Etnocentrizmus: meghatározás, jelentés és példák

George Alvarez 02-06-2023
George Alvarez

Etnocentrizmus más kulturális csoportok megítélése a saját kultúra alapján. Ez az előítélet egy formája, amely elveti más kultúrák elismeréséhez való jogát, miközben a saját kultúrát tartja az egyetlen helyesnek.

Sajnos ez az etnocentrikus hozzáállás, amely saját kulturális előírásaink következtében széles körben elterjedt, szinte mindenhol megtalálható. Ezzel szemben áll a kulturális relativizmus, amely a különböző kultúrákat egyformán érvényesnek igyekszik elismerni és elfogadni.

Más szóval, az etnocentrizmus egy olyan ítélkező magatartás, amely abból ered, hogy valaki hajlamos saját kultúráját felsőbbrendűnek tekinteni másokéval szemben. Ez egy olyan szubjektív világlátás, amelyben a kiindulási kultúrát tekintik a többi kultúra értékelésének mércéjének, figyelmen kívül hagyva az egyes kultúrák sajátosságait.

Tartalomjegyzék

 • Az etnocentrizmus jelentése
 • Mi az etnocentrizmus?
 • Kollektív és egyéni etnocentrizmus
 • Példák az entnocentrizmus megnyilvánulására
  • Etnocentrizmus és rasszizmus
  • Etnocentrizmus és idegengyűlölet
  • Etnocentrizmus és vallási intolerancia
 • Etnocentrizmus és kulturális relativizmus
 • Példák az etnocentrizmusra
  • Etnocentrizmus Brazíliában
  • Nácizmus

Az etnocentrizmus jelentése

A szótárban az etnocentrizmus szó antropológiai jelentése szerint az a magatartás, amikor valaki a sajátjától eltérő kultúrákat vagy etnikai csoportokat a szokások különbözősége miatt figyelmen kívül hagyja vagy leértékeli.

Az etnocentrizmus szó a görög "ethnos" szóból származik, amely népet, nemzetet, fajt vagy törzset jelent, és a "centrizmus" szóval egészül ki, amely központot jelent.

Mi az etnocentrizmus?

Az etnocentrizmus az antropológiában egy olyan fogalom, amely a az a gondolkodás, hogy egy kultúra vagy etnikum felsőbbrendű a többinél Az etnocentrikus emberek tehát a saját kultúrájuk normáit és értékeit tartják jobbnak, és ezért hajlamosak arra hivatkozni más etnikai vagy kulturális csoportok megítélésekor.

Ennek eredményeképpen ez komoly problémákat okozhat, mivel alaptalan elképzeléseket, előítéleteket és megkülönböztetést táplál. Más szóval arra késztetheti az embereket, hogy saját meggyőződésük és értékeik alapján igazságtalanul ítéljenek meg más csoportokat. És így mély megosztottságot hozhat létre a társadalmi csoportok között, ami társadalmi feszültségekhez és konfliktusokhoz vezethet.

Az etnocentrizmus tehát egy olyan gondolkodásmód, amely egy csoport kultúráját felsőbbrendűnek tekinti a többivel szemben, és olyan viselkedési normát állít fel, amelyet követni kell.

Így azokat az egyéneket és csoportokat, akik nem követik ezt a mintát, alacsonyabb rendűnek vagy abnormálisnak tekintik. Következésképpen, ennek az előítéletnek és ítéletalkotásnak a használata az előítéletek más formáit is létrehozhatja, mint pl. :

 • rasszizmus;
 • idegengyűlölet és
 • vallási intolerancia.

Kollektív és egyéni etnocentrizmus

Azt mondják, hogy:

 • Egy személy etnocentrikus Ez a nárcizmus egyik jele.
 • Egy kultúra etnocentrikus : amikor az adott népcsoport tagjai kultúrájukat (beleértve művészetüket, szokásaikat, vallásukat stb.) másokkal szemben felsőbbrendűnek ítélik.

Egyéni szempontból, a pszichoanalitikus klinikákra (a terápiára) gondolva, ezt a témát a következő ajánlásokhoz kapcsolhatjuk:

 • o pszichoanalitikus nem tekintheti az ő nézőpontját (hitét, neveltetését, politikai ideológiáját, családi értékeit stb.) az analizált személyre ráerőltetendő referenciának;
 • o a elemzése nem zárkózhat be önmagába, mint "az igazság urába"; a terápiának segítenie kell abban, hogy bizonyos paradigmákat rugalmasabbá tegyen, különösen az analizált személy önmagáról és más emberekről alkotott ellentmondásos ítéleteiben.

Az etnocentrizmus a 15. és 16. század között kezdett gyökeret verni Európában, és több szempontból is vizsgálható. Ebben az időszakban erősödött ugyanis Európa kapcsolata más kultúrákkal, például az indiánokkal.

Az etnocentrizmus egy téves és elhamarkodott ítéletből indul ki. A portugálok például azt hitték, hogy Brazília őslakosai:

 • nem hittek : Valójában az őslakosoknak megvoltak a saját isteneik vagy hitrendszerük;
 • nem volt királya : valójában társadalmi-politikai szerveződés volt, beleértve a tagok közötti hatalmi elosztást is;
 • nem volt törvény : Valójában lehet, hogy nem volt írott törvény, de volt egy (hallgatólagos és kifejezett) kódex arról, hogy mit lehetett/ kellett tenni.

Mondhatjuk, hogy a kultúrák különböznek egymástól. És hogy egyes kultúráknak relatív "fejlődési színvonala" lehet, de ez a használt kritériumtól függ. Gyakran előfordul, hogy az egyik kultúra számára "legkedvezőbb" kritérium kiválasztása egy másikhoz képest elfogult. Ha például azt mondjuk, hogy az európai opera színpadi-zenei szempontból az európai kultúrát más kultúrák fölé helyezi, akkor nem vesszük figyelembe a következőkettudják, hogy más kultúráknak is vannak releváns művészeti megnyilvánulásai.

Olvassa el továbbá: Mona Lisa: pszichológia Da Vinci festményében

Példák az entnocentrizmus megnyilvánulására

A témát a rasszizmus, az idegengyűlölet és a vallási intolerancia szemszögéből fogjuk szemléltetni.

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

Etnocentrizmus és rasszizmus

Míg a etnocentrizmus az egyik kultúra megítélésére utal egy másik kultúra paraméterei alapján, a rasszizmus a különböző emberi csoportok közötti megkülönböztetésre összpontosít, amely azon a meggyőződésen alapul, hogy biológiai jellemzőik, például a bőrszín, meghatározzák társadalmi képességeiket és jogaikat.

Ezt az elképzelést évszázadokon keresztül hozták létre és terjesztették, tovább erősítve a különböző etnikumú emberek közötti egyenlőtlenséget. Ebből a szempontból a faji megkülönböztetést emberi jogi kérdésként kezelték, mivel az olyan alapvető jogokat sért, mint az egyenlőséghez és a szabadsághoz való jog.

Etnocentrizmus és idegengyűlölet

A xenofóbia az etnocentrizmus egy fajtája, amely úgy véli, hogy a helyi kultúra magasabb rendű, mint a bevándorlóké Ez a felsőbbrendűségbe vetett hit ahhoz vezet, hogy elutasítanak mindent, ami ismeretlen, a szokásoktól kezdve a vallásig, mivel alacsonyabb rendűnek tartják azokat az adott helyen gyakoroltaknál. Ennek eredményeképpen gyakori a más kultúrákból származó dolgoktól való félelem vagy ellenszenv, és ez a gyökere a ma tapasztalható idegengyűlöletnek.

Etnocentrizmus és vallási intolerancia

Az etnocentrizmus és a vallási intolerancia közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Ebben az értelemben azok, akiknek a sajátjuktól eltérő meggyőződéseket rossznak és alsóbbrendűnek tekintik. Hasonlóképpen előfordulhat intolerancia azokkal szemben is, akik azt állítják, hogy nem hisznek valamiben, például az agnosztikusok és az ateisták.

Más szóval ez osztályozáshoz, hierarchizáláshoz és előítélethez vezet mások hitével szemben, ami vallási etnocentrizmust eredményez. Ez tehát a megkülönböztetés egy olyan formája, amelyet nem lehet tolerálni, és amely ellen küzdeni kell.

Etnocentrizmus és kulturális relativizmus

A kulturális relativizmus az antropológia egy olyan irányzata, amelyben célja a kultúrák relativizálása a különböző kulturális szempontok értékítéletek és felsőbbrendűség nélküli elemzése érdekében. E megközelítés szerint nincs helyes vagy helytelen, hanem inkább az, ami az adott kulturális kontextusnak megfelelő.

A kulturális relativizmus tehát azt állítja, hogy az egyes kultúrák értékeit, hiedelmeit és szokásait az adott társadalom saját normáin, szokásain és hiedelmein belül kell megérteni és értelmezni.

A kulturális relativizmus esetében egy cselekedet jelentése nem abszolút, hanem inkább abban a kontextusban van súlyozva, amelyben megtalálható. Így ez a nézőpont azt mutatja, hogy a "másiknak" megvannak a saját értékei, amelyeket annak a kulturális rendszernek megfelelően kell értelmezni, amelybe beágyazódik.

Röviden, a kulturális relativizmus alapvető fontosságú annak megértéséhez, hogy mi az egyedi más kultúrákban. A relativizálás a merevségtől való elszakadást követeli meg, hogy a kérdéseket a konkrét kontextusok alapján lehessen értékelni. A relativizmus továbbá pozitív eszköz az etnocentrizmussal való szembeszegüléshez és a megértés előmozdításához.

Lásd még: Álmodik a pénz fogadásáról: mit jelent ez?

Példák az etnocentrizmusra

Mint korábban említettük, az etnocentrizmus egy olyan magatartás leírására használt kifejezés, amely más kultúrákat a saját kulturális normáink alapján ítél meg. Amit gyakran a rasszizmus vagy az előítéletesség egy formájának tekintenek. Az etnocentrizmus példái közé tartoznak:

 • más kultúrák megítélése a saját erkölcsük alapján;
 • lekicsinylő kifejezések használata más kultúrák leírására;
 • azt feltételezik, hogy más kultúrák jellemzői alacsonyabb rendűek, mint a sajátjuk.

Mint példák a történelemből , a következőket emelhetjük ki:

Etnocentrizmus Brazíliában

A gyarmatosítás során megjelent az etnocentrizmus jelensége, amelyet a következők jellemeznek az európai kultúrák értékelése az őshonos és afrikai kultúrák kárára Ennek eredményeként ez a hozzáállás a marginalizált csoportok nyelvének, hagyományainak és szokásainak lealacsonyítását eredményezte, amelyek közül sokan nem tudtak ellenállni az előírt feltételeknek.

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

Nácizmus

Hitler náci kormányának etnocentrikus ideológiáját erőszakkal és kegyetlenséggel valósította meg a gyakorlatban. A náci rezsim egy sor diszkriminatív intézkedést vezetett be a más származású polgárokkal szemben, hogy garantálja az árja faj feltételezett felsőbbrendűségét.

Lásd még: Tiszta, tiszta vagy kristályos vízzel álmodni

Ennek eredményeként ezek a polgárok elszenvedték az elembertelenedést és az alapvető jogok - például az élethez, a munkához és az oktatáshoz való jog - megsértését. A legjelentősebb üldözés a zsidók ellen irányult, akiket deportálásnak, bebörtönzésnek és megsemmisítésnek vetettek alá.

Összefoglalva, a etnocentrizmus egy olyan kifejezés, amelyet a azok viselkedése, akik saját etnikai vagy kulturális csoportjukat mások fölé helyezik. Ez azon a megítélésen alapul, hogy egy adott csoport értékei, hite, szokásai és hagyományai magasabb rendűek más csoportok értékeinél.

Olvassa el továbbá: Asszertív: mit jelent és a helyes írásmód

Így az etnocentrikus embereknél könnyen kialakulhatnak előítéletek és megkülönböztetés, mivel más kultúrákat csak a sajátjuk alapján ítélnek meg. Az etnocentrizmus azonban leküzdhető az oktatás és a különböző kultúrák megértése révén.

Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy megértsük és tiszteljük más kultúrák hitét és hagyományait, és kerüljük azt a tendenciát, hogy csak a sajátunk alapján ítélkezzünk felettük. Az etnocentrizmus elleni küzdelem legjobb módja az, ha empátiával hallgatjuk meg őket, képezzük magunkat más kultúrákról, és globálisabb identitástudatot alakítunk ki.

Ha kérdésed van a témával kapcsolatban, vagy szeretnél ötleteket hozni a témával kapcsolatban, hagyd meg a hozzászólásodat alább. Továbbá, ha tetszett a cikk, ne felejtsd el lájkolni és megosztani a hálózatodban. Így ösztönözni fogsz minket, hogy továbbra is minőségi cikkeket hozzunk létre.

George Alvarez

George Alvarez egy elismert pszichoanalitikus, aki több mint 20 éve praktizál, és nagy tekintélynek örvend ezen a területen. Keresett előadó, számos műhelyt és képzési programot vezetett a pszichoanalízis témájában a mentálhigiénés iparág szakemberei számára. George szintén kiváló író, és számos pszichoanalízisről szóló könyvet írt, amelyek kritikai elismerést kaptak. George Alvarez elkötelezett amellett, hogy megossza tudását és szakértelmét másokkal, és létrehozott egy népszerű blogot az Online Pszichoanalízis Tanfolyamról, amelyet széles körben követnek mentális egészségügyi szakemberek és diákok világszerte. Blogja átfogó képzési kurzust kínál, amely a pszichoanalízis minden aspektusát lefedi, az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig. George szenvedélyesen segít másokon, és elkötelezett amellett, hogy pozitív változást hozzon ügyfelei és diákjai életében.