Beth yw Hysteria? Cysyniadau a Thriniaethau

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez
Mae

Hysteria , o'r Groeg hystera , yn golygu " croth ". Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod beth yw hysteria ar gyfer seicdreiddiad, hynny yw cysyniad neu ystyr hysteria. Byddwn yn cyflwyno trosolwg o hanes hysteria: cysyniadau, dehongliadau, triniaethau dros amser.

Ers yr hen Aifft, credwyd bod y groth yn gallu effeithio ar weddill y corff. Credai'r Eifftiaid fod amrywiaeth o broblemau corfforol yn deillio o'r hyn a alwent yn groth “crwydrol” neu “animeiddiedig”.

Datblygodd y ddamcaniaeth hon am groth animeiddiedig ymhellach yng Ngwlad Groeg hynafol, a chafodd ei chrybwyll sawl gwaith yn yr Hippocratic traethawd “Clefydau merched”. Roedd Plato o'r farn bod y groth yn bod ar wahân y tu mewn i'r fenyw , tra bod Aretaeus yn ei disgrifio fel " anifail o fewn anifail ", gan achosi symptomau trwy "grwydro" y tu mewn i gorff y fenyw, gan greu pwysau a straen ar yr organau eraill.

Mae'n amlwg, hyd yn oed o darddiad yr enw a'i berthynas uniongyrchol ag organ o'r system atgenhedlu fenywaidd, ei fod yn afiechyd sy'n effeithio'n benodol ar y fenyw.

Beth yw Hysteria?

Mae hysteria yn cael ei ddeall yn draddodiadol fel:

 • A amlygiad corfforol yn bennaf mewn gwahanol ffurfiau, megis tics nerfol, sbasmau, atal dweud, mutistiaeth, parlys, hyd yn oed dros dro dallineb.
 • Nid oes gan yr amlygiad hwn aYsgrifennu Seicdreiddiad Clinigol. Cyhoeddwyd yn ardal agored y wefan. Yr awduron sy'n gyfrifol am eu barn, nad ydynt o reidrwydd yn cyd-fynd â barn y safle. achos corfforol amlwg , a fyddai'n dynodi y gallai fod darddiad seicig.
 • Gyda dulliau megis hypnosis neu ddeialog therapiwtig o gysylltiad rhydd mewn seicdreiddiad, mae'n bosibl ceisio i cofio digwyddiadau prydlon neu ailadroddus sydd ar waelod hysteria ;
 • drwy nodi'r achos a siarad amdano, mae therapyddion a chleifion yn adrodd bod symptomau hysterig (corfforol) yn tueddu i lleihau neu ddiflannu .

Sut mae hysteria i'w weld heddiw?

Mae hysteria yn cael ei genhedlu ar hyn o bryd fel ymddygiad neu amlygiad symptomatig. Nid oes unrhyw berthynas o ran y rhyw benodol a ystyriwyd, gan fod menywod a dynion yn gallu cael eu heffeithio gan y symptomau hyn.

Ar ddechrau seicdreiddiad a seicoleg, roedd y cysyniad o hysteria yn cwmpasu anhwylderau o wahanol amlygiadau.

Yn enwedig o'r DSM III y cafodd y term hysteria ei rannu'n ddosbarthiadau eraill. Heddiw, mae rhai awduron yn cynnal y defnydd o'r term hysteria, tra bod yn well gan eraill fathau eraill o ddosbarthiadau. A gall y dosbarthiadau hyn fod y mwyaf amrywiol, yn dibynnu ar feini prawf y rhai sy'n arsylwi.

Yn ôl y seicolegydd L. Maia (2016), mae rhai awduron yn gwahanu symptomau hysterig yn bedwar math, sy'n wahanol yn enwedig o ran y math o symptomau:

 • un o natur fwy iselder ,
 • un sy'n dangos ymddygiad babanod ,
 • > un hynnyyn amlygu osgo aflonyddgar ynghylch rheolau cymdeithasol a
 • un sy'n cyflwyno symptomau corfforol neu somatig .

Hysteria ar gyfer Freud a dechrau Seicdreiddiad

Hysteria yn cael peth lle canolog yn astudiaethau cychwynnol seicdreiddiad. Wedi'r cyfan, trwy'r cwynion clinigol hyn y gallai'r driniaeth a ddatblygwyd gan Freud, dan ddylanwad ei gyfoedion, barhau i esblygu o fewn fframwaith damcaniaethol ac ymarferol seicdreiddiad.

Mae angen cadw lle pwysig o fewn hyfforddiant ar gyfer deall y patholeg hon, ei etioleg, datblygiadau, ffurfiau o ymyrraeth a dehongliad, yn ogystal â thriniaeth. Felly, gellir dweud mai dyma'r patholeg gyntaf a astudiwyd gan Freud ac arbenigwyr ar astudio'r meddwl . Ac, ers hynny, mae'r cysyniad o Hysteria wedi'i ddatblygu, gan ddatgelu patholegau eraill, fel bod yn well gan seiciatryddion presennol beidio â mabwysiadu'r derminoleg hon.

Gellir dweud bod y llyfr Studies on hysteria (1893-1895) a gyhoeddwyd ar y cyd gan Freud a Breuer, ar gyfer gwaith sefydlu seicdreiddiad, er bod yr ysgrifau a gynhwysir yn The Interpretation of Ystyrir Dreams (1900), gan Freud, fel y llyfr arloesol mawr o seicdreiddiad.

Felly, yn yr astudiaethau, mae’r awduron yn trafod ac yn cyflwyno’r syniad am y clefyd:

“(…) fel un sy’n tarddu   o ffynhonnell y mae cleifion yn dod ohoni.yn amharod i siarad, neu hyd yn oed yn methu dirnad ei darddiad. Byddai tarddiad o'r fath i'w gael mewn trawma seicig a ddigwyddodd yn plentyndod , lle byddai cynrychiolaeth sy'n gysylltiedig â hoffter trallodus wedi'i ynysu o'r gylched ymwybodol o syniadau, a dadunwyd yr effaith oddi wrth hynny a rhyddhau i'r corff ." (Scientific Electronic Journal of Psychology, 2009).

Gan grynhoi, gallwn ddweud bod ystyr Hysteria yn gysylltiedig â:

 • trawma yn ystod plentyndod;
 • bod y person yn oedolyn methu cofio yn dda iawn (gormes);
 • mae'r effaith hon wedi ei datgysylltu oddi wrth y cof gwreiddiol, hynny yw, y “gwir” gynrychioliad;
 • ac yn y diwedd yn amlygu ei hun yn y corff, hynny yw, ag anesmwythder corfforol (somatization).
Darllenwch Hefyd: Sut Mae Seicdreiddiad yn Helpu mewn Anhwylder Deubegwn

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad

15>

.

Hysteria a Somatization

Tra bod hysteria wedi'i gyfyngu i episodau o orchymyn seicig, disgrifir somatization fel symptom sy'n amlwg yn y corff, er ei fod yn tarddu o achos seicig. Mae fel petai achos trallodus anymwybodol wedi arwain y corff i'w fynegi, ond gan ddefnyddio iaith wahanol, nad yw'n datgelu achos y symptom.

Yn hysteria, mae yna syniad o ormes (rhwystr ), sy'n ynysu'r cynrychioliadau datgysylltiedig oyn effeithio mewn “ail gydwybod”, yn israddol i'r gydwybod arferol.

Mae'r argyfwng hwn yr adroddwyd amdano yn gysylltiedig â ffurfio'r symptom a fyddai, oherwydd trawma plentyndod, yn cyflwyno gohebydd o'r drefn symbolaidd, gan wahanu hoffter oddi wrth ei gynrychiolaeth.

Byddai gormes yr effeithiau sy'n gysylltiedig â chyflawni dymuniad yn achosi rhwystr a fyddai, oherwydd anhawster ymhelaethu seicig wrth aseinio ystyr i'r profiad, yn amlygu'r symptom ar yr awyren somatig (corff) , yn nodweddu'r cysyniad o drosi hysterical .

Mae hyn yn achosi, o fewn cadwyn gysylltiadol, drawsnewid effeithiau yn symptomau somatig , a dyna pam yr enw trawsnewid hysterig.

Felly, roedd y defnydd o'r dull cathartig fel math o driniaeth yn effeithlon, oherwydd cyrchwyd y cynrychioliadau unigol o anwyldeb (digwyddiad trawmatig), gan ei gwneud hi'n bosibl datgelu'r hoffter hwn, gan achosi lleddfu a dileu'r symptom.

Galwyd y symudiad rhyddhau hwn yn Ab-reaction, a fyddai, yn ôl Laplanche a Pontalis (1996), yn cynnwys proses o ryddhad emosiynol a fyddai'n rhyddhau'r hoffter sy'n gysylltiedig â'r cof. o drawma, yn dileu ei effeithiau pathogenig.

Yna gallwn grynhoi’r broses o hysteria gan ddechrau o:

 • digwyddiad trawma yn ystod plentyndod;
 • ni all yr oedolyn gofio, hynny yw,gormes yn digwydd;
 • mae'r hoffter hwn yn wefr seicig sy'n cael ei ddatgysylltu oddi wrth y cof gwreiddiol; ac, yn olaf, mae
 • yn dod i'r amlwg yn y corff, hynny yw, gydag anesmwythder corfforol: somatization.

Ffurfiau hynafol o drin Hysteria

Y pryd hynny , cafodd symptomau hysteria eu trin trwy aromatherapi . Cyflwynwyd arogleuon annymunol i ffroenau’r claf ac arogleuon dymunol i’r organau cenhedlu, gyda’r nod o “arwain” y groth i’w lleoliad cywir.

Gweld hefyd: Person Unig: buddion, risgiau a thriniaethau

Yn yr ail ganrif, gwrthododd Galen o Pergamum y syniad o a groth grwydro, ond roedd yn dal i ystyried y groth fel prif achos hysteria. Defnyddiodd aromatherapi hefyd, ond argymhellodd hefyd cyfathrach rywiol fel dull o drin, yn ogystal â defnyddio hufen, a roddwyd gan weision ar y tu allan i'r organau cenhedlu.

Yn groes i’r awduron Hippocrataidd, a welodd ym mislif darddiad problemau’r groth, dywedodd Galen eu bod wedi digwydd oherwydd “ cadw’r hedyn benywaidd “.

Yr Hysteria yn yr Oesoedd Canol a'r Oesoedd Modern

Yn y canol oesoedd, parhaodd y syniad o'r groth grwydrol a'i thriniaethau mwyaf cyffredin, gan gynnwys triniaethau megis aromatherapi a chyfathrach rywiol. Ganed hefyd y syniad o groniad o hylifau yn y groth y bu'n rhaid ei dynnu er mwyn gwella'r claf. Oherwydd y farn o fastyrbio fel tabŵ, yr unig driniaeth a ystyriwydeffeithlon yn y tymor hir oedd priodas .

Yn y pen draw, ychwanegwyd meddiant at y rhestr o achosion posibl hysteria. Pryd bynnag na ellid gwella claf, yr esboniad a ragdybiwyd oedd mai mater o feddiant demonig ydoedd.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad >. . 5>

Felly, yn ystod yr 16eg a’r 17eg ganrif, arhosodd gweledigaethau hysteria yr un fath â’r rhai a luniwyd yn y gorffennol. Y gred oedd bod gan semen alluoedd iachau a bod rhyw yn cael gwared ar y casgliad o hylifau, felly, cyfathrach rywiol yn ystod priodas oedd y driniaeth a argymhellir fwyaf o hyd.

Barn y Contemporânea ar Hysteria

O'r 18fed ganrif, yn yr oes ddiwydiannol, dechreuodd hysteria gael ei gweld o'r diwedd fel problem fwy seicolegol a llai biolegol, fodd bynnag, arhosodd y triniaethau yr un fath, gan newid yr esboniad yn unig: haerodd Pierre Roussel a Jean-Jacques Rousseau fod benyweidd-dra yn hanfodol a naturiol i fenywod, ac mae hysteria bellach wedi’i eni o fethiant i gyflawni’r awydd naturiol hwn.

Gweld hefyd: Breuddwydio am bysgodyn byw: ystyr mewn Seicdreiddiad

Gyda diwydiannu daeth mecaneiddio therapi tylino, gyda “ trinwyr cludadwy yn cael eu defnyddio i ysgogi orgasm mewn cleifion, gan ganiatáu triniaeth gartref a chyda chymorth y gŵr. Mae'n ddiddorol nodi nad oedd mastyrbio trwy ddirgrynwyr yn cael ei ystyried yn weithred rywiol, agan nad oedd y model rhywioldeb androcentrig a ddefnyddiwyd bryd hynny yn cydnabod gweithred rywiol os nad oedd yn cynnwys treiddiad ac alldaflu.

Freud a'i ragflaenwyr

Yn olaf , yn y Yn y 19eg ganrif, arweiniodd astudiaethau Jean-Martin Charcot ar hysteria at olwg fwy gwyddonol a dadansoddol o'r cyflwr, gan ei dderbyn fel anhwylder seicolegol ac nid anhwylder biolegol , a cheisio diffinio hysteria yn feddygol , gyda'r bwriad o ddileu'r gred mewn tarddiad goruwchnaturiol i'r afiechyd.

Darllenwch Hefyd: Diffiniad o Hysteria ar gyfer Seicdreiddiad

Mae hyn oherwydd bod Freud yn dyfnhau'r ymchwil hwn ymhellach, gan nodi bod hysteria yn rhywbeth cwbl emosiynol, a gall effeithio ar ddynion yn ogystal â merched , sef problem a achosir gan drawma a oedd yn atal eu dioddefwyr rhag gallu teimlo pleser rhywiol mewn ffordd gonfensiynol.

Dyma'r man cychwyn i Freud ddiffinio Cymhleth Oedipus , gan ddisgrifio benyweidd-dra fel methiant neu ddiffyg gwrywdod. Yn y pen draw, defnyddiwyd diffiniad y 19eg ganrif o hysteria, sef gweld hysteria fel chwiliad am y “phallus coll” , fel ffordd o ddifrïo mudiadau ffeministaidd y 19eg ganrif a oedd yn ceisio cynyddu hawliau menywod.

Ystyr presennol Hysteria

Er ei fod bob amser yn cael ei gynrychioli fel patholeg, roedd y term hysteria yn cael ei ail-ddefnyddio gan y mudiad ffeministaidd yn y1980au Yn ystod y cyfnod hwn, honnwyd bod hysteria yn fath o wrthryfel cyn-ffeministaidd. Dyna pam y cyhoeddwyd sawl astudiaeth a oedd yn gwrth-ddweud syniadau seicdreiddiol, gan weld hysteria fel gwrthryfel yn erbyn y lluniadau cymdeithasol a osodwyd ar fenywod.

Dan amrywiol gyfundrefnau o ormes, trwy gydol hanes, ni dderbyniodd merched syniad o ​​mae hysteria yn swbstrad naturiol o fenyweidd-dra, fel y’i cyflwynir gan Freud.

Felly, yn yr 21ain ganrif, nid yw’r term “hysteria” yn cael ei ddefnyddio’n gyffredinol bellach fel categori diagnostig, o blaid mwy manwl gywir categorïau , megis anhwylderau somateiddio, neu niwroses.

Serch hynny, mae astudio hysteria a'i hanes trwy gydol gwareiddiad dynol yn hollbwysig ar gyfer astudio seicdreiddiad, gan ei fod yn un o'r darnau allweddol ar gyfer dechrau meddwl Freudaidd ac un o'r canolbwyntiau ar gyfer y foment yn hanes dyn. Oherwydd bod y trawma hwn, heddiw, yn cael ei gydnabod fel salwch meddwl ac nid oes ganddyn nhw esboniadau biolegol na goruwchnaturiol bellach ac o'r diwedd yn dechrau cael eu trin fel syndromau seicig.

Cyfeirnod llyfryddol: L. Maia (2016). Hysteria y dyddiau hyn. Adalwyd yn //www.psiologiacontemporanea.com.br/single-post/2016/12/18/a-histeria-nos-dias-de-hoje.

Mae'r erthygl hon am y cysyniad o hysteria, ei hanes a'i berthnasedd ei ddiwygio a'i ehangu gan dîm o

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.