Beth sy'n Anymwybodol ar gyfer Seicdreiddiad?

George Alvarez 30-10-2023
George Alvarez
Creodd

Freud, tad seicdreiddiad, sawl damcaniaeth sy'n rhan o therapi seicdreiddiol. Yn eu plith, mae cysyniad o anymwybyddiaeth. Ydych chi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu? Nac ydw? Felly darllenwch ymlaen a dysgwch bopeth am yr elfen hon o seicdreiddiad!

Er mwyn deall beth yw Anymwybod mae angen, yn gyntaf oll, i ddeall dwywaith ei ystyr. Mae'r gair hwn yn diffinio'r holl brosesau meddyliol hynny sy'n digwydd heb i'r unigolyn sylweddoli hynny. Heb fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Dyma'r ystyr ehangach – neu generig – a briodolir i'r term.

Mae'r rhan fwyaf o ymchwilwyr seicoleg a seicdreiddiad yn amddiffyn bodolaeth y prosesau hyn. Fodd bynnag, pan fydd y term hwn yn cael ei neilltuo gan seicdreiddiad, mae'n dod yn gysyniad. Felly, o fewn y maes hwn o ymchwil a gwaith, mae'n cymryd ystyr mwy penodol.

Beth yw'r Anymwybodol mewn Seicdreiddiad

Trosiad cyffredin ar gyfer deall synnwyr seicdreiddiol yr anymwybodol yw y mynydd iâ. Fel y gwyddom, mae'r rhan o'r mynydd iâ sydd wedi dod i'r amlwg, yr un sy'n weladwy, yn cynrychioli darn bach yn unig o'i wir faint. Mae'r rhan fwyaf ohono'n parhau i fod dan y dŵr, wedi'i guddio o dan y dyfroedd. Cymaint yw'r meddwl dynol. Yr hyn yr ydym yn ei ddeall yn hawdd yn ein meddwl yw blaen y mynydd iâ, yr ymwybodol. Er mai'r anymwybodol yw'r darn tanddwr ac anffafriol hwnnw.

Ymhellach, gallcael ei ddiffinio wedyn fel y set o brosesau seicig dirgel i ni ein hunain. Ynddo, byddai ein gweithredoedd diffygiol, ein hanghofrwydd, ein breuddwydion a hyd yn oed ein nwydau yn cael eu hesbonio. Esboniad, fodd bynnag, heb fynediad i ni ein hunain. Mae chwantau neu atgofion gorthredig, emosiynau sy'n cael eu halltudio o'n hymwybyddiaeth - oherwydd eu bod yn boenus, neu'n anodd eu rheoli - i'w cael yn yr anymwybod, heb fawr ddim mynediad at reswm.

Gall y diffiniad hwn amrywio o fewn seicdreiddiad ei hun. Mae hyn oherwydd bod gwahanol awduron wedi nodi gwahanol agweddau ar y rhan hon o'n meddwl. Felly gadewch i ni weld y prif wahaniaethau.

Beth yw'r Anymwybod Freudaidd

Mae'r diffiniad sylfaenol a roddir uchod yn mynd yn groes i ddamcaniaeth seicdreiddiol Freud. Iddo ef, byddai'r anymwybodol fel blwch du person. Nid rhan ddyfnaf ymwybyddiaeth, na'r un â'r rhesymeg leiaf, fyddai hwn, ond strwythur arall sy'n gwahaniaethu ei hun oddi wrth ymwybyddiaeth. Mae Freud yn mynd i'r afael â mater yr anymwybod yn enwedig yn y llyfrau “Psychopathology of daily life” a “The Interpretation of Dreams”, sydd, yn y drefn honno, o'r blynyddoedd 1901 a 1899.

Mae Freud yn defnyddio'r term hwn yn aml. i gyfeirio at unrhyw gynnwys sydd y tu allan i ymwybyddiaeth. Bryd arall, eto, mae'n cyfeirio at yr anymwybodol i beidio â delio ag ef ynddo'i hun, ond â'i swyddogaeth fel cyflwr meddwl: ynddo ef y mae'rgrymoedd sy'n cael eu darostwng gan ryw asiant gormesol, sy'n eu hatal rhag cyrraedd lefel yr ymwybyddiaeth.

Iddo ef, yn y mân gamgymeriadau sy'n digwydd yn ein bywydau beunyddiol y mynegir yr anymwybod. Modrybedd megis:

 • dryswch;
 • anghofrwydd;
 • neu hepgoriadau.

Ffordd o fynegi barn yw’r camgymeriadau bach hyn neu wirioneddau nad yw rheswm ymwybodol yn eu caniatáu. Yn y modd hwn, mae bwriad yr unigolyn yn gwisgo ffurf damwain.

Beth sy'n Anymwybodol i Jung

I Carl Gustav Jung, yr anymwybodol yw lle mae'r holl feddyliau, atgofion neu wybodaeth a fu unwaith. ymwybodol ond nad ydym yn meddwl amdano ar hyn o bryd. Ceir hefyd yn yr ymwybodol y cysyniadau hynny sy'n dechrau ymffurfio o'n mewn, ond ni fydd hynny ond yn cael ei ganfod yn ymwybodol yn y dyfodol, oherwydd rheswm.

Ymhellach, mae'r awdur hwn yn pwysleisio'r gwahaniaeth rhwng ei gysyniad o anymwybodol a rhagymwybod Freud , sef:

 • Yn y rhagymwybod fyddai’r cynnwys hynny sydd ar fin dod i’r ymwybyddiaeth, ar fin dod yn amlwg i’r unigolyn.
 • Mae’r anymwybod, yn ei dro, yn ddyfnach , gyda sfferau bron allan o gyrraedd am reswm dynol.

Gwahaniaethodd Jun ymhellach ddau fath o anymwybodol, y cyfunol a'r unigol:

6>
 • yr anymwybod personol fyddai'r un ffurfio o'r profiadauunigolion,
 • tra bod yr anymwybod cyfunol yn cael ei ffurfio o genhedliadau a etifeddwyd o hanes dyn, sy'n cael ei fwydo gan y casgliad.
 • Darllenwch Hefyd: Tair mantais o hyfforddiant seicdreiddiol

  Mae'n bwysig pwysleisio nad oes consensws ynghylch bodolaeth anymwybod torfol, er bod astudiaethau o fytholeg neu grefydd gymharol yn cryfhau'r traethawd ymchwil.

  Yr hyn sy'n anymwybodol i Lacan

  Ffrangeg Jacques Lacan yn cael ei ddyrchafu yng nghanol yr ugeinfed ganrif ailddechrau o'r persbectif Freudaidd. Ailddechrau oherwydd iddo gael ei adael o'r neilltu gan seicdreiddiad y foment honno. At genhedliad ei ragflaenydd, y mae'n ychwanegu iaith fel agwedd sylfaenol ar fodolaeth yr anymwybodol.

  Seiliwyd ei gyfraniad yn bennaf ar waith Ferdinand de Saussure, ieithydd ac athronydd Ffrengig a'i brif ddatblygiad oedd y syniad o arwydd ieithyddol. Yn ôl ef, byddai'r arwydd hwn yn cynnwys dwy elfen annibynnol: yr arwyddedig a'r arwyddwr. Ni fyddai'r arwydd yn ffurfio o'r undeb rhwng enw (arwyddedig) a pheth (arwyddwr), ond rhwng cysyniad a delwedd. Yn ôl Lacan, dyma sut byddai'r anymwybodol hefyd yn gweithio.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Yr awdur hefyd yn datgan bod mewn ffenomenau a elwir yn lacunae - sy'n freuddwydion neu'r dryswch o ddydd i ddydd yn baroddyfynnwyd - mae'r gwrthrych ymwybodol yn teimlo ei fod wedi'i sathru gan wrthrych yr anymwybod, sy'n ei orfodi ei hun.

  Enghreifftiau

  Enghreifftiau o ymadroddion yr anymwybodol yw:

  • breuddwydion;
  • newid enw rhywun;
  • gosod gair allan o'i gyd-destun;
  • pethau a wnawn heb sylweddoli hynny;
  • pan fyddwn yn gwneud rhywbeth nad yw'n sylweddoli; Nid yw'n ymddangos fel ein hanian neu nid yw'n cyfateb i'n ffordd o weithredu

  Ond pam yr ydym yn gormesu'r grymoedd hyn?

  Nid yw i fyny i post heddiw i ddyfnhau'r cwestiwn hwn. Ond, dim ond i gyd-fynd â'r cynnwys agored, rwy'n pwysleisio mai dioddefaint sy'n atal rhywfaint o gynnwys. Mae ein meddwl bob amser yn anelu at warchod.

  Gweld hefyd: Beth i'w wneud â bywyd? 8 maes twf

  Dyna pam ei fod yn tynnu oddi ar ymwybyddiaeth unrhyw gynnwys sy'n arwain at boen dwfn, sy'n rhoi bywyd y person mewn perygl. Fodd bynnag, ni ellir cadw'r cynnwys hyn yn ormodol wrth fynegi eu hunain trwy'r gweithredoedd a grybwyllwyd eisoes.

  Gweld hefyd: Perthynas gamdriniol mewn priodas: 9 arwydd a 12 awgrym

  Mae'r pwysigrwydd yn ddiymwad

  Mae deall beth yw'r anymwybodol wedi bod yn her erioed mewn seicdreiddiad . Cyfrannodd pob awdur a seicdreiddiwr mawr at y cwestiwn hwn gyda'u damcaniaethau a'u meddyliau.

  Wrth gwrs, mae rhai gwahaniaethau rhwng y prif ddamcaniaethwyr, yn eu ffyrdd o ddeall ac astudio'r elfen hon. Fodd bynnag, mae'n gywir dweud mai deall yr anymwybodol a'i ganlyniadau yw sail gychwynnol yr astudiaeth seicdreiddiol.

  Y byd y tu ôl i'r anymwybodol

  Einmae gwybodaeth am ein hanymwybod ein hunain yn amwys iawn. Er ei fod yn gallu dylanwadu a phennu gweithredoedd, meddyliau ac agweddau eraill .

  Popeth, neu ran dda, o'r hyn sy'n cael ei storio yn y rhan honno nad oes gennym ni fynediad iddo, yn y byd cyfrinachol hwnnw, y gellir ei gyrraedd trwy seicdreiddiad ac astudio'r un peth.

  Mae deall beth sy'n digwydd yn yr anymwybod yn caniatáu i'r claf drin:

  • problemau;
  • >trawma;
  • amddiffynfeydd na fyddai hyd yn oed yn gwybod bod ganddo.

  Gwahoddiad i astudio

  Ydych chi'n cytuno bod bodau dynol wedi'u rhannu? Nid ydym yn “unigolion”, yn yr ystyr nad ydym yn feistri ein hewyllys.

  A hoffech chi astudio mwy am yr hyn sy'n anymwybodol, cymryd rhan yn yr astudiaeth wych o waith Freudaidd? A hoffech chi weithio gyda hyn a helpu pobl i ddeall eu hunain ac eraill yn well?

  Hoffem eich gwahodd i'n Cwrs Hyfforddiant mewn Seicdreiddiad , cwrs cyflawn a fydd yn eich darparu â y wybodaeth angenrheidiol i fynd i mewn i wybodaeth seicdreiddiol. Mae gennym gofrestriad agored a'r dull addysgu yw ar-lein ac yn addas ar gyfer eich argaeledd. Byddwn yn cyfarfod yno!

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.