Beth Yw Diffyg Empathi a Sut i Beidio â Gadael iddo Niweidio Eich Perthnasoedd

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Beth yw Diffyg Empathi? Mae llawer yn cael ei ddweud am empathi, weithiau mae'r cysyniad yn gyfyngedig i “roi eich hun yn esgidiau'r llall” ond mae ymarfer empathi yn mynd ymhell y tu hwnt i hynny, os byddaf yn rhoi fy hun yn esgidiau'r llall, ond gyda fy ngwerthoedd, fy safbwyntiau, fe wnaf. bod yn dadansoddi'r sefyllfa o fy safbwynt i.

Tabl Cynnwys

Gweld hefyd: Gyriant bywyd a gyriant marwolaeth
 • Y cysyniad a beth yw diffyg empathi
  • Beth yw diffyg empathi a pham ei fod felly anodd ymarfer empathi?
 • Sut mae diffyg empathi yn effeithio ar ein perthnasoedd?
 • Beth yw diffyg empathi ac awgrymiadau i'w ddatblygu
  • Gweithiwch ar eich hunan-wybodaeth
  • Ymarfer haelioni
  • Croeso gydag anwyldeb
  • Gweithio ar gydbwysedd emosiynol
  • Derbyn gwahaniaethau

Y cysyniad a beth yw diffyg empathi

I fod yn empathetig mae angen i mi roi fy hun yn esgidiau'r llall yn teimlo ac yn meddwl fel ef, er mwyn i mi allu deall ei deimladau, dewisiadau ac emosiynau yn iawn .

Beth yw diffyg empathi a pham ei bod mor anodd ymarfer empathi?

Er mwyn i ni fod yn wirioneddol empathetig, yn aml mae'n rhaid i ni gamu i lawr o'n “pedestal”, gadael egocentrism o'r neilltu er mwyn i ni allu dirnad y llall yn wirioneddol. Gall rhai sefyllfaoedd ymyrryd â datblygiad y sgil hwn. Efallai y bydd gan unigolion na dderbyniodd fawr ddim derbyniad trwy gydol eu hoes neu a oedd yn darged llawer o feirniadaethanhawster i ddangos empathi yn eu perthnasoedd.

Mae hunanoldeb hefyd yn niweidio'r olwg empathetig, unigolion sy'n canolbwyntio'n fawr arnyn nhw eu hunain, sydd eisiau cael eu clywed, ond nad ydyn nhw'n neilltuo amser a sylw i bobl eraill, maen nhw'n ei gymryd i mewn dim ond eu hanghenion a'u diddordebau prin fydd yn gallu edrych yn ôl ar deimladau'r llall oherwydd dim ond eu hanghenion sy'n bwysig.

Mae pobl heb fawr o empathi yn aml yn cael anawsterau yn eu perthnasoedd, dim ond bondiau arwynebol maen nhw'n eu sefydlu felly maen nhw does dim rhaid delio â'r heriau sy'n bresennol mewn perthnasoedd. Mae barn ormodol hefyd yn nodwedd o bobl heb fawr o empathi, maen nhw'n bobl sy'n ei chael hi'n anodd iawn derbyn safbwyntiau sy'n wahanol i'w rhai nhw.

Sut mae diffyg empathi yn effeithio ar ein perthnasoedd?

Yn ein perthnasoedd personol a phroffesiynol, mae'n bwysig iawn datblygu empathi.

Rydym yn rhyngweithio'n gyson â phobl o wahanol gefndiroedd, diwylliannau, cefndiroedd a safbwyntiau, er mwyn meithrin perthnasoedd sy'n tyfu'n barhaus Er mwyn bod yn iachach, mae angen i ni fod yn agored i eraill, deall beth sy'n gwneud iddyn nhw feddwl fel hyn neu'r ffordd honno, cwestiynu ein gwirioneddau absoliwt, heb deimlo'n dramgwyddus neu'n ofidus.

Hefyd, ni allwn bod yn ddifater am deimladau a phoenau eraill. Un arall, nid oes gennym y gallu i dynnu ymaith ddioddefaint y llall,ond yn sicr bydd ein tosturi a'n goddefgarwch yn rhoi'r croeso sydd ei angen ar y llall i fynd trwy adfyd gyda llawer mwy o lonyddwch.

Beth yw diffyg empathi ac awgrymiadau i'w ddatblygu

Gwaith ar eich hunanwybodaeth

Mae hyn yn golygu yn gyntaf bod angen i chi allu adnabod eich teimladau a'ch emosiynau er mwyn i chi allu troi eich syllu at y llall yn ddiweddarach, dadansoddi eich cryfderau a'r hyn sydd angen i chi ei wella. Gall ymarferion fel sesiynau myfyrio a seicotherapi helpu i ddatblygu hunan-wybodaeth. Ymarfer gwrando'n astud!

Llawer o weithiau dydyn ni ddim yn gwrando, rydyn ni'n aros ein tro i siarad, byddwch yn astud i'r hyn sydd gan y llall i'w ddweud heb ffurfio ymateb meddwl tra bod y llall yn siarad, meistr eich pryder , deall po fwyaf y byddwch yn deall yr hyn y mae'r llall yn ei ddweud, yr hawsaf fydd hi i ddatblygu cyfathrebu effeithiol.

Dangos diddordeb yn y llall, gofyn cwestiynau, cyfnewid syniadau, sefydlu gwir gysylltiad.

Ymarfer haelioni

Gwnewch rywbeth i rywun bob dydd heb ddisgwyl unrhyw beth yn gyfnewid, mae ystumiau bach fel dal y drws elevator am y llall eisoes yn gwneud i ni edrych y tu allan ac nid dim ond arnom ein hunain. Cadwch feddwl agored!

Siaradwch â phobl sy'n meddwl yn wahanol na chi ac yn arfer yr arfer o ddiffyg barn, ddim bob amser eisiau caelrheswm, caniatewch i chi'ch hunan newid eich meddwl, dadansoddwch yr un sefyllfa o sawl ongl, felly byddwch chi'n ymarfer eich ymennydd i chwilio am ffyrdd newydd o feddwl, heb fod yn gyfyngedig i'r hyn sy'n hysbys eisoes ac felly'n fwy cyfforddus.

Croeso ag anwyldeb

Wrth siarad â rhywun sy'n mynd trwy gyfnod anodd, mae golwg ddeallus, mae cyffyrddiad llaw neu gwtsh yn gallu siarad mwy na llawer o eiriau.

A oni bai ei fod yn cael ei ofyn, heb ddyfalu neu eisiau datrys y broblem, yn aml mae'r llall eisiau siarad heb gael ei feirniadu na'i bwysau i weithredu.

Darllenwch Hefyd: Ynglŷn â bwlio: ystyriaethau seicdreiddiol

Gweithio ar gydbwysedd emosiynol

Cadwch eich emosiynau dan reolaeth, mewn dadl os ydych yn teimlo eich bod yn mynd allan o reolaeth, cymerwch anadl ddwfn a saib. y Cwrs Seicdreiddiad .

Gweld hefyd: Tosturi: beth ydyw, ystyr ac enghreifftiau

Peidiwch â gweld y sefyllfa fel petai gwrthwynebydd yn eich herio, myfyriwch ar y mater yn bwyllog, peidiwch â'i gymryd yn bersonol, rhowch y sefyllfa mewn persbectif a gwerthuswch bob senario, peidiwch â bod ofn newid eich meddwl os dymunwch.

Derbyniwch y gwahaniaethau

Deall fod pob bod dynol yn unigryw, er bod gennym gysylltiadau â rhai pobl, nid oes neb yn gyfartal â neb , derbyn a pharchu'r gwahaniaethau, dyma'r gwahaniaethau syddmaen nhw'n cyfoethogi ein perthnasoedd, yn cynyddu ein gallu i resymu gan ein gwneud ni'n gallu chwilio am atebion i'r heriau mwyaf amrywiol.

A sut ydych chi'n arfer empathi yn eich perthnasoedd?

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Vera Rocha , hyfforddwr, yn gweithio yn yr ardal Rheoli Pobl. Cyswllt: [e-bost wedi'i warchod]

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.