Affeffobia: Ofn cyffwrdd a chael eich cyffwrdd

George Alvarez 01-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Rydym yn byw mewn cymdeithas ac yn dibynnu ar ein gilydd er mwyn i ni allu goroesi.

Fodd bynnag, ni all pawb ymdopi’n dda â pherthynas agosach â

pobl eraill, ac felly eu bod ofn cyffwrdd a chael eich cyffwrdd. Er mwyn deall y pwnc yn well, byddwn yn

yn siarad am affeffobia , beth ydyw, symptomau a sut i'w drin.

Beth yw affeffobia?

Mae llawer o ddiffiniadau yn crynhoi affeffobia yn union fel yr ofn o gael eich cyffwrdd. Ond, gan fod bodau dynol yn fodau dwyochrog, fel arfer bydd affeffobia hefyd yn ofn cyffwrdd. Wedi'r cyfan, byddai cyffwrdd person yn rhoi rhyddid iddynt gyffwrdd â mi.

Anhwylder seicolegol yw affeffobia lle mae gan y person ofn gorliwiedig o gyffwrdd

a chael eich cyffwrdd . Yn y modd hwn, nid yw pobl sydd â'r cyflwr hwn yn hoffi cael rhyw a chael

anwyliad. Ond nid yn unig y cyswllt hwn, ond unrhyw weithred sy'n ymwneud ag anwyldeb yn gyffredinol.

Gan fod affeffobia yn ymwneud ag ofn anwyldeb, gall pobl ei chael hi'n anodd

sefydlu perthynas â ffrindiau ac aelodau o'r teulu. O ganlyniad, mae problemau hefyd mewn perthynas

Gweld hefyd: Datblygiad seicorywiol: cysyniad a chyfnodau

cariad.

Deall nad yw'r ofn hwn yn rhywbeth sy'n ymwneud yn unig â dieithriaid yn eich

bywyd cymdeithasol. Felly, mae'r ofn dwysach hwn o gyswllt corfforol yn digwydd hyd yn oed gyda'r bobl

agosaf. Hynny yw, mae hwn yn achos penodol y mae angen iddo fodtrin.

Ystyr affeffobia

Ffobia o gael eich cyffwrdd: anhwylder gorbryder

Mae'n bwysig dweud bod yr ofn hwn o gyswllt corfforol yn gysylltiedig ag anhwylder o

gorbryder. Felly, nid yw'r unigolyn sy'n dioddef o anhwylder seicolegol o'r fath yn teimlo'n ddiogel

mewn gwahanol amgylcheddau.

Tasgau dyddiol fel mynd i'r archfarchnad, siopa, meddyg, gwaith ac ysgol neu goleg

Gall

fod yn artaith. Mae hyn oherwydd bod y meddwl wedi'i gyflyru i'r posibilrwydd o gyswllt corfforol. Eisoes

yn y cartref, gall bywyd domestig fod yn ofidus hefyd, gan y gall agosrwydd at

bobl eraill fod yn fwy.

Yn yr ystyr hwn, mae'r ffobia o gael eich cyffwrdd yn ei achosi y mae'r person yn ceisio byw wedi'i ynysu oddi wrth eraill. Mae'r cyflwr seicolegol

yn gwneud iddi gredu bod unigedd yn rhoi sicrwydd iddi. Hynny yw, mae'r

chwilio am sefydlogrwydd corfforol sy'n osgoi unrhyw bosibilrwydd o gyffwrdd.

Achosion

Nid yw achosion affeffobia yn unochrog. Mae yna wahanol gatalyddion ar gyfer

datblygiad ofn o gael eich cyffwrdd. Yn fyr, credir bod gan ffobia o'r fath ddwy

brif ffynhonnell ar gyfer anhwylder o'r fath. Deall yn well am bob un o'r ffynonellau canlynol.

Ffactorau seicig

Mae'r cyntaf yn gynhenid, hynny yw, rhywbeth sy'n dod o ffactorau mewnol. Gall y ffobia o gyffwrdd

rhywun ddeillio o enedigaeth y person, neua achosir gan newid yn swyddogaeth yr ymennydd

. Yn yr achos hwn, mae rhagdueddiad seicolegol eisoes ar gyfer yr ofn hwn o gyffwrdd â rhywun.

Gan ei fod yn achos prin, nid yw bob amser yn bosibl canfod affeffobia trwy'r agwedd hon yn unig. Felly, mae

angen gwybod yn ddyfnach am agweddau eraill ar fywyd y person er mwyn deall ei

ddioddefaint yn well gydag ofn gorliwiedig o gyffwrdd ag unigolyn arall.

Profiadau trawmatig <7

Gall yr ail ffynhonnell fod yn gysylltiedig â ffactorau allanol. Yma rydym yn cyfeirio at

profiadau trawmatig. Felly, gall perthnasoedd camdriniol sy'n cael eu treiddio gan drais corfforol a/neu

drais rhywiol ysgogi'r ofn o gael eich cyffwrdd.

Gall trawma ddigwydd ar unrhyw adeg o fywyd. Yn y modd hwn, nid yw bob amser yn bosibl

nodi'r sbardunau ar gyfer affeffobia. Yn achos plant sy’n cael eu cam-drin, er enghraifft, lawer gwaith

efallai na fyddant yn cadw’r cof trawmatig. Ond mae'r meddwl yn cofrestru'r digwyddiad ac yn creu,

yn anymwybodol, “rhwystrau” amddiffyn.

Symptomau affeffobia

Fel y soniasom yn gynharach, mae affeffobia yn gysylltiedig â phryder. Felly, mae'r symptomau

yn debyg i'r mathau hyn o anhwylderau seicolegol. Gweler y prif symptomau:

 • pwl o banig;
 • anesmwythder;
 • cyfog;
 • ceg sych;
 • crychguriadau'r galontrawiad ar y galon;
 • cychod;
 • llewygu;
 • pendro;
 • prinder anadl;
 • chwysu gwaeth.
 • <11

  Canlyniadau

  Mae pobl sy'n dioddef o affeffobia yn tueddu i fyw ar wahân. Felly, mae'n gyffredin iawn peidio â

  rhyngweithio ag aelodau'r teulu. Mae'r cyswllt a'r anwyldeb symlaf yn troi'n artaith ofnadwy ac yn y pen draw

  yn cael dylanwad negyddol ar bawb sy'n rhan o fywyd teuluol.

Mae'n amlwg felly nad yw'r ffobia o gael eich cyffwrdd yn wir yn ymyrryd â'r person â'r anhwylder hwn yn unig.

Nid yw pawb yn gallu deall dioddefaint yr unigolyn, felly gall trafodaethau

wneud amgylchedd y teulu yn anhrefnus.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch hefyd: Corff a Meddwl: Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Cysylltiad hwn

Cyfeillgarwch a pherthnasoedd cariad

Os oes anawsterau hyd yn oed gyda'r teulu, gyda dieithriaid mae bron yn amhosibl. Gan fod

ofn gorliwio o gael eich cyffwrdd a chael eich cyffwrdd, nid yw'n bosibl datblygu

perthynas agosach â “dieithriaid”.

Dychmygwch gadw cyfeillgarwch â rhywun pwy sydd ddim yn hoffi gadael y tŷ? Hefyd, pwy sydd ddim yn hoffi

derbyn a rhoi unrhyw fath o anwyldeb corfforol? Mae'n dod yn amhosibl yn y bôn i gadw

ffrindiau pan nad oes ymddiriedaeth.

O ran perthnasoedd cariad, gall popeth fod hyd yn oed yn fwy cymhleth. fel yMae meddwl cyffredin

yn dangos bod angen i bobl gyflawni eu chwantau a'u hanghenion rhywiol, gall fod yn

amddifadu ohono. Y peth gwaethaf yw bod y symlaf yn dal dwylo, cwtsh a mathau eraill o anwyldeb

yn achosi anghysur dwfn a hyd yn oed panig.

Triniaethau ar gyfer affeffobia

Oherwydd ei fod yn seicolegol anhwylder, nid oes gan affeffobia unrhyw iachâd. Fodd bynnag, mae'n bosibl chwilio am

driniaethau a fydd yn helpu i reoli'r symptomau, ac o ganlyniad, canlyniadau

yr ofn o gael eich cyffwrdd.

Meddyginiaethau<7

Mae hefyd yn bwysig gwybod y gall anhwylderau eraill fod yn gysylltiedig ag affeffobia. Gwybod y gall

iselder a phryder ei hun hefyd fod yn gysylltiedig â'r ffobia hwn. Felly,

yn achos meddyginiaeth, mae angen i'r rhain ystyried yr holl anhwylderau dan sylw.

Seicotherapi: seicotherapi gwybyddol-ymddygiadol

Mae ceisio cymorth gan weithwyr proffesiynol arbenigol hefyd yn hynod o bwysig . Gall pobl sy'n

dioddef o affeffobia ddod o hyd i atebion i ddelio'n well â'r symptomau. Ymhellach, mae'n

hanfodol ceisio therapi i ddelio â bywyd cymdeithasol.

Gall seicotherapi gwybyddol-ymddygiadol fod yn gynghreiriad mawr wrth drin

affeffobia. Deall bod y math hwn o seicotherapi yn delio â meddyliau ac ymddygiadau

dinistriol ynghylch cyswllt corfforol.

Ystyriaethau terfynol ar affeffobia

Yn olaf, mor brin ag affeffobia yw, ni ellir ei adael allan. Mae angen ymchwilio i ddioddefaint y person sy'n dioddef o'r anhwylder hwn a pheidio â'i drin fel ffresni. Mae'r achos yn un difrifol ac

angen sylw a thriniaeth ddigonol gyda gweithwyr proffesiynol dibynadwy.

Y ffordd orau o ddelio ag anhwylderau seicolegol yw ceisio gwybodaeth am y pwnc.

Fel hyn , mae'n bosibl deall yn well y pryderon sy'n treiddio i bobl gyda'r

ffobia hwn ac eraill. Dim ond gyda gwybodaeth y mae'n bosibl dad-ddrysu rhagfarnau a syniadau gwallus am

affeffobia .

Felly, i ddeall y ffobia o gael eich cyffwrdd yn well, byddwch yn gwybod bod ein cwrs Ar-lein

Gall seicdreiddiad eich helpu chi! Yn ogystal â gwella hunan-wybodaeth y myfyriwr, mae'r dosbarthiadau

hefyd yn helpu i ysgogi potensial a gwybodaeth ehangach am affeffobia . Peidiwch â cholli

y cyfle i ddatblygu eich hun gydag offeryn hawdd ei gyrraedd. Mwynhewch nawr!

Gweld hefyd: 12 dyfyniad gan Alice in Wonderland

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.