Llythrennedd eich plentyn gartref: 10 strategaeth

George Alvarez 06-06-2023
George Alvarez

Mewn byd â coronafirws, mae llawer o deuluoedd yn poeni y bydd eu plant ar ei hôl hi yn academaidd. Yn yr ystyr hwn, mae argaeledd ysgolion wedi amrywio’n eang ar draws y wlad ac mae llawer o deuluoedd yn dewis llythrennu eu plentyn neu’n gorfod cymryd rôl llawer mwy yn eu haddysgu.

Er Dysgu plentyn i gall darllen ymddangos yn frawychus, mae llawer o ffyrdd syml o annog perthynas gadarnhaol â darllen. Felly dyma rai awgrymiadau a ffyrdd hawdd o hybu sgiliau llythrennedd eich plentyn, boed yn dysgu yn bersonol, ar-lein neu gartref.

Defnyddiwch hwiangerddi a chaneuon i ddatblygu ymwybyddiaeth seinyddol

Yn ogystal i ganeuon a rhigymau plant fod yn hwyl, mae odl a rhythm hefyd yn helpu plant i glywed synau a sillafau geiriau, hynny yw, mae’n rhywbeth sy’n dod yn fuddiol ar gyfer dysgu darllen.<3

Ffordd dda o ddatblygu ymwybyddiaeth seinyddol ( un o'r sgiliau pwysicaf wrth ddysgu darllen) yw clapio'ch dwylo'n rhythmig ac adrodd caneuon yn unsain. Yn yr ystyr hwn, bydd yn fwy sylwgar i arwyddion.

Yn yr ystyr hwn, daw'r gweithgaredd chwareus a bondigrybwyll hwn yn ffordd wych i blant ddatblygu'n ddealledig y sgiliau llythrennedd a fydd yn eu paratoi ar gyfer llwyddiant mewn darllen.<3

Gwnewch gardiau gydageiriau gartref

Torrwch gardiau allan ac ysgrifennwch air gyda thair sain ar bob un. Gwahoddwch eich plentyn i ddewis cerdyn, yna darllenwch y gair gyda'ch gilydd a daliwch dri bys i fyny.

Gofynnwch iddyn nhw ddweud wrthych chi'r sain gyntaf maen nhw'n ei chlywed yn y gair, yna'r ail, yna'r trydydd. Ychydig o amser paratoi sydd ei angen ar gyfer y gweithgaredd syml hwn ac mae'n adeiladu sgiliau ffoneg a datgodio hanfodol (gan eu helpu i ddysgu sut i ynganu geiriau).

Os yw'ch plentyn newydd ddechrau dysgu llythrennau'r wyddor, canolbwyntiwch ar y sain y mae pob llythyren yn ei wneud yn hytrach na chanolbwyntio ar enwau’r llythrennau.

Ymgysylltu eich plentyn mewn amgylchedd llawn argraff

Creu cyfleoedd dyddiol i ddatblygu sgiliau darllen eich plentyn, gan greu amgylchedd sy’n llawn argraff yn cartref. Felly, mae gweld geiriau wedi'u hargraffu ar bosteri, siartiau, llyfrau a labeli yn galluogi plant i weld a chymhwyso cysylltiadau rhwng seiniau a symbolau llythrennau.

Gweld hefyd: Rydyn ni'n medi'r hyn rydyn ni'n ei hau: achosion a chanlyniadau

Pan fyddwch chi allan, nodwch lythrennau ar arwyddion, hysbysebion a byrddau . Fel hyn, dros amser gallwch siapio synau'r llythrennau i ffurfio geiriau.

Canolbwyntiwch ar lythyren gyntaf y geiriau a gofynnwch i'ch plentyn

 • “Beth mae'r llythyren hon yn ei swnio hoffi? gwneud?”.
 • “Pa air arall sy’n dechrau gyda’r sain honno?”.
 • “Pa air sy’n odli â’r gair hwnnw?”.

Chwarae’r gair gemau gartref neu yn y car

Gan ddechrau o'r cam blaenorol, cyflwynwch gemau geiriau syml yn rheolaidd. Canolbwyntiwch ar gemau sy'n annog eich plentyn i wrando, adnabod a thrin synau geiriau.

Er enghraifft, dechreuwch drwy ofyn cwestiynau fel:

 • “Sut mae'r gair ____ yn swnio ? yn dechrau?”
 • “Pa sain mae’r gair ____ yn gorffen gyda?”
 • “Pa eiriau sy’n dechrau gyda’r sain ____?”
 • “Pa air sy’n odli â ____? ”

Deall Sgiliau Sylfaenol ar gyfer Addysgu Plant i Ddarllen

Mae'n bwysig cofio bod dysgu darllen yn cynnwys llawer o wahanol sgiliau. Felly mae pum cydran hanfodol o ddarllen y gallwch ddarllen amdanynt yma.

Dyma'r sgiliau sydd eu hangen ar bob plentyn i ddysgu darllen yn llwyddiannus. Yn fyr, maent yn cynnwys:

 • Ymwybyddiaeth seinyddol: y gallu i glywed a thrin gwahanol synau geiriau.
 • Ffoneg: adnabod y cysylltiad rhwng llythrennau a’r synau a wnânt.
 • Geirfa: deall ystyr geiriau, eu diffiniadau a’u cyd-destun.
 • Darllen a deall: deall ystyr testun, mewn llyfrau stori a llyfrau gwybodaeth.
 • Rhuglder: y gallu darllen yn uchel gyda chyflymder, dealltwriaeth a chywirdeb.
Darllenwch hefyd: 7 Nodweddion Person Pendant

Chwarae gyda magnetau llythrennau, gan ei fod yn helpu'ch plentyn i ddysgu darllen ac ysgrifennu

Y seiniaugall y llafariad canol fod yn anodd i rai plant ac felly gall y gweithgaredd hwn fod yn ddefnyddiol iawn. Paratowch magnetau gyda llythrennau ar yr oergell a newidiwch y llafariaid i'r ochr (a, e, i, o, u).

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Dywedwch air (consonant-vowel-consonant), er enghraifft cath, a gofynnwch i'ch plentyn ei sillafu gan ddefnyddio'r magnetau. I'w helpu, dywedwch bob sain llafariad yn uchel wrth bwyntio at ei llythyren a gofynnwch i'ch plentyn pa un sy'n gwneud sain debyg i'r un canol.

Gweld hefyd: Ffugadwyedd: ystyr yn Karl Popper ac mewn gwyddoniaeth

Harneisio pŵer technoleg i gadw'ch plentyn yn brysur

Dylai dysgu darllen fod yn broses bleserus a dylai ysgogi plant i wella. Weithiau gall plentyn fod yn llawn brwdfrydedd ac awydd i ddysgu ar y dechrau, ond unwaith y bydd yn taro wal, gallant orlethu a rhoi'r gorau iddi yn hawdd.

Fel rhiant, gall ymddangos yn amhosib ailddysgu a gwybod ble Gall fod yn achosi rhwystredigaeth.

Awgrym sy'n helpu sgiliau llythrennedd eich plentyn ymhellach

Mae apiau fel “Reading Eggs” yn defnyddio gwersi unigol sy'n cyfateb i allu pob plentyn. Yn y modd hwn, caiff plant eu gwobrwyo'n rheolaidd am gwblhau gweithgareddau a chyrraedd lefelau newydd. Mewn geiriau eraill, dyna sy'n eu hysgogi i aros ar y trywydd iawn.

Gall rhieni hefyd weld adroddiadau amCynnydd ar unwaith i weld sut mae eich sgiliau yn gwella.

Darllenwch gyda'ch gilydd yn ddyddiol a gofynnwch gwestiynau am y llyfr

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli faint o sgiliau y gellir eu dysgu o'r weithred syml o ddarllen i plentyn.

Yn yr ystyr hwn, rydych nid yn unig yn dangos iddynt sut i ynganu'r geiriau, ond hefyd yn datblygu sgiliau deall hanfodol. Hefyd, mae'n cynyddu eu geirfa ac yn gadael iddynt glywed sut mae darllenydd rhugl yn swnio.

Yn fwy na dim, mae darllen rheolaidd yn helpu'ch plentyn i ddatblygu cariad at ddarllen, sef y ffordd orau i'w baratoi ar gyfer llwyddiant darllen. Felly, cryfhewch sgiliau darllen a deall eich plentyn trwy ofyn cwestiynau yn ystod y darllen.

Awgrym sy'n helpu'ch plentyn i ddarllen ac ysgrifennu hyd yn oed yn fwy

Ar gyfer plant iau, anogwch nhw i gymryd rhan gyda lluniau . Er enghraifft, gofyn cwestiynau fel: ydych chi'n gweld y cwch? pa liw yw'r gath?.

I blant hŷn, gofynnwch gwestiynau am yr hyn yr ydych newydd ei ddarllen, megis: “Pam ydych chi'n meddwl bod ofn ar yr aderyn?”, “Pryd sylweddolodd Sofia fod ofn arbennig arni? pwerau?”.

Chwarae i gofio geiriau amledd uchel bob dydd

Mae geiriau golwg yn eiriau na ellir eu hynganu'n hawdd ac mae'n rhaid eu hadnabod trwy olwg. Geiriau gweledol amledd uchel yw'r rhai sy'n ymddangos yn amlmewn darllen ac ysgrifennu, er enghraifft: rydych chi, fi, rydyn ni, ydw, wedi ac, ar gyfer, wedi, maen nhw, ble, aeth, yn gwneud.

Y strategaeth ar gyfer dysgu geiriau amledd uchel yw “ gweler y gair, dywedwch y gair”. Mae dysgu adnabod a darllen geiriau cyffredin yn hanfodol er mwyn i blant ddod yn ddarllenwyr rhugl. Hynny yw, bydd yn eu hatal rhag cael problemau darllen.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Bydd y rhan fwyaf o blant yn dysgu ychydig o eiriau amledd uchel erbyn pedair oed (e.e., fi, ti, fe, ni, chi, nhw) a thua 20 gair amledd uchel erbyn diwedd blwyddyn gyntaf yr ysgol. Yn hyn o beth, gallwch ddysgu geiriau golwg trwy chwarae gyda chardiau a defnyddio'r ap darllen a ddisgrifir uchod.

Helpwch eich plentyn i ddewis deunydd darllen sy'n cyfateb i'w nwydau

Yn aml , rydym yn gorfodi plant i ddarllen llyfrau nad oes ganddynt ddiddordeb ynddynt. Felly, trwy ofyn beth sydd o ddiddordeb iddynt, beth sy'n eu cynhyrfu a beth sy'n eu cyffroi, gallwn ddod o hyd i'r llyfrau hynny sydd wedi'u teilwra'n wirioneddol ar gyfer eu dysgu.

Syniadau olaf ar ddysgu'ch plentyn i ddarllen ac ysgrifennu

Mae pob plentyn yn dysgu ar ei gyflymder ei hun. Felly cofiwch bob amser mai'r peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud yw ei gwneud hi'n bleserus. Hynny yw, beth all eich agwedd chi effeithio ar hyncwestiwn.

Gobeithiaf eich bod wedi mwynhau'r cynghorion rydym wedi'u gwahanu yn arbennig i chi ar llythrennog eich plentyn . Felly, dewch i adnabod ein Cwrs Seicdreiddiad Clinigol a pharatowch i ddarganfod gorwelion newydd a fydd yn newid eich bywyd! Byddwch yn weithiwr proffesiynol yn y maes eithriadol hwn!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.