David Hume: empiriaeth, syniadau a natur ddynol

George Alvarez 31-08-2023
George Alvarez

Mae David Hume yn cael ei ystyried yn un o feddylwyr mwyaf y 18fed ganrif, gan ei fod yn un o brif athronwyr empirig Ysgol Meddwl Empirig yr Alban. Bod , yn anad dim, yn gwerthfawrogi profiad synhwyraidd ac arsylwi fel sail i wybodaeth . Mae ei etifeddiaeth wedi dylanwadu ar lawer o athronwyr, gwyddonwyr a damcaniaethwyr cymdeithasol modern.

Yn fyr, ystyrir David Hume yn un o athronwyr pwysicaf meddylfryd y Gorllewin. Mae'n adnabyddus am gwestiynu ein gallu i wir wybod y realiti o'n cwmpas. Yn ôl iddo, mae'r rheswm yn llawer mwy cysylltiedig ag agweddau cynhenid ​​seicoleg ddynol, ac nid â ffeithiau gwrthrychol. Daw’r dehongliad hwn ag ef yn nes at y traddodiad sentimentalaidd, sy’n pwysleisio teimladau a synnwyr cyffredin fel y prif fodd o adnabod y byd.

Yn stori ei fywyd, mae Hume, ers yn ifanc, wedi bod yn ymroddedig i astudio erioed, gan ganolbwyntio ar ddod yn ddeallusol. Fodd bynnag, ni chafodd ei waith cyntaf dderbyniad da, ond yn ei astudiaethau eraill, daeth yn raddol yn un o'r meddylwyr anoddaf i'w wrthbrofi.

Pwy oedd David Hume?

Roedd David Hume (1711-1776) yn athronydd, hanesydd ac economegydd Albanaidd pwysig . Felly, fe'i hystyrir yn un o brif athronwyr y cyfnod modern. Ganed yng Nghaeredin, yr Alban, yn byw ei blentyndod yn ninas Dundee. Mab Joseph Home aCollodd Katherine Falconer ei dad yn 1713, sef ei fagwraeth a magwraeth ei ddau frawd, John a Katherine, dan gyfrifoldeb ei fam, gan gynnwys yr agwedd addysgol.

Dim ond yn 11 oed y dechreuodd gymryd dosbarthiadau ym Mhrifysgol Caeredin, ac o'r herwydd, dechreuodd astudio'r gyfraith yn 1726. Fodd bynnag, rhoddodd y gorau i'w gwrs ymhen blwyddyn, gan ddod yn ddarllenwr ac yn awdur brwd yn y Gymraeg. ceisio gwybodaeth, y tu allan i'r amgylchedd academaidd. Felly treuliodd y blynyddoedd nesaf yn caffael gwybodaeth am lenyddiaeth, athroniaeth, a hanes.

Tra'n dal yn ifanc, dechreuodd ysgrifennu am athroniaeth, gan gyhoeddi ei lyfr cyntaf yn 21 oed, o'r enw “Traethawd ar Natur Ddynol”. Yn anad dim, roedd ei astudiaeth yn seiliedig ar y ffaith bod ein gwybodaeth yn dod o'n profiadau . Hynny yw, mae ein delfrydau yn deillio o'n hargraffiadau synhwyraidd.

Bywyd proffesiynol Hume

Er iddo geisio, ni ddechreuodd Hume ar yrfa academaidd, ac ni ddaeth yn broffesiynol mewn meysydd eraill ychwaith. Ymhlith ei weithgareddau, bu'n gweithio fel tiwtor, ysgrifennydd yn llysgenhadaeth Prydain yn Ffrainc a llyfrgellydd. Yn yr olaf, rhwng 1752 a 1756, yr ysgrifennodd ei gampwaith: “History of England”, a gyhoeddwyd mewn chwe chyfrol. Roedd hynny, o ystyried ei lwyddiant, yn gwarantu'r sefydlogrwydd ariannol y bu mawr ei ddymuniad iddo.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Chwymp Awyren neu awyren yn chwalu>

Athroniaeth empirig David Hume

Yn gyntaf oll, gwybod bod David Hume yn un o athronwyr amlycaf empirigiaeth. Bod yn athroniaeth empirig Hume a nodweddir gan set o gredoau a oedd yn honni, yn bennaf, bod yr holl wybodaeth ddynol yn dod o brofiadau synhwyraidd. Mewn geiriau eraill, iddo ef, mae pob gwybodaeth yn dod o brofiad.

Hynny yw, i Hume, ni all unrhyw fath o wybodaeth na gwirionedd ddeillio o egwyddorion rhesymegol neu resymegol. Yn hytrach, credai mai'r unig ffynhonnell ddysg gyfreithlon yw trwy ein profiadau , fel pe baent yn ganllaw i wybodaeth.

Yn anad dim, gwyddoch i David Hume ddod yn enwog am ei ddadansoddiadau o wybodaeth, gan ei fod yn rhan hanfodol o'r empiriaeth Brydeinig honedig. Hyd yn oed yn fwy, ymhlith athronwyr, fe'i hystyriwyd fel y mwyaf beirniadol, a allai herio athroniaeth yn bennaf, gan honni, er bod gwyddoniaeth yn datblygu, bod athroniaeth wedi marweiddio. Mae hyn oherwydd, yn ôl ef, y gwnaeth athronwyr ddamcaniaethau heb ystyried ffeithiau a phrofiadau.

David Hume: Traethawd y Natur Ddynol

Wedi ei gyhoeddi yn 1739, gwaith David Hume, “Traethawd y Natur Ddynol” oedd ei waith mwyaf adnabyddus , a ddaeth yn un o nodweddion athroniaeth fodern. Yn yr ystyr hwn, yn ei ddamcaniaeth o'r natur ddynol mae'n cyfeirio at ei astudiaethau ar reswm a phrofiad dynol. Bodbu ei ymdriniaeth yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i lenorion ei gyfnod, megis Locke, Berkeley a Newton.

Felly, yn y Traethawd, dadleuodd Hume fod holl wybodaeth ddynol yn deillio o brofiad, a rennir yn argraffiadau a syniadau. Bu Hume hefyd yn trafod yr egwyddor o achosiaeth, y berthynas rhwng y corfforol a'r meddwl, gwybodaeth foesol, a natur crefydd.

Fodd bynnag, dylanwadodd ei ysgrifau ar athronwyr a meddylwyr diweddarach megis Kant, Schopenhauer a Wittgenstein. Hyd yn oed yn fwy, mae gwaith Hume yn dal i gael ei astudio a'i drafod hyd heddiw, gan fod ei fewnwelediadau yn parhau i fod yn berthnasol i athroniaeth gyfoes.

Damcaniaeth gwybodaeth David Hume

I grynhoi, i David Hume, gellir cael gwybodaeth trwy ddehongliad o weithrediadau meddyliol . Ei syniad o gynnwys y meddwl, sydd yn helaethach nag a fyddai canfyddiad cyffredin, gan ei fod yn cwmpasu amrywiol swyddogaethau y meddwl. Yn ôl ei ddamcaniaeth, gellir deall holl gynnwys y meddwl – yr hyn a alwodd John Locke yn “syniadau” – fel canfyddiad.

Ymhlith meddyliau mwyaf arloesol Hume mae archwilio cwestiynau ffeithiol a nodi'r achosion sy'n eu llywodraethu. Felly, mae'r hyn sy'n ymddangos fel achosiaeth yn oddrychol mewn gwirionedd, gan na allwn ddysgu'r grym sy'n dal digwyddiadau gyda'i gilydd, ond ni allwn ond arsylwi ar y canlyniadau sy'na gynhyrchir.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Cyflwr Deffro: Beth Yw, Sut Mae'n Gweithio?

Darllenwch Hefyd: Cysyniad o Hapusrwydd ar gyfer Seicdreiddiad

Yn ôl yr enghraifft enwog gan David Hume, credwn trwy arfer y bydd yr haul yn codi bob dydd. Fodd bynnag, tebygolrwydd yw hwn, nid gwirionedd sydd wedi ei sefydlu gan ein rheswm. Yn y modd hwn, mae'n esbonio y gellir newid popeth sy'n ymwneud â ffeithiau. Er bod priodweddau, er enghraifft, triongl, sy'n gysyniadol, yn anaddas i resymeg.

Llyfrau gan David Hume

Fodd bynnag, os hoffech wybod mwy am yr athronydd enwog hwn, dewch i adnabod ei weithiau:

 • Cytundeb y Natur Ddynol (1739-1740);
 • Traethodau Moesol, Gwleidyddol, a Llenyddol (1741-1742)
 • Ymholiadau Ynghylch Dealltwriaeth Ddynol (1748);
 • Ymchwiliad i Egwyddorion Moesoldeb (1751);
 • Hanes Lloegr (1754-1762);
 • Pedwar Traethawd Hir (1757);
 • Hanes Naturiol Crefydd (1757);
 • Deialogau ynghylch Crefydd Naturiol (ar ôl marwolaeth);
 • Am hunanladdiad ac anfarwoldeb yr enaid (ar ôl marwolaeth).

10 ymadrodd gan David Hume

Yn olaf, dewch i adnabod rhai o brif ymadroddion David Hume , sy'n mynegi ei syniadau a'i feddyliau:

 1. “Arweiniad mawr bywyd dynol yw arferiad”;
 2. “Mae harddwch ymae pethau yn bodoli ym meddwl y gwylwyr.”
 3. “Prif rôl y cof yw cadw nid yn unig syniadau, ond eu trefn a’u safle..”;
 4. “Nid yw cof yn cynhyrchu cymaint, ond yn datgelu hunaniaeth bersonol, trwy ddangos i ni y berthynas achos ac effaith rhwng ein gwahanol ganfyddiadau.”
 5. “Pan mae pêl biliards yn gwrthdaro ag un arall, rhaid i’r ail un symud.”
 6. “Yn ein hymresymiadau am y ffeithiau, mae yna raddau dychmygol o sicrwydd. Mae dyn doeth, felly, yn addasu ei gred i’r dystiolaeth.”
 7. “Byddwch yn athronydd, ond yng nghanol eich holl athroniaeth, peidiwch â stopio bod yn ddyn.”;
 8. “Mae’r arferiad o feio’r presennol a chyfaddef y gorffennol wedi ei wreiddio’n ddwfn yn y natur ddynol.”;
 9. "Mae'r doeth yn addasu ei gred i'r dystiolaeth.";
 10. “Pan mae barn yn arwain at abswrd, mae’n sicr yn anwir, ond nid yw’n sicr bod barn yn ffug oherwydd bod ei chanlyniad yn beryglus.”

Felly, cydnabyddir David Hume fel un o’r prif athronwyr empirig, sy’n honni bod ein gwybodaeth yn seiliedig ar brofiadau synhwyraidd. Cwestiynodd Hume y meddwl rhesymolwr, sy'n nodi y gellir cael gwybodaeth o ddidyniadau rhesymegol.

Yn olaf, os oeddech yn hoffi hwncynnwys, peidiwch ag anghofio hoffi a rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Mae hyn yn ein hannog yn fawr i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.