Pendant: beth mae'n ei olygu a pha sillafu sy'n gywir

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Wedi'r cyfan, a ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu i fod yn bendant ? Ydy, mae llawer yn cael ei ddweud am bobl bendant, faint mae'n ategu ailddechrau neu sy'n dda i'n perthnasoedd. Fodd bynnag, mae pendantrwydd yn aml yn cael ei ddrysu â haerllugrwydd. Eto i gyd, mae llawer o bobl yn ei ddrysu gyda'r syniad o fod yn gywir neu'n gywir.

Ond nid yw bod yn berson pendant yn golygu dim o hynny! Yn wir, mae'n golygu mynd yn syth at y pwynt, dim ffws. Ac mae hynny'n beth da ac adeiladol i ddelio â phobl eraill, boed mewn amgylchedd proffesiynol neu mewn perthnasoedd personol. Felly, dilynwch ein testun a deall mwy am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn berson pendant!

Mynegai Cynnwys

 • Pa un yw'r ffordd gywir: pendant neu gywir?
 • Beth yw pendantrwydd?
 • Nodweddion person pendant
 • Manteision bod yn berson pendant
 • Beth am bendantrwydd proffesiynol?
 • Felly beth ydyw i fod yn bendant mewn Seicoleg?
  • Byddwch yn ofalus serch hynny!
 • Pendant yn erbyn didwyll
 • Pendant yn erbyn optimistiaeth
 • Meddyliau terfynol am bendantrwydd
  • Dewch i ddarganfod mwy!

Beth yw'r ffordd gywir: pendant neu gywir?

Yn yr ystyr hwn, ansoddair yw pendantrwydd ac mae'n nodweddu'r hyn sy'n gadarnhaol neu'n iawn, megis ymddygiadau neu weithredoedd. Felly, y peth cywir yw defnyddio'r gair gyda dau “ss”, a pheidio ag ysgrifennu gydag “c”. Hynny yw, mewn gramadeg, nid yw “cywir” yn bodoli.

Wel, mae'r dryswch yngwneud oherwydd bod llawer o bobl yn credu bod y gair “pendant” yn deillio o'r gair “iawn” .

Beth yw pendantrwydd?

Ystyr pendant yw eich bod chi'n cyrraedd y pwynt yn syth. Ond gydag empathi. Hynny yw, nid ydych chi'n dweud popeth rydych chi'n ei feddwl heb hidlydd. Nid yw bod yn uniongyrchol yn golygu y dylech ddweud popeth sy'n dod i'r meddwl. Wel, mae bod yn bendant yn golygu peidio ag oedi a datgelu'r hyn rydych chi'n ei feddwl heb dramgwyddo neb.

Yn y modd hwn, mae cyfathrebu pendant yn uniongyrchol, heb sŵn na methiannau . Felly, mae'n caniatáu deall y neges y mae'r person yn ei throsglwyddo. Mae’n golygu bod y wybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n ddi-oed a heb oedi. Felly, mae hon wedi bod yn nodwedd y mae llawer o alw amdani gan weithwyr proffesiynol.

Nodweddion y person pendant

Yn yr ystyr hwn, mae bod yn bendant yn gyfystyr â hyder a dealltwriaeth yn y pen draw. . Mae'r person pendant, fel y soniasom yn gynharach, yn berson sy'n cyrraedd y pwynt yn syth. Am y rheswm hwn, mae fel arfer yn berson hyderus sy'n gallu mynegi ei hun yn rhwydd.

Fel y cyfryw, mae gan bobl bendant rym dadlau mawr. Yn ogystal, mae ganddynt y y gallu i rodd o fod yn uniongyrchol heb fod yn llym nac yn ymwthiol. Felly, maent yn sicr yn eu hymddygiad a'u barn. Ac maen nhw hefyd yn bobl ag ymddygiadau mwy cadarnhaol.

Yn anad dim, mae person â grym pendantrwydd craff yn berson sy'n gwybod sut i gyfathrebu. Bodfelly, hi sy'n dominyddu cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Manteision bod yn berson pendant

Yn y modd hwn, mae ymddygiad pendant yn llawn manteision. Felly, rydym wedi rhestru rhai isod:

 • barn onest;
 • rheoli pryder;
 • osgoi’r “cofrestru” enwog wrth anfon neges;
 • 5>sgiliau cyfathrebu gwell;
 • datblygiad sythweledol;
 • mwy o sicrwydd;
 • gwelliant mewn hunanhyder a hunan-barch;
 • llai o betruso wrth gymryd penderfyniadau;
 • mwy o wrthrychedd.

Felly, y fantais fwyaf o fod yn berson pendant yw rheoli emosiynau, meddyliau ac ymddygiad. Yn ogystal, mae yn berson heb broblemau emosiynol a seicolegol. Hynny yw, mae'n berson y mae ei iechyd meddwl yn gytbwys.

Beth am bendantrwydd proffesiynol?

Felly, mae bod yn bendant yn sgil y gofynnir amdano fwyfwy mewn cyfweliadau swyddi. Felly, mae pendantrwydd proffesiynol yn golygu sut rydych chi'n amddiffyn eich barn a'ch safbwyntiau . Hynny yw, pa mor uniongyrchol ydych chi yn eich swyddi.

Mae hyn yn bwysig oherwydd mae'n dangos nad yw'r gweithiwr proffesiynol sydd â phendantrwydd yn arafu ac nad yw'n mynd o gwmpas. Mae'n cyrraedd y pwynt yn syth. Oherwydd, mewn byd cystadleuol iawn, mae hyn yn y pen draw yn wahaniaethwr pwysig ar gyfer hyrwyddiadau. Ymhellach, er mwyn ennill acyflogaeth.

Yn y modd hwn, mae pendantrwydd yn gysylltiedig â chynhyrchiant a chyflawni canlyniadau. A dyma rai o'r nodweddion y mae cwmnïau proffesiynol yn chwilio amdanynt fwyaf. Yn ogystal, mae'n gymhwysedd pwysig iawn ar gyfer swyddi arwain. Oherwydd ei fod yn cyfleu, yn anad dim, hyder.

Felly, beth yw bod yn bendant mewn Seicoleg?

Nid yw pendantrwydd, mewn seicoleg, yn ymwneud â chwalu rhwystrau, bod yn fwy cyfathrebol neu’n fwy dirwystr. A dweud y gwir, dyma sut rydych chi'n gweld eich hun a sut rydych chi'n wynebu'r hyn sy'n digwydd yn eich bywyd. Felly, mae'n cael ei nodweddu gan weithredoedd ac adweithiau mwy ymarferol.

Gweld hefyd: Beth yw agwedd ymddygiadol?

Yn y modd hwn, mae'n yn rhan o'r pedwar prif grŵp ymddygiad a ddadansoddwyd gan seicolegwyr. Hynny yw, yr ymosodol, y goddefol, y goddefol-ymosodol a'r pendant.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Ffocws ar fywyd: sut i'w wneud yn ymarferol?

Fodd bynnag, byddwch yn ofalus!

Mae bod yn bendant yn dda iawn ac mae ganddo lawer mwy o bwyntiau da na phwyntiau drwg hyd yn oed. Fodd bynnag, mae angen bod yn ofalus. Mae hyn oherwydd y gall pendantrwydd nid yn unig gael ei gymysgu â haerllugrwydd, ond gall hefyd droi'n haerllugrwydd.

Gan fod y person pendant yn uniongyrchol a yn siarad heb guro o amgylch y llwyn, gellir dehongli hyn yn y ffordd anghywir. Felly, os nad oes tact wrth fynegi barn, efallai y bydd y person yndehongli fel trahaus.

Ymhellach, heb hunan-asesiad cyson, mae'n bosibl datblygu ymddygiad trahaus.

Pendant yn erbyn didwyll

Yn ogystal â gan ofalu peidio â chymysgu pendantrwydd â haerllugrwydd, mae hefyd yn angenrheidiol peidio â drysu pendantrwydd a didwylledd. Diffuantrwydd yw mynegiant yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn iawn, o'n safbwynt ni.

Tra bod pendantrwydd yn drosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol. Ymhellach, mae pendantrwydd yn gysylltiedig â'r gallu i reoli emosiynau. Mae i ddidwylledd, ar y llaw arall, arwyddocâd emosiynol yn dibynnu ar y neges yr ydym am ei chyfleu. Ac mae hyn yn digwydd yn enwedig pan fyddwn yn mynegi sut rydym yn teimlo.

Pendant yn erbyn optimistiaeth

Arall Y pwynt i fod yn ymwybodol ohono yw nad yw person â nodweddion pendant yr un peth â pherson optimistaidd. Oherwydd, mae gan berson â phendantrwydd datblygedig ymddygiadau ac agweddau mwy cadarnhaol.

<0 Yr optimist, ar y llaw arall, ef yw'r un sy'n gweld popeth mewn ffordd gadarnhaol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu ei fod yn berson pendant, i'r gwrthwyneb. Gall fod yn berson heb y gallu i gyfathrebu'n uniongyrchol. Dyma brif nodwedd pendantrwydd.

Felly, gall optimistiaeth ormodol fod yn mwgwd ar gyfer problemau. Felly, efallai nad yw'n agwedd mor iach. felly mae'n dda iawnbyddwch yn optimistaidd, ond yn gymedrol!

Meddyliau terfynol am bendantrwydd

Mae'n gynyddol hanfodol i wella ein sgiliau cyfathrebu. Fodd bynnag, boed yn gyfathrebu ysgrifenedig neu lafar, mae angen gwybod sut i fynegi ein hunain. Hyd yn oed yn fwy felly i gael ein deall yn effeithlon. Felly, mae hwn yn gymhwysedd y gellir ei ddatblygu.

Gweld hefyd: Parodrwydd i ynysu: beth mae hyn yn ei ddangos?

Felly bydd yn dda nid yn unig i'ch bywyd personol, ond hefyd i'ch bywyd proffesiynol. Wel, mae'r byd yn mynnu ein bod ni'n cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy'r amser.

Felly, mae bob amser yn angenrheidiol i arloesi'r ffordd rydyn ni'n ymwneud â'n gilydd ym mhob agwedd ar fywyd. Fodd bynnag, nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu rhywbeth newydd. Neu hyd yn oed i ddatblygu gyda golwg ar les ac ansawdd bywyd. Felly, ydych chi wedi meddwl am weithio i fod yn bendant?

Dewch i ddarganfod mwy!

Os oeddech chi'n hoffi'r pwnc hwn ac eisiau gwybod sut i fod yn bendant , dilynwch ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein! Yn y modd hwn, byddwch yn dysgu gwahanol ddamcaniaethau am y meddwl dynol. Felly, byddwch yn datblygu eich potensial llawn. Felly dewch i drawsnewid eich bywyd a'ch gyrfa. Felly, cofrestrwch nawr!

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.