Deinameg Tri Grŵp am bwysigrwydd teulu

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae'r berthynas deuluol yn un o'r pileri sylfaenol ar gyfer adeiladwaith systemig y bod dynol. Fodd bynnag, gall methiannau ar hyd y ffordd beryglu'r cyswllt hwn, gan arwain un neu fwy o aelodau'r teulu at ymbellhau personol mewn perthnasoedd. Gyda hynny mewn golwg, yn yr erthygl heddiw, rydyn ni'n mynd i esbonio beth yw deinameg grŵp am bwysigrwydd teulu a rhoi tair enghraifft ymarferol o sut i'w cyflawni.

Ynglŷn â pherthnasoedd teuluol

Gellir deall y teulu fel y man lle mae dysgu cynradd yn digwydd ar sut y gall unigolyn baratoi ar gyfer y byd y tu allan. Drwyddo, rydym yn adeiladu'r canllawiau sydd eu hangen arnom i lunio ein hegwyddorion a'n gwerthoedd yn wyneb yr amgylchedd cymdeithasol . Fodd bynnag, beth sy'n digwydd pan nad yw'r creu a'r cyswllt hwn yn cael eu gwneud yn iawn?

Diolch i broblemau mewn teuluoedd, mae llawer o berthnasoedd teuluol yn dod yn samplau niweidiol o anwyldeb a luniwyd yn anghywir. Felly, mae'r person a aned yn yr amgylchedd hwn eisoes yn adnabod cymdeithas fel rhywbeth negyddol. Daw oddi wrth y rhieni i gyhoeddi canllawiau sy'n niweidio twf y rhai iau sy'n eu gwneud yn unigolion heb fod yn barod. Ar ochr y plant, mae toriad sydyn a threisgar, sy'n creu amarch a gwaradwydd o ran cyswllt â rhieni.

Am y rheswm hwn, mae deinameg grŵp ar bwysigrwydd teulu yn hanfodol i ailadeiladu'r weledigaeth i'r teulu.mae gan bobl sut brofiad yw cael teulu. Trwyddynt, gall y teulu adennill cydbwysedd o fewn y maes teuluol. A siarad yn syml, mae'r ddeinameg yn ymarferion ar sut i fyw'n dda gyda chefnogaeth, cymun a dealltwriaeth pob perthynas.

Pryd y gellir eu defnyddio

Cyn i ni barhau â'r drafodaeth , rhaid i ni oddef gan gofio bod yn rhaid i ni gefnu ar osgo mwy adweithiol o ran ein problemau. Felly rydym yn cyffwrdd â'r pwynt hwn oherwydd ei fod yn gyffredin i ni weithredu dim ond pan fydd problemau'n cyrraedd graddfa fawreddog yn ein bywydau. Yn yr un modd, dylid defnyddio deinameg y grŵp am bwysigrwydd teulu cyn gynted â phosibl .

Os ydych yn sensitif iawn, pan sylwch fod cysylltiadau teuluol yn chwalu, trowch at y defnydd o ddeinameg. Yn ogystal â gallu adnabod y broblem yn haws, byddant yn helpu i ailadeiladu cysylltiadau teuluol. Heb sôn, er ei fod yn cymryd mwy o amser, gall yr ymarferion hyn helpu mewn achosion mwy cymhleth sy'n haeddu sylw arbennig.

Gweld hefyd: Tynged wych Amélie Poulain: Deall y ffilm

Yn ogystal, gellir defnyddio'r ddeinameg mewn ffordd ataliol, hyd yn oed os nad oes gan y cyfranogwyr problemau ymddangosiadol. Yn yr achos hwn, byddant yn profi i fod yn ymarferion ar gyfer gwella perthnasoedd teuluol, gan wneud unigolion yn fwy gwydn i broblemau. Mewn plant, yn enwedig, mae'n gêm sy'nmae hefyd yn dysgu.

Dynamic 1: Gwe deuluol

Mae'r we deuluol yn un o'r deinameg grŵp mwyaf integredig ar bwysigrwydd teulu sy'n bodoli. Y pwrpas yma yw dod â'r teulu at ei gilydd, fel bod perthnasoedd yn cael eu mireinio'n barhaus . Waeth beth fo'r perthnasoedd a gynhelir, bydd y teulu bob amser yn gysylltiedig, un ffordd neu'r llall.

Mae'r gêm yn cynnwys gosod cyfranogwyr mewn cylch y tu mewn i ystafell fawr gyda rholyn o linyn. Mae angen i bwy bynnag sy'n dal y gofrestr ddweud ystyr teulu, daliwch y llinell, ond taflwch y rôl at rywun arall. Rhaid i bwy bynnag sy'n derbyn y llinyn hefyd ddweud beth mae teulu'n ei olygu, dal y llinyn a thaflu'r rhôl i un arall.

Ar ddiwedd y cyflwyniadau, bydd modd gweld y cynllun gwe wedi'i ffurfio a'r cysylltiadau a sefydlwyd yn ystod y gêm. Yn hyn o beth, rhaid i un o'r cyfranogwyr ychwanegu at yr hyn a ddywedodd yn gynharach, ond gan gysylltu'r ymdeimlad o deulu â'r we hon. Yn fyr, mae pawb yn cael eu cysylltu ganddo ac yn helpu i gynnal ei hun.

Dynamic 2: Unedig rydym yn gryfach

Er ei fod yn swnio'n wirion, mae'r dywediad “Unitedness is strength” yn dod gyda mae'n neges bwysig ac angenrheidiol ar gyfer perthnasoedd. Oherwydd hyn, mae un o ddeinameg y grŵp am bwysigrwydd teulu yn dysgu'r wers hon i'r chwaraewyr. Y cyfan fydd ei angen arnyn nhw ar gyfer y gweithgaredd yw ffyn.

Darllenwch Hefyd:Perthnasoedd Teuluol mewn Seicdreiddiad

Felly, dosbarthwch ffyn ymhlith y cyfranogwyr, gan ofyn iddynt eu torri yn eu hanner ac yna ymuno â'r haneri. Ac yna gofynnwch iddyn nhw dorri'r ddau ddarn yma gyda'i gilydd yn eu hanner eto, felly ymlaen nes nad ydyn nhw'n gallu cael dim mwy. Fesul ychydig, fe sylwch ei bod yn mynd yn anoddach torri'r darnau o bren wrth eu cysylltu â'i gilydd.

Yn y diwedd, y syniad sydd ar ôl yw, po fwyaf y bydd y teulu gyda'i gilydd, y lleiaf hawdd y bydd fod i'w dorri. Yn lle cerdded ar wahân a dod yn dargedau hawdd, rhaid iddynt gerdded gyda'i gilydd i gefnogi ei gilydd a goresgyn rhwystrau.

Dynamic 3: Gwella cyfathrebu

Cyfathrebu yw un o'r gwrthrychau ailadroddus a weithiwyd arno yn y ddeinameg Trafodaeth grŵp ar bwysigrwydd teulu. Yn y gêm hon, bydd cyfranogwyr yn deall yn well pa eiriau i'w dewis fel y gallant feithrin cyfathrebu gwych â'i gilydd . Y cyfan fydd ei angen arnoch yw papur cyfreithiol neu bapur A4, beiros ac ymadroddion wedi'u teipio.

Mae cyflawni'r dynameg yn dilyn y camau hyn:

 1. Gofynnwch i'r cyfranogwyr weithio mewn parau , gan ddosbarthu hanner dalen o bapur a beiro i bob un. Yma byddant yn ysgrifennu brawddegau y maent bob amser yn eu clywed ymhlith ei gilydd ac y maent yn eu cael yn sarhaus neu'n anghyfforddus;
 2. Yna, gwnewch iddynt ddewis yr un mwyaf brawychus o blith y brawddegau ysgrifenedig. Yna, gofynnwch i bob un ddod o hyd i ffordd fwy cynnes o ddweud y frawddeg honno;
 3. Ar ôlwrth ddarllen y frawddeg wreiddiol a'r un wedi'i thrawsnewid, bydd y pâr yn gwneud sylwadau ar yr hyn a ddarganfuwyd trwy'r gymhariaeth. Mae’n adlewyrchiad ar sut i ddweud yr un peth mewn gwahanol ffyrdd a’r teimladau sydd ynghlwm wrtho;
 4. Yn hyn o beth, mae angen i bob un fynegi ei hun am ofal wrth siarad, harmoni a deialog rhwng y partïon. Trwy hyn, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn gallu dod i adnabod ei gilydd yn well, gan fynegi eu barn yn gywir yn y weithred o'u geiriol.

Awgrymiadau o ymadroddion adeiladol i'w hadlewyrchu wrth ymdrin â chyfathrebu teuluol

 • Peidiwch â newid y tudalennau cymdeithasol ar gyfer deialog teuluol;
 • Peidiwch â mynd i gwsg ymladd;
 • Osgoi taflu camgymeriadau'r gorffennol i drafodaethau;
 • Wrth alw sylw rhywun, gwnewch hynny â pharch;
 • Pan fyddwch yn gwneud camgymeriad, dysgwch i ymddiheuro;
 • Chwiliwch bob amser am y gwir yn lle celwydd;
 • Os posib, rhowch air positif i eraill unwaith y dydd;
 • Byddwch yn garedig i'ch teulu.

Manteision

Mae'r canlyniadau gyda deinameg y grŵp ar bwysigrwydd o deulu yn hynod gadarnhaol. Gall y bobl dan sylw ddod o hyd i'w gilydd yn haws a chreu llifoedd perthnasoedd adeiladol i bawb . Bydd hyn yn bwydo yn y pen draw:

Trust

Mae hwn yn biler sensitif o fewn unrhyw deulu, yn enwedig yn y rheini lle mae cyfathrebu wedi'i adeiladu'n wael. Yn ystod dynameg,Bydd unigolion yn dibynnu'n uniongyrchol ar ei gilydd i lwyddo i gyflawni tasgau . Yn hyn, mae ymddiriedaeth yn cael ei meithrin yn raddol, wedi'i hatgyfnerthu gan waith cydweithredol .

> Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Anwyldeb

Mae rhai deinameg yn gweithio gydag anwyldeb yn unig, ond nid yw hynny'n atal eraill rhag cyrraedd y mater sylfaenol hwn hefyd. Bydd y gofod yn galluogi'r teulu i deimlo'n fwy parod i ddangos hoffter a pharch at eraill. Er enghraifft, gall hyn ddigwydd mewn dynameg lle mae angen i bob un bwysleisio rhinwedd yn y llall.

Empathi

Bydd pob person yn estyn allan yn haws i'r llall oherwydd ei fod yn deall natur y cyffelyb. Mae empathi yn deillio o ddeall y problemau a wynebir a sut maent wedi effeithio ar iechyd a bywyd y llall. Gyda hyn, mae'r cysylltiadau'n cael eu cryfhau, gan fod y parodrwydd i helpu hefyd yn cynyddu.

Syniadau cyffredinol

Nid yw'r gwaith gyda dynameg grŵp ar bwysigrwydd y teulu yn anelu at anghofio'r hyn sy'n torri." . Un o egwyddorion y gweithgareddau yw adfywio rhywbeth a fodolai eisoes, nid ei ddisodli. Felly, yr hyn a gyflawnir ar ôl y gwaith yw adnewyddiad perthynas sydd wedi cymryd llwybrau dinistriol .

Oherwydd hyn, mae llawer o bobl yn canfod cymysgedd o gysur a dieithrwch â'rcanlyniadau. Roedd yn rhywbeth a oedd yno bob amser, ond nad oedd yr un ohonynt yn gallu gweld drostynt eu hunain. Oherwydd hyn, mae'r ddeinameg yn helpu i ailgysylltu'r cysylltiadau hyn o safbwyntiau perthnasoedd newydd.

Yn ogystal, mae angen parodrwydd pawb er mwyn i'r gweithgareddau weithio allan. Rydym yn ei gwneud yn glir nad yw’r rhain yn brofion nac yn werthusiadau teuluol sy’n achosi embaras. Mewn ffordd syml, maent yn ymdebygu i weithgareddau hamdden y gallem fod wedi'u hymarfer yn ystod plentyndod neu gyda'n plant, er eu bod yn addysgol. pwysigrwydd teulu

Y ddeinameg grŵp am bwysigrwydd teulu yw ymarferion ymddygiadol i'ch helpu i ailstrwythuro eich hun . Hynny yw, y pwrpas yw i'r cyfranogwyr allu gweld y diffygion sy'n ymwneud â chynllwyn y teulu a bod yn weithredol wrth adeiladu'r system hon.

Gweld hefyd: Nymffomania: ystyr ar gyfer seicdreiddiad

Yn y diwedd, bydd y teulu'n fwy parod i gydweithio a goresgyn rhwystrau dros y berthynas hon. Byddant yn dangos y gorau ohonynt eu hunain, yn ogystal â'r ewyllys i gywiro eu camgymeriadau a gwella gyda nhw.

Ffordd arall i helpu'r maes teuluol i ddatblygu yw gyda'n cwrs Seicdreiddiad Clinigol Dysgu o Bell llawn. Ei gynnig yw gwneud i chi ailedrych ar eich cysylltiadau, gan ddeall beth sy'n effeithio arnoch chi gan ddefnyddio hunanwybodaeth sydd wedi'i hadeiladu'n dda. O hynnyffordd, bydd yn bosibl i resignify cyswllt hwn. Bydd deinameg grŵp ar bwysigrwydd teulu yn cael canlyniadau gwell gyda Seicdreiddiad fel cymorth .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.