Dyfyniadau am Addysg: 30 gorau

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Addysg yw un o'r allweddi i lwyddiant. Mae'n hawl ddynol sylfaenol ac yn fodd i gyflawni cyflawniad personol a chyfrannu at ddatblygiad byd-eang. Dyna pam rydym wedi llunio 30 dyfyniad addysg gan feddylwyr gwych i'ch ysbrydoli a'ch cymell i ddilyn gwybodaeth a gwella'ch addysg.

Mynegai Cynnwys

 • Ymadroddion gorau am addysg
  • 1. “Addysgu plant fel nad oes angen cosbi oedolion.” (Pythagoras)
  • 2. “Addysg yw’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei dderbyn, mae llawer yn ei drosglwyddo ac ychydig yn ei feddu.” (Karl Kraus)
  • 3. “Nid oes ond un da, sef gwybodaeth, a dim ond un drwg, sef anwybodaeth. (Socrates)
  • 4. “Mae dawn heb addysg fel arian yn y pwll glo.” (Benjamin Franklin)
  • 5. “Prif amcan addysg yw creu pobl sy’n gallu gwneud pethau newydd ac nid dim ond ailadrodd yr hyn y mae cenedlaethau eraill wedi’i wneud.” (Jean Piaget)
  • 6. “Nid yw addysg yn newid y byd. Mae addysg yn newid pobl. Mae pobl yn newid y byd.” Paulo Freire
  • 7. “Byddai addysg ar gyfer dioddefaint yn osgoi ei deimlo mewn perthynas ag achosion nad ydynt yn ei haeddu.” (Carlos Drummond de Andrade)
  • 8. “Mae addysg yn teithio ym myd y llall, heb erioed dreiddio iddo. Mae'n defnyddio'r hyn rydyn ni'n mynd drwyddo i drawsnewid yr hyn ydyn ni. (Augusto Cury)
  • 9. “Mae angen y gofal mwyaf ar addysg, oherwydd mae’n dylanwadu ar fywyd cyfan.” (Seneca)
  • 10. "Allwyddiant mewn bywyd. Felly, dyma'r ffordd orau o siapio cymeriad a thynged person.

   20. “Addysg yw’r arf mwyaf pwerus y gallwch chi ei ddefnyddio i newid y byd.” (Nelson Mandela)

   Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

   Nelson Mandela, yn y frawddeg hon, mae'n amlygu pwysigrwydd addysg ar gyfer trawsnewid cymdeithasol. Mae'n gwneud i ni adlewyrchu y gallwn, trwy wybodaeth, hyrwyddo newidiadau sylweddol mewn cymdeithas.

   Yn y modd hwn, addysg yw’r allwedd i ddatblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol gwlad, yn ogystal â bod yn hawl sylfaenol i bawb. Oherwydd mai trwyddo y gallwn frwydro dros ein hawliau a chael ymwybyddiaeth feirniadol i wynebu heriau bywyd.

   21. “Mae bywyd yn brifysgol wych, ond nid yw'n dysgu llawer i'r rhai nad ydynt yn gwybod sut i fod yn fyfyriwr...” (Augusto Cury)

   Mae Augusto Cury yn amlygu bod yn rhaid iddo fod bob amser agored i ddysgu a chyfleoedd profiadau bywyd. Felly, mae angen bod ag amynedd ac ymroddiad i gael y canlyniadau rydyn ni eu heisiau. Beth bynnag, mae bywyd yn dysgu llawer i ni, ond dim ond y rhai sy'n gwybod sut i fanteisio ar gyfleoedd ac ymdrechu i gael y gorau fydd yn cael y wobr a ddymunir.

   22. “Nid oes neb yn addysgu neb, nid oes neb yn ei addysgu ei hun, dynion yn addysgu eu gilydd, wedi eu cyfryngu gan y byd.” (Paulo Freire)

   Paulo Freire,un o addysgwyr pwysicaf Brasil, yn myfyrio ar y syniad bod addysg yn broses y mae pawb yn rhan ohoni, ac nid yn gyfrifoldeb athro neu athrawes yn unig.

   Yn yr ystyr hwn, mae'n ceisio dangos mai'r byd yr ydym yn byw ynddo sy'n dylanwadu ar ein proses ddysgu, a thrwy ryngweithio rhwng pobl yr ydym yn addysgu ein hunain. Yn y modd hwn mae ein sgiliau a'n gwybodaeth yn cael eu caffael, ac nid trwy broses ynysig.

   23. “ Deallusrwydd a chymmeriad : dyma hyd yn nod addysg wir.” (Martin Luther King)

   Rhaid mai amcan addysg yw paratoi pobl ar gyfer byd gwell, wedi'i adeiladu ar foeseg a deallusrwydd. Mewn geiriau eraill, mae addysg yn llawer mwy na chaffael gwybodaeth yn unig; rhaid iddo arwain pobl i ddod yn bobl foesol gyfrifol

   Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am bwll neu lyn

   24. “Ym mhroblem addysg y mae cyfrinach fawr gwelliant dynoliaeth.” (Immanuel Kant)

   Mae addysg yn ffactor sylfaenol ar gyfer gwella dynoliaeth, oherwydd trwyddi hi y mae pobl yn caffael gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd sy'n eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial. O hyn, mae addysg yn gyfrifol am hyrwyddo newidiadau cadarnhaol sy'n cyfrannu at ddatblygiad dynoliaeth.

   Gweld hefyd: Beth mae unigolyn egocentrig yn ei olygu?

   25. “Y mae i addysg wreiddiau chwerw, ond eimae ffrwythau'n felys." (Aristotle) ​​

   Mae'r ymadrodd hwn gan Aristotlys yn crynhoi'n dda yr ymdrech sydd ei angen i gael buddion addysg. Wrth ddechrau'r broses ddysgu, mae llawer yn wynebu heriau ac anawsterau, ond ar ddiwedd y llwybr hwn maent yn dod o hyd i wobrau a gwybodaeth werth chweil.

   26. “Os nad yw addysg yn unig yn trawsnewid cymdeithas, hebddi nid yw cymdeithas yn newid ychwaith.” (Paulo Freire)

   Yn dal yn ei ymadroddion enwog am addysg, yn y Paulo Freire hwn Mae'r ymadrodd hwn gan Paulo yn amlygu pwysigrwydd addysg fel modd o hybu newidiadau mewn cymdeithas. Gan gofio nad addysgu yw'r unig arf sydd ei angen i hyrwyddo trawsnewidiadau, ond mae'n hanfodol ar gyfer datblygiad.

   Felly, heb addysg, mae cymdeithasau’n tueddu i farweiddio, gan nad oes modd i ennill sgiliau a gwybodaeth newydd. Hynny yw, mae addysg yn hanfodol ar gyfer newid cymdeithasol ac ar gyfer datblygiad dynoliaeth.

   27. “Nid oes neb mor fawr fel na all ddysgu, ac nid yw mor fach fel na all ddysgu.” (Aesop)

   Yma mae’r pwyslais ar ein gallu i ddysgu ac addysgu, beth bynnag fo’n hoedran, statws cymdeithasol, lefel gwybodaeth neu unrhyw ffactor arall. Hynny yw, mae sgiliau addysgu a dysgu yn agored i bawb, gan fod gan bawb rywbeth i’w gynnig ac i’w ddysgu.

   28. “Mae addysg dyn yn dechreu ar foment ei enedigaeth;cyn siarad, cyn deall, mae rhywun eisoes yn cyfarwyddo'ch hun.” (Jean Jacques Rousseau)

   Nid yw addysg yn gyfyngedig i gaffael gwybodaeth academaidd, ond hefyd i gaffael sgiliau cymdeithasol ac emosiynol, sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad iach person.

   Felly, mae’n bwysig bod rhieni’n ymdrechu i ddarparu amgylchedd addysgol sy’n annog twf iach eu plant o’u genedigaeth.

   29. “Peidiwch ag addysgu plant yn y gwahanol ddisgyblaethau trwy droi at rym, ond fel pe bai'n gêm, er mwyn i chi hefyd allu gweld yn well natur naturiol pob un.” (Plato)

   Mae Plato yn pwysleisio perthnasedd addysgu plant mewn ffordd chwareus a rhyngweithiol, fel y gallant ddatblygu eu potensial eu hunain. Yn hytrach na'u gorfodi i ddilyn rheolau a disgyblaethau, mae defnyddio gemau ac offer chwerthinllyd eraill yn caniatáu i'r plentyn archwilio ei alluoedd ei hun mewn ffordd fwy naturiol a rhydd.

   30. “Mae addysg yn datblygu cyfadrannau, ond nid yn eu creu.” (Voltaire)

   Yma amlygir pwysigrwydd addysg ar gyfer datblygu galluoedd unigol. Er y gall addysg helpu i hogi sgiliau a galluoedd, ni all greu talent na photensial person. Yn hytrach, cyfrifoldeb yr unigolyn yw defnyddio addysg i ddatblygu ei gyfadrannau ei hun apotensial.

   Os ydych chi'n gwybod mwy o ymadroddion am addysg, peidiwch ag anghofio eu rhannu gyda ni yn y blwch sylwadau isod. Hefyd, os oeddech chi'n hoffi'r erthygl, hoffwch hi a'i rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Felly, bydd yn ein hannog i gynhyrchu cynnwys o safon bob amser.

   Addysg, os caiff ei deall yn iawn, yw’r allwedd i gynnydd moesol.” (Allan Kardec)
  • 11. “Chwe deg mlynedd yn ôl, ro’n i’n gwybod popeth. Heddiw gwn na wn i ddim. Addysg yw darganfyddiad cynyddol ein hanwybodaeth.” (Will Durant)
  • 12. “Dim ond addysg sy’n eich rhyddhau chi.” (Epictetus)
  • 13. “Mae gwir addysg yn golygu dod â'r gorau allan o berson neu ddod ag ef allan. Pa lyfr gwell na llyfr dynolryw?” (Mahatma Gandhi)
  • 14. “Nid addysg yw addysgu’r meddwl heb addysgu’r galon.” (Aristotlys)
  • 15. " Addysg yw hau yn ddoeth ac yn amyneddgar llwy." (Augusto Cury)
  • 16. “Mae cyfrinach fawr addysg yn cynnwys cyfeirio oferedd tuag at y nodau cywir. (Adam Smith)
  • 17. “Pwy nad yw'r gair yn ei addysgu, ni fydd y ffon yn addysgu ychwaith.” (Socrates)
  • 18. “Nid trosglwyddo gwybodaeth yw addysgu, ond creu posibiliadau ar gyfer ei gynhyrchu neu ei adeiladu ei hun.” (Paulo Freire)
  • 19. “Nid yw dyn yn ddim ond yr hyn y mae addysg yn ei wneud.” (Immanuel Kant)
  • 20. “Addysg yw’r arf mwyaf pwerus y gallwch chi ei ddefnyddio i newid y byd.” (Nelson Mandela)
  • 21. “Mae bywyd yn brifysgol wych, ond nid yw’n dysgu llawer i’r rhai nad ydyn nhw’n gwybod sut i fod yn fyfyriwr…” (Augusto Cury)
  • 22. “Does neb yn addysgu neb, does neb yn addysgu ei hun, mae dynion yn addysgu ei gilydd, yn cael eu cyfryngu gan y byd.” (Paulo Freire)
  • 23. “Deallusrwydd a chymeriad: dyna’rnod gwir addysg.” (Martin Luther King)
  • 24. “Y broblem addysg yw cyfrinach fawr gwelliant dynoliaeth.” (Immanuel Kant)
  • 25. “Mae gan addysg wreiddiau chwerw, ond mae ei ffrwythau yn felys.” (Aristotlys)
  • 26. “Os nad yw addysg yn unig yn trawsnewid cymdeithas, hebddi nid yw cymdeithas yn newid ychwaith.” (Paulo Freire)
  • 27. “Nid oes unrhyw un mor fawr fel na all ddysgu, na chyn lleied fel na all ddysgu.” (Aesop)
  • 28. “Mae addysg dyn yn dechrau ar eiliad ei enedigaeth; cyn siarad, cyn deall, mae rhywun eisoes yn cyfarwyddo'ch hun.” (Jean Jacques Rousseau)
  • 29. “Peidiwch ag addysgu plant yn y disgyblaethau amrywiol trwy droi at rym, ond fel pe bai'n gêm, fel y gallwch chi hefyd weld yn well beth yw natur naturiol pob un.” (Plato)
  • 30. “Mae addysg yn datblygu cyfadrannau, ond nid yw’n eu creu.” (Voltaire)

Ymadroddion gorau am addysg

1. “Addysgu plant fel nad oes angen cosbi oedolion.” (Pythagoras)

Mae'r frawddeg hon gan Pythagoras yn hynod berthnasol a chyfredol, gan ei bod yn atgyfnerthu pwysigrwydd addysg fel modd o atal agweddau annymunol ac osgoi'r angen am gosb. Po fwyaf addysgedig ac ymwybodol yw plant, y lleiaf o broblemau y bydd oedolion yn eu cael yn y dyfodol.

2. “Addysg yw’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei dderbyn, llawertrosglwyddo ac ychydig yn meddu." (Karl Kraus)

Mae'r ymadrodd hwn yn amlygu pwysigrwydd addysg ac yn ein hatgoffa, er bod y rhan fwyaf o bobl yn derbyn cyfarwyddyd a dysg, bod llawer ohonynt hefyd yn ei drosglwyddo i eraill, tra mai dim ond ychydig sydd â gwir wybodaeth.

Felly, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i fuddsoddi mewn addysg fel y gall mwy a mwy o bobl gael y wybodaeth angenrheidiol i fod yn gynhyrchiol yn ein cymdeithas.

3. “Nid oes ond un da, sef gwybodaeth, a dim ond un drwg, sef anwybodaeth. (Socrates)

Cofiwch bwysigrwydd ceisio gwybodaeth ac osgoi anwybodaeth. Mae gwybodaeth yn rhoi cyfle i ni ddatblygu fel bodau dynol ac mae anwybodaeth yn ein rhwystro rhag symud ymlaen. Felly, mae'n hanfodol bod yn ymwybodol mai addysg yw'r sail ar gyfer twf a datblygiad unrhyw unigolyn.

4. “Mae dawn heb addysg fel arian yn y mwynglawdd.” (Benjamin Franklin)

Ymhlith yr ymadroddion am addysg , dyma ffordd farddonol o amlygu pwysigrwydd addysg ar gyfer llwyddiant. Mae talent yn anrheg sydd gan rai pobl, ond mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r dalent honno yn y ffordd orau bosibl. Mae addysg yn ein dysgu i asesu a datblygu ein galluoedd, ac yn ein helpu i ddod o hyd i'r ffordd orau o ddefnyddio ein doniau.

5. “Prif ddiben addysg yw creupobl sy’n gallu gwneud pethau newydd ac nid dim ond ailadrodd yr hyn y mae cenedlaethau eraill wedi’i wneud.” (Jean Piaget)

Mae’n wir mai nod addysg yw dysgu pobl i feddwl yn greadigol, i ddatblygu syniadau ac atebion newydd i broblemau, yn hytrach nag ailadrodd yr hyn y mae cenedlaethau eraill eisoes wedi’i wneud. Mae dysgu meddwl yn feirniadol yn sgil sylfaenol ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol, ac addysg yw'r sylfaen ar gyfer hyn.

6. “Nid yw addysg yn trawsnewid y byd. Mae addysg yn newid pobl. Mae pobl yn newid y byd.” Paulo Freire

Pan fydd pobl yn cael eu haddysgu, maent yn datblygu sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i wella eu hunain, ac o ganlyniad, i wella'r byd. Mae addysg, felly, yn fath o rymuso a datblygu, a gall pobl addysgedig yn wir drawsnewid y byd.

7. “Byddai addysg i ddyoddefaint yn osgoi ei deimlo mewn achosion nad ydynt yn ei haeddu.” (Carlos Drummond de Andrade)

Mae dysgu delio â phoenau bywyd mewn ffordd iachach a mwy ymwybodol yn ein helpu i gydnabod pan fyddwn yn dioddef oherwydd rhywbeth na ddylem ac felly ei osgoi. Mae'n angenrheidiol felly ein bod yn addysgu ein hunain i ddelio'n well â'r adfydau a'r siomedigaethau a ddaw yn sgil bywyd i ni.

8. “Y mae addysg yn teithio ym myd y llall, heb fyned i mewn iddo byth. Yw defnyddio'r hyn rydyn ni'n ei drosglwyddo iddotrawsnewid i mewn i'r hyn ydym. (Augusto Cury)

Mae'r ymadrodd hwn gan Augusto Cury yn amlygu pwysigrwydd addysg ar gyfer datblygu ac adeiladu cymdeithas decach. Addysgu yw dod i adnabod byd y llall, deall eu gwahaniaethau a'u parchu. Mae'n defnyddio empathi i drawsnewid yr hyn rydyn ni'n mynd drwyddo i'r hyn ydyn ni, a thrwy hynny adeiladu byd mwy egalitaraidd.

9. “Mae addysg yn gofyn y gofal mwyaf, oherwydd y mae’n dylanwadu ar fywyd cyfan.” (Seneca)

Mae addysg yn hanfodol i ddatblygiad person a rhaid ei thrin â chyfrifoldeb mawr. Mae’n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn wynebu bywyd, ein ffordd o feddwl a gweithredu ac, o ganlyniad, ein dyfodol.

10. “Addysg, o’i deall yn dda, yw’r allwedd i gynnydd moesol.” (Allan Kardec)

Mae addysg o bwysigrwydd mawr wrth ffurfio unigolyn. Pan gaiff ei ddeall yn dda, dyma'r dull mwyaf effeithiol ar gyfer datblygiad moesol, gan ei fod yn dysgu egwyddorion moesegol a gwerthoedd sylfaenol sy'n arwain bywydau pobl.

11. “Chwe deg mlynedd yn ôl, roeddwn i'n gwybod popeth. Heddiw gwn na wn i ddim. Addysg yw darganfyddiad cynyddol ein hanwybodaeth.” (Will Durant)

Mae'r ymadrodd athronyddol hwn gan Will Durant yn adlewyrchiad o'r wybodaeth a gawsom dros y blynyddoedd. Rhybuddio mai nid gwybod popeth yw gwir ddoethineb, ond bod yn ymwybodol o'n rhai nianwybodaeth. Yn yr ystyr hwn, addysg yw'r daith angenrheidiol i ddarganfod ein hanwybodaeth a thrwy hynny geisio mwy a mwy o wybodaeth.

12. “Dim ond addysg sy'n eich rhyddhau chi.” (Epictetus)

Trwy wybodaeth, gallwn gyflawni ymreolaeth i wneud ein penderfyniadau ein hunain a goresgyn y cyfyngiadau a osodir gan ein hamgylchiadau. Felly, ymhlith yr ymadroddion pwysig am addysg, mae'r un hwn yn amlygu bod addysg yn ein helpu i ddeall y byd o'n cwmpas ac yn ein grymuso i gael mwy o reolaeth dros ein tynged ein hunain.

13. “Mae gwir addysg yn golygu dadorchuddio neu ddwyn allan y gorau mewn person. Pa lyfr gwell na llyfr dynolryw?” (Mahatma Gandhi)

Ymhlith yr ymadroddion am addysg , mae'r neges hon gan Mahatma Gandhi yn haeddu sylw arbennig. Mae'n pwysleisio pwysigrwydd addysg fel cyfrwng datblygiad personol.

Dw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllen Hefyd: Therapi Gestalt Gweddi: beth yw e, beth yw ei ddiben?

Yn y modd hwn, mae'n credu mai'r llyfr gorau i addysgu'ch hun yw dynoliaeth ei hun, gan fod gan bob person ei set ei hun o sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau y gellir eu rhannu a'u dysgu oddi wrth ei gilydd. Mewn geiriau eraill, mae addysg yn daith barhaus o ddysgu a darganfod, ac mae gan bob un ohonom lawer i’w gynnig.

14. “Nid addysg y meddwl heb addysgu y galon.” (Aristotle) ​​

Rhaid addysgu meddwl a chalon. Mae addysgu'r galon yn golygu addysgu gwerthoedd megis haelioni, tosturi a chydsafiad, tra bod addysgu'r meddwl yn golygu paratoi'r unigolyn ar gyfer y byd go iawn trwy wybodaeth wyddonol, dechnegol a thechnolegol. Mae'r ddau yn hanfodol i ffurfio unigolyn cyflawn.

15. “Y mae addysg yn hau yn ddoeth, ac yn medi yn amyneddgar.” (Augusto Cury)

Un arall o'r ymadroddion pwysig am addysg sy'n amlygu ei phwysigrwydd i ddatblygiad cymdeithas.

Mae y weithred o addysgu yn gofyn am waith parhaus ac amyneddgar, fel y mae yn rhaid cael doethineb i ddysgu y gwerthoedd a'r egwyddorion cywir i bobl ieuainc, ac amynedd i aros am ganlyniadau yr addysg hon. Dyma sut y gall cenedlaethau olynol lwyddo a chyfrannu at gynnydd cymdeithas.

16. “Cyfrinach fawr addysg yw cyfeirio oferedd tuag at yr amcanion cywir. (Adam Smith)

Y ddealltwriaeth fod addysg yn ymwneud â mwy na chaffael gwybodaeth yn unig, ond hefyd â chyfeirio ein greddfau oferedd naturiol tuag at nodau gwerth chweil.

17. “Yr hwn nid yw'r gair yn ei addysgu, nid yw'r ffon yn ei addysgu chwaith.” (Socrates)

Mae'r frawddeg hon gan Socrates yn adlewyrchu pwysigrwydd addysg eiriol. Mae yn credu fod ymae gan eiriau bŵer anhygoel i addysgu a dysgu'r rhai sy'n eu clywed, ac na fydd defnyddio ffyn neu drais yn gwneud dim i'w wella na'i addysgu.

Mewn geiriau eraill, mae’n credu mai geiriau yw’r llwybr i ddysgu a thwf, a bod y defnydd o drais yn wrthgynhyrchiol ac yn aneffeithiol.

18. “Nid trosglwyddo gwybodaeth yw addysgu, ond creu posibiliadau ar gyfer ei chynhyrchu neu ei hadeiladwaith ei hun.” (Paulo Freire)

Mae'r frawddeg hon gan yr addysgwr o Brasil, Paulo Freire, yn amlygu pwysigrwydd adeiladu gwybodaeth ar ran myfyrwyr. Yn hytrach na throsglwyddo gwybodaeth yn unig, dylai'r athro annog y broses ddysgu ymreolaethol, gan annog y myfyriwr i ddatblygu sgiliau i ennill gwybodaeth trwy arbrofi a myfyrio.

Felly, rôl yr athro yw creu'r amodau angenrheidiol i fyfyrwyr adeiladu eu gwybodaeth eu hunain.

19. “Nid yw dyn ond yr hyn a wna addysg iddo.” (Immanuel Kant)

Ni ellid gadael y neges hon allan o'n rhestr o'r ymadroddion gorau am addysg. Mae hwn yn ymadrodd enwog gan Immanuel Kant sy'n amlygu pwysigrwydd addysg wrth ffurfio cymeriad dynol.

Yn fyr, mae addysg yn hanfodol ar gyfer datblygu gwerthoedd moesol a moesegol, yn ogystal â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.