn eu bywydau, a deallodd, mewn ffordd, fod yr hyn a anghofiwyd yn gwrthdaro neu'n achosi embaras iddo.

Rwyf eisiau gwybodaeth i'w chofrestru yng Nghwrs Seicdreiddiad .

Er mwyn ei wneud yn ymwybodol, “roedd yn rhaid goresgyn rhywbeth oedd yn ymdrechu yn erbyn rhywbeth yn y claf, yr oedd yn rhaid gwneud ymdrech o gelfyddyd y claf ei hun yn er mwyn ei orfodi i gofio ei hun” (t. 35).

Yna sylweddolodd y gallai fod gwrthwynebiad ar ran y claf, a thrwy hynny greu damcaniaeth gormes .

Y dull seicdreiddiol o gysylltiad rhydd

Ymddangosiad Cymdeithas Rydd Er mwyn goresgyn y gwrthwynebiad hwn, yn lle annog y claf i siarad am rywbeth penodol, gofynnodd i'r claf ddweud beth bynnag a ddaeth i'w feddwl, gan ymarfer y proses o gysylltiad rhydd.

Yng ngeiriau Zimerman (1999), nid oedd Freud yn hypnotydd da, felly penderfynodd roi prawf ar “ cysylltiad rhyddsyniadau ”, gofynnodd i’r claf orwedd ar y soffa a gwasgu ei dalcen â’i fysedd, credai y byddai’r claf yn y modd hwn yn cofio’r trawma a ddigwyddodd, trawma a fyddai’n cael ei anghofio oherwydd gormes.

Gweld hefyd: Stoiciaeth: ystyr athroniaeth ac enghreifftiau cyfredolDarllenwch hefyd: O farchog, mynydd (a superego?)

Diolch i'w glaf Elisabeth Von R. , gofynnodd i Freud roi'r gorau i'w thrafferthu a heb wasgu ei thalcen, gadewch iddi gysylltu'n rhydd . Sylweddolodd Freud wedyn “fod y rhwystrau yn erbyn cofio a chymdeithasu yn dod o rymoedd dyfnach, anymwybodol, a'u bod yn gweithredu fel gwir gwrthsafiad anwirfoddol s” (t.22).

Gwahanodd Sigmund Freud

Ar ôl ymadawiad Breuer, gadawyd Freud ar ei ben ei hun, cafodd ei anwybyddu a’i feirniadu am ei astudiaethau seicdreiddiol.

Yn 1906, pan ddaeth y gwahanu hwn i ben, dechreuodd gyfarfod â grŵp soffistigedig o ddamcaniaethwyr , ymhlith hwy, Abraham, Ferenczi, Rank, Steckel, Sachs, Carl Jung, Adler.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd ar ddydd Mercher” a galwyd hwy yn “Seicolegol Society of Wednesdays”. Yn ddiweddarach, o'r cyfarfodydd hyn, ffurfiwyd Cymdeithas Seicdreiddiol Fienna (Zimerman, 1999).

Ymwybodol, Cyn-ymwybodol ac Anymwybodol

Rhannodd Freud y meddwl yn dri lle o'r enw: Conscious , Cyn-Ymwybodol ac Anymwybodol .

Dyma oedd y Model Topograffig cyntaf o'r cyfarpar seicig (Zimerman,1999).

 • Yr ymwybodol yw popeth yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd, gallwn gael mynediad ato unrhyw bryd.
 • Yn y rhagymwybod, mae'r cynnwys yn hygyrch a gellir dod ag ef i ymwybyddiaeth
 • Yn olaf, yr anymwybodol, y rhan ddarfodedig o'r cyfarpar seicig, yw lle mae'r cynnwys wedi'i sensro a'i atal.

Id, Ego a Superego: ail gam Sigmund Freud <5

Dyfnhaodd Freud ei astudiaethau a llunio'r ail bwnc, yr Id, Ego a Superego .

 • Mae'r Ego, a lywodraethir gan egwyddor realiti, yn ceisio cadw'r cydbwysedd rhwng id a superego.
 • Yr Id, a lywodraethir gan yr egwyddor pleser, yw ffynhonnell a chronfa'r holl egni seicig.
 • Ac mae'r Superego, sef y rhan foesol, yn gweithredu fel barnwr.

Parhaodd Anna Freud, ei ferch

Anna Freud, merch a disgybl i Freud, ag astudiaethau ei thad, ond ystyrid ei thechneg yn fwy addysgegol na seicdreiddiol.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Tyfodd seicdreiddiad gan ddwyn llawer o ffrwyth, a gwahaniaethau hefyd, daeth tri chyfnod nodweddiadol i'r amlwg:

 • uniongred,
 • clasurol a
 • seicodreiddiad cyfoes hefyd wedi mynd trwy gyfnod o argyfwng (Zimerman, 1999).

Chwilfrydedd am fywyd o Sigmund Freud

Mae'r mythau sy'n sôn am Freud, Rotfus apud Roudinesco (2014), yn dod â phwnc chwilfrydig am Freud, neuyn well, y chwedlau sy'n rhan o'r cymeriadau sy'n hynod ddiddorol a bythgofiadwy, ni ellid gadael Freud allan, gadewch i ni weld rhai o'r chwedlau hyn:

 • Nid oedd yn gaeth i gocên trwy gydol eich oes. Os oedd yn bwyta cocên yn ddisymwth tua 1886, fe stopiodd pan ddaeth yn dad.
 • Ni wnaeth Rebekka , ail wraig Jacob, ei dad, gyflawni hunanladdiad.
 • Mae Lacan yn dyfeisio y byddai wedi datgan wrth Jung ar y cwch yn nesáu at Efrog Newydd: ‘Ni wyddant ein bod yn dod â’r pla iddynt!’
 • Yn groes i’r sïon a ledaenir gan Jung ac a achosodd ddwsinau o ysgrifau, erthyglau a nofelau, nid oedd Freud yn gariad i'w chwaer-yng-nghyfraith Minna , nac i unrhyw fenyw arall. Wnaeth o ddim ei chael hi'n feichiog na'i herthylu yn … pum deg wyth.
 • Doedd e ddim yn farus . Cadwodd ei gyfrifon yn drylwyr, gan fod angen iddo gynnal teulu estynedig, gan helpu ei blant hefyd, wrth iddo helpu Lou Andreas-Salomé a hyd yn oed y mudiad seicdreiddiol, y dyrannodd yn llawn y swm a dderbyniodd ar gyfer ei gofiant i Wilson.<12
 • Ni ddeilliodd y gyrru marwolaeth a diddordeb Freud ynddo, yn ogystal â'r llyfr Beyond the Pleasure Principle , o'i anobaith ar farwolaeth Sophie, ei ferch annwyl. Roedd eisoes wedi bod yn gweithio ar y pwnc ers amser maith.
 • Nid oedd yn edmygydd o Mussolini ”.

Yr olafblynyddoedd a marwolaeth Freud

Yn olaf, bu'n rhaid i Freud fynd i Loegr oherwydd Natsïaeth, a dyna lle treuliodd ddyddiau olaf ei oes.

Bu farw Freud yn Llundain

2> ar Fedi 23, 1939 o gancr oedd wedi bod yn ymladd ers blynyddoedd, ac yn ddiamau agorodd lawer o lwybrau i gynnydd y gwyddorau dynol.

A daw i'r casgliad:

“Lansiwyd wrth edrych yn ôl, felly, ar y brithwaith sy'n llafur fy mywyd, gallaf ddweud imi ddechrau lawer gwaith a thaflu llawer o awgrymiadau i ffwrdd. Bydd rhywbeth yn dod allan ohonyn nhw yn y dyfodol, er na allaf fi fy hun ddweud a fydd yn llawer neu ychydig. Gallaf, fodd bynnag, fynegi fy ngobaith fy mod wedi agor llwybr pwysig ymlaen yn ein gwybodaeth.” (t. 72).

Gweld hefyd: Ffobia drych (Catoptrophobia): achosion a thriniaethau

CYFEIRIADAU LLYFRYDDOL

FREUD, S. Gweithiau Seicolegol wedi'u Cwblhau gan Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Vol. XX.

ROTFUS, Michel. Yn olaf, Freud!… Freud yn ei amser ac yn ein hamser ni. Cyfieithwyd gan Bernardo Maranhão. Reverso [ar-lein]. 2015, cyf.37, n.70 [dyfynnwyd 2020-03-30], tt. 89-102. Ar gael yn: . ISSN 0102-7395. Cyrchwyd ar: 30 Mawrth, 2020.

Darllenwch Hefyd: Escatolegol: ystyr a tharddiad y gair

ZIMERMAN, David, E. Sylfeini Seicdreiddiol: theori, techneg a chlinig: dull didactig. – Porto Alegre: Artmed, 2007.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon am Pwy oedd Sigmund Freud gan Elaine Matos ([e-bost warchodedig]),seicolegydd clinigol a myfyriwr seicdreiddiad. Arbenigwr mewn Asesu Seicolegol a Seicoleg Plant.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.