Addysgeg Presenoldeb: 5 egwyddor ac arferion

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Wrth i addysg fynd yn ei blaen, mae athrawon yn cymryd mwy o ran ym mywydau ysgol myfyrwyr. Nod y gweithwyr proffesiynol hyn yw sicrhau bod eu myfyrwyr yn dysgu yn y ffordd orau bosibl. Yn seiliedig ar yr egwyddor hon, heddiw byddwn yn deall beth yw ystyr Pedagogeg presenoldeb , pum egwyddor a rhai arferion.

Beth yw Addysgeg presenoldeb?

Yn ôl addysgwyr, addysgeg presenoldeb yw'r dull lle mae'r athro yn agos at y myfyriwr fel ei fod yn dysgu yn well. Hynny yw, mae'r athro bob amser yn agos at y myfyriwr er mwyn ffafrio eu dysgu. Cynigiodd y Maristiaid a'r Gwerthwyr y syniad hwn ar sail eu dysgeidiaeth grefyddol.

Yn ymarferol, mae myfyrwyr yn rhydd i siarad, awgrymu a chymryd rhan mewn dysgu. Fodd bynnag, mae athrawon a myfyrwyr bob amser yn cynnal y sefydliad, byth yn cefnu ar ddisgyblaeth. Yn ôl y Maristiaid, roedd yr arfer hwn yn deillio o syniadau'r Tad Marcelino Champagnat.

Dywedodd y Tad Marcelino mai bwriad y syniad hwn oedd addysgu disgyblaeth mewn ffordd ataliol. I'r perwyl hwn, mae athrawon yn dilyn yr egwyddorion:

 1. Byddwch yn agos at y myfyriwr;
 2. Byddwch yn y foment gyda llawenydd;
 3. Peidiwch â gormesu nac atal dysgwyr;
 4. Gwybod pryd i gamu o’r neilltu a gadael i’r myfyriwr brofi a thyfu;
 5. Bod yn gyfrifol a gweithredu’n rhydd.

Rydym yn pwysleisio bod hyn yn disgyblaeth hefydfe'i defnyddir ar gyfer prosiectau cymdeithasol addysgol.

Adnewyddu addysg

Mae addysgwyr yn gwneud ymdrech barhaus i ddatblygu addysg fwy democrataidd mewn ysgolion. Felly, mae myfyrwyr yn cyrchu adnoddau diwylliannol a methodolegau dysgu mewn ysgol o safon. Yn ogystal, defnyddiodd addysgwyr dechnolegau sy'n parchu urddas a hawl myfyrwyr i ddysgu.

Enghraifft yw'r myfyrwyr sy'n cael eu cynorthwyo gan Raglen Addysgu Integral São Paulo. Gyda chymorth y rhaglen, mae myfyrwyr yn cyrchu cynnwys academaidd, cymdeithasol-ddiwylliannol a mwy o brofiadau sy'n ymwneud ag ansawdd bywyd. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn symud o unigedd i gyfarfyddiadau torfol trwy gydfodolaeth solet a dehongliad cymdeithasol.

Mae rheolwyr Ysgrifennydd Addysg São Paulo wedi ailddiffinio rôl yr ysgol gydag Addysgeg Presenoldeb. Yn ôl y rhain, mae angen i'r ysgol fod yn fwy cynhwysol, democrataidd ac ymroddedig i lwyddiant addysg plentyndod cynnar . I'r perwyl hwn, mae rheolwyr yn cynnig camau gweithredu arloesol sy'n gwella cynhwysiant cymdeithasol myfyrwyr.

Manteision

Drwy Addysgeg Presenoldeb, mae athrawon yn trawsnewid amgylchedd yr ysgol. Wrth iddynt gymryd mwy o ran yn y broses addysgol, mae myfyrwyr yn profi cyfoeth cymdeithasol. O ganlyniad, mae myfyrwyr yn dod yn fwy:

 1. Annibynnol;
 2. Ymrwymedig i’w dyfodol eu hunain ac ieraill;
 3. Integreiddiedig mewn perthynas â'u hamlygiadau anghydweddol o ddiffyg;
 4. Undod.

Yn achos athrawon neu diwtoriaid, maent yn:

 1. Maent yn monitro datblygiad myfyrwyr yn well;
 2. Helpu myfyrwyr i wneud penderfyniadau ar gyfer eu hastudiaethau a’r dyfodol;
 3. Maent yn arwain myfyrwyr yn well yn eu hastudiaethau.
>

Crynodeb o Addysgeg Presenoldeb ar Waith

Yn ysgolion EREM yn Pernambuco, mae athrawon yn defnyddio Addysgeg Presenoldeb i sicrhau cadw myfyrwyr. Yn ôl ymchwilwyr, bu'r ddisgyblaeth addysgegol hon yn gymorth mawr i ddatblygiad myfyrwyr EREM Odorico Melo, yn Parnamirim.

Adolygodd yr ymchwilwyr y rhai sy'n gadael ysgolion, addysg annatod a rhyngddimensiwn wrth ddadansoddi dogfennau ar y pwnc. Trwy'r ymchwiliad hwn, dadansoddwyd y methodolegau a ddefnyddiwyd ganddynt er mwyn ffafrio llwyddiant y myfyriwr. I'r perwyl hwn, buont yn cyfweld ag athrawon a gweinyddwyr ysgolion er mwyn cael y data angenrheidiol.

O ganlyniad, profodd yr ymchwilwyr fod Addysgeg Presenoldeb wedi gostwng nifer y rhai sy'n gadael yr ysgol . Yn ogystal, roedd myfyrwyr yn ffynnu mwy ac yn teimlo eu bod yn cael eu cofleidio gan amgylchedd ysgol dymunol. Mae'r ymchwilwyr yn credu y gall ysgolion ailasesu eu dulliau i ffafrio perfformiad a chadw myfyrwyr.

Gweld hefyd: Agnostig: ystyr llawn

Gwella modelau ysgol

Canolbwyntiodd y rheolwyr SEE-SPeu hymdrechion i weithredu rhaglenni sy'n ymroddedig i wella addysg. Yn y modd hwn, mae rheolwyr yn ceisio gwella modelau rheoli ac annog dysgu myfyrwyr. Yn ôl y rheolwyr, mae gan y Rhaglen Addysg bum piler:

 1. Buddsoddi a gwerthfawrogi datblygiad cyfalaf dynol yn SEE-SP;
 2. Gwella camau rheoli ac addysgeg er mwyn ffafrio dysgu myfyrwyr;
 3. Gwella a chynyddu’r polisi addysg integredig;
 4. Darparu offer rheoli ariannol a threfniadol i wneud y rhaglen yn hyfyw;
 5. Ymgysylltu’r cyfan rhwydwaith, gan gynnwys myfyrwyr a chymdeithas o amgylch y mecanwaith addysgu-dysgu.
Darllenwch Hefyd: Triad Obscure: seicopathi, Machiavellianiaeth a narsisiaeth

Mae llawer o reolwyr addysgol wedi dod yn arloeswyr mewn addysg , gan fod ysgolion cyhoeddus wedi cyfoethogi'r profiadau'n fawr maent yn darparu. Er enghraifft, seiliodd rheolwyr Raglen Addysg Integredig São Paulo ar brofiadau cadarnhaol addysg yn Pernambuco. Fel y disgrifiwyd o'r blaen, cafodd yr EREM yn Paramirim ganlyniadau ardderchog mewn addysg.

Gweld hefyd: 15 o ddiarhebion ac ymadroddion Affricanaidd

Addysgeg presenoldeb a'r Prosiect Bywyd

Mae llawer o athrawon yn cwestiynu sut i gael presenoldeb mwy cadarnhaol ym mywyd ysgol eu myfyrwyr . Trwy Addysgeg Presenoldeb, maent yn cymryd y cam cyntaf tuag at wella proses ddysgu pobl ifanc.Er bod llawer o bobl yn elwa o'r model hwn, nid yw pawb yn elwa ohono.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae addysgwyr yn gwybod bod prosiect bywyd ac Addysgeg presenoldeb yn gysylltiedig. Gyda'r prosiect bywyd, mae'r myfyriwr yn tueddu i greu prosiect yn seiliedig ar ffigwr sy'n bresennol yn ei fywyd. Hynny yw, bydd yn adlewyrchu rhywun sydd eisoes wedi sefydlu yn yr yrfa y mae am ei dilyn.

Er bod myfyrwyr yn adlewyrchu eu dyheadau ar gyfer y dyfodol yn eu prosiect bywyd, maent hefyd yn ystyried y presennol. Er enghraifft, maent yn cynllunio beth i'w wneud bob blwyddyn, yn ogystal â'r camau addysg. Yn y modd hwn, maen nhw'n dysgu bod yn fwy trefnus ac yn creu strategaethau i gwrdd â nodau personol .

Archebwch Pedagogia da Presença

Tadau Eduardo Calandro, Jordélio Siles Ledo a Rafael Gonçalves ysgrifennodd y llyfr Pedagogy of Presence . Mae'n bwysig iddynt wybod sut i fod, teimlo a gwasanaethu er mwyn trosglwyddo gwybodaeth y ffydd. Fodd bynnag, mae'r catecist yn gweithredu yn ôl ffordd Iesu Grist wrth ddysgu.

Mae'r awduron yn bwriadu helpu'r darllenydd i ddeall a byw eu cenhadaeth mewn dysgeidiaeth a chatecism trwy addysgeg presenoldeb . Ar gyfer hyn, maent yn ein dysgu am werth croesawu a gofalu am bobl eraill. Felly, mae pobl yn rhoi mwy ohonyn nhw eu hunain fel nad oes neb arall yn mynd ar goll ar lwybr bywyd ac yn eu pennau eu hunainffordd.

Ystyriaethau terfynol ar Addysgeg Presenoldeb

Ailddarganfu myfyrwyr Brasil y pleser o ddysgu trwy Addysgeg Presenoldeb . Fel y mae pobl yn ei ddychmygu, mae gan y system addysg ym Mrasil broblemau i ddarparu addysg o safon i bawb. Fodd bynnag, mae gweinyddwyr wedi llwyddo i wella'r sefyllfa a helpu myfyrwyr i ffynnu ym myd addysg.

Mae'n debygol bod gennym dipyn o ffordd i fynd eto i wella addysg fel y mae angen. Serch hynny, rydym yn gwneud gwahaniaeth yn yfory drwy drawsnewid bywydau pobl ifanc yn y presennol. Ni fydd gan reolwyr byth swydd hawdd, ond yn ddi-os bydd yn rhoi boddhad, gan y byddant yn ffurfio dinasyddion datblygedig.

Yn ogystal â Pedagogeg presenoldeb , gall ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein helpu addysg pobl. Trwyddo, mae miloedd o fyfyrwyr ac addysgwyr wedi datblygu hunanymwybyddiaeth i archwilio eu potensial eu hunain. Yn union fel nhw, os ydych chi am gael newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd, sicrhewch eich lle yn ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.