Beth yw trosglwyddiad mewn seicdreiddiad?

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tabl cynnwys

Mae'r Trosglwyddo yn elfen bwysig iawn ar gyfer therapi seicdreiddiad seicdreiddiol. Mae'n digwydd pan fydd y claf (dadansoddi) yn taflu ffigurau pwysig ohono (claf) i'r bobl o'i gwmpas. Gan ein bod yn mynd i siarad am drosglwyddo mewn therapi, bydd y dadansoddwra'r seicdreiddiwr fel “targed”.

Er enghraifft, efallai y bydd y dadansoddwr a'r dadansoddwr yn gweld ffigur y tad neu'r fam yn y seicdreiddiwr. Ac, wedyn, i drosglwyddo i serchiadau seicdreiddiwr (cariad, cystadleuaeth, ac ati) y byddai'n eu defnyddio tuag at ei dad neu ei fam. Mae'r broses hon yn digwydd yn anymwybodol ac yn symbolaidd. Pan gaiff ei gynnal yn dda mewn therapi, mae'n ffafrio torri ymwrthedd ac yn cyfrannu ag elfennau newydd a mwy digymell ar gyfer y dadansoddiad.

Trwy drosglwyddo, gall y claf adnabod ei batrymau a oedd yn anymwybodol o'r blaen. Felly, bydd yn taflu goleuni newydd arno'i hun a hefyd ar y ffordd y mae'n ymwneud â phobl eraill.

Cawn weld y mathau o drosglwyddiad, yn enwedig yn y cysyniadau o Freud, Lacan a Ferenczi.

Y beth yw? Ystyr neu gysyniad mewn Seicdreiddiad

I Sigmund Freud, trosglwyddiad yw pan fydd y dadansoddwr a (claf) yn atgynhyrchu ei batrymau meddwl ac ymddygiad tuag at y dadansoddwr.

Dadansoddwr a dadansoddwr yn bobl ac, felly, yn dod â gwahanol gefndiroedd o fywyd. Nid oes unrhyw ffordd i ddadwneud hyn yn ystod therapi.

Felly, disgwylir i'r dadansoddiad a'rpwysigrwydd canfyddiad y dadansoddwr o'r foment a'r ffordd amrywiol briodol o ymdrin â'r trosglwyddiad gyda phob claf.

Gweld hefyd: Ymrwymiad: ystyr yn y gwaith ac mewn perthnasoedd

Pan fydd y dadansoddwr yn condemnio'r trosglwyddiad neu'n ymateb iddo'n amhriodol, bydd ef/hi yn awgrymu i'r dadansoddi ac nad yw trosglwyddo i therapi yn ddiddorol . Yna, gall y dadansoddiad a dechrau plismona ei hun yn ei holl areithiau. Mae hyn yn tanseilio'r cysylltiad rhydd a'r natur ddigymell y gallai trosglwyddo ei ychwanegu at y broses drin. Gyda hynny, efallai y bydd y dadansoddiad yn dychwelyd ac i ymddygiad mwy ffurfiol a gwrthiannol mewn therapi, fel yr oedd wedi bod yn ei wneud o'r blaen.

Trosglwyddiad Narsisaidd (Ferenczi)

Ystyriodd y seicdreiddiwr Sandor Ferenczi bydd trosglwyddiad narsisaidd : pan fydd y dadansoddiad a'r mesur ei eiriau ei hun yn ormodol rhag ofn peidio â chael derbyniad y dadansoddwr.

Gwyddom, mewn ieithyddiaeth, fod lleferydd yn cael ei dreiddio gan y ddelwedd bod y siaradwr (“I”) sy’n gwneud y cydgysylltydd (“chi” neu “chi”). Yn wir, mae disgwrs yn cael ei nodi gan y ddelwedd mae “Fi” yn ei gwneud o'r ddelwedd y mae'r llall yn ei gwneud ohonof i.

Discourse = y ddelwedd rydw i'n ei gwneud [ o'r ddelw y mae'r llall yn ei gwneud ohonof].

Felly, hyd yn oed pan mai “fi” yn unig sy'n siarad a'r llall yn gwrando, mewn ffordd y mae'r llall hefyd yn siarad ynof fi, oherwydd "Rwy'n siarad." ” siarad yn arwain o ystyried y ddelwedd sydd gan y llall ohonof.

Darllenwch Hefyd: Anhwylderau Personoliaeth a DynamegTrwy Seicdreiddiad

Mae yna felly gêm o ddrychau, lle mae “Fi” yn cael ei werthuso'n gyson gan y llall a gan y llall ynof .

Mae'n anochel bod hyn hefyd yn yn digwydd mewn therapi seicdreiddiol.

Mewn trosglwyddiad narsisaidd, gall y dadansoddwra osgoi mynd i'r afael â materion penodol, neu addasu straeon yn fwriadol . Mae hynny oherwydd ei fod yn meddwl, os na fydd, y bydd yn cael ei farnu gan y dadansoddwr. Mae'n fath o drosglwyddiad oherwydd mae'r dadansoddwr ac ofn colli'r bond a ffurfiwyd gyda'r dadansoddwr.

Felly, y trosglwyddiad narsisaidd :

 • yw, yn y dechrau , yn drosglwyddiad positif, oherwydd mae'r dadansoddwrand yn adnabod y bond hwn sy'n cael ei ffurfio yn y pâr dadansoddol (hynny yw, dadansoddwr + dadansoddwra),
 • ond gallai ddychwelyd i un negyddol, os caiff ei barhau yn y sesiynau dadansoddi , oherwydd gall themâu pwysig gael eu gweld fel tabŵs.

Y ddelfryd fyddai i'r pâr dadansoddol gryfhau trosglwyddiad cadarnhaol sy'n caniatáu i'r dadansoddwr a theimlo'n ddiogel i gysylltiad rhydd.

Y Pwnc Tybiedig -Saber, sef Jacques Lacan

Am yr eiliad y mae'r trosglwyddiad yn digwydd, nid oes rheol. I raddau, mae trosglwyddiad yn digwydd o ddechrau triniaeth seicdreiddiol , er y disgwylir iddo gryfhau ar ôl nifer penodol o sesiynau dadansoddi.

Dywedwn ei fod yn digwydd o'r gan ddechrau oherwydd bod y dadansoddiad a, wrth geisio triniaeth, eisoes yn dod â delweddam y dadansoddwr. Y ddelwedd hon yw'r hyn y mae'r seicdreiddiwr Jacques Lacan yn ei alw'n Pwnc y Tybir ei fod yn Gwybod .

Mae'n golygu bod y dadansoddwr:

 • yn cymryd lle awdurdod i'r dadansoddwr a gall
 • briodoli ei “ddelfryd o hunan” i'r dadansoddwr (hynny yw, yr hyn y mae'r dadansoddwr eisiau bod).

Ym marn y dadansoddwr, mae gan y dadansoddwr wybodaeth am y seice dynol sy'n gallu gwella neu wella cyfyng-gyngor seicig y dadansoddwr. Mae'n “wybodaeth dybiedig” oherwydd nid yw'n sicr a fydd gan y dadansoddwr y pŵer hwn mewn gwirionedd.

Gellir deall y wybodaeth dybiedig hon fel ffurf o drosglwyddiad cadarnhaol. Wedi'r cyfan, mae'n rhywbeth sy'n ysgogi'r dadansoddwr ac yn awyddus i geisio therapi ac yn hyrwyddo cyswllt therapiwtig iddo ffurfio ei gysylltiadau rhydd.

Mae'n digwydd, yn ystod y dadansoddiad, gyda cryfhau'r ego analysand (peidiwch â drysu rhwng hyn a narsisiaeth), bydd cam pwysig arall yn cael ei gymryd. Bydd y dadansoddiad a'r dadansoddiad yn dod yn gryfach a bydd yn dechrau “dadansoddi” (tynnu oddi ar yr orsedd) y dadansoddwr. Mae hyn oherwydd y bydd y dadansoddiad a'r dibynnu llai ar yr edrychiad hwn o'r tu allan. Bydd yn fwy ymwybodol o'i drefn ddymunol a'i drefniadaeth seicig.

Amddifadedd goddrychol ar ddiwedd therapi

Felly, diwedd ffrwythlon proses therapi seicdreiddiol:

Gweld hefyd: Dehongli lluniadau plant mewn Seicoleg
 • ni fydd yr ymyrraeth oherwydd traul perthynol y pâr dadansoddol ( trosglwyddiad negyddol ),
 • ac ni fydd ychwaith yn wrthiant cynyddrannoldod i'r dadansoddiad oherwydd gwyleidd-dra trosglwyddiad narsisaidd ,
 • ond bydd yn adeiladwaith o trosglwyddiad positif a roddodd lonyddwch i'r dadansoddwr ac i gysylltiad rhydd a dod i adnabod yn well.

I Jacques Lacan, ar ddiwedd proses ddadansoddi ffrwythlon, bydd y dadansoddiad a

 • mewn therapi: yn hyrwyddo'r goddrych diswyddo'r pwnc tybiedig hwn - i wybod , hynny yw, bydd yn gweld “nad dyna'r cyfan yw'r dadansoddwr”, er nad yw'n gwrthod y pwysigrwydd yr oedd yn rhaid iddo ei briodoli i'r dadansoddwr y lle hwn o fod i- gwybod yn ystod therapi.
 • tu allan i therapi: bydd yn diystyru'r holl Eraill Mawr (neu nifer ohonynt) hefyd.

Mae Lacan yn deall y Arall Mawr fel delfrydiad (fel gwybodaeth dybiedig y seicdreiddiwr ) y mae'r dadansoddiad pwnc a'i briodoli i bobl neu sefydliadau eraill a feddiannodd seice'r gwrthrych fel ffigurau awdurdod uchaf ar gyfer rhai disgyrsiau sy'n berthnasol i'r pwnc.

Er enghraifft, trwy hyrwyddo amddifadedd goddrychol y Lleill Mawr, bydd y gwrthrych - dadansoddi:

 • yn diystyru ei ddadansoddwr fel “arglwydd” (Arall Mawr) ei seice,
 • yn gallu diswyddo ei dad fel “arglwydd” (Arall Mawr) o’i fywyd moesol,
 • gall amddifadu ei grefydd fel yr “arglwydd” (Arall Mawr) o’i fywyd moesol neu o’r hyn a ganiateir i gredu ac ati.

Y seicdreiddiwr fel targed trosglwyddo

Er bod y dadansoddwr yn“targed” emosiynau ac adweithiau’r dadansoddwr, gall trosglwyddiad fod â swyddogaeth gadarnhaol mewn therapi dadansoddol, oherwydd:

 • mae’n arwydd bod gan y dadansoddwr ac ymddiriedaeth yn y berthynas â’r dadansoddwr caniatáu i weithredu'n fwy digymell;
 • dangos bod y dadansoddwr ac yn teimlo tuag at y dadansoddwr yr hyn y gallwn ei alw'n “cariad” (neu gariad trosglwyddadwy) , yn yr ystyr o ganfod bod y dadansoddwr yn yn ymwneud â'r cydfodolaeth hwn ac, hefyd am y rheswm hwn, gall y dadansoddiad a “rhoi ei warchod i lawr” o'i wrthwynebwyr; ac
 • fel arfer mae profiad emosiynol neu sentimental yn cyd-fynd ag ef, sy'n caniatáu llif mwy o gynnwys y gellir ei ddadansoddi.

Felly, mae'r trosglwyddiad yn caniatáu y gellir lleihau rhywfaint o wrthwynebiad, gyda'r dadansoddiad a chynnig mwy o “ddeunydd” i'w ddehongli. Dehongliad y dadansoddwr fyddai sylwi a gweithio gyda'r trosglwyddiad hwn: faint ohono (yn y presennol clinigol) sy'n helpu i ddeall patrymau ffurfiant seicig y dadansoddwr a'i orffennol? <3

Yn ôl David Zimerman (“Llawlyfr Techneg Seicdreiddiol”), mae trosglwyddiad yn galluogi’r dadansoddwr i gael mwy o elfennau i ddehongli “y presennol gyda’r gorffennol, y dychmygol gyda’r go iawn, yr anymwybodol gyda’r ymwybodol”.

Hefyd yn ôl Zimerman: “Mae'r < cysyniad o drosglwyddo wedi mynd trwy drawsnewidiadau olynol a chwestiynau newydd, megis, er enghraifft, os yw'r ffiguro'r dadansoddwr yn ailadrodd (…) o hen berthynas gwrthrych fewnblyg neu os yw'r dadansoddwr hefyd yn ymddwyn fel person newydd, go iawn.”

Mewn geiriau eraill, mae Zimerman yn crynhoi y gall y trosglwyddiad weithiau fod yn “fywiogi” gyda dadansoddwr bywyd seicig y gorffennol y dadansoddwra, ac ar adegau eraill gall fod yn ymddygiad newydd o'r dadansoddwrand mewn perthynas â'r dadansoddwr. Ond, mewn un achos neu'r llall, mae trosglwyddo yn golygu:

 • a cysylltiad therapiwtig rhwng y dadansoddwr a'r dadansoddwr
 • sy'n gwella mwy ymgysylltiad emosiynol y dadansoddi yn ystod y dadansoddiad
 • a rhagor o ddeunydd i'w ddehongli gan y dadansoddwr (neu gan y cwpl dadansoddol).

Rôl trosglwyddo yn Freud's seicdreiddiad

Yn y dull neu'r model seicdreiddiol, mae'r ymddygiad hwn yn hynod yn y berthynas rhwng y therapydd a'r claf. Mae hyd yn oed yn cael ei annog fel arf strategol ar gyfer datblygu'r dull gorau o ddatrys digwyddiadau seicolegol. Roedd y cysyniad o drosglwyddo yn etifeddiaeth anwahanadwy o'i astudiaethau Freudaidd a gafodd eu trin yn ei lyfr ar hysteria. Datblygodd Freud ddulliau a gyfrannodd at ddatblygiad mawr wrth drin hysteria.

A priori , yr hyn sy'n amlwg yn ei ddulliau clinigol yw'r berthynas a sefydlwyd rhwng y claf a'r seicdreiddiwr. Mae'r berthynas hon yn digwydd mewn ffordd ddelweddol, lle mae'r claf yn creu bondffug gyda'ch dadansoddwr. Gan daflunio arno archdeipiau o'i gof anymwybodol a babanaidd.

Cafodd y trosglwyddiad ei ddilysu gan Freud yn ystod ei ddadansoddiadau. Pan sylweddolodd, lawer gwaith, yn ystod ei waith, fod rhai cleifion yn ymddangos fel pe bai ganddynt anwyldeb ac awydd arbennig amdano. Teimladau anghydnaws â'r berthynas rhwng y meddyg a'r claf. Fodd bynnag, nododd Freud fod gan y cwlwm trosglwyddadwy hwn agwedd gadarnhaol a sylfaenol ar gynnydd therapi, am y rhesymau a eglurwyd ar ddechrau'r erthygl hon.

Darllenwch Hefyd: Mam Narsisaidd a Mam Oramddiffynnol

Ar gyfer Zimerman, therapi yw rheoli tri phwynt yn bennaf: gwrthiant, trosglwyddo a dehongli . Dim ond pan fydd y dadansoddwr yn cymryd trybedd seicdreiddiol y Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad o ddifrif a hefyd ar ôl yr Hyfforddiant mae'n ceisio:

 • mwy o wybodaeth: astudio damcaniaeth yn barhaus;
 • ffyrdd gwell o fynd ati, gyda goruchwyliaeth yr achosion yn cael eu dadansoddi, ynghyd â seicdreiddiwr arall mwy profiadol, a
 • mwy o hunanwybodaeth, gyda'r dadansoddwr ei hun yn gwybod mwy amdano'i hun, hynny yw, y dadansoddwr ei hun yn gwneud ei ddadansoddiad (yn cael ei ddadansoddi) gyda gweithiwr proffesiynol arall.

Enghraifft berthnasol mewn perthnasoedd rhyngbersonol

Am a enghraifft fwy ymarferol o hyn yw'r trosglwyddiad i seicdreiddiad. Er enghraifft, os yw unigolyn yn cael ei drini rywun arall fel rhiant, bydd ganddo'r awdurdod i ddweud wrthych beth i'w wneud. Fodd bynnag, byddwch chi'r unigolyn yn disgwyl dychwelyd gan y llall, a fyddai'n rhywbeth fel cariad a gofal tadol.

Gall y trosglwyddiad, a priori, gael ei wrthdroi mewn enillion cadarnhaol i'r claf. . Yn dibynnu ar y ffordd y mae'n datblygu'r offer mewnol i ddadgodio ac ail-fframio ei "gymeriadau". Mae'r cymeriadau hyn i'w gweld mewn pobl eraill sydd, mewn ffordd, yn cyfeirio at eu bylchau dirfodol eu hunain .

Fel petai person agos yn llenwi gwagle neu ddiffyg mewn rhywun arall. Gall y gwagle hwn fod yn rhywun rydych chi'n ei golli neu'n ffigwr neu bersoniaeth bwysig yn eich bywyd, fel tad neu fam.

Mae'n bwysig dweud bod y syniad o drosglwyddo yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn cyd-destunau eraill, fel yn y berthynas rhiant-plentyn, neu'r berthynas athro-myfyriwr. Defnyddir hwn i nodi adnabyddiaeth bersonol ac affeithiol sy'n ffafrio'r broses greu neu addysg. Fodd bynnag, yn fanwl gywir, defnyddir y syniad o drosglwyddo yn fwy priodol mewn therapi, i nodi'r cysylltiad rhwng dadansoddwr a dadansoddwr a . Bydd llawer o ddamcaniaethwyr yn gwrthod y posibilrwydd o ddefnyddio'r term hwn mewn cyd-destunau eraill.

Trosglwyddo yn y broses therapiwtig seicdreiddiol

Mewn seicdreiddiad, mae trosglwyddiad yn digwydd yn y berthynas rhwng claf a seicdreiddiwr, dadansoddwr neu therapydd.Ynddo, mae dymuniad y claf , sy'n deillio o'i blentyndod, yn cael ei ddiweddaru yn ystod y broses therapi. Yna, mae modelau plentyndod yn cael eu hailadrodd, fel ffigurau rhieni.

Mae'r therapydd yn dechrau eu disodli, hynny yw, mae'r dyheadau neu'r ffigurau hyn yn cael eu trosglwyddo i'r dadansoddwr. Ynghyd ag ef, gellir profi a theimlo argraffiadau o'r bondiau affeithiol cyntaf heddiw.

O fewn y pwrpas hwn, mae trosglwyddiad yn dod yn offeryn gwych y gall y dadansoddwr weithio trwyddo ar orffennol y claf. Felly, ystyrir mai trin trosglwyddo yw'r rhan bwysicaf o'r dechneg ddadansoddi.

Yn ôl yr astudiaethau seicdreiddiol o drosglwyddo, creodd Freud ddamcaniaeth o'r dechneg ddadansoddol a'i systemateiddio. Gan ganiatáu deall a chyfleu'r ffenomenau clinigol a godir gan y driniaeth.

Goresgyn pryderon seicig yn ystod therapi

Mae'r “mynediad” hwn i orffennol y claf trwy drosglwyddo yn bwysig iawn i'r dadansoddwr. Mae hyn oherwydd bod Freud, yn ystod y dadansoddiad, yn canolbwyntio'n gyntaf ar y ffactorau pennu a wnaeth y claf yn sâl. Yna, mae'n dadansoddi'r ad-drefnu amddiffynnol sy'n digwydd ar ôl y salwch.

Felly, mae Freud yn edrych am y posibilrwydd y gallai'r ffactorau hyn arwain at rywfaint o ddylanwad therapiwtig. Mae hyn gyda'r nod o annog y niwrotig i oresgyn y gwrthdaro rhwng eiysgogiadau libido ac, yn y modd hwn, adferwch eich iechyd seicig. Gellir deall yr iechyd seicig hwn, yn ôl y dull seicdreiddiwr, fel rhywbeth sy'n dod yn rhydd o weithred anymwybodol ysgogiadau gorthrymedig.

Darganfu Freud, yn gynnar iawn, fod yr ormes sy'n deillio o fecanweithiau gorfodol cymdeithas yn dwysáu'r gwrthdaro mewnol . Gwrthdaro rhwng grymoedd seicig o wahanol natur, libido yn erbyn gormes. Tuedd rywiol a thuedd asgetig yn cydfodoli o fewn y bersonoliaeth. Trwy ddadansoddi'r trosglwyddiad, mae y seicdreiddiwr yn llwyddo i gael mwy o fynediad i'r gwrthdaro hwn .

Y trosglwyddiad yn ein bywyd beunyddiol

Y trosglwyddiad, fodd bynnag , nid yw'n bresennol mewn sesiynau seicdreiddiol ac ar soffas yn unig. Yn gyffredinol, mae'n agwedd gynhenid ​​o'r bersonoliaeth ddynol.

Mewn amrywiol sefyllfaoedd mewn bywyd gallwn feddwl am drosglwyddiad yn gweithredu, yn ei ffurf gadarnhaol neu negyddol, fel mewn perthnasoedd:

 • rhwng plentyn a'i dad neu ei fam;
 • rhwng myfyriwr a'i athro;
 • rhwng cwsmer a gwerthwr, etc.

Y mae trosglwyddo yn rhedeg trwy'r cilfachau mwyaf amrywiol o berthnasoedd a sefydlwyd rhwng pobl. Pan fyddwn yn taflunio disgwyliadau afrealistig ar rywun yr hoffem i'r person hwnnw eu tybio, yn seiliedig ar batrwm o feddwl ac ymddygiad yr ydym yn ei “naturioli” o berthnasoedd rhyngbersonol eraill.

Mae'n digwyddatgynhyrchu patrymau ymddygiad sydd gennych fel arfer (neu arfer) gyda'ch tad, mam, priod, ac ati. yn ystod y dadansoddiad, fel pe bai'n “disodli” y bobl hyn gyda'r dadansoddwr. A throsglwyddiad yw'r broses hon.

Mae Freud yn deall trosglwyddo fel proses sy'n digwydd yn ystod therapi , pan fydd y dadansoddwr a'r claf yn dechrau atgynhyrchu ar gyfer patrymau ac ymddygiadau seicig y dadansoddwr (yn anymwybodol) sy'n y claf a adeiladwyd yn y gorffennol gyda phobl neu sefyllfaoedd eraill.

Yn gyffredinol, gallwn ddweud bod trosglwyddiad yn digwydd ar sawl achlysur mewn perthnasoedd dynol, ond y ffocws seicdreiddiol yn y pen draw yw y berthynas dadansoddwr -dadansoddwra, hynny yw, yn ystod therapi dadansoddol .

Felly, yn ystod y dadansoddiad, mae'r dadansoddwr ac yn “ail-fyw” ei fywyd seicig yn y ffordd y mae'n rhyngweithio â'r dadansoddwr :

 • y syniad sydd gan y dadansoddiad ohono'i hun,
 • perthynas affeithiol â phethau neu bobl,
 • ffantasïau a chynrychioliadau ac ati.

Nid yw'n bosibl beichiogi beth yw seicdreiddiad heb ddeall y cysyniad hanfodol o drosglwyddo. Mae'r trosglwyddiad yn dechrau dod i'r amlwg o ddechrau triniaeth seicdreiddiol (neu gyfweliadau rhagarweiniol, neu driniaeth ymarfer) ac mae'n tueddu i ddyfnhau gyda phasio sesiynau therapi.

Mathau o Drosglwyddiad yn ôl i Freud

Ar gyfer Freud, mae dau brif fath o drosglwyddiad,yn ddieithriad hunan-sabotaging ein ffordd o weld pethau'n gliriach fel y maent mewn gwirionedd. Mae'r afluniad hwn yn cael ei ysgogi gan hunan-dwyll cysgodion ein hanghenion yr ydym yn eu taflu i'r llall. Gall fod yn bresennol mewn sawl eiliad o fywyd yr unigolyn.

Testunau gan Freud ar drosglwyddo

Mae sawl astudiaeth gan Freud yn ymdrin â throsglwyddiad. Mae pob un neu bron pob un o astudiaethau achos clinigol Freud yn gyfleoedd i fyfyrio ar drosglwyddo. Yn ogystal, mae testunau eraill mwy damcaniaethol, megis “ Ynghylch y Deinameg Trosglwyddo”, o 1912, a “ Recordar, Repetir e Elaborar”, o 1914 Yn ogystal â Darlithoedd Rhagarweiniol ar Seicdreiddiad”, 1916-1917. Yn yr astudiaethau hyn, mae rhai ailddechrau ac ailfformiwleiddiadau yn cael eu cynnig gan Freud.

Nid yw trosglwyddo erioed wedi peidio â meddiannu ei le fel cysyniad sylfaenol o seicdreiddiad . Y cysyniad hwn oedd y sail ar gyfer adeiladu gwybodaeth seicdreiddiol am therapi, y pâr dadansoddol, y gosodiad dadansoddol ac effeithiolrwydd y dadansoddiad.

Cyflawnodd Freud ei hun sawl ffurf o'i ddamcaniaethau, yn ymwneud â <1 neu beidio> trosglwyddo . Ymhellach, ni wadodd Sigmund Freud anawsterau'r drefn a'r rhwystrau a oedd yn bodoli yn ei ddarganfyddiadau.

Roedd Freud bob amser yn ceisio dadansoddi ac ymchwilio i'r rhwystrau a wynebwyd yn y broses yn eibroses ddadansoddi. Helpodd hyn i’r dull seicdreiddiol gael ei adolygu’n gyson, gwaith a barhaodd gyda damcaniaethwyr seicdreiddiad eraill.

Cyfeiriadau llyfryddol

FREUD, S. Hanfodion y clinig seicdreiddiol: Ar ddeinameg trosglwyddiad (1912). 2il arg. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

FREUD, S. Cynadleddau Rhagarweiniol ar Seicdreiddiad (1916-1917). yn Complete Works of Freud cyf. 13. SP: Cia das Letras.

FERENCZI, S. “Y dechneg seicdreiddiol” (pennod “The domain of countertransference”), yn Complete Works of Ferenczi cyf. 2.

ZIMERMAN, D. Llawlyfr Techneg Seicdreiddiol: adolygiad. Porto Alegre: Artmed, 2008.

Ysgrifennwyd y testun hwn ar y cysyniad o drosglwyddo mewn seicdreiddiad ac yn Freud gan Paulo Vieira , rheolwr cynnwys y Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol .

ystyried ei effeithiau ar therapi:
 • trosglwyddiad positif : mae'n darparu ffordd y gall therapi oresgyn ymwrthedd a goresgyn ochr rhy ffurfiol neu rhy ddefodol yr oedd wedi bod yn ei chymryd. Mae'n golygu, wrth drosglwyddo, bod y dadansoddwr ac yn ymgysylltu â chalon ei anghysuron seicig ac yn datgelu ei “wir wyneb”. Mae'n lleihau'r pryder ynghylch “pa ddelwedd mae'r dadansoddwr yn ei gwneud ohonof?”.
 • trosglwyddiad negyddol : dyma pryd mae'r trosglwyddiad yn dechrau creu gormod o rwystrau sy'n awgrymu yn y traul o'r berthynas rhwng dadansoddwr a dadansoddi. Felly, mae'r ffocws yn y pen draw ar feirniadu neu gwestiynu'r dadansoddwr yn unig, a all ychwanegu gwrthwynebiad gormodol i gysylltiad rhydd.

Mae Freud hefyd yn crybwyll trosglwyddiad erotig , a all fod yn gadarnhaol. Mae'n digwydd pan fydd y dadansoddwr ac yn anymwybodol yn teimlo ei fod yn cael ei ddenu at y dadansoddwr a, heb yn wybod, mae hyn yn helpu i amlygu ei hun yn fwy.

Gall y trosglwyddiad erotig fod yn gysylltiedig â phlentyndod, os ydym yn deall i gyfeiriad y Cyfadeilad Oedipus . Hynny yw, efallai ei fod yn atyniad, er yn anymwybodol i'r dadansoddwr, sy'n gwneud i'r seicdreiddiwr gymryd rôl tad (neu hyd yn oed fam). Gyda hynny, mae'n dwyn ynghyd y dimensiwn o flinder Oedipal.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Fodd bynnag, pan fyddwn ni siarad am thema Oedipus wrth drosglwyddo,rhaid inni ddeall:

 • y gellir trosglwyddo cariad at un o’r rhieni : er enghraifft, y dadansoddwra sy’n syrthio mewn cariad â’i seicdreiddiwr (gan ei rhoi yn lle ei fam );
 • gellir hefyd drosglwyddo cystadleuaeth ag un o'r rhieni : fel pan ddaw'r dadansoddwr i wrthdaro â'i seicdreiddiwr (gan ei roi yn lle ei dad).

Cofio nad dyma'r unig amlygiadau Oedipal sy'n bodoli. Wedi'r cyfan, efallai y bydd gan y dadansoddwr a diddordeb yn ei seicdreiddiwr. Gall y ffaith bod y gosodiad dadansoddol yn lle gwahanol ar gyfer gwrando ac ymhelaethu (o'i gymharu â rhyngweithiadau rhyngbersonol eraill) ffafrio:

 • y ddau bwnc i fod yn gwybod (byddwn yn siarad am hyn isod), ac ynghyd â'r hyn sy'n syrthio mewn cariad a delfryd “I”;
 • yn achos cystadleuaeth a gwrthdaro â'r seicdreiddiwr, trwy drosglwyddiad negyddol.

Enghreifftiau o drosglwyddiad mewn seicdreiddiad <5

Wedi'r cyfan, sut mae trosglwyddiad yn amlygu ei hun yn y lleoliad dadansoddol. Sut mae'r dadansoddwr a (claf) yn dangos y trosglwyddiad hwn i'r dadansoddwr? A sut y gall y dadansoddwr nodi rhai enghreifftiau o hyn yn digwydd?

Rydym wedi gweld bod gan y dadansoddwr ac eisoes stori bywyd. Efallai eich bod chi, yn ystod plentyndod neu lencyndod, wedi arfer â phatrwm o ymddygiad ymosodol geiriol yn eich ymwneud â’ch rhieni. Gall ddigwydd, mewn therapi, bod y dadansoddwr ac yn trosglwyddo'r lle hwn o dad/mamat y dadansoddwr, gan fabwysiadu'r un agweddau.

Mae'r enghraifft o drosglwyddiad yn cael ei ddyfynnu'n aml lle mae'r dadansoddiad ac yn ailadrodd gyda'r dadansoddwr batrwm o ymddygiad a oedd ganddo gyda'i dad neu ei fam.

Neu pan fydd yn amlygu annifyrrwch neu anwyldeb tuag at y dadansoddwr oherwydd rhywbeth a ddywedodd y dadansoddwr neu oherwydd y cyfeiriad y mae'r therapi yn ei gymryd.

Neu pan fydd y dadansoddwr yn dechrau rhesymoli a barnu'r dadansoddwr, gan ddyblygu ymddygiad y mae'n ei (dadansoddi ) wedi arfer gwneud “allan yno”.

Gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau:

 • Ymosodedd : mae'r dadansoddiad ac yn dechrau rhoi ymatebion ymosodol i'r dadansoddwr , fel wrth drafferthu gyda pheth dehongliad, a bod y dadansoddwr yn cymryd yn ganiataol (a gall y dadansoddwr hyd yn oed gadarnhau hyn) mai dyma ei ymddygiad rhagosodedig yn erbyn unrhyw un sy'n ei wrth-ddweud. dweud nad yw'n teimlo canlyniad y therapi neu ei fod yn ystyried rhoi'r gorau iddi, ac mae'n gwneud hyn yn seiliedig ar syniadau eraill o “ganlyniad” sydd ganddo yn y byd tu allan.
 • Rheoli : mae'r dadansoddwr ac yn dechrau bod eisiau rheoli'r therapi, fel wrth geisio cael cymeradwyaeth y seicdreiddiwr, neu wrth ddweud nad yw pynciau niferus a ofynnir gan y dadansoddwr yn berthnasol, neu nad yw am siarad amdanynt. Gall y rheolaeth hon fod yn atgynhyrchiad o'r rheolaeth y mae'r dadansoddiad wedi arfer ag ymarfer dros bobl eraill sydd allan yna, ac sydd mewn therapi yn gweithredu felgwrthwynebiad ei ego i beidio â symud ymlaen yn ei hunan-wybodaeth.
 • Subservience : mae'r dadansoddwr ac yn derbyn cyfanswm yr hyn y mae'r dadansoddwr yn ei ddweud, neu'n teimlo cywilydd ac ofn gyda ffigwr y dadansoddwr, mewn ffordd debyg i'r hyn maen nhw'n ei brofi mewn perthnasoedd eraill (tad, mam, priod, ac ati).
 • Cariad : mae'r dadansoddwr yn teimlo cariad at y dadansoddwr, a all fod yn cwympo mewn cariad neu mathau eraill o amlygiad cariadus.
Darllenwch Hefyd: Mam yr 21ain Ganrif: Cysyniad Winnicott yn y Presennol

Cofio mai darluniadol yn unig yw'r rhestr hon, nid hollgynhwysfawr. Gall signalau corfforol, tics nerfus, newid yn naws llais y mae'r claf yn dechrau ei gael yn y sesiynau, ymhlith eraill, hefyd fod yn fathau o amlygiad o drosglwyddiad mewn therapi seicdreiddiol.

4> Yr ymdriniaeth o'r trosglwyddiad gan y dadansoddwr

Dylid pwysleisio y gellir dychwelyd y trosglwyddiad negyddol i sefyllfa broffidiol ar gyfer y dadansoddiad. Mae'n bwysig nad yw'r dadansoddwr yn ymateb gyda'r ymosodol neu'r haerllugrwydd y mae'r dadansoddwr a'r dadansoddwr eisoes yn ei ddisgwyl fel ymateb.

Rhaid i'r dadansoddwr beidio â dadlau ei fod ef (dadansoddwr) yn gywir, na rhagweld diffinio neu farnu'r dadansoddi a nodi ei fod yn (dadansoddi) yn gweithredu fel hyn. Y peth pwysig yw i'r dadansoddwr adnabod a gweithio gyda'r “deunydd” trosglwyddedig hwn yn union fel “deunydd” dadansoddiad.

Rwyf am i wybodaeth gofrestruyn y Cwrs Seicdreiddiad .

Ynghylch trin y trosglwyddiad , hynny yw, y ffordd y bydd y dadansoddwr yn ymateb i drosglwyddiad y dadansoddwra:

 • Os yw'r dadansoddwr yn cyflawni gwrth-drosglwyddiad mewn nwyddau (gydag ymosodol) , bydd yn dadfyddino'r dadansoddiad a'r trosglwyddiad, neu'n cryfhau'r trosglwyddiad negyddol fel rhywbeth “naturiol”.
 • Ar y llaw arall, os nad yw'r dadansoddwr yn ymateb yn ôl y disgwyl gan y dadansoddwr a , ond yn manteisio ar y trosglwyddiad hwnnw i ofyn y dadansoddiad a chwestiynau newydd, heb lid a heb farnu na cheisio “diffinio” y dadansoddiad a ar y foment honno, bydd yn dangos bod y dadansoddiad yn amser-lle lle gall y dadansoddwr a theimlo'n ddiogel i fod yn ef ei hun, gofod gwahanol i'r “byd y tu allan”.

Felly, hyd yn oed y negyddol gellir gwrthdroi trosglwyddiad er budd y therapi. Dim ond anadferadwy negyddol yw trosglwyddiad pan fydd y dadansoddwra yn penderfynu torri ar draws y driniaeth oherwydd blinder cythryblus ei berthynas â'r dadansoddwr.

Ynghylch y mathau o drosglwyddiad, rydym eisoes wedi crybwyll trosglwyddiad cadarnhaol a y negyddol, yn ogystal â'r trosglwyddiad erotig (y mae Freud yn ei ddeall fel rhywbeth a allai fod yn gadarnhaol). Gall awduron eraill restru mathau eraill o drosglwyddo. Dim ond am un math arall y byddwn yn siarad, oherwydd ei berthnasedd.

Sut gall y seicdreiddiwr siarad am drosglwyddo gyda'r dadansoddwr a'r dadansoddwr?

I'n un nigweler, rhaid i'r dadansoddwr dynnu sylw'r dadansoddwr a'r ffaith y gall trosglwyddo fod yn digwydd, ond nid oes angen iddo o reidrwydd ei alw'n “drosglwyddiad”, oherwydd nid addysgu'r dadansoddiad yw'r amcan. Rhaid osgoi, fodd bynnag, tynnu sylw at holl amheuon y dadansoddwr fel trosglwyddiad; mae'n well canolbwyntio ar beth bynnag sy'n cael ei ffurfio fel patrwm, ailadroddiad. Ymhellach, dylid osgoi “gwadiad” ymosodol o'r dadansoddwr a'r dadansoddwr, oherwydd efallai fod hyn yn siarad mwy am y dadansoddwr nag am y trosglwyddiad (efallai y byddai eisoes yn gwrth-drosglwyddiad annigonol gan y dadansoddwr).

Ymdriniaeth ddiddorol gan y dadansoddwr wrth ganfod trosglwyddiad , yn ein barn ni:

 • Peidio â dweud wrth y dadansoddwr a bod popeth yn drosglwyddiad ; mae'n well aros am elfennau mwy ailadroddus cyn llunio dehongliad.
 • Peidiwch â gweithredu gyda'r dadansoddiad a chydag ymateb constratransferential sy'n bwydo'r ymddygiad y mae'n ei ddisgwyl ac y mae eisoes yn ei brofi y tu allan . Er enghraifft, mae'n well gweithredu'n gynnes ac yn heddychlon os yw'r dadansoddiad a'r dadansoddiad wedi bod yn ymosodol; peidio â'i feirniadu mewn ymateb a yw'n barnu'r dadansoddwr, os yw'r dadansoddiad ac wedi arfer cael ei farnu'n ôl mewn ymateb.
 • Ddim yn “darlithio” am drosglwyddo yn ystod therapi ; wrth gwrs gall rhywun sôn yn y pen draw am y cysyniad o drosglwyddiad a'i esboniad os yw'n berthnasol neu os yw'r dadansoddwr a'r dadansoddiad yn gofyn amdano neu eisiaudeall pam ei fod yn ymddwyn fel y dadansoddwr.
 • Peidiwch â chanolbwyntio ar hanesion bywyd y dadansoddwr ei hun, na hanesion bywyd cleifion eraill . Byddai hyn braidd yn narsisaidd a/neu fe allai neu fe allai ddileu’r canfyddiad o’r “amgylchedd diogel” y mae’r dadansoddwr ac yn gobeithio’i gael mewn therapi. Byddai gan y dadansoddwr reswm da dros feddwl: “Os bydd y dadansoddwr hwn yn siarad am eraill â mi, dylai siarad amdanaf i gyd â'r cleifion eraill” (mae'n debyg y byddai hyn yn arwain at drosglwyddo'r claf yn negyddol).
 • Pan fo'n bosibl, nodwch y gall y trosglwyddiad fod yn digwydd : nid oes angen i chi ei alw'n drosglwyddo, na'i wneud drwy'r amser, ond mae'n ddiddorol i'r dadansoddwr weithiau siarad am y trosglwyddiad gyda y dadansoddiad. Mae cwestiynau yn ffordd dda o wneud hyn (ond nid cwestiynau yn unig). Enghraifft o gwestiwn mwy anuniongyrchol a diriaethol: “Pam ydych chi'n teimlo fel hyn heddiw yma mewn therapi?”. Enghraifft o gwestiwn mwy uniongyrchol a threiddgar: “Ydy'r ffordd y gwnaethoch chi weithredu heddiw mewn therapi yn dweud rhywbeth am y ffordd rydych chi'n ymddwyn y tu allan i therapi?”.

Po fwyaf mae'r ego yn cael ei gryfhau o y dadansoddwr a , y mwyaf y gall ddisgwyl ymagwedd uniongyrchol gan y seicdreiddiwr, heb gael ei “brifo” yn ei gylch. Gall trosglwyddo ddigwydd yn yr ychydig sesiynau cyntaf, ond efallai na fydd y dadansoddiad ac na fydd yn barod ar gyfer ymagwedd fwy uniongyrchol gan y dadansoddwr yn yr ychydig sesiynau cyntaf. Gan hyny y

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.