Stoiciaeth: ystyr athroniaeth ac enghreifftiau cyfredol

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Ydych chi'n gwybod stoiciaeth ? Erioed wedi clywed y gair yna? Mae'n cynrychioli ysgol athronyddol Helenistaidd, yn dyddio o'r 3edd ganrif CC. Y dyddiau hyn, mwy na 2,000 o flynyddoedd ar ôl ymddangosiad yr ysgol hon, mae galw cynyddol am ei dysgeidiaeth. Felly gadewch i ni egluro ychydig mwy amdano.

Wedi'r cyfan, ni fu erioed mor angenrheidiol rheoli ein bywydau. A dyna lle mae praeseptau Stoic yn dod i mewn. Maent yn helpu i drefnu ein meddyliau a'n teimladau, yn yr un ffordd ag y mae seicdreiddiad yn ei wneud. Gallant hyd yn oed fod yn gynghreiriaid mewn proses ddiddorol o hunan-wybodaeth, hynny yw, rydych chi'n adnabod eich hun yn well.

Yn gyntaf oll: beth yw Helleniaeth?

Pan ddywedwn “Ysgol Athronyddol Hellenistic”, rydym yn cyfeirio at ysgolion athroniaeth Groeg yr Henfyd . Wedi'r cyfan, yr oedd Groeg yn cael ei hadnabod gan y Groegiaid fel Hellada, ac o'r gair hwn y daw'r termau “Helleniaeth” a “Hellenistic”.

Ychydig am athroniaeth

Gwlad Groeg a wyddys am fod yn grud meddwl athronyddol. Ac ymhlith yr holl ysgolion athronyddol a darddodd yno, un ohonynt yw Stoiciaeth.

Felly, mae athroniaeth yn gweithio cwestiynau am fodolaeth, iaith a rheswm , er enghraifft. Wedi'r cyfan, maen nhw'n nodweddion pwysig.

Sut daeth Stoiciaeth i fodolaeth?

Ysgol athronyddol yw Stoiciaeth a sefydlwyd yn Athen gan Zeno o Citium, masnachwr o Gyprus, yn ystod yr 16eg ganrifIII CC Cyn cael ei adnabod fel Stoiciaeth, “Senoiaeth” oedd yr enw ar y cerrynt hwn, gan gyfeirio at enw’r sylfaenydd.

Credir i’r newid enw o Zenoiaeth i Stoiciaeth ddigwydd er mwyn osgoi cwlt personoliaeth o Zeno . Felly, mabwysiadwyd yr enw fel cyfeiriad at y colofnau a baentiwyd â golygfeydd o frwydrau a oedd yn addurno'r man lle casglodd Zeno a'i ddilynwyr.

Felly, gydag ehangu Stoiciaeth i Rufain, derbyniodd yr ysgol hon dylanwadau dysgeidiaeth Plato, Aristotlys ac Epicurus.

Beth yw Stoiciaeth

Yn eu gwreiddiau, siaradodd y Stoiciaid am y defnydd o dirwest i ddelio â phoen ac anffawd bywyd. Roeddent yn credu bod y byd yn cynnwys opteg ffurfiol, moeseg naturiolaidd, a ffiseg nad yw'n ddeuoliaethol. Roedd ganddynt foeseg fel prif ffocws gwybodaeth.

Mae ystyr stoiciaeth yn ymwneud â hunanreolaeth a'r cadernid i ddelio â meddyliau hunanddinistriol. Hynny yw, mae'n ymwneud â moeseg a lles moesol person. Ymhellach, y mae y Stoiciaid yn credu mai rheswm yw y ffordd i gyrhaedd y wybodaeth oruchaf.

Dysgeidiaeth arall yw, y dylai dyn fyw mewn undod â natur. O hyn, mae dyn yn mynd i gymundeb â'r bydysawd ac ag ef ei hun. Felly, mae'n teimlo mwy o heddwch ynddo'i hun.

Prif nodweddionathroniaeth stoic

Gan fod yr ysgol stoicaidd yn delio â'r rheswm dros gyflawni gwybodaeth, ei phrif nodweddion yw:

Gweld hefyd: Anthropophagic: ystyr mewn moderniaeth a diwylliant
 • rhinwedd yw'r unig dda a'r llwybr i hapusrwydd;
 • rhaid gwadu teimladau allanol;
 • nid yw pleser yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r doeth;
 • rheolir y bydysawd gan reswm naturiol;
 • yn gwerthfawrogi difaterwch;
 • >cosmopolitaniaeth: diwedd ffiniau daearyddol;
 • rhoi'r hyn a ddysgwn ar waith;
 • canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei reoli mewn gwirionedd a derbyn yr hyn na allwn;
 • cymryd cyfrifoldeb amdano yr hyn y gallwn ei reoli;
 • trowch rwystrau yn gyfleoedd. Wedi'r cyfan, mae yna bosibiliadau bob amser i dynnu rhywbeth positif allan o sefyllfa ddrwg.

Cosmopolitaniaeth

Ardaeliad sylfaenol arall o stoiciaeth , yn ogystal â mynd ar drywydd gwybodaeth trwy reswm, cosmopolitaniaeth ydyw.

Mae'r syniad hwn yn cynnig nad oes ffiniau daearyddol a bod pawb yn rhan o un ysbryd cyffredinol. Felly, mae hyn yn cyfeirio at gariad brawdol, lle mae'n rhaid i ni bob amser helpu ein gilydd. Hynny yw, rydyn ni i gyd yn gyfartal mewn rhyw ffordd.

Yn y farn gosmopolitan, mae'r byd i gyd yn un. Nid oes ffiniau ac nid oes unrhyw rwystrau rhwng diwylliannau . Dyna pam mae rhai dinasoedd yn cael eu galw'n gosmopolitan: mae pobl o wahanol rannau a diwylliannau yn byw ynddynt, o bob cwr o'r byd!

Stoic

UmaMae person a ystyrir yn stoic yn un sy'n ymddwyn yn ddifater i boen, tristwch, pleser neu lawenydd. Hynny yw, mae'n berson sy'n atal ei deimladau. Ond does dim rhaid i hynny fod yn ddrwg: mae'n golygu eich bod chi'n unigolyn sy'n llwyddo i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfa o anhrefn.

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad

13> .

Darllenwch Hefyd: Athroniaeth bywyd: beth ydyw, sut i ddiffinio eich un chi

Wedi dweud hynny, y stoic yw'r un nad yw'n gadael ei hun i gael ei gario i ffwrdd gan ei emosiynau neu ei gredoau. Hynny yw, mae'n fwy rhesymegol â'r ffordd y mae'n delio â bywyd. Mae'n agored i gaffael gwybodaeth newydd.

Mae person stoicaidd yn cael ei gamgymryd am berson oer oherwydd y ffordd y mae'n delio â sefyllfaoedd. Ond nid yw hynny'n golygu nad oes ganddi deimladau neu nad yw'n gwybod sut i ddelio â phobl. Wedi'r cyfan, mae hi'n gwybod sut i reoli ei hemosiynau'n well.

Gweld hefyd: Bod yn hunanfodlon: beth ydyw, ystyr, enghreifftiau

Athroniaeth stoic y dyddiau hyn

Heddiw, mae Stoiciaeth yn helpu i reoli ein teimladau. Felly, yn yr un modd ag y mae seicdreiddiad yn ein helpu i ddeall yn well pwy ydym ni, mae dysgeidiaeth Stoic yn fodd i wella ansawdd ein bywyd .

Enghreifftiau o sut y gellir defnyddio Stoiciaeth heddiw : <15
 • Adnabod eich hun.
 • Rheoli gorbryder.
 • Delio ag ansicrwydd.
 • Cadwch yn dawel mewn sefyllfaoedd anffafriol.
 • Proseswch deimladau negyddol a meddyliau.
 • Lleihau'rstraen.

Cymhwyso dysgeidiaeth Stoic

Mae'r canlynol yn rhai awgrymiadau ar sut i gymhwyso syniadau Stoic yn eich bywyd:

1. Gwnewch adlewyrchiad dyddiol. Gwnewch ddadansoddiad o sut oedd eich diwrnod, a gofynnwch i chi'ch hun sut y gallwch chi wneud yn well neu'n wahanol drannoeth. Felly, bydd gennych fwy o ganfyddiad ohonoch chi'ch hun.

2. Gosodwch nodau mewnol a pheidiwch â phoeni am y canlyniadau. Peidiwch â gadael i'r hyn sydd allan o'ch rheolaeth darfu ar eich tawelwch meddwl. Wedi'r cyfan, ni allwn reoli'r holl ffactorau sy'n ein helpu i gyrraedd ein nod, ac mae hynny'n iawn!

3. Byddwch yn berson rhinweddol. Gweithiwch ar eich cymeriad ac ymdrechwch bob amser i fod yn berson gwell. Felly, byddwch yn ymwybodol o'ch drygioni, er enghraifft, gan eu bod yn ffurf ar hunan-ddinistr.

4. Derbyniwch y digwyddiadau nas rhagwelwyd. Cofiwch fod ein bywyd yn llawn o ddigwyddiadau anrhagweladwy, da a drwg. Wedi'r cyfan, maen nhw'n rhan o'r natur ddynol ac nid ydym bob amser yn barod i ddelio â nhw.

Ystyriaethau terfynol

Yn fwy a mwy maen nhw'n ein harwain at sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i ni guddio ein teimladau â masgiau a defnyddio'r mwyafswm o'n hunanreolaeth. Felly, mae athroniaeth Stoic yn ein dysgu i ymdrin â hi mewn ffordd fwy uniongyrchol a threfnus, gan osgoi anhrefn meddwl.

Mae cynnig dysgeidiaeth Stoic yn berthnasol heddiw felffordd o'n dysgu ni i gadw'n dawel . Felly, rydyn ni'n dysgu delio ag ansicrwydd o fewn ein terfynau, gan reoli'n well yr hyn sy'n ymddangos y tu hwnt i'n rheolaeth.

Am y rheswm hwn, mae'n angenrheidiol i'n cydbwysedd mewnol a'n heddwch meddwl wybod sut i ddelio â'n teimladau a sefyllfaoedd sydd o'n cwmpas. Ac ar hyn o bryd y mae'r Stoics yn profi i fod mor effeithiol fel dewis amgen i anhrefn ein trefn feunyddiol!

Darganfyddwch ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol

Os oeddech chi'n hoffi'r pwnc ac â diddordeb i wybod mwy am stoicism , ewch i'n gwefan a dysgwch am ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol! Gyda dosbarthiadau ar-lein a thystysgrif ar ddiwedd y cwrs, darganfyddwch sut y gall seicdreiddiad ac athroniaeth Stoic eich helpu i ddelio'n well â'r hyn sy'n digwydd yn eich bywyd. Felly, peidiwch â gwastraffu amser a chofrestrwch nawr!

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.