Dehongli lluniadau plant mewn Seicoleg

George Alvarez 28-10-2023
George Alvarez

Yn groes i’r hyn y mae llawer yn ei feddwl, mae’r weithred o luniadu yn ystod plentyndod yn datgelu llawer mwy na negeseuon syml. Mae barn y plentyn o'r amgylchedd y mae'n byw ynddo a'r bobl y mae'n byw gyda nhw yn ymhlyg ynddo. Felly, gadewch inni ddeall yn well y dehongliad o luniadau plant ym maes Seicoleg.

Dehongliad gan weithiwr proffesiynol

Mae angen ei gwneud yn glir iawn mai dim ond gweithwyr proffesiynol cymwys ddylai ddehongli lluniadau plant. Rydym yn cyffwrdd ar y pwynt hwn oherwydd bod llawer o oedolion yn gwneud y camgymeriad o wneud y gwaith hwn yn unig. Dyna pam eu bod yn y pen draw yn gwneud rhagfarnau ac yn camddehongli eu plant.

Mae protocolau penodol sy'n amddiffyn ac yn arwain y gwaith hwn. Heb sôn am ei bod yn angenrheidiol i werthuso cyflwr teuluol a rhanbarthol y plentyn. Yn ogystal, hanes bywyd yr un bach hyd yn hyn, gan ei fod yn gefndir i'r hyn y mae'n ei deimlo a'i dynnu.

Yn olaf, mae angen i ni ddeall bod y llun ei hun yn berthnasol, ond nid yw'n diffinio popeth mae'n byw. Mae'n gweithio fel mynegiant materol o ddymuniadau a theimladau sy'n dangos llif presennol y plentyn. Mae lluniadau seicoleg yn gweithredu fel un o'r canllawiau i ddeall sut mae pobl ifanc yn teimlo am y byd.

Beth yw'r darluniau mwyaf cyffredin?

Mae'n anodd casglu data manwl gywir am y lluniadau mwyaf cyffredin yn y swyddfa. I'rmae gan blant weledigaeth gyfoethog o'r byd o'u cwmpas ac adlewyrchir hyn yn uniongyrchol yn eu gwaith. Oherwydd hyn, mae'r llinellau'n amrywio o le i le, gan fod diwylliant hefyd yn dylanwadu ar ddehongliad lluniadau plant .

Er hynny, mae'n eithaf cyffredin gweld darluniau o bobl, yn enwedig aelodau'r teulu. Mae hyn oherwydd bod gan blant yr oedolion agosaf fel geirdaon, gan amlygu eu teimladau amdanynt. Hyd yn oed os oes ganddynt linellau syml, rhaid ystyried mynegiadau'r ffigurau a gynrychiolir.

Yn ogystal â phobl, mae hefyd yn gyffredin dod o hyd i luniadau o leoedd a'r ffordd y mae plant yn eu gweld. Heb sôn am ffigurau haniaethol hefyd yn dod dan amheuaeth, megis anifeiliaid y dychymyg neu gyda siapiau chwilfrydig. Yn ogystal, teganau, cymeriadau animeiddio a bwyd hefyd.

Ffyrdd o ddehongli

Mae dehongli llun plentyn yn cynhyrchu manylion am y ffordd y mae'r plentyn yn cyfathrebu â'i amgylchedd allanol . Er y gall rhieni gadw at rai manylion, y seicotherapydd fydd yn gwneud arsylwi mwy manwl ar y gwaith. Ar gyfer hyn, bydd yn astudio:

Lliwiau

Mae lliwiau'n dangos negeseuon di-eiriau a heb sylweddoli hynny, mae'r plentyn yn amlygu ei emosiynau drwyddynt. Fodd bynnag, rhaid ei gwneud yn glir y gall defnyddio un lliw ddangos diffyg creadigrwydd neu ddiogi. Yn ogystal, mae'r lliwiau'n cael eu defnyddio yn y pen drawgyda'r ystyr hwn:

 • Brown: cynllunio a diogelwch;
 • Du: anymwybodol;
 • Glas: llonyddwch;
 • Gwyrdd: aeddfedrwydd, greddf a sensitifrwydd;
 • Melyn: llawenydd, chwilfrydedd;
 • Oren: angen cyswllt cymdeithasol
 • Coch: ardor, sy'n weithgar neu'n gryf.

Dimensiynau lluniadu

Yn gyffredinol, mae lluniadau mawr yn dangos bod plant yn teimlo'n ddiogel a chyfforddus . Ar y llaw arall, mae lluniadau gyda siapiau bach yn dynodi pobl ifanc sy'n ddihyder, yn adlewyrchol iawn, neu sydd angen llai o le i fynegi eu hunain.

Pwysau ar y ddalen

Po gryfaf yw'r pwysau ar y ddalen, mwyaf ymosodol yw'r plentyn. Yn yr un modd, mae strociau mwy arwynebol yn dangos blinder neu ddiffyg ewyllys.

Gweld hefyd: Gadael ac ofn gadael

Nodweddion

Mae'r brasluniau a dynnir mewn ffordd ddiffygiol neu wedi pylu yn dangos arwyddion o blentyn sy'n ansicr ac yn fyrbwyll. Mae'r rhai sy'n gwneud llinellau di-dor yn dangos ochr dost a mwy cyfforddus.

Lleoliad

Mae angen arsylwi lleoliad y llun a'i gyfatebiaethau naturiol:

 • Mae'r lluniadau ar y brig yn dangos dychymyg, deallusrwydd a chwilfrydedd.
 • Mae'r lluniadau ar y gwaelod yn dangos anghenion materol a chorfforol.
 • Mae lluniadau ar y chwith yn dangos y gorffennol.
 • Tra ar y iawn mae'n gysylltiedig â'r dyfodol ac mae'r amgylchedd yn cynrychioli'r presennol.

Sut y gall y gweithiwr proffesiynoldefnyddio'r dechneg hon i adnabod meddyliau a theimladau'r plentyn?

Gall naws y gwaith helpu yn ystyr llun plant mewn Seicoleg. Gwnaethom sylwadau uchod ar strwythur sylfaenol tafluniadau plant mewn lluniadau. Er nad yw’r rhain yn bethau diriaethol, gan fod pob plentyn yn unigryw, mae’n gweithredu fel canllaw ar gyfer gweithio gyda’r rhai bach .

Darllenwch hefyd: Mytholeg Norsaidd: 10 prif gymeriad

Er enghraifft, plant sy'n gwneud lluniadau gyda marciau'n gadarn ar y ddeilen yn ymosodol, yn llawn egni neu'n ofidus. Mae'n bosibl canfod bod y cryfder y mae'n ei ddefnyddio yn dod o rywfaint o straen a wynebir yn ei bywyd bob dydd. Os felly, gall datblygu'r gweithgaredd gyda nhw roi rhai atebion os yw'r sesiwn yn cael ei chynnal yn dda.

Mae plant tynnu'n ôl, er enghraifft, yn tueddu i wneud lluniadau llai. Efallai y gallwch chi deimlo'ch cornelu, fel na allwch chi fynegi'ch hun y tu hwnt i'r strôc bach. Yn hyn o beth, rhaid ichi ddod o hyd i ffordd o wneud iddi fynegi ei hun yn gyfforddus a deall pam na all wneud allyriadau digymell.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Cyfnodau lluniadu

Mae Jean Piaget yn adnabyddus ledled y byd am ei waith yn natblygiad plant yn seiliedig hefyd ar ddehongli lluniadau plant. Yn ôl iddo, mae'r plentyn yn gwneud gwybodaeth yn ddigymell a bod ymae dysgu yn gysylltiedig â'i ddatblygiad . Yn hyn o beth, mae'r dehongliad o luniadau plant yn digwydd mewn cyfnodau:

Sgriblo

Hyd yn oed os na welir fawr ddim y ffigwr dynol drwy'r sgriblau, mae'r plentyn wrth ei fodd yn tynnu llun. Mae'n dechrau yn y cyfnod sensorimotor, o 0 i 2 oed, ac yna yn y cyfnod cyn-weithredol, o 2 i 7 oed.

Rhag-sgematiaeth

Mae'n dechrau yng nghanol y cyfnod cyn llawdriniaeth, yn parhau tan y 7 mlynedd. Dyma'r adeg y mae lluniadu'n gysylltiedig â meddwl a realiti.

Sgematiaeth

Dyma'r cyfnod lle mae ffurfiau mwy concrit yn cael eu cynrychioli, gan ganolbwyntio mwy ar adeiladu y ffigwr dynol . Yma, gellir hepgor rhannau neu orliwio eraill tua 7 i 10 oed.

Realaeth

Yn digwydd ar ddiwedd gweithrediadau concrit lle mae ffurfiau geometrig yn ymddangos yn fwy aeddfed. Ar y pwynt hwn, mae hunanfeirniadaeth a mwy o ymwybyddiaeth o ryw yn dechrau.

Ffug-naturiolaeth

Yn olaf, mae diwedd celf ddigymell yn digwydd, wrth i'r plentyn ddechrau ymchwilio i'w bersonoliaeth ei hun. Mae hyn yn arwain at weithrediadau haniaethol pan fydd plant yn trosglwyddo eu gofid a'u pryderon i bapur.

Darluniau ailadroddus

Mae'n eithaf cyffredin i blant ailadrodd eu hunain yn eu cynyrchiadau artistig, gan dynnu sylw at y dehongliad o darluniau plant. Mae’n sicr bod yna neges yno nad yw’n cael ei hanfon trwy eiriau. Dyna pam y dylai oedolion gadwsylwgar a byth yn methu â gwerthfawrogi gweithiau blaenorol .

Mae rhai ffactorau i'r plentyn barhau i dynnu llun o'r un senario. Er enghraifft, gallwch fod yn fodlon ar y ganmoliaeth a dderbyniwyd a buddsoddi yn yr un dyluniad heb fawr o newidiadau. Ar y llaw arall, gallai hyn ddangos sefyllfa lle cafodd ei heffeithio'n emosiynol.

Yn yr ail achos, mae'n ceisio atgynhyrchu'r emosiynau y teimlai i ail-fyw'r eiliad honno. Serch hynny, mae'r darlun a ailadroddir hefyd yn dangos bod rhywbeth yn ei phen a allai ei thrafferthu ar ryw lefel.

Cymhlethdod

Nid yw bob amser yn hawdd deall ystyr darluniau mewn Seicoleg yn ffordd hygyrch. Mae hyn oherwydd bod rhai plant yn llwyddo i weithio ar amrywiaeth eang o bynciau. Yn y modd hwn, mae angen gwneud y gwerthusiad gyda'r elfennau a ddefnyddiwyd, megis:

 • lliwiau;
 • lleoliadau;
 • meintiau.

Mae'r rhai bach hyn yn dueddol o gael eu dylanwadu'n fawr gan yr amgylchedd a'r bobl o'u cwmpas. Mae'n gyffredin iddynt fod â naws sefydlog ac yn aml yn trosglwyddo eu hwyliau i'r darluniau. Fodd bynnag, nid oes gan hyn ddim i'w wneud â'i ochr affeithiol na chymdeithasol, dim ond rhan o'i anian ydyw.

Meddyliau terfynol ar ddehongli lluniadau plant

Er ei fod yn rhywbeth syml, mae'r lluniad yn gweithio fel ffurf ar ddysgu a datblygiad y plentyn. Dyna pam mae'r dehongliad o luniadau plant yn dangos sut y gall plentyn fod yn fewnol. Yn fwy nag erioed, mae celfyddyd yn fecanwaith cyfathrebol ar gyfer astudio strwythur ymddygiad a’r meddwl.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad . <3

Hyd yn oed os ydynt yn effeithiol, mae'r mathau hyn o ddehongliadau yn gweithio'r plentyn mewn ffordd arwynebol. Gan fod gan bob plentyn ei unigoliaeth, ni ddylid cyffredinoli pob canfyddiad. Defnyddiwch y llun i'w ddeall yn well, ond ceisiwch gymorth arbenigol bob amser.

Ond os ydych chi am ddeall eich plentyn yn well, cofrestrwch ar ein cwrs ar-lein mewn Seicdreiddiad Clinigol. Gyda'i help, byddwch chi'n gymwys iawn i ddeall yn well amlygiadau artistig y rhai bach. Bydd dehongli lluniadau plant yn ffordd arall o ddeall y rhai rydyn ni'n eu caru fwyaf .

Gweld hefyd: The Fifth Wave (2016): crynodeb a chrynodeb o'r ffilm

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.