Y 4 math o anian ddynol

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Nodwedd o'n personoliaeth yw anian sy'n nodi pa nodweddion arbennig sy'n bresennol yn ein hymddygiad. Oddiwrth hyn, rhennir y gwaith dirnadaeth arnynt yn bedwar math gwahanol, gan fod yn ddigon i gyfiawnhau amrywiaeth cymdeithasol. Ar hyd y ffordd, rydyn ni'n mynd i'ch cyflwyno i'r pedwar math o anian er mwyn i chi allu adnabod eich un chi.

Anian Choleric

Ymhlith y mathau o anian, dangosir y coleric fel y gwylltaf ymhlith y gweddill . Yn fyr, dyma'r anian fwyaf ffrwydrol ac ymosodol. Mae hyn yn pwyntio'n uniongyrchol at natur yr unigolyn, yn y fath fodd fel y gallwch olrhain ei ymddygiad o'r blaen.

Heb sôn bod pobl â'r anian hon yn gyffredinol yn ormesol ac uchelgeisiol. Er eu bod hefyd yn egnïol, yn cynllunio ac yn benderfynol, maent yn fyrbwyll yn y ffordd y maent yn ymddwyn. Gyda hynny, mae angen iddynt weithio ar agweddau fel:

 • Anoddefiad

Yn anffodus, mae colerics yn gyfyngedig iawn gyda rhai syniadau ac arferion o’u cwmpas . Maent yn ei chael yn anodd derbyn newyddbethau a chyflwyno'r hyn sy'n wahanol i'w ffordd o fod a meddwl. Mewn achosion mwy difrifol, maent yn ei chael hi'n anodd sefydlu perthynas ac maent yn sarhaus, gan ymosod ar foesau a moeseg y llall.

 • Egocentrism

Mae'n bodoli syniad lled gydsyniol fod ycolerics yw canol y bydysawd, sy'n wir. Mae corlerics yn credu y dylai popeth droi o'u cwmpas, fel mai nhw yn unig sydd o bwys . Felly, nid yw'n anodd casglu bod eich osgo yn y pen draw yn rhwystro perthnasoedd rhyngbersonol â ffrindiau a chydweithwyr. rhinwedd sy'n ddieithr i'r grŵp hwn. Mae hynny oherwydd nad ydyn nhw'n gweld eu hunain yn gyfforddus gyda swydd fwy cain, sensitif sydd angen amser. Felly, gallant beryglu eu gweithgareddau beunyddiol a chyflawni canlyniadau islaw'r disgwyl.

Anian Phlegmatic

Ymhlith y mathau o anian, dangosir mai'r fflagmatig yw'r mwyaf dof oll. Mae hynny oherwydd bod ganddi agwedd heddychlon, freuddwydiol iawn ac yn gweld bywyd mewn ffordd fwy cadarnhaol . Felly, mae'n ddibynadwy a chytbwys fel sy'n ddisgwyliedig o'i ymddygiad.

Rhan bwysig o'i anian yw ei fod yn fedrus mewn trefn fwy caeth yn ei dasgau. Mae gorbrisio distawrwydd yn rhoi digon o le i feddwl am eich gweithredoedd. Felly mae'n anodd gweld fflegmatic yn colli rheolaeth. Nodweddion eraill a ddaw yn sgil ei bersonoliaeth yw:

Gweld hefyd: Beth yw torcalon? Beth i'w wneud pan fydd rhywun yn brifo chi?

 • Amynedd

Nid yw amynedd yn rhinwedd i bawb, ond yn ffodus yr ymarferion phlegmatig - a yn rhwydd. Mae hwn yn symudiad naturiol o'ch anian,ffordd sy'n eich rhoi mewn sefyllfa ddysgu gyflym. Nid yw'n syndod eu bod yn llwyddo i gyflawni gweithredoedd anodd a phwysig yn eu bywydau.

 • Disgyblaeth

Dim ond y lle y mae'r phlegmatic yn ei gyrraedd. eisiau oherwydd ei fod yn eithaf disgybledig gyda'i drefn. Mae'n gosod nodau'n hawdd fel y gall gyrraedd ei nodau mewn bywyd yn gyflym. Am y rheswm hwn, mae'r rhan fwyaf yn dod yn bersonoliaethau llwyddiannus neu, nid yn anaml, mae ganddynt safle amlwg.

 • Ymwrthedd i newid

Er gwaethaf popeth y rhinweddau a ddaw yn eu sgil, maent yn eithaf gwrthsefyll addasu i newidiadau. Gan y gallai hynny ddileu eich rheolaeth dros bethau. Mae hyn yn y pen draw yn eu gwneud yn fwy amhendant ar adegau, a hefyd yn arafach. Wedi'r cyfan, gall gwrthsefyll olygu oedi neu addasiadau hwyr .

Anian Melancolaidd

Mae'r melancolaidd yn sensitif iawn gyda'i emosiynau ac mae ganddo un o'r mathau dyfnaf o anian. Maent yn canolbwyntio ar fanylion diolch i'w rhan fewnblyg. Fodd bynnag, maent yn cael anawsterau mawr wrth amlygu eu hemosiynau a'u teimladau i eraill. Gwna hyn hwy yn mhellach yn y perthynasau a sefydlant yn gymdeithasol.

Er eu bod yn ochelgar, tueddant i fod yn ffyddlon i'r rhai y credant ynddynt neu i'r syniadau a amddiffynant. Nid yw hynny'n golygu na allant ymarfer eu hochr amheus a bod yn ofalus pan fo angen. Fel ar gyfer yr ochrproffesiynol, mae'r unigolyn melancolaidd fel arfer yn dewis proffesiynau y gall ymarfer corff ar ei ben ei hun. Oherwydd eu bod yn teimlo'n fwy rhydd heb bartneriaeth neu orchmynion gan rywun arall.

Er y gallant fod yn hunanol, anhyblyg ac yn aml yn besimistaidd, mae gan y person melancolaidd ei ochr gadarnhaol. Ei rinweddau mwyaf yw:

 • teyrngarwch;
 • sensitifrwydd; a
 • cysegru.
Darllenwch Hefyd: Beth sy'n oedi? Deall y term unwaith ac am byth

Yn ogystal, gallwch ofalu a chysegru eich hun i eraill, pan fo angen .

Anian Sanguine

Yn wahanol i'r melancolaidd , mae'r Mae gan sanguine un o'r mathau mwyaf optimistaidd o anian ar y bwrdd. Mae'n eang iawn, fel bod ei bresenoldeb yn heintio'r amgylchedd lle mae. Felly nid yw'n mynd heb i neb sylwi. Fodd bynnag, gall fod yn fyrbwyll, gan gymryd camau nad ydynt wedi'u hystyried yn ofalus ar adegau pwysig yn ei fywyd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae natur ddigymell yn gwneud ichi fod eisiau rhyngweithio â chymaint o bobl â phosibl, oherwydd dyna lle rydych chi'n perthyn. Er enghraifft, mae wedi arfer gwneud ystumiau fflachlyd a theimlo'n dda iawn yn gyhoeddus. Mae'n hyblyg, yn frwdfrydig ac yn wydn, felly mae'n gwella'n hawdd o sefyllfaoedd anodd ac yn dysgu o'i brofiadau.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Bryn copyn Brathu: Beth Mae'n Ei Olygu?

Fodd bynnag, mae angen i bobl ddiog weithio ar eu byrbwylldra fel nad ydynt yn dod yn fyrbwyll.difaru eu gweithredoedd. Yn ogystal, mae angen i'r sanguine wella ei arwynebolrwydd, diffyg sylw a gorliwio yn ei ymddygiad . gyda'ch tynged

Y llenor, seicolegydd a Ph.D. o Brifysgol Harvard, Daniel Goleman, poblogeiddio'r cysyniad o ddeallusrwydd emosiynol. Yn ôl iddo, mae yna wahanol bwyntiau sy'n pennu'r anian ddynol ac mae llawer ohonynt yn hyblyg. Gyda hyn, gellir addasu a thrawsnewid rhai agweddau.

Yn hyn, mae'n amlwg nad yw'r mathau o anian yn diffinio tynged person. Os oes gennych reolaeth iach, newidiwch eich arferion a sianelwch eich emosiynau'n gywir, gallwch newid rhai agweddau ar eich anian. Mae deallusrwydd emosiynol yn ased gwerthfawr a all drosoli potensial eich lleoliadau a'u hehangu.

Mathau o anian yn y farchnad swyddi

Mae cwmnïau'n aml yn gwerthuso mathau o ymddygiad er mwyn pennu agwedd y gweithiwr ymlaen llaw yn yr amgylchedd gwaith. Mae hyn yn bwysig i adnabod eich proffil a chydweithio yn y broses llogi . Yn dibynnu ar eich perfformiad, mae'n golygu y byddwch yn cael eich cyflogi neu eich diswyddo o'r broses llogi.

Nid yn unig cwmnïau sy'n manteisio ar y gwerthusiad hwn wrth logi. mae gan entrepreneuriaidchwilio am ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r busnes delfrydol sy'n cyd-fynd â'ch rhinweddau personol. Mae eich gyrfa yn elfen hanfodol o'ch bywyd ac mae croeso mawr i unrhyw arf sy'n eich helpu gyda hynny.

Hyd yn oed os nad ydych am agor busnes ar unwaith, mae'r profion hefyd yn eich helpu i ddod i adnabod eich hun yn well. Gellir cynllunio'r dyfodol yn gyffredinol gyda mwy o hunanymwybyddiaeth. Felly, mae'n bwysig iawn:

 • nabod eich hun;
 • eich rhinweddau;
 • sgiliau;
 • a chymhellion.
 • <11

  Ynglŷn â'r prawf i ddarganfod ble rydych chi'n ffitio yn y mathau o anian

  Gellir adnabod mathau o bersonoliaeth trwy brofion. Yn fyr, mae yn cynnwys gêm o gwestiynau gyda dewisiadau amgen a bennwyd ymlaen llaw y mae'r defnyddiwr yn eu dewis . Bydd yn gwneud yr un peth trwy ateb yn onest pa ddewis arall sy'n gweddu orau i'w broffil.

  Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Sut i gynnwys y profion, mae'n bwysig pwysleisio bod gan bob un ei strwythur ei hun. Gallwch gymryd y profion sydd ar gael am ddim dros y rhyngrwyd i gael syniad o'ch canllawiau anian. Neu, os yw hynny'n wir, ymgynghorwch â therapydd er mwyn i chi allu gwerthuso'r mater hwn yn bersonol.

  Ystyriaethau terfynol ar yr anian ddynol

  Mae'r mathau o anian yn dosbarthu strwythurau seicig yn ddigonol yr unun ohonom . Gallwn ddeall yn hawdd pwy ydym yn seiliedig ar arsylwi ar y nodweddion a ddisgrifir ym mhob un ohonynt. Mae hyn yn caniatáu brasamcan digonol i chi symud ymlaen yn eich ymchwil i ddarganfod mwy.

  Fodd bynnag, mae'n werth egluro, er ei fod yn cyflwyno prif nodweddion o fath penodol, y gall gynnwys olion un arall. Y ffordd honno, gallwch gael anian amlycach ac un mwy eilradd, er mwyn uno sawl nodwedd.

  Ond os ydych am wybod eich hun yn llwyr, cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% EAD. Mae'r cwrs yn rhoi mwy o eglurder am y natur ddynol, gan ddarparu hunan-wybodaeth a rhyddid i fyfyrwyr allu rheoli eu bywydau eu hunain. Drwy'r cwrs Seicdreiddiad, gallwch chi ddeall yn hawdd y mathau o bersonoliaeth rydych chi'n perthyn iddyn nhw . Cofrestrwch!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.